logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Gdynia: Postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy kampanii reklamowej na portalach internetowych, w ramach promocji inwestycji „Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych ze statków w Porcie Gdynia”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej

Oferta ważna do:05.11.2020 godz. 10:00
Odsłon: 240

Ogłoszenie nr 601826-N-2020 z dnia 2020-10-23 r.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.: Postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy kampanii reklamowej na portalach internetowych, w ramach promocji inwestycji „Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych ze statków w Porcie Gdynia”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych ze statków w Porcie Gdynia” nr POIS.03.02.00-00-0076/19
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., krajowy numer identyfikacyjny 19192057700000, ul. ul. Rotterdamska 9 , 81-337 Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 6274036, e-mail przetargi@port.gdynia.pl, faks 58 6274578.
Adres strony internetowej (URL): https://port-gdynia.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
port morski
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://port-gdynia.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://port-gdynia.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://port-gdynia.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Tak
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
https://port-gdynia.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Postępowanie przetargowe prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy kampanii reklamowej na portalach internetowych, w ramach promocji inwestycji „Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych ze statków w Porcie Gdynia”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej
Numer referencyjny: DSP-611/26/SW/10/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kampania reklamowa na portalach internetowych w ramach promocji inwestycji pn. Budowa infrastruktury portowej do odbioru ścieków sanitarnych ze statków w Porcie Gdynia". 2. Zamówienie składa się z dwóch zamówień częściowych. Wykonawcy mogą składać oferty dotyczące jednej lub obu części. 1) Część I – kampania reklamowa w serwisie Internetowym branżowym o tematyce dot. gospodarki morskiej, transportu, ochrony środowiska. 2) Część II: kampania reklamowa na portalu regionalnym:

II.5) Główny kod CPV: 79341000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 20000,00
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-11-01 lub zakończenia: 2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Minimalny czas trwania kampanii (dla każdej z obu części zamówienia) – minimalnie dwa tygodnie w IV kwartale 2020 oraz minimalnie dwa tygodnie w IV kwartale 2021 r. (łącznie - minimalnie 1 miesiąc dla każdej części zamówienia).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Tak
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 1. Specyfikacja połączenia: Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej ZMPG S.A. ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SIWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach. 2. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej ZMPG S.A. : 1) Dopuszczalne przeglądarki internetowe: • Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, • Google Chrome 31 • Mozilla Firefox 26 • Opera 18 2) Pozostałe wymagania techniczne: • dostęp do sieci Internet • obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax • włączona obsługa JavaScript • zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s • zainstalowany Acrobat Reader • zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy 3) W przypadku aukcji z podpisem elektronicznym dopuszczalne są przeglądarki internetowe: • dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9 • dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11 • dla Windows 8: Internet Explorer 11 • dla Windows 10: Internet Explorer 11 4) Wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy: • Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. • Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. • Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Asseco Data Systems S.A. • Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A. 5) Dopuszczalne formaty przesyłanych danych: image/bmp, image/x-windows-bmp, application/msword, application/drafting, image/gif, application/x-compressed, application/x-gzip, multipart/x-gzip, image/jpeg, image/pjpeg, application/x-latex, application/pdf, image/pict, image/png, application/mspowerpoint, application/postscript, application/rtf, application/x-rtf, text/richtext, image/tiff, image/x-tiff, application/mswrite, application/excel, application/x-excel, application/vnd.ms-excel, application/x-msexcel, application/vnd.ms-excel, text/xml, application/x-zip-compressed, application/zip, application/vnd.ms-office, image/x-ms-bmp, video/x-msvideo, audio/x-ms-wma, application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet, application/acad, application/x-acad, application/autocad_dwg, image/x-dwg, application/dwg, application/x-dwg, application/x-autocad, image/vnd.dwg, drawing/dwg, XadES (XML Advanced Electronic Signatures), PadES (PDF Advanced Electronic Signatures), CadES (CMS Advanced Electronic Signatures) 6) Kodowanie i oznaczenie czasu przekazania danych Czas zapisywany jest w formacie YYYY-MM-DD HH:MM:SS. Czas przekazania danych jest to czas, w którym zostanie potwierdzone złożenie oferty, dokumentu przez Wykonawcę. W przypadku wybrania opcji złożenia oferty bez logowania, potwierdzenie odbywa się poprzez kliknięcie w link dostępny w wiadomości mailowej, wysłanej automatycznie po złożeniu oferty, dokumentu będąc niezalogowanym na Platformie Przetargowej Zamawiającego. Wiadomość otrzymuje Wykonawca na adres e-mail wskazany w formularzu w ikonę „Złóż ofertę”. W przypadku Wykonawcy zalogowanego na Platformie Przetargowej Zamawiającego, czas przekazania danych jest to czas wysłania dokumentu, oferty przez Platformę Przetargową Zamawiającego. 7) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pomocą Platformy Przetargowej Zamawiającego wynosi 150 MB.

