logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Pruszków: Promocja miasta Pruszkowa w czasie rozgrywek sportowych poprzez: Część 1 - piłkę nożną. Część 2 - koszykówkę kobiet. Część 3 - koszykówkę mężczyzn. Część 4 - karate.

Oferta ważna do:03.11.2022 godz. 09:00
Odsłon: 238

Promocja miasta Pruszkowa w czasie rozgrywek sportowych poprzez:
Część 1 - piłkę nożną.
Część 2 - koszykówkę kobiet.
Część 3 - koszykówkę mężczyzn.
Część 4 - karate.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Pruszków
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015834660
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: J.I. Kraszewskiego 14/16
1.5.2.) Miejscowość: Pruszków
1.5.3.) Kod pocztowy: 05-800
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@miasto.pruszkow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruszkow.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Promocja miasta Pruszkowa w czasie rozgrywek sportowych poprzez:
Część 1 - piłkę nożną.
Część 2 - koszykówkę kobiet.
Część 3 - koszykówkę mężczyzn.
Część 4 - karate.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ff8739af-54fb-11ed-8832-4e4740e186ac
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00410042
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-26
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/gm_pruszkow
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się na Platformie https://platformazakupowa.pl/ za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”

Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://platformazakupowa.pl/pn/gm_pruszkow
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1/ Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
2/ Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Promocja miasta Pruszkowa w czasie rozgrywek sportowych z podziałem na części:
Część 1 - Promocja miasta poprzez sport - promocja poprzez piłkę nożną: Promocja Pruszkowa poprzez zespół piłki nożnej, biorący udział w rozgrywkach e Winner II ligi piłki nożnej.
Część 2 - Promocja miasta przez sport – koszykówka kobiet – Energa Basket Liga Kobiet.
Część 3 - Promocja miasta przez sport – koszykówka mężczyzn - II liga koszykówki mężczyzn.
Część 4 - Promocja miasta przez sport – karate.
3/ Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
4/ Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane przez okres 4 lat, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
5/ Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w załączniku nr 9 do SWZ.
6/ Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel określony w ppkt 2) powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w ppkt 2) powyżej), przed takim dalszym przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
7/ Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:
- obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;
- obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie zamawiającego.
8/ W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia została zawarta pod treścią zawierającą dane osoby trzeciej - załącznik nr 1 do SWZ – Formularz Ofertowy.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9/ Zamawiający informuje, że:
- Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
Udostępnianie protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia.
- W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem wykonawcy do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu), zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
- Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
- W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WSR.271.52.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 4
4.1.10.) Ofertę można składać na jedną część
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Tak
4.1.12.) Maksymalna liczba części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy: 1
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Promocja miasta Pruszkowa w czasie rozgrywek sportowych z podziałem na części:
Część 1 - Promocja miasta poprzez sport - promocja poprzez piłkę nożną: Promocja Pruszkowa poprzez zespół piłki nożnej, biorący udział w rozgrywkach e Winner II ligi piłki nożnej.

