logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Lublin: Organizacja targów i kiermaszy dla Podmiotów Ekonomii Społecznej w ramach projektu "Efektywna polityka społeczna w województwie lubelskim" z podziałem na dwie części

23.05.2024
Oferta ważna do:03.06.2024 godz. 12:00
Odsłon: 169

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Organizacja targów i kiermaszy dla Podmiotów Ekonomii Społecznej w ramach projektu "Efektywna polityka społeczna w województwie lubelskim" z podziałem na dwie części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 432687353
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Diamentowa 2
1.5.2.) Miejscowość: Lublin
1.5.3.) Kod pocztowy: 20-447
1.5.4.) Województwo: lubelskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@rops.lubelskie.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://rops.lubelskie.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Organizacja targów i kiermaszy dla Podmiotów Ekonomii Społecznej w ramach projektu "Efektywna polityka społeczna w województwie lubelskim" z podziałem na dwie części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9cc38254-1855-11ef-bfd3-e6cc5d6d04e5
2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00335578
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-22
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00054433/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.37 Organizacja targów i kiermaszy dla podmiotów Ekonomii Społecznej w ramach projektu "Efektywna polityka społeczna w województwie lubelskim"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu „Efektywna Polityka Społeczna w województwie lubelskim” finansowanego z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/transakcja/930611
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert,
wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywać się przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej przy użyciu platformy zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/rops_lubelskie
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Postępowanie prowadzone jest w jęz.
pol. w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/rops_lubelskie
2.W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym (Z) a
Wykonawcami (W), w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej
za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do Z.”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie
przycisku „Wyślij wiadomość do Z.” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Z..3.Z. będzie przekazywał
W. informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania,
zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Z. będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”.
Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny W., będzie przekazywana w formie
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego W..4.W. jako podmiot profesjonalny ma obowiązek
sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Z., gdyż system powiadomień
może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.5.Z., zgodnie z Rozp.Prezesa RM w z dn. 30.12.2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U z 2020 r. poz. 2452), określa
niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:a)stały dostęp do sieci Internet o
gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b)komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2
GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,c)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10
0.,d)włączona obsługa JavaScript,e)zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików
.pdf,f)Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,g)oznaczenie czasu
odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.6.W., przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego:a)akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie
internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,b)zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania
ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. 7.Z. nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją
korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Z.zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu
składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do Z.”). Taka oferta zostanie uznana przez Z. za ofertę handlową i
nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy
Pzp.8.Z. informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o
wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla W." na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.9.Z.nie przewiduje sposobu komunikowania się z W.i w inny sposób niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający jako administrator danych osobowych, obowiązany jest do spełnienia
obowiązku informacyjnego z art. 13 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio pozyskał. Dotyczy to
w szczególności:
1) wykonawcy będącego osobą fizyczną,
2) wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
3) pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
4) członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
5) osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.2. Zgodnie
z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
Zamawiający informuje, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie z
siedzibą przy ul. Diamentowej 2, 20-447 Lublinie.
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1) z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w można się skontaktować pod adresem e-mail: iod.rops@lubelskie.pl
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu udzielenia przedmiotowego
zamówienia w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania Umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania Umowy;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień Umowy w zakresie
niezgodnym z Ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Zamawiający informuje, iż nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DSP.TP.2311.22.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:
Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są Organizacja targów i kiermaszy dla podmiotów Ekonomii Społecznej w ramach projektu
"Efektywna polityka społeczna w województwie lubelskim" z podziałem na dwie części:
Część nr 1: Organizacja kiermaszy świątecznych promujących Podmioty Ekonomii Społecznej z terenu województwa
lubelskiego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1a do SWZ.
3. Zamawiający określa w § 13 Wzoru umowy (Załącznik nr 4a ) wymagania określone w art. 95 ustawy:
Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia,
polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j.
Dz.U. z 2022 r. poz. 1510, z późń. zm.): rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, które dotyczą wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności w trakcie
realizacji zamówienia: koordynator czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy odpowiedzialny za nadzór nad
działalnością podwykonawców, ścisłą współpracę z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu umowy przed i podczas
wydarzenia, w tym: wizja lokalna w miejscu wydarzenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79956000-0 - Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
79952000-2 - Usługi w zakresie organizacji imprez

