logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Nowy Sącz: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu: Usługa drukowania ulotek, plakatów i innych materiałów wraz z dostawą druków na potrzeby PWSZ w Nowym Sączu

13.02.2018
Oferta ważna do:20.02.2018 godz. 10:00
Odsłon: 208

Ogłoszenie nr 515993-N-2018 z dnia 2018-02-12 r.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu: Usługa drukowania ulotek, plakatów i innych materiałów wraz z dostawą druków na potrzeby PWSZ w Nowym Sączu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, krajowy numer identyfikacyjny 49186124000000, ul. ul. Staszica 1 , 33300 Nowy Sącz, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 184 434 545, e-mail zp@pwsz-ns.edu.pl, faks 184 434 545.
Adres strony internetowej (URL): www.pwsz-ns.edu.pl
Adres profilu nabywcy: zp.pwsz-ns.edu.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia wyższa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
zp.pwsz-ns.edu.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
zp.pwsz-ns.edu.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu, ul. Staszica 1, 33-300 Nowy Sącz, Sekretariat Ogólny - pokój 01 (parter)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa drukowania ulotek, plakatów i innych materiałów wraz z dostawą druków na potrzeby PWSZ w Nowym Sączu
Numer referencyjny: ZP.382-8/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług związanych z przygotowaniem do druku, drukiem i dostawą druków na potrzeby Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu zwanych dalej „drukami”. 2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami i postanowieniami niniejszej specyfikacji oraz wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji 3. Szczegółowy wykaz oraz charakterystyka zamawianych druków zostały określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w Rozdziale III pkt. 3. W skład zamówienia wchodzą: 1) Zakres I zamówienia - obejmuje elementy wg wykazu zawartego w Tabeli nr 1 o następujących parametrach technicznych: Lp. Nazwa produktu 1 Ulotki informacyjne ogólne dla kandydatów na studia 2 Ulotki informacyjne dla kandydatów, instytutowe 3 Ulotki informacyjne dla kandydatów na studia DL 4 Ulotki DL, st. podyplomowe w IE 5 Ulotki A4, st. podyplomowe w IE 6 Ulotki informacyjne DL dla ABK 7 Ulotki informacyjne A4 Biblioteka 8 Ulotki informacyjne A4 dla IP 9 Ulotki informacyjne, studia podyplomowe w Uczelni 10 Ulotki informacyjne w języku angielskim 11 Teczki uczelniane z logo „płaskie” 12 Plakaty B3 dwustronne dla IZ 13 Plakaty B3 dla IP 14 Plakaty B3 dla IZ 15 Plakaty B3 Biblioteka 16 Plakaty promocyjne A2 17 Plakaty A3 18 Plakaty A3 dla IE 19 Plakaty A3 dla IJO 20 Plakaty A3 dla IKF 21 Plakaty A3 dla IZ 22 Plakaty A3 dla IP 23 Plakaty A3 ABK 24 Plakaty A3 Biblioteka 25 Plakaty promocyjne A4 26 Plakaty A4, st. Podyplomowe w IE 27 Plakaty A4 dla IZ 28 Torby papierowe „małe” 29 Torby papierowe „średnie” 30 Torby papierowe „duże” 31 Nalepki „małe” 32 Nalepki „duże” 33 Nalepki z numerami alarmowymi 34 Nalepki PWSZ logo „małe” 35 Nalepki PWSZ logo „duże” 36 Nalepki Imprezy popularno-naukowe 37 Wizytówki jednostronne 38 Wizytówki dwustronne 39 Albumy absolwentów IT Ist 40 Albumy absolwentów IT IIst 41 Albumy absolwentów IE 42 Albumy absolwentów IJO 43 Albumy absolwentów IKF 44 Albumy absolwentów IP 45 Albumy absolwentów IZ 46 Notatnik mały 47 Zakładka papierowa 48 Kalendarze biurkowe ma spirali 49 Kalendarze ścienne 50 Minifolder o uczelni w języku angielskim 51 Folder dla Biblioteki 52 Folder dla IZ 53 Zaproszenia na inaugurację roku akademickiego 54 Zaproszenia na jubileusz 55 Zaproszenia na koncert 56 Zaproszenia konferencyjne 57 Zaproszenia na sympozjum 58 Zaproszenia okazjonalne Biblioteka 59 Kartki świąteczne firmowe 60 Dyplomy dla laureatów konkursów w Uczelni 61 Dyplomy dla laureatów