logo
GIEŁDA

Białystok: Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy: Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia wraz z zakupem, przygotowaniem i dostarczeniem materiałów promocyjnych

15.06.2017  redakcja
Oferta ważna do 26.06.2017 13:00
Odsłon: 358

Ogłoszenie nr 531647-N-2017 z dnia 2017-06-14 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, krajowy numer identyfikacyjny 103667800000, ul. ul. Pozioma 4 , 15558 Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 858 516 187, , e-mail podlaska@ohp.pl, , faks 856 516 187.
Adres strony internetowej (URL): www.podlaska-bip.ohp.pl
Adres profilu nabywcy: www.podlaska-bip.ohp.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka budżetowa podległa MRPiPS
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.podlaska-bip.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.podlaska-bip.ohp.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego
Adres:
Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, ul. Pozioma 4, 15-558 Białystok

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia wraz z zakupem, przygotowaniem i dostarczeniem materiałów promocyjnych
Numer referencyjny: PWK.POA.ZP.271.5.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup usług mających na celu realizację planu promocji Centrum Informacyjnego Służb Zatrudnienia oraz opracowanie i realizację koncepcji kreacyjnej i elementów kreacji kampanii promocyjnej. Zamówienie dotyczy również zakupu majątkowych praw autorskich do opracowanych koncepcji i elementów kreacji oraz zakup, przygotowanie i dostarczenie materiałów promocyjnych. Zamówienie podzielone jest na dwie części. Część I - Opracowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia - termin realizacji zamówienia do 15.12.2017 r. Część II - Zakup, przygotowanie i dostarczenie materiałów promocyjnych - termin realizacji zamówienia - w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy. Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 79340000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79341400-0
22462000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Terminy realizacji zamówienia dla I i II części zamówienia określone są w załącznikach.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie szczegółowego warunku.
Informacje dodatkowe Wykonawca składa oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie szczegółowego warunku.
Informacje dodatkowe Wykonawca składa oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia w części I może ubiegać się Wykonawca, który wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 kampanii e-marketingowych i promocyjnych, każda o wartości minimum 200 000 zł brutto. Do każdej usługi należy dołączyć dokument potwierdzający jej należyte wykonanie. Wykonawca w tym zakresie składa oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz Wykaz wykonanych usług zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które spełniają następujące wymagania: Kierownik projektu:  wykształcenie wyższe,  minimum 3-letnie doświadczenie w branży reklamowej,  kierowanie co najmniej 2 osobowym zespołem, przy realizacji kampanii reklamowych. Specjalista ds. komunikacji marketingowej:  wykształcenie wyższe,  minimum 2-letnie doświadczenie w realizacji internetowych kampanii informacyjno-promocyjnych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości pełnienia przez jedną osobę kilku z powyższych funkcji. Wykonawca w tym zakresie składa oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. 3. O udzielenie zamówienia w części II może ubiegać się wykonawca, który wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usług w zakresie przygotowania i dostarczenia materiałów promocyjnych o podobnym charakterze, każda o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto. Do każdej usługi należy dołączyć dokument potwierdzający jej należyte wykonanie. Wykonawca w tym zakresie składa oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz Wykaz wykonanych usług zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że będzie dysponował na etapie realizacji zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które spełniają następujące wymagania: Grafik:  minimum roczne doświadczenie w realizacji projektów graficznych (w tym znakowanie materiałów promocyjnych, projekty wizytówek, ulotek, rolapów, ścianek reklamowych). Osoba odpowiedzialna za koordynację zamówienia:  wykształcenie wyższe,  minimum 2-letnie w branży reklamowej i w koordynacji zleceń o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości pełnienia przez jedną osobę kilku z powyższych funkcji. Wykonawca w tym zakresie składa oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Do części I - Wykonawca składa oświadczenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Do części II - Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenia oraz załączniki nr 5 i 6. W tym przypadku Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu o którym mowa w ust. 6.4. składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumaczy przysięgłych. W przypadku przedstawienia kopii tłumaczenia, kopia ta musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz usług – zgodnie z załącznikiem nr 5 