logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Włocławek: Promocja Gminy Miasto Włocławek poprzez sport - II postępowania

Oferta ważna do:16.12.2021 godz. 10:00
Odsłon: 264

Promocja Gminy Miasto Włocławek poprzez sport - II postępowania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK
1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Miasta Włocławek
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866910
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Zielony Rynek 11/13
1.5.2.) Miejscowość: Włocławek
1.5.3.) Kod pocztowy: 87-800
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@um.wloclawek.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wloclawek.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Promocja Gminy Miasto Włocławek poprzez sport - II postępowania
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-10e4c62d-5802-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00304866
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-08
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003872/14/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.20 Promocja Gminy Miasto Włocławek poprzez sport
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://umwloclawek.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W prowadzonym postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy Przetargowej Urzędu Miasta Włocławek, dostępnej pod adresem:
https://umwloclawek.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html oraz za pomocą poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem pkt. 2.
2. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe złożenie na Platformie Przetargowej Urzędu Miasta Włocławek dostępnej pod adresem:
https://umwloclawek.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html, w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym postępowaniem.
3. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego to: zamowienia@um.wloclawek.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Korzystanie z Platformy Przetargowej Urzędu Miasta Włocławek przez Wykonawcę jest bezpłatne. 2. Instrukcja korzystania z Platformy Przetargowej Urzędu Miasta Włocławek dostępna jest pod adresem:
https://umwloclawek.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html. 3. Do połączenia używany jest szyfrowany protokół HTTPS. Szyfrowanie danych odbywa się przy
pomocy protokołu SSL. Certyfikat SSL zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Wykonawca posiadający konto na Platformie Przetargowej Urzędu Miasta Włocławek ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany, wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w pozostałych obszarach. 4. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy Przetargowej Urzędu
Miasta Włocławek: 1) dopuszczalne przeglądarki internetowe: a) Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, b) Google Chrome 31, c) Mozilla Firefox 26, d) Opera 18; 2) pozostałe wymagania techniczne: a) dostęp do sieci Internet, b) obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax, c) włączona obsługa JavaScript, d) zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s, e) zainstalowany Acrobat Reader, f) zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy; 3) wspierane są rozwiązania dostarczane przez firmy: a) Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej Sigillum Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A., b) Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego Szafir Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A., c) Powszechne Centrum Certyfikacji Certum firmy Unizeto Technologies S.A. d) Kwalifikowane Centrum certyfikacji
Kluczy CenCert firmy Safe Technologies S.A.; 4) dopuszczalne formaty przesyłanych danych: Oświadczenia lub dokumenty przekazywane za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej przesyła się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie § 2 ust. 1 i 2
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020 r. poz. 2452 ze zm.). Równocześnie Zamawiający rekomenduje na format danych przesyłanych plików: *.pdf. 5) maksymalny rozmiar pojedynczego pliku: 150 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików. 5. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego to: zamowienia@um.wloclawek.pl. 6. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 7. Zamawiający zaleca, aby nazwa plików lub katalogów przesyłanych Zamawiającemu przy użyciu Platformy Przetargowej Urzędu Miasta Włocławek, dostępnej pod adresem: https://umwloclawek.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html oraz za pomocą poczty elektronicznej zawierała maksymalnie 50 znaków. 8. W przypadku niezastosowania się przez Wykonawcę do zalecenia Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 7, Wykonawca przyjmuje na siebie wyłączne ryzyko braku możliwości otwarcia przez Zamawiającego przesłanego pliku lub katalogu, a tym samym ryzyko braku możliwości zapoznania się przez Zamawiającego treścią przesłanego pliku lub katalogu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.61.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na promocji Gminy Miasto Włocławek przez drużynę sportową biorącą udział w profesjonalnych rozgrywkach klubowych piłki koszykowej mężczyzn najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce tj. Energa Basket Ligi organizowanej przez Polską Ligę Koszykówki S.A. oraz podczas europejskich rozgrywek pucharowych w sezonie 2021/2022.