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
koszt za jeden tysiąc wyświetleń reklamy 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione, oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „Nie udostępniać. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”- stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania Zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie. Informacje zastrzeżone powinny zostać ujęte w oddzielnym odpowiednio nazwanym pliku lub katalogu, aby uniknąć ich przypadkowego publicznego wyświetlenia wraz z ofertą.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
XVI. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ROZPORZĄDZENIA O OCHROMIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) Administratorem danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postępowania jest Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. mający siedzibę w Gdyni przy ul. Rotterdamskiej 9, 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pomocą adresu e-mail iod@port.gdynia.pl; 3) dane osobowe przekazane w ramach niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pod nazwą Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej oraz studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia - etap IV” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, 4) odbiorcami danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postępowania będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 5) dane osobowe przekazane w ramach niniejszego postępowania będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. W przypadku zawarcia i realizacji umowy przechowywanie danych osobowych obejmuje również okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej; 6) obowiązek podania danych osobowych w związku z niniejszym postępowanie jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postępowania decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) osoby, których dane osobowe przekazane będą w ramach niniejszego postępowania, posiadają: a) prawo dostępu do swoich danych osobowych na podstawie art. 15 RODO, b) prawo do sprostowania swoich danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, jednak skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania, o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z SIWZ oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, c) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, jednak prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postępowania; 9) osobom, których dane osobowe przekazane będą w ramach niniejszego postępowania, nie przysługuje: a) prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, c) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przekazanych w ramach niniejszego postępowania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-11-05, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: kampania reklamowa w serwisie Internetowym branżowym o tematyce dot. gospodarki morskiej, transportu, ochrony środowiska
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:• Emisja reklamy banerowej w okresie IV kwartał 2020 oraz IV kwartał 2021r. – w sumie minimum 500.000 wyświetleń; • Portal o charakterze informacyjno-publicystycznym; tematyka portalu: gospodarka morska, transport, ochrona środowiska - z wyłączeniem dominującej treści o charakterze sensacyjnym, erotycznym, plotkarskim, bez płatnego ograniczenia dostępu do treści; • Zasięg (liczba UU – unikalnych użytkowników/miesięcznie): powyżej 10.000 użytkowników; • Miejsce reklamy: strona główna serwisu, obszar widoczny bez przewijania w standardowej przeglądarce, w górnej części serwisu; • Baner wyświetlany na desktopie; • Wielkość banera reklamowego: szerokość banera – min. 300px, wysokość banera – min. 200px lub inne - o porównywalnej lub większej powierzchni całkowitej banera; • Okres realizacji kampanii: IV kwartał 2020 oraz IV kwartał 2021r. (plan emisji do uzgodnienia w przytoczonych dwóch przedziałach czasowych – po jednej emisji); • Minimalna ilość odsłon reklamy w kampanii: 500.000; • Minimalny czas trwania kampanii – minimalnie dwa tygodnie w IV kwartale 2020 oraz minimalnie dwa tygodnie w IV kwartale 2021 r. (łącznie - minimalnie 1 miesiąc); • Targetowanie: brak; • Wykonawca po wykonaniu