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2027-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wykonanie toreb papierowych z papieru z recyklingu 100%
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa liczba stoisk na targach/kiermaszach świątecznych ponad wymagane minimum wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:
zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia są Organizacja targów i kiermaszy dla Podmiotów Ekonomii Społecznej w ramach projektu
"Efektywna polityka społeczna w województwie lubelskim" z podziałem na dwie części:
Część nr 2: Organizacja Targów Ekonomii Społecznej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1b do SWZ.
3. Zamawiający określa w § 13 Wzoru umowy (Załącznik nr 4b) wymagania określone w art. 95 ustawy:
Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia,
polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j.
Dz.U. z 2022 r. poz. 1510, z późń. zm.): rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, które dotyczą wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności w trakcie
realizacji zamówienia: koordynator czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy odpowiedzialny za nadzór nad
działalnością podwykonawców, ścisłą współpracę z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu umowy przed i podczas
wydarzenia, w tym: wizja lokalna w miejscu wydarzenia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79956000-0 - Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
79952000-2 - Usługi w zakresie organizacji imprez

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2027-09-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty środowiskowe, w tym efektywność energetyczna przedmiotu zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wykonanie toreb papierowych z papieru z recyklingu 100%
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowa liczba stoisk na targach/kiermaszach świątecznych ponad wymagane minimum wskazane w Opisie przedmiotu zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:
zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty środowiskowe

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
4) zdolności technicznych lub zawodowych:
Zamawiający określa minimalne warunki udziału w postepowaniu w następujący sposób:
 w zakresie warunku zdolności technicznej
w CZĘŚCI NR 1 oraz NR 2
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty i prawidłowy co najmniej dwie usługi (jedna usługa to jeden kontrakt/umowa) zorganizowania targów lub kiermaszy, w których uczestniczyło każdorazowo co najmniej 10 wystawców.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doświadczenie Wykonawców nie podlega sumowaniu, tj. przynajmniej jeden z Wykonawców musi posiadać doświadczenie w pełnym zakresie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający przed
wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, jak niżej:
- na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Zamawiający żąda złożenia :
a) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy
Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu
zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dotyczących naruszenia obowiązków
dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. 2022 r. poz. 1452 z późn. zm.), oraz art. 109 ust. 1 pkt 7-10 ustawy Pzp – wzór oświadczenia zawiera załącznik Nr
5 do SWZ;
b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
c) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2021 r., poz. 275 z późn. zm.), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 6 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, jak niżej:
- na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
a) wykazu wykonanych usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, dat wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały
wykonane, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ;
b) dowody określające, czy usługi wskazane w załączniku nr 7 do SWZ, pn. Wykaz wykonanych usług zostały wykonane należycie.
Przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi
zostały wykonane. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy liczonych wstecz od dnia, w
którym upływa termin składania ofert w postępowaniu. W przypadku jeżeli Wykonawca z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze, niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów o których mowa powyżej, wówczas składa inne
odpowiednie dokumenty tj. oświadczenie Wykonawcy.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawca wraz z Ofertą zobowiązany jest złożyć:
1) oświadczenie wstępne, przygotowane wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ;
2) zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego zasoby, jeśli Wykonawca korzysta z zasobów tych podmiotów na podstawie art. 118 ustawy Pzp, przygotowane wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ
3) pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do reprezentowania Wykonawcy lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy jeżeli umocowanie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych.
4) uzasadnienie do zastrzeżenia informacji znajdujących się w ofercie jako tajemnica przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
4. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli Zamawiający wymaga spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, wówczas co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi posiadać uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu
do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 i 6, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – wg załącznika nr 9 do SWZ.
8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Oświadczenie wstępne składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie
te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia
i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, jeżeli takowe są wymagane, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
zamówienia publicznego, której projektowane postanowienia znajdują się w załączniku nr 4a do SWZ oraz załączniku 4b do
SWZ – Wzory umów dla każdej z części.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy w sprawie zamówienia publicznego, jest tożsamy z zobowiązaniem
Wykonawcy zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian treści zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego, w
okolicznościach przewidzianych we wzorze projektowanych postanowień Umowy - § 10 i § 11 - Załącznik nr 4a do SWZ
oraz Załącznik 4b do SWZ.
4. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą z tytułu wykonania zamówienia będą realizowane
w polskich złotych.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2024-06-03 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym za pośrednictwem platformy zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/rops_lubelskie
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-06-03 12:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-07-02
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Dodatkowo Zamawiający informuje, iż z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza Wykonawcę, w stosunku do
którego zachodzą okoliczności wskazane w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2024
r., poz. 507).
2. Ofertę sporządza się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub w postaci elektronicznej, opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/organizacja-targow-i-kiermaszy-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej-w-ramach-projektu-_efektywna-polityka-spoleczna-w-wojewodztwie-lubelskim_-z-podzialem-na-dwie-czesci%2C-lublin,92960,ogloszenie.html

http://rops.lubelskie.pl/
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764