1) Zakres przedmiotu zamówienia w ramach profesjonalnych rozgrywek klubowych piłki koszykowej mężczyzn najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce, tj. Energa Basket Ligi organizowanej przez Polską Ligę Koszykówki S.A. w sezonie 2021/2022 obejmuje:
a) wykonanie i umieszczenie 6 minutowej (24 wyświetlenia po 15 sek.) animacji ze znakami graficznymi miasta Włocławek (nazwa lub herb lub logotyp) na bandach LED (podczas meczów ) w hali sportowej, w której drużyna rozgrywa mecze w ramach rozgrywek Energa Basket Ligi organizowanej przez Polską Ligę Koszykówki S.A. w sezonie 2021/2022,
b) wykonanie i umieszczenie 6 minutowej (24 wyświetlenia po 15 sek.) animacji ze znakami graficznymi miasta Włocławek (nazwa lub herb lub logotyp) na telebimach LED (podczas meczów), jeżeli są zainstalowane w hali sportowej, w której drużyna rozgrywa mecze w ramach rozgrywek Energa Basket Ligi organizowanej przez Polską Ligę Koszykówki S.A. w sezonie 2021/2022,
c) wykonanie i umieszczenie 6 minutowej (24 wyświetlenia po 15 sek.) animacji ze znakami graficznymi miasta Włocławek (nazwa lub herb lub logotyp) na ekranach LED (podczas meczów) umieszczonych na konstrukcjach koszy w hali sportowej, w której drużyna rozgrywa mecze w ramach rozgrywek Energa Basket Ligi organizowanej przez Polską Ligę Koszykówki S.A. w sezonie 2021/2022,
d) przekazanie Zamawiającemu puli karnetów VIP - 22 szt.,
e) umieszczenie na barierkach w hali sportowej, w której drużyna rozgrywa mecze w ramach rozgrywek Energa Basket Ligi organizowanej przez Polską Ligę Koszykówki S.A. w sezonie 2021/2022, 4 banerów ze znakami graficznymi miasta Włocławek (nazwa lub herb lub logotyp) o wymiarach 6 m x 1 m,
f) wykonanie i umieszczenie 48 naklejek o wymiarach 100 cm x 13 cm na schodach trybun mobilnych w hali sportowej, w której drużyna rozgrywa mecze w ramach rozgrywek Energa Basket Ligi organizowanej przez Polską Ligę Koszykówki S.A. w sezonie 2021/2022,
g) umieszczenie na ścianach w hali sportowej, w której drużyna rozgrywa mecze w ramach rozgrywek Energa Basket Ligi organizowanej przez Polską Ligę Koszykówki S.A. w sezonie 2021/2022, 4 banerów o wymiarach ok 6 m x 1 m.,
h) umieszczenie znaków graficznych miasta Włocławek (nazwa lub herb lub logotyp) na okładce i każdej karcie kalendarza ściennego na rok 2022 w uzgodnieniu z Zamawiającym, (minimalny nakład - 50 szt.),
i) umieszczenie 1 balona promocyjnego ze znakami graficznymi miasta Włocławek o wysokości 4 m. przed wejściem do hali sportowej, w której drużyna rozgrywa mecze w ramach rozgrywek Energa Basket Ligi organizowanej przez Polską Ligę Koszykówki S.A. w sezonie 2021/2022,
j) wykonanie i umieszczenie ok. 4 winderów/batfanów ze znakami graficznymi miasta Włocławek o wymiarach ok. 410 m x 138 m. w hali sportowej, w której drużyna rozgrywa mecze w ramach rozgrywek Energa Basket Ligi organizowanej przez Polską Ligę Koszykówki S.A. w sezonie 2021/2022,
k) przekazanie praw autorskich do zdjęć drużyny, do wykorzystania na wszelkich polach eksploatacji przez Zamawiającego wykonanych podczas realizacji umowy,
l) wykonanie i umieszczenie 2 naklejek na parkiecie ze znakami graficznymi miasta Włocławek (nazwa lub herb lub logotyp) powierzchnie nr 25 i nr 27 zgodnie Zasadami Marketingowymi PLK sezon 2021/2022,
