logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Tuczna: Organizacja Wojewódzkiej Wystawy Koni Zimnokrwistych Tuczna 2019 oraz organizacja konferencji pn.: Hodowla koni zimnokrwistych szansą na rozwój turystyki.

20.06.2019
Oferta ważna do:26.06.2019 godz. 10:00
Odsłon: 203

Ogłoszenie nr 562277-N-2019 z dnia 2019-06-18 r.

Gmina Tuczna: Organizacja Wojewódzkiej Wystawy Koni Zimnokrwistych Tuczna 2019 oraz organizacja konferencji pn.: Hodowla koni zimnokrwistych szansą na rozwój turystyki.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018-2019
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tuczna, krajowy numer identyfikacyjny 55085800000000, ul. Tuczna 191 A , 21-523 Tuczna, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 83 377 10 03, , e-mail sekretariat@gminatuczna.pl, , faks 833 771 003.
Adres strony internetowej (URL): http://ugtuczna.bip.lubelskie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://ugtuczna.bip.lubelskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie, zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 7 SIWZ
Adres:
Urząd Gminy Tuczna Tuczna 191A, 21-523 Tuczna (sekretariat). Uwaga! Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja Wojewódzkiej Wystawy Koni Zimnokrwistych Tuczna 2019 oraz organizacja konferencji pn.: Hodowla koni zimnokrwistych szansą na rozwój turystyki.
Numer referencyjny: FZ.271.7.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa Organizacja Wojewódzkiej Wystawy Koni Zimnokrwistych Tuczna 2019 oraz organizacja konferencji pn.: Hodowla koni zimnokrwistych szansą na rozwój turystyki. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 2 części, jak poniżej: część 1 zamówienia: 1. Organizacja Wojewódzkiej Wystawy Koni Zimnokrwistych Tuczna 2019, a w tym: 1) Boksy dla koni (40 sztuk), boksy będą używane w dniu wystawy tj. w dniu 04.08.2019 r. w godz. 9.00-19.00 (10 godz.) 2) Zapewnienie obsługi weterynaryjnej, zapewnionej w dniu wystawy tj. w dniu 04.08.2019 r. w godz. 9.00-19.00 (10 godz.) 3) Zaplecze medyczne (Ambulans z zespołem medycznym), zapewniony w dniu wystawy tj. w dniu 04.08.2019 r. w godz. 9.00-19.00 (10 godz.), zakres na 800 osób 4) TOI TOI (Kabina TOI Fresh – 10 szt.), obsługa w dniu wystawy tj. w dniu 04.08.2019 r. w godz. 9.00-19.00 (10 godz.) 5) Catering [150 zestawów obiadowych w skład których wchodzi: pierwsze danie gorące (zupa), drugie danie gorące (ziemniaki, mięso, zestaw surówek), deser; 4 przystawki i pieczywo, zimne napoje, woda], obiad wydawany będzie w dniu wystawy tj. w dniu 04.08.2019 r. w godz. 14.00-18.00 6) Nagłośnienie, zapewnione w dniu wystawy tj. w dniu 04.08.2019 r. w godz. 9.00-19.00 (10 godz.) 7) Oświetlenie sceny, zapewnione w dniu wystawy tj. w dniu 04.08.2019 r. w godz. 9.00-19.00 (10 godz.) 8) Agregat prądotwórczy, agregat ma zapewniać zasilanie w dniu wystawy tj. w dniu 04.08.2019 r. w godz. 9.00-19.00 (10 godz.) 9) Namiot do Cateringu wraz z wyposażeniem (krzesła i stoliki), namiot ma zapewniać obsługę gości w dniu wystawy tj. w dniu 04.08.2019 r. w godz. 9.00-19.00 (10 godz.) 2. Serwis kawowy na potrzeby realizacji konferencji pn.: Hodowla koni zimnokrwistych szansą na rozwój turystyki. Serwis kawowy ma być zapewniony w ciągu trwania konferencji (jeden