konkursów w Uczelni 62 Dyplomy dla IKF 63 Dyplomy dla IJO 64 Dyplomy dla IE 65 Dyplomy dla IP 66 Dyplomy dla IZ 67 Dyplomy okazjonalne 68 Identyfikator 69 Ulotka A5 dwustronna dla IE 70 Ulotka A5 dwustronna dla IJO 71 Ulotka A5 dwustronna dla IP 72 Ulotka A5 dwustronna dla DNR 73 Indeks kompetencji zawodowych 74 Planner dla studentów na rok 2018/19 75 Informator dla kandydatów na studia na nowy rok akademicki 2018/19 (Nr ISBN nadaje Zamawiający) 76 Przewodnik dla studentów I roku w PWSZ w Nowym Sączu (Nr ISBN nadaje Zamawiający) 77 Informator dla kandydatów na studia podyplomowe i kursy dokształcające na rok 2018/2019 (Nr ISBN nadaje Zamawiający) 2) Zakres II (koła naukowe) - obejmuje elementy wg wykazu zawartego w Tabeli nr 2 o następujących parametrach technicznych: Lp. Nazwa produktu 1 Teczki uczelniane z logo „płaskie” 3) Zakres III (fundusze zewnętrzne) - obejmuje elementy wg wykazu zawartego w Tabeli nr 3 o następujących parametrach technicznych: Lp. Nazwa produktu 1. Ulotka informacyjna dla kandydatów na studia posiadający orzeczenie o niepełnosprawności 2. Zakładka UE 3. Kalendarzyk listkowy UE 4. Notatnik PWSZ UE 5. Ulotka DL UE 4) Zakres IV (konferencje naukowe) - obejmuje elementy wg wykazu zawartego w Tabeli nr 4 o następujących parametrach technicznych: Lp. Nazwa produktu 1. Dyplomy z personalizacją dla IZ 2. Identyfikatory dla IZ 3. Plakat A2 dla IZ 4. Zaproszenie z wkładką i kopertą dla IZ 5. Teczka ze skrzydełkami dla IZ 6. Teczka ze skrzydełkami dla IJO 7. Foldery konferencyjne dla IJO 8. Torby papierowe „średnie” dla IJO. 4. Zamawiający jest uprawniony do zlecenia wydrukowania w niepełnym zakresie materiałów określonych w ust. 3. W przypadku określonym w zdaniu pierwszym Wykonawcy nie przysługuje prawo do żądania wynagrodzenia lub odszkodowania za niepowierzone do wydrukowania materiały. 5. W odniesieniu do objętości informatorów, przewodników i albumów absolwentów Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ilości stron zgodnie ze wskazaniami zamieszczonymi przy opisie szczegółowym w pkt. 3 powyżej. Zmiana ilości stron nie wpłynie na cenę. 6. Zamawiający przekaże materiały do przygotowania projektów druków na płycie CD/DVD lub drogą elektroniczną, w formie materiałów roboczych w formacie WORD, JPG lub PDF. 7. Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie projektów graficznych (w tym skład i łamanie) oraz przesłanie ich każdorazowo w formie elektronicznej i w postaci wydruku próbnego do Zamawiającego. Po uwzględnieniu wszystkich poprawek zgłoszonych przez Zamawiającego do danego próbnego wydruku i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, Wykonawca przystąpi do ostatecznego wydruku. 8. Wykonawca potwierdzi pisemnie (lub poprzez e-mail) przyjęcie materiału od Zamawiającego. 9. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania projektów graficznych oraz korekty, a następnie przesłania ich w formie elektronicznej i w postaci wydruku próbnego do Zamawiającego w terminie do 3 dni roboczych od daty przekazania przez Zamawiającego materiałów. 10. Zamawiający zobowiązuje się w terminie 3 dni roboczych od otrzymania próbnego wydruku zaakceptować wydruk, bądź zgłosić Wykonawcy ewentualne uwagi i poprawki. 11. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w ostatecznym wydruku wszystkie zgłoszone poprawki przez Zamawiającego do wydruku/ów próbnych. Wykonawca zobowiązany jest wykonać materiał po ostatecznej akceptacji oraz dostarczyć i wnieść na koszt własny do wskazanych w pkt. 19 miejsc i pomieszczeń zlokalizowanych w tych miejscach po uprzednim ustaleniu z Zamawiającym, w terminie zadeklarowanym przez Wykonawcę (wskazanym w ofercie). 12. Wykonawca zobowiązany jest przesłać ostatecznie zaakceptowany projekt na płycie CD/DVD lub drogą elektroniczną w formacie PDF i JPG wraz z plikiem źródłowym. 