logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Białystok: Promocja Miasta Białystok przez zespół uczestniczący w najwyższej klasie rozgrywkowej w tenisie stołowym mężczyzn

Oferta ważna do:14.05.2021 godz. 12:00
Odsłon: 188

Promocja Miasta Białystok przez zespół uczestniczący w najwyższej klasie rozgrywkowej w tenisie stołowym mężczyzn

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Białystok
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050658640
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Słonimska 1
1.5.2.) Miejscowość: Białystok
1.5.3.) Kod pocztowy: 15-950
1.5.4.) Województwo: podlaskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki
1.5.7.) Numer telefonu: 85 869 6351
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kps@um.bialystok.pll
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Promocja Miasta Białystok przez zespół uczestniczący w najwyższej klasie rozgrywkowej w tenisie stołowym mężczyzn
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f9da3b02-a682-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00046182
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-05
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000363/05/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.25 Promocja Miasta Białystok przez zespół uczestniczący w najwyższej klasie rozgrywkowej w tenisie stołowym mężczyzn
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/, zwanej dalej „Platformą”, przez co należy rozumieć narzędzie umożliwiające realizację procesu związanego z udzielaniem zamówień publicznych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, służące w szczególności do przekazywania ofert, oświadczeń i dokumentów. adres strony internetowej: https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: I. Wymagania techniczne:1. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne, umożliwiające pracę na Platformie, tj.:1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer - minimalnie wersja 10.0;4) włączona obsługa JavaScript;5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.2. Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w: txt, rtf, pdf, xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.3. Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych, tj.: plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert.4. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu. II. Wymagania organizacyjne:1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „Korespondencja”.2. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem:https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „Korespondencja”. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki„Korespondencja”.Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznychkopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w RozporządzeniuPrezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywaniainformacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacjielektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie orazRozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawiepodmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądaćzamawiający od Wykonawcy.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, str. 1 z 2016 r., sprost. Dz. Urz. UE. L 127, str. 2 z 2018 r.) (w skrócie „RODO”), informuję, że:1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok;2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z inspektorem ochrony danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok, tel. 85 879 79 79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl;3. Pani/Pana dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) oraz w celu zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:1) przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania dokumentacji obejmuje cały okres obowiązywania umowy) - zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp; 2) przez okres 5 lat liczonych od końca roku, w którym postępowanie zostanie zakończone – w przypadku dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia;3) przez okres 10 lat liczonych od końca roku, w którym umowa zostanie zrealizowana – w przypadku umów zwartych w postępowaniu o udzielenie zamówienia;4) w przypadku postępowań finansowanych ze środków unijnych przez czas trwania projektu;5. Pani/Pana dane będą udostępniane podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp oraz podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych na mocy art. 28 ust. 3 RODO;6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:1) prawo do dostępu do danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO;2) prawo do sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;3) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), na zasadach określonych w art. 17 RODO;4) prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 RODO.7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikająz ustawy Pzp;9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: KPS-II.271.3.