ł) wykonanie i umieszczenie 4 banerów ze znakami graficznymi miasta Włocławek (nazwa lub herb lub logo-typ) o wymiarach 2 m x 3 m przy telebimach, w hali sportowej, w której drużyna rozgrywa mecze w ramach rozgrywek Energa Basket Ligi organizowanej przez Polską Ligę Koszykówki S.A. w sezonie 2021/2022,
m) umieszczenie 4 „sandwichy” reklamowych o wymiarach 0,8 m x 0,50 m ze znakami graficznymi miasta Włocławek przy linii końcowej boiska w hali sportowej, w której drużyna rozgrywa mecze w ramach rozgrywek Energa Basket Ligi organizowanej przez Polską Ligę Koszykówki S.A. w sezonie 2021/2022,
n) umieszczenie znaków graficznych miasta Włocławka (nazwa lub herb lub logotyp) na oficjalniej stronie internetowej Wykonawcy,
o) umieszczenie znaków graficznych miasta Włocławka (nazwa lub herb lub logotyp) na oficjalnych profilach w mediach społecznościowych Wykonawcy tj. facebook i tweeter,
p) umieszczenie w materiałach video poświęconych drużynie, przygotowanych przez Wykonawcę, informacji, że działalność Wykonawcy jest finansowana przez Zamawiającego,
r) emisja w mediach społecznościowych Wykonawcy materiałów video zakończonych planszą ze znakami graficznymi miasta Włocławek (nazwa lub herb lub logotyp),
s) Wykonanie i zamieszczenie artykułu lub grafiki o treści uzgodnionej przez Zamawiającego, na minimum 2 pełnych stronach pisma w 1 wydaniu pisma wydawanego przez Wykonawcę, dystrybuowanego podczas meczów rozgrywanych przez drużynę Wykonawcy w charakterze gospodarza.
2) Zakres przedmiotu zamówienia w ramach europejskich rozgrywek pucharowych w sezonie 2021/2022 obejmuje
a) Umieszczenie 10 min. animacji ze znakami graficznymi miasta Włocławek (nazwa lub herb lub logotyp) na bandach LED umieszczonych przed ławkami drużyny, przed stolikiem komisarza, za liniami końcowymi boiska podczas meczów z udziałem drużyny Wykonawcy podczas europejskich rozgrywek pucharowych, oraz umieszczenie 5 min. animacji ze znakami graficznymi miasta Włocławek (nazwa lub herb lub logotyp) na bandach LED umieszczonych przed ławkami drużyny, przed stolikiem komisarza, za liniami końcowymi boiska we wszystkich innych europejskich rozgrywkach pucharowych organizowanych przez Wykonawcę.
b) Umieszczenie 10 min. animacji ze znakami graficznymi miasta Włocławek (nazwa lub herb lub logotyp) na telebimach LED umieszczonych przy tablicach wyników w hali sportowej podczas meczów z udziałem drużyny Wykonawcy podczas europejskich rozgrywek pucharowych.
c) Umieszczenie 5 min. animacji ze znakami graficznymi miasta Włocławek (nazwa lub herb lub logotyp) na telebimach LED umieszczonych przy tablicach wyników w hali sportowej we wszystkich innych europejskich rozgrywkach pucharowych organizowanych przez Wykonawcę.
d) Umieszczenie 5 min. animacji ze znakami graficznymi miasta Włocławek (nazwa lub herb lub logotyp) na ekranach LED umieszczonych na konstrukcjach koszy w hali sportowej podczas wszystkich europejskich rozgrywek pucharowych organizowanych przez Wykonawcę.
e) Umieszczenie znaków graficznych miasta Włocławek (nazwa lub herb lub logotyp) na bandach LED podczas oficjalnych treningów przedmeczowych organizowanych w ramach europejskich rozgrywek pucharowych.