dzień we wrześniu 2019 r. w godz. 9.00-15.00 – dokładny termin konferencji zostanie uzgodniony po zawarciu umowy) część 2 zamówienia: 1. Przygotowanie materiałów promocyjnych na potrzeby Wojewódzkiej Wystawy Koni Zimnokrwistych Tuczna 2019, a w tym: a) materiały promocyjne z terminem wykonania w terminie 6 dni od dnia zaakceptowania projektu graficznego (z możliwością skrócenia do 3 dni w ramach kryterium oceny ofert); - Plakaty (40 sztuk), - Zaproszenia (150 sztuk), - Banery (3 sztuki), b) materiały promocyjne z terminem wykonania do dnia 26.07.2019 r.: - Puchary (14 sztuk) - Flots (60 sztuk) - Dyplomy (54 sztuki) - Notesy (250 sztuk) - Długopisy (250 sztuk) - Torby ekologiczne (200 sztuk) - Katalog wystawy (60 sztuk) c) materiały promocyjne z terminem wykonania do dnia 30.08.2019 r.: - Broszura Wojewódzka Wystawa Koni Zimnokrwistych (250 sztuk) d) Przygotowanie materiałów promocyjnych na konferencję pn.: Hodowla koni zimnokrwistych szansą na rozwój turystyki – z terminem wykonania do dnia 30.08.2019 r. − 50 sztuk długopisów, − 50 sztuk notesów. Uwaga: Dodatkowe wymagania dla wszystkich materiałów promocyjnych(część 2 zamówienia): a) Zamówienie dotyczące wykonania ww. materiałów promocyjnych obejmuje również przygotowanie projektów graficznych. b) Szczegóły dotyczące informacji, które mają się znaleźć na poszczególnych materiałach promocyjnych zostaną uzgodnione w trakcie realizacji zamówienia. c) Przed przekazaniem poszczególnych materiałów promocyjnych do druku/wykonania Wykonawca jest zobowiązany uzyskać od Zamawiającego akceptację przygotowanego projektu graficznego. d) Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia na wszystkich ww. materiałach promocyjnych następujących informacji: • symbolu Unii Europejskiej; • zdania „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”; • logo PROW 2014–2020; • logo KSOW; • zdania „Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”; • zdania „Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt. 2.2 został szczegółowo określony w Załączniku Nr 1a oraz 1b do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, iż zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018-2019. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia uzgodni z Zamawiającym szczegóły dotyczące informacji, które mają się znaleźć na poszczególnych materiałach promocyjnych. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekt graficzny wykonywanego zamówienia w formie elektronicznej. Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie uzgodnień technicznych, w tym akceptacji projektów graficznych jest Pan Andrzej Harasimuk. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania każdego z elementów zamówienia w terminie uzgodnionym przez strony. Wykonawca po wykonaniu poszczególnych elementów zamówienia przekazuje je Zamawiającemu tj. dostarcza (na własny koszt i własne ryzyko) do siedziby Zamawiającego. Zamawiający każdorazowo w formie elektronicznej poda szczegóły dotyczące wykonania poszczególnych części przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 79956000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79952000-2
79800000-2
79810000-5
22462000-6
79340000-9
39294100-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-09-30