1. W ramach usługi zobowiązuje się do promocji Miasta Pruszkowa, poprzez sport:
2. Promocja Miasta Pruszkowa przez wykonawców podczas wszystkich spotkań w roli gospodarza oraz podczas wszystkich zawodów wyjazdowych.
3. Posiadanie lub umieszczenie przez wykonawcę nazwy „Pruszków” lub przymiotników utworzonych od tego słowa: „Pruszkowska”, „Pruszkowski” lub „Pruszkowskie”, itp. w nazwie drużyny.
4. Kreowanie pozytywnego wizerunku Pruszkowa w ramach wszelkich działań informacyjno-promocyjnych przygotowanych i realizowanych przez wykonawcę z jego środków własnych.
5. Promowanie Miasta Pruszkowa przez wykonawcę poprzez umieszczanie
i eksponowanie logo Miasta w różnorodny sposób oraz na materiałach informacyjno-promocyjnych i poligraficznych przygotowanych i wykonanych przez wykonawcę z jego środków własnych.
6. Przekazanie Miastu przez wykonawcę materiałów informacyjno-promocyjnych oraz poligraficznych przygotowanych i wykonanych przez wykonawcę z jego środków własnych.
7.Zamieszczeniu logo miasta na materiałach poligraficznych oraz na grafikach publikowanych w mediach społecznościowych i w transmisjach meczowych.
8. Nieodpłatne użyczanie Miastu przez wykonawcę wizerunku zawodników zespołu oraz całej drużyny dla celów promocyjnych Miasta.
9. Wykonawca weźmie udział w co najmniej jednym meczu lub turnieju w Pruszkowie.
10. Wykonawca zorganizuje co najmniej jeden event sportowy w Pruszkowie.
11. Promowanie Miasta Pruszkowa przez Wykonawcę w ramach niżej wymienionych działań wizerunkowych (uprzednio uzgodnionych z Miastem i zaakceptowanych przez Miasto), organizowanych i wykonanych przez Wykonawcę z jego środków własnych,
a w szczególności poprzez:
- ekspozycję logo Miasta Pruszkowa lub/i adresu strony internetowej (www.pruszkow.pl) oraz ew. innych wskazanych przez Miasto jednocześnie na wszystkich bandach umieszczonych wokół boiska, podczas wszystkich meczów w roli gospodarza;
- ekspozycję logo Miasta Pruszkowa na banerze umieszczonym na trybunach
w miejscach widocznych dla kamer telewizyjnych, podczas wszystkich meczów w roli gospodarza;
- Zamieszczeniu logo Miasta Pruszkowa na oficjalnej stronie klubu oraz na profilach
w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram).
- ekspozycję logo Miasta Pruszkowa na bluzach dresowych lub koszulkach meczowych
i treningowych zawodników i kadry szkoleniowej podczas meczów w Pruszkowie oraz meczów wyjazdowych.
- Oznaczaniu profilu Miasta Pruszkowa w postach publikowanych w mediach społecznościowych.
- przekazywanie przez spikera lub komentatora w trakcie zawodów w roli gospodarza (lub/i w relacji z zawodów) informacji istotnych dla mieszkańców, w tym na temat najważniejszych przedsięwzięć realizowanych przez Miasto;
4.2.6.) Główny kod CPV: 79342200-5 - Usługi w zakresie promocji
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Promocja miasta Pruszkowa w czasie rozgrywek sportowych z podziałem na części:
Część 2 - Promocja miasta przez sport – koszykówka kobiet – Energa Basket Liga Kobiet.

1. W ramach usługi zobowiązuje się do promocji Miasta Pruszkowa, poprzez sport:
2. Promocja Miasta Pruszkowa przez wykonawców podczas wszystkich spotkań w roli gospodarza oraz podczas wszystkich zawodów wyjazdowych.
3. Posiadanie lub umieszczenie przez wykonawcę nazwy „Pruszków” lub przymiotników utworzonych od tego słowa: „Pruszkowska”, „Pruszkowski” lub „Pruszkowskie”, itp. w nazwie drużyny.
4. Kreowanie pozytywnego wizerunku Pruszkowa w ramach wszelkich działań informacyjno-promocyjnych przygotowanych i realizowanych przez wykonawcę z jego środków własnych.
5. Promowanie Miasta Pruszkowa przez wykonawcę poprzez umieszczanie
i eksponowanie logo Miasta w różnorodny sposób oraz na materiałach informacyjno-promocyjnych i poligraficznych przygotowanych i wykonanych przez wykonawcę z jego środków własnych.
6. Przekazanie Miastu przez wykonawcę materiałów informacyjno-promocyjnych oraz poligraficznych przygotowanych i wykonanych przez wykonawcę z jego środków własnych.
7.Zamieszczeniu logo miasta na materiałach poligraficznych oraz na grafikach publikowanych w mediach społecznościowych i w transmisjach meczowych.
8. Nieodpłatne użyczanie Miastu przez wykonawcę wizerunku zawodników zespołu oraz całej drużyny dla celów promocyjnych Miasta.
9. Wykonawca weźmie udział w co najmniej jednym meczu lub turnieju w Pruszkowie.
10. Wykonawca zorganizuje co najmniej jeden event sportowy w Pruszkowie.
11. Promowanie Miasta Pruszkowa przez Wykonawcę w ramach niżej wymienionych działań wizerunkowych (uprzednio uzgodnionych z Miastem i zaakceptowanych przez Miasto), organizowanych i wykonanych przez Wykonawcę z jego środków własnych,
a w szczególności poprzez:
- ekspozycję logo Miasta Pruszkowa lub/i adresu strony internetowej (www.pruszkow.pl) oraz ew. innych wskazanych przez Miasto jednocześnie na wszystkich bandach umieszczonych wokół boiska, podczas wszystkich meczów w roli gospodarza;
- ekspozycję logo Miasta Pruszkowa na banerze umieszczonym na trybunach
w miejscach widocznych dla kamer telewizyjnych, podczas wszystkich meczów w roli gospodarza;
- Zamieszczeniu logo Miasta Pruszkowa na oficjalnej stronie klubu oraz na profilach
w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram).
- ekspozycję logo Miasta Pruszkowa na bluzach dresowych lub koszulkach meczowych
i treningowych zawodników i kadry szkoleniowej podczas meczów w Pruszkowie oraz meczów wyjazdowych.
- Oznaczaniu profilu Miasta Pruszkowa w postach publikowanych w mediach społecznościowych.
- przekazywanie przez spikera lub komentatora w trakcie zawodów w roli gospodarza (lub/i w relacji z zawodów) informacji istotnych dla mieszkańców, w tym na temat najważniejszych przedsięwzięć realizowanych przez Miasto;
4.2.6.) Główny kod CPV: 79342200-5 - Usługi w zakresie promocji
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Promocja miasta Pruszkowa w czasie rozgrywek sportowych z podziałem na części:

