logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Włocławek: Promocja Gminy Miasto Włocławek poprzez sport

Oferta ważna do:07.10.2022 godz. 10:00
Odsłon: 403

Promocja Gminy Miasto Włocławek poprzez sport

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK
1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Miasta Włocławek
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866910
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Zielony Rynek 11/13
1.5.2.) Miejscowość: Włocławek
1.5.3.) Kod pocztowy: 87-800
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@um.wloclawek.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wloclawek.eu
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Promocja Gminy Miasto Włocławek poprzez sport
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6e293763-3fc7-11ed-8832-4e4740e186ac
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00369649
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-29
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00035423/08/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Promocja Gminy Miasto Włocławek poprzez sport
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://umwloclawek.logintrade.net/zapytania_email,101550,925e51c69cef859fc3636c69cd625ffa.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W prowadzonym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. W prowadzonym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej Urzędu Miasta Włocławek, dostępnej pod adresem: https://umwloclawek.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html oraz
za pomocą poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem pkt. 3.
3. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe złożenie na Platformie Przetargowej Urzędu Miasta Włocławek dostępnej pod adresem: https://umwloclawek.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html, w
wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem.
4. Korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem można również kierować na następujący adres poczty elektronicznej Zamawiającego: zamowienia@um.wloclawek.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Korzystanie z Platformy Przetargowej Urzędu Miasta Włocławek przez Wykonawcę jest bezpłatne.
2. Instrukcja korzystania z Platformy Przetargowej Urzędu Miasta Włocławek dostępna jest pod adresem: https://umwloclawek.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html.
3. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej Urzędu Miasta Włocławek ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach.
4. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz
informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Urzędu
Miasta Włocławek:
1) dopuszczalne przeglądarki internetowe:
a) Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11,
b) Google Chrome 31,
c) Mozilla Firefox 26,
d) Opera 18;
2) pozostałe wymagania techniczne:
a) dostęp do sieci Internet,
b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax,
c) włączona obsługa JavaScript,
d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s,
e) zainstalowany Acrobat Reader,
f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy;
3) wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy:
a) Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.,
b) Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A.,
c) Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Unizeto Technologies S.A.
d) Kwalifikowane Centrum certyfikacji Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.;
4) dopuszczalne formaty przesyłanych danych: Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie § 2 ust. 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452 ze zm.). Równocześnie Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: *.pdf.
5) maksymalny rozmiar pojedynczego pliku: 150 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.
5. Korespondencję związaną z prowadzonym postępowaniem można również kierować na następujący adres poczty elektronicznej Zamawiającego: zamowienia@um.wloclawek.pl.
6. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
7. Zamawiający zaleca, aby nazwa plików lub katalogów przesyłanych Zamawiającemu przy użyciu Platformy Przetargowej Urzędu Miasta Włocławek, dostępnej pod adresem: https://umwloclawek.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html oraz za pomocą poczty elektronicznej zawierała maksymalnie 50 znaków.
8. W przypadku niezastosowania się przez Wykonawcę do zalecenia Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 7, Wykonawca przyjmuje na siebie wyłączne ryzyko braku możliwości otwarcia przez Zamawiającego przesłanego pliku lub katalogu, a tym samym ryzyko braku możliwości zapoznania się przez Zamawiającego treścią przesłanego pliku lub katalogu.
9. Wykonawca jest obowiązany do bieżącego sprawdzania komunikatów i wiadomości przekazywanych przez Zamawiającego przy użyciu Platformy Przetargowej Urzędu Miasta Włocławek, dostępnej pod adresem:
https://umwloclawek.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html, oraz za pomocą poczty elektronicznej.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.40.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na promocji Gminy Miasto Włocławek przez drużynę sportową biorącą udział w rozgrywkach klubowych piłki koszykowej mężczyzn najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce tj. Energa Basket Ligi organizowanej przez Polską Ligę Koszykówki S.A. oraz podczas rozgrywek europejskich w sezonie 2022/2023.