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje:1) umieszczenie przez Wykonawcę nazwy „Białystok” lub przymiotników utworzonych od tego słowa: „Białostocki”, „Białostocka”, „Białostockie” itp. w nazwie drużyny tenisa stołowego, zgłoszonej właściwemu podmiotowi jako oficjalnej nazwy zespołu biorącego udział w rozgrywkach organizowanych przez Polski Związek Tenisa Stołowego (w przypadku zadeklarowania w ofercie ocena ofert zgodnie z kryterium oceny w rozdziale XIX SWZ);2) przyznanie Miastu Białystok tytułu Partnera Tytularnego;3) przekazanie informacji o wsparciu Miasta Białystok jako Partnera Tytularnego na oficjalnej stronie internetowej oraz oficjalnych mediach społecznościowych Wykonawcy (Facebook, Twitter, Instagram), a także lokalnym mediom;4) ekspozycję aktualnego logotypu Miasta Białystok na billboardzie sponsorskim, przygotowanym przez Wykonawcę, w trakcie co najmniej 2 transmisji telewizyjnej ze spotkań w ramach najwyższej klasy rozgrywkowej w tenisie stołowym mężczyzn z udziałem zespołu Wykonawcy;5) emisję spotu promocyjnego Miasta Białystok podczas transmisji internetowych (na żywo) z co najmniej 9 spotkań rozgrywanych przez zespół Wykonawcy w ramach najwyższej klasy rozgrywkowej w tenisie stołowym mężczyzn;6) emisję spotu reklamowego Miasta Białystok podczas skrótów pomeczowych zamieszczanych na kanale YouTube z co najmniej 7 meczy domowych rozegranych przez Wykonawcę;7) ekspozycję aktualnego logotypu Miasta Białystok i charakterystycznych miejsc związanych z miastem Białystok, uzgodnionych z Zamawiającym, w minimum 1 spocie wideo/teledysku wyprodukowanym przez Wykonawcę z udziałem jego drużyny;8) produkcję 6 ok. 30-sekundowych klipów video promujących Miasto Białystok z udziałem zawodników Wykonawcy, w miejscach pokazujących atrakcyjność turystyczną Miasta Białystok oraz zamieszczanie ich w oficjalnych mediach społecznościowych Wykonawcy (Facebook, Instagram, Twitter);9) udostępnianie w mediach społecznościowych informacji promujących Miasto Białystok, z wykorzystaniem materiałów Zamawiającego zawartych na profilu fanpage Odkryj Białystok;10)udostępnienie w mediach społecznościowych Wykonawcy i zachęcenie do „polubienia” turystycznego fanpage Miasta na Facebooku pod nazwą „Odkryj Białystok”;11)ekspozycję aktualnego logotypu Miasta Białystok o podstawie nie mniejszej niż 20 cm na strojach meczowych zawodników drużyny Wykonawcy i przekazanie minimum 5 koszulek na potrzeby Zamawiającego celem swobodnego ich rozdysponowania;12)ekspozycja aktualnego logotypu Miasta Białystok i nazwy strony internetowej www.bialystok.pl w przestrzeni boiska do gry m.in. baner o wielkości 6 x 3 m (forma i wymiary każdorazowo ustalane z Zamawiającym, po stronie Wykonawcy przygotowanie wszelkich materiałów graficznych i poligraficznych) podczas meczy domowych rozgrywanych przez Wykonawcę;13)ekspozycję aktualnego logotypu Miasta Białystok w ramach min. 2 reklam wielkoformatowych - jednej na terenie miasta Białystok i jednej na terenie miasta drużyny rywalizującej w najwyższej klasie rozgrywkowej w tenisie stołowym mężczyzn;14)przekazanie minimum 7 informacji o wsparciu Miasta Białystok na oficjalnym fanpage’u na portalu społecznościowym i oficjalnej stronie internetowej Wykonawcy oraz reklamę Miasta Białystok na oficjalnej stronie internetowej klubu sportowego widoczną przez cały okres trwania umowy;15)ekspozycję aktualnego logotypu Miasta Białystok podczas min. 1 wydarzenia plenerowego typu piknik w charakterystycznym miejscu miasta Białystok z udziałem zawodników drużyny Wykonawcy;16)przekazanie informacji o wsparciu Miasta Białystok jako Partnera Tytularnego w min. 4 spotach reklamowych w lokalnych rozgłośniach radiowych;17)przekazanie informacji słownej o wsparciu Miasta Białystok jako Partnera Tytularnego w trakcie wszystkich meczy domowych rozgrywanych przez Wykonawcę (reklama konferansjerska);18)przekazanie Zamawiającemu puli min. 50 wejściówek na min. 7 meczy domowych rozgrywanych przez Wykonawcę w przypadku biletowanego wejścia na mecze drużyny Wykonawcy;19)przedłożenie Zamawiającemu końcowego raportu medialnego, obejmującego okres obowiązywania umowy; określającego wartość reklamową zrealizowanych usług wraz z przyjętą metodologią;20)promocję Miasta Białegostoku poprzez ekspozycję aktualnego logotypu Miasta Białystok podczas:a) udziału zawodników z zespołu Wykonawcy w minimum 2 międzynarodowych zawodach w tenisie stołowym,b) minimum 4 zorganizowanych przez Wykonawcę wizyt w szpitalnych oddziałach dziecięcych,c) minimum 4 zorganizowanych przez Wykonawcę wizyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,d) udziału Wykonawcy w minimum 2 akcjach charytatywnych o charakterze ogólnopolskim,e) udział Wykonawcy w minimum 1 spotkaniu z dziećmi i młodzieżą w ramach programu Wychowawca Podwórkowy, o którym mowa w załączniku do Uchwały Rady Miasta Białystok nr II/12/18 z dnia 29 listopada 2018 r., poprzez organizowanie spotkań zgodnie z głównym celem programu, to jest: przeciwdziałaniu patologiom społecznym oraz zapobieganiu społecznie nieakceptowanym zachowaniem dzieci i młodzieży poprzez organizowanie im czasu wolnego oraz rozwijanie ich zainteresowań.f) akcji bilboardowej na terenie minimum 10 placówek oświatowych – szkół na terenie Miasta Białystok.21)udostępnienie przez Wykonawcę wizerunku zawodników, logotypu klubu do bezpłatnego wykorzystania przez Zamawiającego;22)dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych Zamawiającego podczas meczów wyjazdowych Zespołu;23)dbanie przez Wykonawcę o wizerunek i dobre imię Zamawiającego w celach promocyjnych
4.2.6.) Główny kod CPV: 79342200-5 - Usługi w zakresie promocji
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą łączną ilość punktów za wszystkie kryteria oceny ofert. 2. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 3. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. 4. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, w sposób o którym mowa w pkt 4, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: umieszczenie nazwy „Białystok"
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów – W celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca winien wykazać, iż posiada licencję na uczestnictwo w krajowych rozgrywkach klubowych na poziomie najwyższej klasy rozgrywkowej tenisa stołowego, obowiązującą w sezonie rozgrywkowym 2020/2021 ,2) zdolności technicznej lub zawodowej:W celu potwierdzenia warunku Wykonawca winien wykazać:wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługi promocyjnej o wartości min. 100 000 zł brutto, polegającej na promocji podczas widowisk sportowych, kulturalnych lub rekreacyjnych albo podczas uczestnictwa zespołu w rozgrywkach najwyższej klasy rozgrywkowej.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wykonawca składa oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego.2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia oświadczenia wymienionego w pkt 1, dotyczącego tych podmiotów, potwierdzającego, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W zakresie warunku dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wynika to z odrębnych przepisów:licencja na uczestnictwo w krajowych rozgrywkach klubowych na poziomie najwyższej klasy rozgrywkowej tenisa stołowego, obowiązująca w sezonie rozgrywkowym 2020/2021.2. W zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej:wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (na lub wg zał. nr 3 do SWZ), oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
W przypadku, gdy Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, zobowiązany jest dołączyć do oferty:1) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (na lub wg załącznika nr 2 do SWZ),2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia (na lub wg załącznika nr 4 do SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie określa w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu, udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (na lub wg załącznika nr 2. do SWZ) - składa każdy Wykonawca do oferty,2) oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy - składa każdy z Wykonawców do oferty,3) oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VIII pkt 1 SWZ - składa każdy z Wykonawców na wezwanie Zamawiającego,4) dokument, o którym mowa w rozdz. IX pkt 1 SWZ - składa każdy z Wykonawców, w celu wykazania spełniania warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w rozdz. V pkt 1 ppkt 2 SWZ – na wezwanie Zmawiającego,5) dokument, o którym mowa w rozdz. IX pkt 2 SWZ - składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnienie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w rozdz. V pkt 1 ppkt 4 SWZ - na wezwanie Zamawiającego.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-14 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/ w zakładce „OFERTY"
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-14 13:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Okres realizacji zamówienia wskazany w sekcji 4.2.10.), tj. 6 miesięcy liczony od od daty zawarcia umowy.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/promocja-miasta-bialystok-przez-zespol-uczestniczacy-w-najwyzszej-klasie-rozgrywkowej-w-tenisie-stolowym-mezczyzn%2C-bialystok,83729,ogloszenie.html

https://miastobialystok.ezamawiajacy.pl/
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764