Część 3 - Promocja miasta przez sport – koszykówka mężczyzn - II liga koszykówki mężczyzn.


1. W ramach usługi zobowiązuje się do promocji Miasta Pruszkowa, poprzez sport:
2. Promocja Miasta Pruszkowa przez wykonawców podczas wszystkich spotkań w roli gospodarza oraz podczas wszystkich zawodów wyjazdowych.
3. Posiadanie lub umieszczenie przez wykonawcę nazwy „Pruszków” lub przymiotników utworzonych od tego słowa: „Pruszkowska”, „Pruszkowski” lub „Pruszkowskie”, itp. w nazwie drużyny.
4. Kreowanie pozytywnego wizerunku Pruszkowa w ramach wszelkich działań informacyjno-promocyjnych przygotowanych i realizowanych przez wykonawcę z jego środków własnych.
5. Promowanie Miasta Pruszkowa przez wykonawcę poprzez umieszczanie
i eksponowanie logo Miasta w różnorodny sposób oraz na materiałach informacyjno-promocyjnych i poligraficznych przygotowanych i wykonanych przez wykonawcę z jego środków własnych.
6. Przekazanie Miastu przez wykonawcę materiałów informacyjno-promocyjnych oraz poligraficznych przygotowanych i wykonanych przez wykonawcę z jego środków własnych.
7.Zamieszczeniu logo miasta na materiałach poligraficznych oraz na grafikach publikowanych w mediach społecznościowych i w transmisjach meczowych.
8. Nieodpłatne użyczanie Miastu przez wykonawcę wizerunku zawodników zespołu oraz całej drużyny dla celów promocyjnych Miasta.
9. Wykonawca weźmie udział w co najmniej jednym meczu lub turnieju w Pruszkowie.
10. Wykonawca zorganizuje co najmniej jeden event sportowy w Pruszkowie.
11. Promowanie Miasta Pruszkowa przez Wykonawcę w ramach niżej wymienionych działań wizerunkowych (uprzednio uzgodnionych z Miastem i zaakceptowanych przez Miasto), organizowanych i wykonanych przez Wykonawcę z jego środków własnych,
a w szczególności poprzez:
- ekspozycję logo Miasta Pruszkowa lub/i adresu strony internetowej (www.pruszkow.pl) oraz ew. innych wskazanych przez Miasto jednocześnie na wszystkich bandach umieszczonych wokół boiska, podczas wszystkich meczów w roli gospodarza;
- ekspozycję logo Miasta Pruszkowa na banerze umieszczonym na trybunach
w miejscach widocznych dla kamer telewizyjnych, podczas wszystkich meczów w roli gospodarza;
- Zamieszczeniu logo Miasta Pruszkowa na oficjalnej stronie klubu oraz na profilach
w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram).
- ekspozycję logo Miasta Pruszkowa na bluzach dresowych lub koszulkach meczowych
i treningowych zawodników i kadry szkoleniowej podczas meczów w Pruszkowie oraz meczów wyjazdowych.
- Oznaczaniu profilu Miasta Pruszkowa w postach publikowanych w mediach społecznościowych.
- przekazywanie przez spikera lub komentatora w trakcie zawodów w roli gospodarza (lub/i w relacji z zawodów) informacji istotnych dla mieszkańców, w tym na temat najważniejszych przedsięwzięć realizowanych przez Miasto;
4.2.6.) Główny kod CPV: 79342200-5 - Usługi w zakresie promocji
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Promocja miasta Pruszkowa w czasie rozgrywek sportowych z podziałem na części:

Część 4 - Promocja miasta przez sport – karate.