1) Zakres przedmiotu zamówienia w ramach profesjonalnych rozgrywek klubowych piłki koszykowej mężczyzn najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce, tj. Energa Basket Ligi organizowanej przez Polską Ligę Koszykówki S.A. w sezonie 2021/2022 obejmuje:
a) wykonanie i umieszczenie 6 minutowej (24 wyświetlenia po 15 sek.) animacji ze znakami graficznymi miasta Włocławek (nazwa lub herb lub logotyp) na bandach LED (podczas meczów) w hali sportowej, w której drużyna Wykonawcy rozgrywa mecze w charakterze gospodarza w ramach rozgrywek Energa Basket Ligi organizowanej przez Polską Ligę Koszykówki S.A. w sezonie 2022/2023,
b) wykonanie i umieszczenie 6 minutowej (24 wyświetlenia po 15 sek.) animacji ze znakami graficznymi miasta Włocławek (nazwa lub herb lub logotyp) na telebimach LED (podczas meczów), jeżeli są zainstalowane w hali sportowej, w której drużyna Wykonawcy rozgrywa mecze w charakterze gospodarza w ramach rozgrywek Energa Basket Ligi organizowanej przez Polską Ligę Koszykówki S.A. w sezonie 2022/2023,
c) wykonanie i umieszczenie 6 minutowej (24 wyświetlenia po 15 sek.) animacji ze znakami graficznymi miasta Włocławek (nazwa lub herb lub logotyp) na ekranach LED (podczas meczów) umieszczonych na kon-strukcjach koszy w hali sportowej, w której drużyna Wykonawcy rozgrywa mecze w charakterze gospodarza w ramach rozgrywek Energa Basket Ligi organizowanej przez Polską Ligę Koszykówki S.A. w sezonie 2022/2023,
d) przekazanie Zamawiającemu puli karnetów na mecze drużyny Wykonawcy - 22 szt,, w tym 11 karnetów VIP i 11 karnetów standard,
e) umieszczenie na barierkach w hali sportowej, w której drużyna Wykonawcy rozgrywa mecze w charakterze gospodarza w ramach rozgrywek Energa Basket Ligi organizowanej przez Polską Ligę Koszykówki S.A. w sezonie 2022/2023, 2 banerów ze znakami graficznymi miasta Włocławek (nazwa lub herb lub logotyp) o wymiarach 6 m x 1 m,
f) wykonanie i umieszczenie 40 naklejek o wymiarach 100 cm x 13 cm na schodach trybun mobilnych w hali sportowej, w której drużyna Wykonawcy rozgrywa mecze w charakterze gospodarza w ramach rozgrywek Energa Basket Ligi organizowanej przez Polską Ligę Koszykówki S.A. w sezonie 2022/2023,
g) umieszczenie 1 balona promocyjnego ze znakami graficznymi miasta Włocławek o wysokości 4 m przed wejściem do hali sportowej, w której drużyna Wykonawcy rozgrywa mecze w charakterze gospodarza w ramach rozgrywek Energa Basket Ligi organizowanej przez Polską Ligę Koszykówki S.A. w sezonie 2022/2023,
h) umieszczenie 4 winderów ze znakami graficznymi miasta Włocławek (nazwa, herb lub logotyp) o wymiarach 410 cm x 138 cm w hali sportowej, w której drużyna Wykonawcy rozgrywa mecze w charakterze gospodarza w ramach rozgrywek Energa Basket Ligi organizowanej przez Polską Ligę Koszykówki S.A. w sezonie 2022/2023,
i) przekazanie praw autorskich do zdjęć drużyny Wykonawcy, do wykorzystania na wszelkich polach eksploatacji przez Zamawiającego wykonanych podczas realizacji umowy,
j) wykonanie i umieszczenie 2 naklejek ze znakami graficznymi miasta Włocławek (nazwa lub herb lub logo-typ) na parkiecie w hali sportowej, gdzie drużyna Wykonawcy rozgrywa mecze w charakterze gospodarza, powierzchnie nr 25 i nr 27 zgodnie z Zasadami Marketingowymi PLK sezon 2022/2023,