zlecenia dostarczy Zamawiającemu raport portalu z realizacji usługi zawierający statystyki, między innymi: ilość odsłon reklamy, ilość kliknięć w ujęciu dziennym oraz całego okresu kampanii; • Wykonawca wykona w porozumieniu z Zamawiającym i przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu baner reklamowy, będący przedmiotem emisji, najpóźniej na 7 dni przed planowaną emisją banera; baner po kliknięciu otworzy stronę projektu. Celem I części kampanii jest poinformowanie jak największej ilości osób związanych zawodowo lub zainteresowanych tematyką branży – gospodarka morska, transport, ochrona środowiska – o realizacji oraz dofinansowaniu przez UE projektu będącego przedmiotem niniejszej kampanii.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79341000-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 7000,00
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
koszt za jeden tysiąc wyświetleń reklamy 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: kampania reklamowa na portalu regionalnym
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:• Emisja reklamy banerowej w IV kwartale 2020 i w IV kwartale 2021 r. – w sumie minimum 1.500.000 wyświetleń; • Serwis poruszający na swoich łamach w przeważającej ilości tematy lokalne obszarów Trójmiasta (Gdyni, Sopotu i Gdańska), portal o charakterze informacyjno-publicystycznym, dotyczący spraw gospodarczych, logistycznych, ekonomicznych, ochrony środowiska, finansowych, prawnych, inwestycyjnych, z wyłączeniem dominującej treści o charakterze znacząco odbiegającym od tematyki przedsięwzięcia (sensacyjnym, erotycznym, plotkarskim); • Zasięg (liczba UU – unikalnych użytkowników/miesięcznie): powyżej 300.000 użytkowników; • Miejsce reklamy: strona główna serwisu, obszar widoczny bez przewijania, w górnej części serwisu; • Baner wyświetlany na desktopie; • Wielkość banera reklamowego: szerokość banera – min. 300px, wysokość banera – min. 200px; lub inne - o porównywalnej lub większej powierzchni całkowitej banera • Okres realizacji kampanii: IV kwartał 2020 r. oraz IV kwartał 2021 r. (plan emisji do uzgodnienia w przytoczonych dwóch przedziałach czasowych – po jednej emisji); • Minimalny czas trwania kampanii: minimalnie dwa tygodnie w IV kwartale 2020 r. oraz minimalnie dwa tygodnie w IV kwartale 2021 r. (łącznie - minimalnie 1 miesiąc); • Minimalna ilość odsłon reklamy w kampanii: 1.500.000; • Targetowanie: brak; • Wykonawca po wykonaniu zlecenia dostarczy Zamawiającemu raport portalu z realizacji usługi zawierający statystyki: między innymi: ilość odsłon reklamy, ilość kliknięć w ujęciu dziennym oraz całego okresu kampanii; • Wykonawca wykona w porozumieniu z Zamawiającym i przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu baner reklamowy, będący przedmiotem emisji, najpóźniej na 7 dni przed planowaną emisją banera; baner po kliknięciu otworzy stronę projektu. Celem II części kampanii jest poinformowanie jak największej ilości osób na obszarze lokalnym (w rejonie inwestycji), zainteresowanych tematami lokalnymi Trójmiasta (Gdańsk, Sopot, Gdynia) i okolic, o projekcie będącym przedmiotem niniejszej kampanii oraz o jego dofinansowaniu przez UE.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79934100-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 13000,00
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-11-01
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
koszt za jeden tysiąc wyświetleń reklamy 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Minimalny czas trwania kampanii (dla każdej z obu części zamówienia) – minimalnie dwa tygodnie w IV kwartale 2020 oraz minimalnie dwa tygodnie w IV kwartale 2021 r. (łącznie - minimalnie 1 miesiąc dla każdej części zamówienia).


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/postepowanie-przetargowe-prowadzone-w-trybie-przetargu-nieograniczonego-na-wybor-wykonawcy-kampanii-reklamowej-na-portalach-internetowych%2C-w-ramach-promocji-inwestycji-_budowa-infrastruktury-portowej-do-odbioru-sciekow-sanitarnych-ze-statkow-w-porcie-gdynia_%2C-wspolfinansowanej-ze-srodkow-unii-europejskiej%2C-gdynia,82000,ogloszenie.html

https://port-gdynia.logintrade.net/rejestracja/rejestracja.html
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764