1. W ramach usługi zobowiązuje się do promocji Miasta Pruszkowa, poprzez sport:
2. Promocja Miasta Pruszkowa przez wykonawców podczas wszystkich spotkań w roli gospodarza oraz podczas wszystkich zawodów wyjazdowych.
3. Posiadanie lub umieszczenie przez wykonawcę nazwy „Pruszków” lub przymiotników utworzonych od tego słowa: „Pruszkowska”, „Pruszkowski” lub „Pruszkowskie”, itp. w nazwie drużyny.
4. Kreowanie pozytywnego wizerunku Pruszkowa w ramach wszelkich działań informacyjno-promocyjnych przygotowanych i realizowanych przez wykonawcę z jego środków własnych.
5. Promowanie Miasta Pruszkowa przez wykonawcę poprzez umieszczanie
i eksponowanie logo Miasta w różnorodny sposób oraz na materiałach informacyjno-promocyjnych i poligraficznych przygotowanych i wykonanych przez wykonawcę z jego środków własnych.
6. Przekazanie Miastu przez wykonawcę materiałów informacyjno-promocyjnych oraz poligraficznych przygotowanych i wykonanych przez wykonawcę z jego środków własnych.
7.Zamieszczeniu logo miasta na materiałach poligraficznych oraz na grafikach publikowanych w mediach społecznościowych i w transmisjach meczowych.
8. Nieodpłatne użyczanie Miastu przez wykonawcę wizerunku zawodników zespołu oraz całej drużyny dla celów promocyjnych Miasta.
9. Wykonawca weźmie udział w co najmniej jednym meczu lub turnieju w Pruszkowie.
10. Wykonawca zorganizuje co najmniej jeden event sportowy w Pruszkowie.
11. Promowanie Miasta Pruszkowa przez Wykonawcę w ramach niżej wymienionych działań wizerunkowych (uprzednio uzgodnionych z Miastem i zaakceptowanych przez Miasto), organizowanych i wykonanych przez Wykonawcę z jego środków własnych,
a w szczególności poprzez:
- ekspozycję logo Miasta Pruszkowa lub/i adresu strony internetowej (www.pruszkow.pl) oraz ew. innych wskazanych przez Miasto jednocześnie na wszystkich bandach umieszczonych wokół boiska, podczas wszystkich meczów w roli gospodarza;
- ekspozycję logo Miasta Pruszkowa na banerze umieszczonym na trybunach
w miejscach widocznych dla kamer telewizyjnych, podczas wszystkich meczów w roli gospodarza;
- Zamieszczeniu logo Miasta Pruszkowa na oficjalnej stronie klubu oraz na profilach
w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram).
- ekspozycję logo Miasta Pruszkowa na bluzach dresowych lub koszulkach meczowych
i treningowych zawodników i kadry szkoleniowej podczas meczów w Pruszkowie oraz meczów wyjazdowych.
- Oznaczaniu profilu Miasta Pruszkowa w postach publikowanych w mediach społecznościowych.
- przekazywanie przez spikera lub komentatora w trakcie zawodów w roli gospodarza (lub/i w relacji z zawodów) informacji istotnych dla mieszkańców, w tym na temat najważniejszych przedsięwzięć realizowanych przez Miasto;
4.2.6.) Główny kod CPV: 79342200-5 - Usługi w zakresie promocji
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 42 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1/ potwierdzających brak podstaw wykluczenia:

a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat – także dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; c) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem potwierdzającym, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności; d) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 Ustawy Pzp – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. e) oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 poz.1076 i 1086) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej wg wzoru
2/ Dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast podmiotowych środków dowodowych wskazanych w pkt 1/
składa dokument lub dokumenty zgodnie z postanowieniami par. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.
Wszelkie wymagania dotyczące dokumentów wymienionych w pkt. 2/ opisano w SWZ w Rozdz. II ust. 9 pkt. 9.2/
II.
Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w zakresie wskazanym w rozdz. II ust. 8 SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
- Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
- Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa powinno wynikać umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 455 PZP. Szczegółowy wykaz przewidzianych zmian umowy zawarto w załączniku nr 4 do SWZ „wzór umowy” , który w całości jest dostępny na stronie prowadzonego postępowania pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gm_pruszkow
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-03 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gm_pruszkow
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-03 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Dokumenty składane razem z oferta:
- Oferta przygotowana na formularzu ofertowym.
- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
- Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy.
- Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeśli dotyczy.
- Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – jeśli dotyczy.
- Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeśli dotyczy.
Wszelkie wymagania dotyczące zakresu i formy dokumentów składających się na ofertę opisano w SWZ w Rozdz. II pkt. 9 ppkt. 9.1.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/promocja-miasta-pruszkowa-w-czasie-rozgrywek-sportowych-poprzez%3A-czesc-1---pilke-nozna.-czesc-2---koszykowke-kobiet.-czesc-3---koszykowke-mezczyzn.-czesc-4---karate.%2C-pruszkow,88281,ogloszenie.html

https://platformazakupowa.pl/pn/gm_pruszkow
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764