k) wykonanie i umieszczenie 4 banerów ze znakami graficznymi miasta Włocławek (nazwa lub herb lub logo-typ) o wymiarach 2 m x 3 m na ścianie w pobliżu telebimów, w hali sportowej, w której drużyna Wykonawcy rozgrywa mecze w charakterze gospodarza w ramach rozgrywek Energa Basket Ligi organizowanej przez Polską Ligę Koszykówki S.A. w sezonie 2022/2023,
l) umieszczenie 4 sandwichy reklamowych o wymiarach 0,8 m x 0,50 m ze znakami graficznymi miasta Włocławek przy linii końcowej boiska w hali sportowej, w której drużyna rozgrywa mecze w charakterze gospodarza w ramach rozgrywek Energa Basket Ligi organizowanej przez Polską Ligę Koszykówki S.A. w sezonie 2022/2023,
m) umieszczenie znaków graficznych miasta Włocławka (nazwa lub herb lub logotyp) na oficjalniej stronie internetowej Wykonawcy,
n) umieszczenie znaków graficznych miasta Włocławka (nazwa lub herb lub logotyp) na oficjalnych profilach w mediach społecznościowych Wykonawcy w formie 4 postów,
o) umieszczenie w materiałach video poświęconych drużynie, przygotowanych przez Wykonawcę, informacji, że działalność Wykonawcy jest finansowana przez Zamawiającego,
p) emisja w mediach społecznościowych i na oficjalnej stronie Wykonawcy materiałów video zakończonych planszą ze znakami graficznymi miasta Włocławek (nazwa lub herb lub logotyp),
q) wykonanie i zamieszczenie artykułu lub grafiki o treści uzgodnionej przez Zamawiającego, na minimum 2 pełnych stronach pisma w co najmniej 1 wydaniu/wydaniach pisma wydawanego przez Wykonawcę, dys - trybuowanego podczas meczów rozgrywanych przez drużynę Wykonawcy w charakterze gospodarza,
r) wykonanie i umieszczenie 1 baneru ze znakami graficznymi miasta Włocławek (nazwa lub herb lub logo-typ) o wymiarach: wysokość od 1,40 do 1,60 m / długość od 5, 80 do 6,10 m w widocznym miejscu na zewnątrz hali sportowej, w której drużyna Wykonawcy rozgrywa mecze w charakterze gospodarza,
s) wykorzystanie rekwizytów ze znakami graficznymi miasta Włocławek (nazwa lub herb lub logotyp) przez maskotkę drużyny Wykonawcy podczas meczów rozgrywanych przez drużynę Wykonawcy w charakterze gospodarza.
2) Zakres przedmiotu zamówienia w ramach europejskich rozgrywek pucharowych w sezonie 2022/2023 obejmuje
a) Wykonanie i umieszczenie 6 minutowej (24 wyświetlenia po 15 sek.) animacji ze znakami graficznymi miasta Włocławek (nazwa lub herb lub logotyp) na bandach LED (podczas meczów) w hali sportowej, w której drużyna Wykonawcy rozgrywa mecze w charakterze gospodarza w ramach rozgrywek europejskich.
b) Wykonanie i umieszczenie 6 minutowej (24 wyświetlenia po 15 sek.) animacji ze znakami graficznymi miasta Włocławek (nazwa lub herb lub logotyp) na telebimach LED (podczas meczów), jeżeli są zainstalowane w hali sportowej, w której drużyna Wykonawcy rozgrywa mecze w charakterze gospodarza w ramach rozgrywek europejskich.
c) Umieszczenie na barierkach w hali sportowej, w której drużyna Wykonawcy rozgrywa mecze w charakterze gospodarza w ramach rozgrywek europejskich, 2 banerów ze znakami graficznymi miasta Włocławek (nazwa lub herb lub logotyp) o wymiarach 6 m x 1 m.
d) Umieszczenie 40 naklejek o wymiarach 100 cm x 13 cm na schodach trybun mobilnych w hali sportowej, w której drużyna Wykonawcy rozgrywa mecze w charakterze gospodarza w ramach rozgrywek europejskich.
