logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Sopot: PRASOWE ŚWIADCZENIA REKLAMOWE HALOWYCH MISTRZOSTW ŚWIATA SOPOT 2014

06.11.2013
Oferta ważna do:12.11.2013 godz. 12:00
Odsłon: 598

Numer ogłoszenia: 448756 - 2013; data zamieszczenia: 04.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Sopotu , ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot, woj. pomorskie, tel. 058 5213750, faks 058 5510133.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.sopot.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRASOWE ŚWIADCZENIA REKLAMOWE HALOWYCH MISTRZOSTW ŚWIATA SOPOT 2014..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) CZĘŚĆ 1 PRASOWY PATRONAT MEDIALNY IAAF HALOWYCH MISTRZOSTW ŚWIATA SOPOT 2014 - obejmuje świadczenie usługi w niżej wymienionym zakresie na warunkach opisanych w Rozdziale 13 (istotne postanowienia dla części 1) niniejszej SIWZ. Tytuł powierzchnia daty publikacji ilość emisji Przegląd Sportowy ogólnopolski DD3 wtorek / sobota 7 Przegląd Sportowy TYGODNIK 1/2 str. środa 3 Newsweek 1/2 str. listopad / grudzień 2013 - do uzgodnienia 2 Newsweek 1/4 str. Styczeń 14 1 Forbes 1/2 str. grudzień 2013 / styczeń 2014 2 Forbes 1/4 str. Luty 2014 1 2) CZĘŚĆ 2 ŚWIADCZENIA REKLAMOWE - obejmuje świadczenie usługi w niżej wymienionym zakresie na warunkach opisanych w Rozdziale 13 (wzór umowy dla części 2) niniejszej SIWZ. Tytuł powierzchnia daty publikacji ilość emisji Przegląd Sportowy ogólnopolski 1/8 str. poziom Poniedziałki od 25 XI 2013 - do uzgodnienia 6 Przegląd Sportowy ogólnopolski 1/2 str. poziom środa 27 XI 2013 1 Przegląd Sportowy ogólnopolski 1 str. poniedziałek 17 lub 24 II 2014 1 Przegladsportowy.pl Screening + Rectangle od 27 XI 2013 do 6 III 2014 - do uzgodnienia 25 dni Przegladsportowy.pl Belka 940x50px od 27 XI 2013 do 6 III2014 - do uzgodnienia 25 dni.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.14.00-0, 79.97.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.03.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: wwwsopot.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Sopotu ul. Kościuszki 25/27 81-704 Sopot.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.11.2013 godzina 12:00, miejsce: Oferty należy składać w Kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Sopotu, ul. Kościuszki 25/27, pok. nr 16..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/prasowe-swiadczenia-reklamowe-halowych-mistrzostw-swiata-sopot-2014%2C-sopot,50240,ogloszenie.html

http://www.sopot.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Sopot - więcej ofert

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764