13. Numer ISBN dla publikacji: „Informator dla kandydatów na studia na nowy rok akademicki 2018/19”, „Informator dla kandydatów na studia podyplomowe i kursy dokształcające na rok 2018/2019”, i „Przewodnik dla studentów I roku w PWSZ w Nowym Sączu” nadaje Zamawiający. 14. W przypadku publikacji: „Informator dla kandydatów na studia na nowy rok akademicki 2018/19”, „Informator dla kandydatów na studia podyplomowe i kursy dokształcające na rok 2018/2019”, i „Przewodnik dla studentów I roku w PWSZ w Nowym Sączu” Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania przynajmniej 3 różnych koncepcji okładek na podstawie wytycznych Zamawiającego oraz materiałów własnych Wykonawcy. 15. Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego udostępnienia min. 9 zdjęć stockowych (np. z serwisu Fotolia) wybranych w porozumieniu z Zamawiającym, które będą wykorzystane w projektach zamawianych druków. 16. Zamawiający dopuszcza możliwość zamawiania przewidywanego nakładu poszczególnych druków partiami w zależności od zapotrzebowania. 17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niezrealizowania do 10 % wartości Umowy. 18. Zamawiający, w ramach terminu realizacji umowy, dopuszcza możliwość zwiększenia ilości zamawianych druków, z zastrzeżeniem posiadania przez Zamawiającego dodatkowych środków pieniężnych w dniu zlecenia zwiększenia ilości zamawianych druków. Wartość zwiększenia nie może przekroczyć 15% wartości Umowy, przy zachowaniu tożsamych cen jednostkowych. Zwiększenie nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy. 19. Wykonawca dostarczy druki na własny koszt i ryzyko do następujących miejsc /zgodnie ze wskazanym w formularzu oferty miejscem dostarczenia/: 1) Rektorat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej ul. Staszica 1, Nowy Sącz, 2) Biuro URSS PWSZ, ul. Długosza 61, Nowy Sącz, 3) Biblioteka, al. Wolności 40, Nowy Sącz, 4) Instytut Ekonomiczny ul. Jagiellońska 61, Nowy Sącz, 5) Instytut Języków Obcych ul. Kochanowskiego 44, Nowy Sącz, 6) Instytut Kultury Fizycznej ul. Kościuszki 2, Nowy Sącz, 7) Instytut Pedagogiczny, ul. Chruślicka 6, Nowy Sącz, 8) Instytut Techniczny ul. Zamenhofa 1 A w Nowym Sączu, 9) Instytut Zdrowia, ul. Kościuszki 2, Nowy Sącz.

II.5) Główny kod CPV: 79823000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79800000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 5 pkt. 1-9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), zwanego dalej "rozporządzeniem o dokumentach" (jeżeli dotyczy), pod warunkiem, że dokumentów tych żądał od Wykonawcy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do specyfikacji (jeżeli dotyczy), 2) Oświadczenie Wykonawców występujących wspólnie - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do specyfikacji (jeśli dotyczy), 3) Zaakceptowany wzoru umowy (wymóg porządkowy) – Załącznik nr 1 do specyfikacji, 4) Pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy) 5) Ponadto Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do specyfikacji.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin wydruku i dostarczenia druków 30,00
Zwiększenie kar umownych 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian określa wzór umowy, stanowiący Załączniku nr 1 do specyfikacji.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-20, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamówienie w wysokości do 2% wartości zamówienia finansowane jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Kompetencje szansa na rynku”.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/panstwowa-wyzsza-szkola-zawodowa-w-nowym-saczu%3A-usluga-drukowania-ulotek%2C-plakatow-i-innych-materialow-wraz-z-dostawa-drukow-na-potrzeby-pwsz-w-nowym-saczu%2C-nowy-sacz,70576,ogloszenie.html

http://www.pwsz-ns.edu.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia
© 1997-2019 ICOS
Wszystkie prawa zastrzeżone