f) Emisja w mediach społecznościowych Wykonawcy materiałów video zakończonych planszą ze znakami graficznymi miasta Włocławek (nazwa lub herb lub logotyp) wraz z informacją, że Miasto Włocławek wspiera organizację europejskich rozgrywek pucharowych.
g) Umieszczenie informacji w mediach społecznościowych Wykonawcy, że Miasto Włocławek wspiera organizację europejskich rozgrywek pucharowych (minimum dzień przed oficjalnymi treningami),
h) Umieszczenie znaków graficznych miasta Włocławka (nazwa lub herb lub logotyp) wraz z informacją, że Miasto Włocławek wspiera organizację europejskich rozgrywek pucharowych na oficjalniej stronie internetowej Wykonawcy (minimum dzień przed oficjalnymi treningami).
Wymagania dodatkowe:
1) Wyrażenie zgody przez Wykonawcę na wykorzystanie wizerunku drużyny w materiałach promocyjnych Zamawiającego.
2) Wyrażenie zgody przez Zamawiającego na wykorzystanie przez Wykonawcę nazwy lub herbu lub logotypu Zamawiającego w materiałach promocyjnych przygotowanych przez Wykonawcę.
3) Zobowiązanie Wykonawcy do przekazania Zamawiającemu w terminie określonym w umowie stosownego sprawozdania, zawierającego w szczególności:
a) informacje z realizacji wszystkich elementów promocji, wraz z dołączeniem materiałów reklamowych i informacyjnych lub/i ich zdjęć,
b) informacje dotyczące meczy rozgrywanych przez drużynę Wykonawcy w charakterze gospodarza w ramach profesjonalnych rozgrywek klubowych piłki koszykowej mężczyzn najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce tj. Energa Basket Ligi organizowanej przez Polską Ligę Koszykówki S.A, w sezonie 2021/2022, wraz z podaniem frekwencji podczas tych meczów,
c) raport dokumentujący wartość medialną, wykonany przez profesjonalną firmę zajmującą się opracowywaniem tego typu raportów.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79342200-5 - Usługi w zakresie promocji
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Pismo meczowe
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) posiada aktualną decyzję, wydaną przez oficjalnego organizatora profesjonalnych rozgrywek piłki koszykowej mężczyzn w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce, zezwalającą na udział w profesjonalnych rozgrywkach piłki koszykowej w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce w sezonie 2021/2022.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający odstąpił od określenia warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu w postępowaniu:
a) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP,
- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP,
- art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),
b) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
- art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP,
- art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP,
według wzoru z załącznika nr 6 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) aktualna decyzja, wydana przez oficjalnego organizatora profesjonalnych rozgrywek klubowych piłki koszykowej mężczyzn w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce, zezwalająca na udział w profesjonalnych rozgrywkach klubowych piłki koszykowej mężczyzn w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce w sezonie 2021/2022.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Formularz ofertowy, 2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy PZP – wzór oświadczenia zawarto w załączniku nr 2 do SWZ, z zastrzeżeniem, że: a) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców – oświadczenie, o którym mowa w ppkt. 2, składa każdy z
Wykonawców, przy czym w części dotyczącej spełnienia warunków udziału w postępowaniu tylko w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu; b) w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby – Wykonawca wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ppkt. 2, przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, 3) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik, 4) w przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 5)
dokument potwierdzający wniesienie wadium, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium, 6) w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia - według wzoru z załącznika nr 3 do SWZ – lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 7) w przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w sytuacji, o której mowa w art. 117 ust. 2 i 3 Ustawy
PZP - wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy – według wzoru z załącznika nr 4 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy i ustawą PZP.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-16 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: W prowadzonym postępowaniu Wykonawcy składają swoje oferty za pośrednictwem Platformy Przetargowej Urzędu Miasta Włocławek dostępnej pod adresem: https://umwloclawek.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-16 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-14


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/promocja-gminy-miasto-wloclawek-poprzez-sport---ii-postepowania%2C-wloclawek,85554,ogloszenie.html

https://umwloclawek.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764