e) Umieszczenie 1 balona promocyjnego ze znakami graficznymi miasta Włocławek (nazwa lub herb lub logotyp) o wysokości 4 m przed wejściem do hali sportowej, w której drużyna Wykonawcy rozgrywa mecze w charakterze gospodarza w ramach rozgrywek europejskich.
f) Umieszczenie 4 winderów ze znakami graficznymi miasta Włocławek (nazwa lub herb lub logotyp) o wymiarach 410 cm x 138 cm w hali sportowej, w której drużyna rozgrywa mecze w charakterze gospodarza w ramach rozgrywek europejskich.
g) Emisja w mediach społecznościowych i na oficjalnej stronie Wykonawcy materiałów video zakończonych planszą ze znakami graficznymi miasta Włocławek (nazwa lub herb lub logotyp).
Wymagania dodatkowe:
1) Wyrażenie zgody przez Wykonawcę na wykorzystanie wizerunku drużyny w materiałach promocyjnych
Zamawiającego.
2) Wyrażenie zgody przez Zamawiającego na wykorzystanie przez Wykonawcę nazwy lub herbu lub logotypu Zamawiającego w materiałach promocyjnych przygotowanych przez Wykonawcę.
3) Zobowiązanie Wykonawcy do przekazania Zamawiającemu w terminie określonym w umowie stosownego sprawozdania, zawierającego w szczególności:
a) informacje z realizacji wszystkich elementów promocji, wraz z dołączeniem materiałów reklamowych i informacyjnych lub/i ich zdjęć,
b) informacje dotyczące meczy rozgrywanych przez drużynę Wykonawcy w charakterze gospodarza w ramach profesjonalnych rozgrywek klubowych piłki koszykowej mężczyzn najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce tj. Energa Basket Ligi organizowanej przez Polską Ligę Koszykówki S.A, w sezonie 2022/2023, wraz z podaniem frekwencji podczas tych meczów,
c) raport dokumentujący wartość medialną, wykonany przez profesjonalną firmę zajmującą się opracowywaniem tego typu raportów.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79342200-5 - Usługi w zakresie promocji
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-10
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Pismo meczowe
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) posiada aktualną decyzję, wydaną przez oficjalnego organizatora profesjonalnych rozgrywek piłki koszykowej mężczyzn w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce, zezwalającą na udział w profesjonalnych rozgrywkach piłki koszykowej w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce w sezonie 2022/2023.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w postępowaniu:
a) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,
- art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),
b) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125
ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego,
o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP,
- art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP,
c) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego,
o których mowa w:
- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 835);
według wzoru z załącznika nr 6 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) aktualna decyzja, wydana przez oficjalnego organizatora profesjonalnych rozgrywek klubowych piłki koszykowej mężczyzn w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce, zezwalająca na udział w profesjonalnych rozgrywkach klubowych piłki koszykowej mężczyzn w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce w sezonie 2022/2023.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Nie dotyczy
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP – wzór oświadczenia zawarto w załączniku nr 2 do SWZ, z zastrzeżeniem, że:
1) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców – oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2, składa każdy z Wykonawców, przy czym w części dotyczącej spełnienia warunków udziału w postępowaniu tylko w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
2) w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby – Wykonawca wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt. 2, przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
3. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.
4. W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia w imieniu
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Dokument potwierdzający wniesienie wadium, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium.
6. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia - według wzoru z załącznika nr 3 do SWZ – lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
7. W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w sytuacji, o której mowa w art. 117 ust. 2 i 3 Ustawy PZP - wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – według wzoru z załącznika nr 4 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z projektowanymi postanowienia umowy - załącznik nr 5 do SWZ i ustawą PZP.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: prowadzonym postępowaniu Wykonawcy składają swoje oferty za pośrednictwem Platformy Przetargowej Urzędu Miasta Włocławek dostępnej pod adresem: https://umwloclawek.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-07 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-05
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę na podstawie przesłanek wynikających z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/promocja-gminy-miasto-wloclawek-poprzez-sport%2C-wloclawek,88003,ogloszenie.html

https://umwloclawek.logintrade.net/zapytania_email,101550,925e51c69cef859fc3636c69cd625ffa.html
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764