oraz dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przed podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 2) wykaz osób - skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – zgodnie z załącznikiem nr 6, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych uprawnień, doświadczenia i wykształcenia do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przez zobowiązanie Zamawiający rozumie pisemne zobowiązanie złożone w oryginale podpisane przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu udostępniającego dany zasób. W terminie w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, Wykonawca składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę Wykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) Zmian organizacyjnych stron np. zmiana reprezentacji lub siedziby firmy; 2) zaistnienia siły wyższej (powódź, pożar zamieszki, strajk, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej itp.) mającej wpływ na realizację umowy; 3) wystąpienie niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy innych istotnych okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności, które mają wpływ na termin realizacji umowy; Warunkiem dokonania zmiany, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego opis oraz obliczenie kosztów zmiany, jeżeli będzie ona miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Jeżeli Wykonawca zastrzega sobie prawo do nie udostępniania innym uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, że nie mogą być one udostępnione. Zamawiający zaleca, aby dokumenty te stanowiły odrębny załącznik do oferty opatrzony opisem: „Zastrzeżona część oferty – część niejawna", np. złożone w oddzielnej kopercie. Zamawiający nie odpowiada za ujawnienie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa przekazanych mu przez Wykonawcę wbrew postanowieniom niniejszego punktu.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-06-26, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Opracowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup usług mających na celu realizację planu promocji Centrum Informacyjnego Służb Zatrudnienia oraz opracowanie i realizację koncepcji kreacyjnej i elementów kreacji kampanii promocyjnej. Zamówienie dotyczy również zakupu majątkowych praw autorskich do opracowanych koncepcji i elementów kreacji. Kampania obejmuje: 1) Przygotowanie Koncepcji Kreacyjnej Kampanii, 2) Przeprowadzenie kampanii promocyjnej w Internecie, 3) Przeprowadzenie kampanii promocyjnej outdoorowej (zewnętrznej). Kampania skierowana jest do: 1) Osób bezrobotnych, poszukujących pracy, a także osób poszukujących informacji o usługach urzędu pracy i informacji nt. rynku pracy, 2) Pracodawców szukających pracowników oraz informacji dotyczących usług urzędów pracy i informacji o rynku pracy, a także informacji o procedurach zatrudniania cudzoziemców, 3) Polaków planujących powrót do kraju. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. Termin realizacji zamówienia do 15.12.2017 r.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79340000-9, 79341400-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2017-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 50,00
koncepcja kreatywna 40,00
opis zarządzania kampanią 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zakup, przygotowanie i dostarczenie materiałów promocyjnych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest zakup, przygotowanie i dostarczenie materiałów promocyjnych służących promocji usług Centrum Informacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zamówienie należy zrealizować w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 22462000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
doświadczenie 20,00
zatrudnienie 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty w kryterium doświadczenie na podstawie złożonego „Wykazu usług zrealizowanych przez Wykonawcę” – załącznik nr 5. Ocenie podlegać będzie każda usługa zrealizowana przez Wykonawcę ponad minimalny zakres warunków udziału w postępowaniu, w okresie 3 lat przed dniem składania ofert. Za każdą wykazaną usługę Wykonawca otrzyma 5 pkt, jednak nie więcej niż 20 pkt. Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty w kryterium zatrudnienie za zatrudnienie na umowę o pracę osób skierowanych do realizacji zamówienia, na podstawie informacji zawartej w „Formularzu oferty”. Punkty w tym kryterium zostaną przyznane za zakreślenie odpowiedzi „tak” lub „nie” w „Formularzu oferty” w następujący sposób: - zatrudnienie grafika – TAK 10 punktów, NIE – 0 - zatrudnienie osoby odpowiedzialnej za koordynację zamówienia – TAK 10 punktów, NIE – 0 punktów.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/podlaska-wojewodzka-komenda-ochotniczych-hufcow-pracy:-przeprowadzenie-kampanii-informacyjno-promocyjnej-centrum-informacyjno-konsultacyjnego-sluzb-zatrudnienia-zielona-linia-wraz-z-zakupem,-przygotowaniem-i-dostarczeniem-materialow-promocyjnych,-bialystok,67924,ogloszenie.html

http://www.podlaska-bip.ohp.pl

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
poniedziałek 21.05.2018, 143 gości [ lista ]
Signs.pl - Portal polskiej reklamy wizualnej © 1997-2018 ICOS. Wszystkie prawa zastrzeżone