logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Kędzierzyn-Koźle, w. opolskie: Promocja projektu pn. Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego wraz z organizacją konferencji

15.03.2014
Oferta ważna do:25.03.2014 godz. 10:00
Odsłon: 546

Numer ogłoszenia: 87142 - 2014; data zamieszczenia: 14.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kędzierzyn-Koźle, Wydział Zamówień Publicznych , ul. Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie, tel. 77 40 34 451, faks 77 40 34 451.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kedzierzynkozle.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Promocja projektu pn. Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego wraz z organizacją konferencji.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest promocja projektu pn. Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego wraz z organizacją konferencji, poprzez: 1. Artykuły w prasie lokalnej (prasa ukazująca się w kioskach/salonikach prasowych na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle z częstotliwością przynajmniej raz w tygodniu). 2. Artykuły w prasie regionalnej (prasa ukazująca się w kioskach/salonikach prasowych na terenie województwa opolskiego codziennie od poniedziałku do soboty, obejmująca swoim zasięgiem teren województwa opolskiego). 3. Kompleksowe wykonanie witryny internetowej wraz z zakupem usług hostingowych w okresie realizacji projektu. 4. Konferencje a. Organizacja konferencji o rozpoczęciu realizacji (inaugurująca b. Organizacja konferencji dotyczącej postępów w rzeczowej realizacji projektu c. Organizacja konferencji podsumowującej realizację projektu Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SIWZ. Poprzez Kędzierzyńsko-Kozielski Subregionalny Obszar Funkcjonalny (KKSOF) należy rozumieć teren obejmujący swoim zasięgiem następujące jst: gminy: Kędzierzyn-Koźle, Reńska Wieś, Cisek, Bierawa, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Ujazd, Leśnica, Strzelce Opolskie, Zawadzkie, Jemielnica oraz powiaty: strzelecki (obejmujący gminy, Ujazd, Leśnica, Strzelce Opolskie, Zawadzkie, Jemielnica) i kędzierzyńsko-kozielski opisane w Raporcie Delimitacja granic Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego. Warunki realizacji zamówienia: 1.Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 wymagają oznakowania zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006, Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 oraz zasadami zawartymi w Strategii komunikacji Funduszy Europejskich na lata 2007-2013. Obowiązek prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych ciąży na beneficjentach pomocy unijnej. Każdy beneficjent ma obowiązek prowadzić działania informacyjne i promocyjne skierowane do opinii publicznej zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu. 2.Obowiązkowi oznaczania podlegają m.in. - sprzęt i wyposażenie (np. komputery, drukarki) zakupione w ramach projektu, - pomieszczenie, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, - materiały i publikacje informacyjne, promocyjne i szkoleniowe (np. zaświadczenia i certyfikaty) oraz wszelkiego rodzaju dokumentacja związana z projektem. 3. Beneficjenci zobowiązani są także do informowania o współfinansowaniu z Funduszy Europejskich wynagrodzeń w ramach projektu. Zarówno uczestnicy konferencji czy też seminarium, jak i same osoby biorące udział w projekcie, powinni uzyskać informację (przekazana ustnie, za pomocą np. tablicy informacyjnej, oznakowania materiałów, prezentacji), że wydarzenie, w którym uczestniczą uzyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej. 4. Przy oznaczaniu projektu i materiałów promocyjnych należy stosować odpowiednie znaki graficzne. Znak programu operacyjnego, z którego finansowane jest przedsięwzięcie, powinien znajdować się po lewej stronie, po prawej zaś właściwie podpisany znak Unii Europejskiej (flaga). Pomiędzy nimi można zostawić wolną przestrzeń lub wstawić logo instytucji lub beneficjenta realizującego projekt. Należy pamiętać o odpowiednim stosowaniu wariantu: w kolorze - dla materiałów wielobarwnych lub wariantu monochromatycznego - dla materiałów czarno-białych, wersji językowej polskiej dla materiałów wydanych po polsku lub angielskiej - dla materiałów anglojęzycznych. Szczegółowy zakres informacji, który powinien znaleźć się na dokumentach dotyczących projektu, a także sposoby oznaczania wszelkich działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zostały określone w Strategii komunikacji Funduszy Europejskich oraz Planach komunikacji poszczególnych programów. 5.Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w/w oznakowania wszystkich swoich działań, używanych materiałów i sprzętu itd. 6.Wykonawca przy realizacji zadań z zakresu informacji i promocji projektu, zobowiązany jest do kierowania się wytycznymi Przewodnika dla beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, rozdział informacja i promocja projektów..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.29.41.00-0, 72.41.30.00-8, 55.32.00.00-9, 79.97.00.00-4, 79.95.20.00-2, 79.34.22.00-5, 79.82.25.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.01.