logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Organizacja wydarzeń 14. Nagrody Literackiej m.st. Warszawy wraz z przeprowadzeniem kampanii promocyjnej

Oferta ważna do:16.04.2021 godz. 11:30
Odsłon: 118

Organizacja wydarzeń 14. Nagrody Literackiej m.st. Warszawy wraz z przeprowadzeniem kampanii promocyjnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Stołeczne Warszawa
1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd m.st. Warszawy
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Pl. Bankowy 3/5
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-950
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: 22 443 14 00
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniabzp@um.warszawa.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.warszawa.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja wydarzeń 14. Nagrody Literackiej m.st. Warszawy wraz z przeprowadzeniem kampanii promocyjnej
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9e3564f5-96d2-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00028663
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-07
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003350/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.18 Organizacja wydarzeń 14. Nagrody Literackiej m.st. Warszawy wraz z przeprowadzeniem kampanii promocyjnej
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zamowienia.um.warszawa.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: określone w SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): określone w SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): określone w SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/AC/271/II-27/21
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 135772,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wydarzeń 14. Nagrody Literackiej m.st. Warszawy wraz z przeprowadzeniem kampanii promocyjnej.Przedmiot zamówienia w zakresie szczegółowym określony został w Załączniku nr 1 do umowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79950000-8 - Usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79342200-5 - Usługi w zakresie promocji
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: określone w SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 50
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Wstępna Koncepcja realizacji zadania
4.3.6.) Waga: 50
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zdolność techniczna i zawodowa: Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że:1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie zrealizowali lub realizują 10 wydarzeń o charakterze kulturalnym, w tym co najmniej 6 poświęconych literaturze (na żywo lub online);2. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadze-nia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie zrealizowali lub realizują co najmniej 4 usługi, polegające na przeprowadzeniu kampanii promocyjnych w dziedzinie kultury za kwotę nie niższą niż 40 000,00 zł brutto każda;3. dysponują co najmniej trzyosobowym zespołem zdolnym do wykonania niniejszego za-mówienia, w skład którego wchodzą:a) osoba posiadająca co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie komunika-cji i promocji projektów kulturalnych, w tym promocji przedsięwzięć kulturalnych w mediach społecznościowych;b) osoba posiadająca co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe związane z tworze-niem, redagowaniem oraz korektą tekstów w języku polskim;c) grafik - osoba posiadająca co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe grafika kom-puterowego w zakresie kreacji, animacji komputerowej, składu oraz łamania tekstu.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa podmiotowych środków dowodowych potwierdzających brak podstaw do wykluczenia składanych na wezwanie.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:a) wykaz usług – przygotowany wg wzoru określonego w Załączniku nr 6 do SWZ na potwierdzenie spełniania warunków określonych w pkt. 12.2.1. i 12.2.2. SWZ. b) dowody, że wykazane w w/w wykazie usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:– referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane;– oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów;c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – przygotowanego wg wzoru określonego w Załączniku nr 7 do SWZ, na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt 12.2.3. SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Wykonawca wraz z ofertą składa opracowany dokument pn:„Wstępna Koncepcja realizacji zadania”, stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ.UWAGA!Złożony wraz z ofertą dokument pn: Wstępna Koncepcja realizacji zadania, służy do oceny ofert w kryterium pozacenowym „Wstępna Koncepcja realizacji zadania”.Dokument ten nie podlega uzupełnieniu, a jego niezłożenie skutkuje odrzuceniem oferty.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
a) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych Podmiotów, załączenie do oferty w systemie: – oświadczeń, o których mowa w lit. b) i c) dotyczących każdego Podmiotu, – zobowiązanie każdego Podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie powinno zawierać informacje dotyczące w szczególności:• zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego Podmiotu; • sposobu wykorzystania zasobów innego Podmiotu przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia; • zakresu i okresu udziału innego Podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;• czy Podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia); b) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, załączenie do oferty w systemie – oświadczeń, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dotyczących każdego Podmiotu; – oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy; c) w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy,dokument (np. pełnomocnictwo)potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy;d) w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument zawierający dowody, o których mowa w pkt. 18 SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
określone w SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-16 11:30
8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-16 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-15
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zpostępowania w tym SWZ wraz z załącznikami można uzyskać podadresem:http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/wyszukiwarka.php orazhttps://zamowienia.um.warszawa.pl


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/organizacja-wydarzen-14.-nagrody-literackiej-m.st.-warszawy-wraz-z-przeprowadzeniem-kampanii-promocyjnej%2C-warszawa,83542,ogloszenie.html

https://zamowienia.um.warszawa.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764