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: dla części 1 zamówienia: a) materiały promocyjne z terminem wykonania 6 dni od dnia zaakceptowania projektu graficznego (z możliwością skrócenia do 3 dni w ramach kryterium oceny ofert) - Plakaty (40 sztuk), - Zaproszenia (150 sztuk), - Banery (3 sztuki), b) materiały promocyjne z terminem wykonania do dnia 26.07.2019 r.: - Puchary (14 sztuk) - Flots (60 sztuk) - Dyplomy (54 sztuki) - Notesy (250 sztuk) - Długopisy (250 sztuk) - Torby ekologiczny (200 sztuk) - Katalog wystawy (60 sztuk) c) materiały promocyjne z terminem wykonania do dnia 30.08.2019 r.: - Broszura Wojewódzka Wystawa Koni Zimnokrwistych (250 sztuk) d) Przygotowanie materiałów promocyjnych na konferencję pn.: Hodowla koni zimnokrwistych szansą na rozwój turystyki – z terminem wykonania do dnia 30.08.2019 r. - 50 sztuk długopisów, - 50 sztuk notesów. dla części 2 zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia wskazany w pkt. 2.2.1 pkt. 1. SIWZ związany z realizacją Wojewódzkiej Wystawy Koni Zimnokrwistych Tuczna 2019 zostanie wykonany w dniu realizacji Wojewódzkiej Wystawy Koni Zimnokrwistych Tuczna 2019 tj. w dniu 04.08.2019 r. 2. Przedmiot zamówienia wskazany w pkt. 2.2.1 pkt. 2. SIWZ związany z realizacją konferencji pn.: Hodowla koni zimnokrwistych szansą na rozwój turystyki zostanie wykonany w dniu realizacji konferencji pn. Hodowla koni zimnokrwistych szansą na rozwój turystyki. tj. w dniu uzgodnionym po zawarciu umowy, nie później jednak niż do dnia 30.09.2019 r
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z podmiotami, które złożyły oferty w postępowaniu. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-06-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Organizacja Wojewódzkiej Wystawy Koni Zimnokrwistych Tuczna 2019
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Organizacja Wojewódzkiej Wystawy Koni Zimnokrwistych Tuczna 2019, a w tym: 1) Boksy dla koni (40 sztuk), boksy będą używane w dniu wystawy tj. w dniu 04.08.2019 r. w godz. 9.00-19.00 (10 godz.) 2) Zapewnienie obsługi weterynaryjnej, zapewnionej w dniu wystawy tj. w dniu 04.08.2019 r. w godz. 9.00-19.00 (10 godz.) 3) Zaplecze medyczne (Ambulans z zespołem medycznym), zapewniony w dniu wystawy tj. w dniu 04.08.2019 r. w godz. 9.00-19.00 (10 godz.), zakres na 800 osób 4) TOI TOI (Kabina TOI Fresh – 10 szt.), obsługa w dniu wystawy tj. w dniu 04.08.2019 r. w godz. 9.00-19.00 (10 godz.) 5) Catering [150 zestawów obiadowych w skład których wchodzi: pierwsze danie gorące (zupa), drugie danie gorące (ziemniaki, mięso, zestaw surówek), deser; 4 przystawki i pieczywo, zimne napoje, woda], obiad wydawany będzie w dniu wystawy tj. w dniu 04.08.2019 r. w godz. 14.00-18.00 6) Nagłośnienie, zapewnione w dniu wystawy tj. w dniu 04.08.2019 r. w godz. 9.00-19.00 (10 godz.) 7) Oświetlenie sceny, zapewnione w dniu wystawy tj. w dniu 04.08.2019 r. w godz. 9.00-19.00 (10 godz.) 8) Agregat prądotwórczy, agregat ma zapewniać zasilanie w dniu wystawy tj. w dniu 04.08.2019 r. w godz. 9.00-19.00 (10 godz.) 9) Namiot do Cateringu wraz z wyposażeniem (krzesła i stoliki), namiot ma zapewniać obsługę gości w dniu wystawy tj. w dniu 04.08.2019 r. w godz. 9.00-19.00 (10 godz.) 2. Serwis kawowy na potrzeby realizacji konferencji pn.: Hodowla koni zimnokrwistych szansą na rozwój turystyki. Serwis kawowy ma być zapewniony w ciągu trwania konferencji (jeden dzień we wrześniu 2019 r. w godz. 9.00-15.00 – dokładny termin konferencji zostanie uzgodniony po zawarciu umowy)
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79956000-0, 79952000-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Przygotowanie serwisu kawowego z wykorzystaniem kawy pochodzącej z produkcji spełniającej standardy społeczne Sprawiedliwego Handlu 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Przygotowanie materiałów promocyjnych na potrzeby Wojewódzkiej Wystawy Koni Zimnokrwistych Tuczna 2019
