logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Gdańsk: Organizacja wystaw outdoor na temat historii spisów powszechnych w Niepodległej Polsce, zlokalizowanych na terenie Gdańska, Gdyni i Słupska dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku

Oferta ważna do:15.06.2021 godz. 10:00
Odsłon: 82

Organizacja wystaw outdoor na temat historii spisów powszechnych w Niepodległej Polsce, zlokalizowanych na terenie Gdańska, Gdyni i Słupska dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Urząd Statystyczny w Gdańsku
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000331576
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Danusi 4
1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk
1.5.3.) Kod pocztowy: 80-434
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski
1.5.7.) Numer telefonu: 587683130
1.5.8.) Numer faksu: 587683270
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: SekretariatUSGDK@stat.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gdansk.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Organizacja wystaw outdoor na temat historii spisów powszechnych w Niepodległej Polsce, zlokalizowanych na terenie Gdańska, Gdyni i Słupska dla Urzędu Statystycznego w Gdańsku
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0280e14d-c833-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00075197
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-08
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00012261/05/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Organizacja wystaw outdoor na temat historii spisów powszechnych w Niepodległej Polsce, zlokalizowanych na terenie Gdańska, Gdyni i Słupska
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/gdansk_stat
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gdansk_stat
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający informuje, że wszelkie dane osobowe przekazane mu przez Wykonawcę podlegają ochronie zagwarantowanej zapisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”. W związku z powyższym na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO Zamawiający informuje dodatkowo, że:
1. administratorem danych osobowych osób uczestniczących w postępowaniu jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Gdańsku, a mieszczącego się w Gdańsku przy ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.n. Organizacja wystaw outdoor na temat historii spisów powszechnych w Niepodległej Polsce, zlokalizowanych na terenie Gdańska, Gdyni i Słupska w ramach kampanii promocyjnej Narodowego Spisu Powszechnego 2021;
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty:
− - którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwana dalej „PZP”;
− - świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, w razie kierowania za ich pośrednictwem do Pani/Pana korespondencji;
4. o ile obowiązujące przepisy nie nakazują stosować dłuższych terminów przechowywania dokumentów zawierających Pani/Pana dane osobowe, to będą one przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Podanie tych danych ma charakter dobrowolny, ale nieuczynienie tego skutkować będzie niemożnością uzyskania zamówienia publicznego;
6. we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub wątpliwościami co do jego zakresu i realizacji przysługujących Pani/Panu praw, prosimy o kontakt z powołanym u nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, na adres: Urząd Statystyczny w Gdańsku, ul. Danusi 4, lub e-mail: IOD_USGDK@stat.gov.pl;
7. Pani/Pana dane osobowe nie są profilowane i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji;
8. posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: GDK-WA.271.7.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 100000 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia dotyczy organizacji wystaw outdoor i przygotowania:
1) 3 wystaw głównych:
a) 1 wystawa w Gdańsku,
b) 1 wystawa w Gdyni,
c) 1 wystawa w Słupsku;
2) 14 mniejszych wystaw w formie kubików (prostopadłościanów):
a) 9 wystaw w Gdańsku,
b) 3 wystawy w Gdyni,
c) 2 w Słupsku.
3. Organizacja wystaw obejmuje:
1) Ubezpieczenie wystaw,
2) Przygotowanie wszystkich formalności, w tym uzyskanie wszelkich pozwoleń i zgód na wynajęcie terenu pod wystawy (wyodrębnionej części nieruchomości: placu, skweru, parku itp.), w tym dokonanie niezbędnych opłat,
3) Pełną obsługę transportowo-montażową (montaż i demontaż) w wyznaczonym miejscu,
4) Wynajem stelaży ekspozycyjnych o następujących wymiarach:
a) wystawa główna: 7 dwustronnych ekspozytorów o wymiarach 100 cm x 150 cm (3 komplety po 1 dla każdego z miast),
b) wystawy w formie kubików: 14 szt. o wymiarach 100x100x200 cm (szerokość x długość x wysokość).
4. Wykonawca jest zobowiązany na koszt własny usuwać wszelkie nieprawidłowości (błędy, wady) w wykonaniu przedmiotu zamówienia, po uprzednim zgłoszeniu ich osobie wyznaczonej ze strony Zamawiającego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79342000-3 - Usługi marketingowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79341000-6 - Usługi reklamowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wynagrodzenie przewidziane w ramach niniejszego zadania posiada charakter ryczałtowy zgodnie z zapisami art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 t.j z późn. zm.)
2. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ, jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT)] z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT).
3. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.
4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku.
5. Wykonawca poda w Formularzu ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) potraktowane będzie, jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie zostaną spełnione ustawowe przesłanki omyłki (na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 pzp w związku z art. 223 ust. 2 pkt 3 pzp).
6. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
7. W przypadku rozbieżności pomiędzy ceną ryczałtową podaną cyfrowo a słownie, jako wartość właściwa zostanie przyjęta cena ryczałtowa podana słownie.
8. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.) Urząd Statystyczny w Gdańsku, nie jest podatnikiem, o którym mowa w art. 15 ww. ustawy. W związku z powyższym nie dotyczy go mechanizm odwrotnego obciążenia podatkiem VAT.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas reakcji na naprawę uszkodzeń instalacji wystawienniczej
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada opłaconą na dzień złożenia oferty polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000 zł.
2. Zdolność techniczna lub zawodowa
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 ekspozycję wystawy związanej z przedmiotem zamówienia o wartości zamówienia minimum 50 000,00 zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie .
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
3. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
4. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty potwierdzające, że wykonawca posiada opłaconą na dzień złożenia oferty polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł,
2. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy co najmniej 1 wystawę związaną z przedmiotem zamówienia o wartości zamówienia nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnienia warunków udziału w postepowaniu, na dzień składania ofert.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 składa każdy z wykonawców oddzielnie.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są obowiązani do ustanowienia pełnomocnika i złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy.
4. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. W przypadku, gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna niż uprawniona z mocy prawa lub umowy spółki do reprezentowania podmiotu, do oferty należy dołączyć również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności.
5. Zamawiający będzie żądał od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców
6. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu obowiązuje elektroniczna forma komunikacja za pomocą https://platformazakupowa.pl/pn/gdansk_stat
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 pzp oraz wskazanym we wzorze umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-15 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gdansk_stat
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-15 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-14
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Zamawiający zawiera umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 pzp, w terminie nie krótszym niż̇ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
2. Zamawiający może zawrzeć́ umowę̨ w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/organizacja-wystaw-outdoor-na-temat-historii-spisow-powszechnych-w-niepodleglej-polsce%2C-zlokalizowanych-na-terenie-gdanska%2C-gdyni-i-slupska-dla-urzedu-statystycznego-w-gdansku%2C-gdansk,83968,ogloszenie.html

https://platformazakupowa.pl/pn/gdansk_stat
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764