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonanie (w zakresie usług w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych) w okresie ostatnich 3 lat tj. od 24/03/2011r.do 24/03/2014r., a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - usług w zakresie: przeprowadzenia co najmiej jednej kampanii promocyjnej tj. promocja w prasie, projektowanie i wykonanie witryny www, organizacja konferencji prasowych, przeprowadzenia działań z zakresu public relations, o wartości co najmniej 10.000,00 zł netto, zrealizowanej bezpośrednio na rzecz jednostki samorządu terytorialnego (tzn. gminy, powiatu, województwa) z potwierdzeniem ich należytego wykonania. W przypadku ofert wspólnych, doświadczenie podlega sumowaniu. Warunkiem koniecznym jest, aby suma doświadczenia wynosiła minimum 100% doświadczenia wymaganego przez SIWZ. Warunek ten jest spełniony również, jeżeli jeden z wykonawców posiada 100% wymaganego doświadczenia. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dysponowanie, co najmniej następującymi osobami: 1. jedną osobą zdolną do wykonywania czynności w zakresie projektowania i tworzenia stron www, posiadającą wiedzę, doświadczenie i umiejętności z zakresu projektowania i tworzenia stron, internetowych tzn. zaprojektowała i wykonała kompleksowo minimum 3 strony internetowe. 2. jedną osobą zdolną do wykonywania czynności w zakresie projektowanie grafiki, rysunków, ilustracji, identyfikacji wizualnej, posiadającą wiedzę, doświadczenie i umiejętności z zakresu projektowania grafiki, tworzenia ilustracji i rysunków w profesjonalnych programach graficznych typu Adobe Photoshop/Corel DRAW. tzn. wykonała minimum 4 projekty graficzne, w tym: rysunki i ilustracje, elementy systemu identyfikacji wizualnej. 3. jedną osobą zdolną do wykonywania czynności copywritera, posiadającą wiedzę, doświadczenie i umiejętności z powyższego zakresu tzn., że osoba ta w ramach dotychczasowego doświadczenia zawodowego opracowała i napisała minimum 5 tekstów, w tym: ogłoszeń prasowych, tekstów słowno-graficznych w magazynach branżowych, tekstów reklamowych do materiałów promocyjnych. 4. jedną osobą odpowiedzialną za organizację eventów, konferencji prasowych, kontaktów z mass-mediami, posiadającą wiedzę, doświadczenie i umiejętności z powyższego zakresu. tzn., że osoba ta w ramach dotychczasowego doświadczenia zawodowego zaplanowała i zorganizowała minimum 3 wydarzenia, w tym: np. konferencje prasowe, konferencje, seminaria, eventy promocyjne. Zamawiający dopuszcza także możliwość, aby kilka z wymienionych czynności (lub wszystkie), wykonywała jedna i ta sama osoba mająca doświadczenie w w/w wymaganiach. W przypadku ofert wspólnych, zasoby ludzkie wykonawców występujących wspólnie podlegają sumowaniu. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie (druk nr 20) potwierdzające prawo do podpisywania wniosku o dopuszczenie do postępowania lub oferty, a tym samym posiadające prawo zaciągania zobowiązań lub składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy Wykonawca zagraniczny składa oświadczenie jak wyżej. W przypadku ofert wspólnych, wszyscy wykonawcy nie prowadzący działalności, a występujący wspólnie składają wymagane oświadczenie. W przypadku osoby udostępniającej swoje zasoby zgodnie z art. 26 ust. 2b i biorącej udział w realizacji części zamówienia składa także niniejszy dokument.; Oświadczenie Wykonawcy (druk nr 2) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku ofert wspólnych, oświadczenie w imieniu wykonawców występujących wspólnie, składa upełnomocniony lider lub wszyscy wykonawcy składają oświadczenie wspólne.; Formularz oferty wypełniony ściśle wg załączonego do SIWZ wzoru druku z kompletem oświadczeń dotyczących spełnienia warunków oferty i udzielenia zamówienia oraz podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy określonego aktem rejestrowym z podaniem imienia i nazwiska.; Istotne postanowienia umowy zaakceptowane wraz z kartą gwarancyjną (podpisany pod słowem =akceptuję=) przez osobę reprezentującą Wykonawcę. Dla przejrzystości dokumentu zaleca się (bez obowiązku) wypełnienie miejsc wykropkowanych i oznaczonych znakiem dwóch gwiazdek.; Pełnomocnictwo wystawione wg wzoru załączonego do niniejszej SIWZ lub pełnomocnictwa udzielane przez Wykonawcę. W przypadku przedkładania kopii pełnomocnictw muszą być one potwierdzone (uwierzytelnione) notarialnie za zgodność z oryginałem.;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przetargi.kedzierzynkozle.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32/pok. 417, III p 47-200 Kędzierzyn-Koźle.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, ul. Piramowicza 32/pok. 417, III p 47-200 Kędzierzyn-Koźle.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wnioskodawca: Gmina Kędzierzyn-Koźle Nr umowy: DPT/BDG-II/POPT/85/13.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/promocja-projektu-pn.-zintegrowane-podejscie-terytorialne-szansa-rozwoju-kedzierzynsko-kozielskiego-subregionalnego-obszaru-funkcjonalnego-wraz-z-organizacja-konferencji%2C-kedzierzyn-kozle%2C-w.-opolskie,52685,ogloszenie.html

http://przetargi.kedzierzynkozle.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Kędzierzyn-Koźle, w. opolskie - więcej ofert

  • Kędzierzyn-Koźle, w. opolskie: Dam pracę (0)

  • Kędzierzyn-Koźle, w. opolskie: Szukam pracy (0)

  • Kędzierzyn-Koźle, w. opolskie: Sprzedam (0)

  • Kędzierzyn-Koźle, w. opolskie: Kupię (0)

  • Kędzierzyn-Koźle, w. opolskie: Dam zlecenie (0)

  • Kędzierzyn-Koźle, w. opolskie: Przyjmę zlecenie (0)

  • Kędzierzyn-Koźle, w. opolskie: Różności (0)

  • Kędzierzyn-Koźle, w. opolskie: Oferty Last minute (0)

  • Kędzierzyn-Koźle, w. opolskie: Zamówienia publiczne (9)

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764