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przygotowanie materiałów promocyjnych na potrzeby Wojewódzkiej Wystawy Koni Zimnokrwistych Tuczna 2019, a w tym: a) materiały promocyjne z terminem wykonania w terminie 6 dni od dnia zaakceptowania projektu graficznego (z możliwością skrócenia do 3 dni w ramach kryterium oceny ofert); - Plakaty (40 sztuk), - Zaproszenia (150 sztuk), - Banery (3 sztuki), b) materiały promocyjne z terminem wykonania do dnia 26.07.2019 r.: - Puchary (14 sztuk) - Flots (60 sztuk) - Dyplomy (54 sztuki) - Notesy (250 sztuk) - Długopisy (250 sztuk) - Torby ekologiczne (200 sztuk) - Katalog wystawy (60 sztuk) c) materiały promocyjne z terminem wykonania do dnia 30.08.2019 r.: - Broszura Wojewódzka Wystawa Koni Zimnokrwistych (250 sztuk) d) Przygotowanie materiałów promocyjnych na konferencję pn.: Hodowla koni zimnokrwistych szansą na rozwój turystyki – z terminem wykonania do dnia 30.08.2019 r. − 50 sztuk długopisów, − 50 sztuk notesów. Uwaga: Dodatkowe wymagania dla wszystkich materiałów promocyjnych(część 2 zamówienia): a) Zamówienie dotyczące wykonania ww. materiałów promocyjnych obejmuje również przygotowanie projektów graficznych. b) Szczegóły dotyczące informacji, które mają się znaleźć na poszczególnych materiałach promocyjnych zostaną uzgodnione w trakcie realizacji zamówienia. c) Przed przekazaniem poszczególnych materiałów promocyjnych do druku/wykonania Wykonawca jest zobowiązany uzyskać od Zamawiającego akceptację przygotowanego projektu graficznego. d) Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia na wszystkich ww. materiałach promocyjnych następujących informacji: • symbolu Unii Europejskiej; • zdania „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”; • logo PROW 2014–2020; • logo KSOW; • zdania „Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi”; • zdania „Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt. 2.2 został szczegółowo określony w Załączniku Nr 1a oraz 1b do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, iż zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2018-2019. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia uzgodni z Zamawiającym szczegóły dotyczące informacji, które mają się znaleźć na poszczególnych materiałach promocyjnych. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przedstawić Zamawiającemu do akceptacji projekt graficzny wykonywanego zamówienia w formie elektronicznej. Przedstawicielem Zamawiającego w zakresie uzgodnień technicznych, w tym akceptacji projektów graficznych jest Pan Andrzej Harasimuk. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania każdego z elementów zamówienia w terminie uzgodnionym przez strony. Wykonawca po wykonaniu poszczególnych elementów zamówienia przekazuje je Zamawiającemu tj. dostarcza (na własny koszt i własne ryzyko) do siedziby Zamawiającego. Zamawiający każdorazowo w formie elektronicznej poda szczegóły dotyczące wykonania poszczególnych części przedmiotu zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79800000-2, 79810000-5, 22462000-6, 79340000-9, 39294100-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-08-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin dostawy materiałów promocyjnych – w odniesieniu do materiałów wskazanych w pkt. 2.2.2 ust. 1 lit. a) SIWZ (plakatów, zaproszeń oraz banerów) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/organizacja-wojewodzkiej-wystawy-koni-zimnokrwistych-tuczna-2019-oraz-organizacja-konferencji-pn.%3A-hodowla-koni-zimnokrwistych-szansa-na-rozwoj-turystyki.%2C-tuczna,76694,ogloszenie.html

http://ugtuczna.bip.lubelskie.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Tuczna - więcej ofert

  • Tuczna: Dam pracę (0)

  • Tuczna: Szukam pracy (0)

  • Tuczna: Sprzedam (0)

  • Tuczna: Kupię (0)

  • Tuczna: Dam zlecenie (0)

  • Tuczna: Przyjmę zlecenie (0)

  • Tuczna: Różności (0)

  • Tuczna: Oferty Last minute (0)

  • Tuczna: Zamówienia publiczne (1)

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2019 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764