logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Zielona Góra: Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do Londynu

Oferta ważna do:29.09.2022 godz. 10:00
Odsłon: 120

Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do Londynu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: LOTNISKO ZIELONA GÓRA/BABIMOST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 080441199
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. T. Olbrychta 10
1.5.2.) Miejscowość: Zielona Góra
1.5.3.) Kod pocztowy: 65-823
1.5.4.) Województwo: lubuskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.pawlinski@airport.lubuskie.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://airport.lubuskie.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do Londynu
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f1cff847-39d1-11ed-8832-4e4740e186ac
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00358804
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-21
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b. komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c. zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d. włączona obsługa JavaScript,
e. zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f. Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
7. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
 akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
 zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”).
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
9. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: pwr.przetargi@gmail.com.
10. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 17.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lotnisko Zielona Góra/Babimost spółka z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. T. Olbrychta 10, e-mail: m.pawlinski@airport.lubuskie.pl
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7) Posiada Pan/Pani:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
8) nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
17.2 Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZL.01.001.09.2022-LOT
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacji usługi pn. „Promocja Województwa Lubuskiego poprzez przewoźników lotniczych operujących z lotniska Zielona Góra/Babimost do lotniska w Londynie” w ilości 5 (pięciu RT) rotacji w całym okresie trwania umowy na trasie: Londyn-Luton (LTN) – Zielona Góra (IEG) – Londyn-Luton (LTN) – z wykorzystaniem nośników reklamowych opisanych w OPZ.
a) Zamawiający wymaga, aby wszystkie działania składające się na przedmiot umowy były realizowane przez Wykonawcę samolotami dysponującymi co najmniej 180 lub większą ilością miejsc pasażerskich.
b) Wykonawca będzie realizować przedmiot umowy jako bezpośrednie połączenie lotnicze między LTN a IEG i IEG a LTN.
c) Wykonawca musi wykonywać promocję w terminie od 01.12.2022 r. do 31.12.2022 r. na trasie LTN – IEG – LTN, proporcjonalnie rozłożoną w całym okresie umowy. Strony umowy ustalą w terminie do 14 dni roboczych po podpisaniu umowy harmonogram połączeń lotniczych.
d) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia własnej strony internetowej i systemu rezerwacji biletów.
2. Promocja w całym okresie trwania umowy będzie obejmować:
a) Zamieszczenie banneru promocyjnego / wpisu reklamowego promującego województwo lubuskie w sekcji poświęconej atrakcjom turystycznym, destynacjom lub sekcji partnerów współpracujących z Wykonawcą (w języku polskim i/lub angielskim), z linkiem przekierowującym na wskazaną przez Zamawiającego stronę internetową przez cały okres obowiązywania umowy.
b) Zamieszczenie co najmniej jeden raz postu promującego Województwo Lubuskie na wybranych portalach mediów społecznościowych Wykonawcy.
Wzory materiałów reklamowych / banerów promocyjnych zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego. Strony w terminie do 14 dni od podpisania umowy ustalą tryb, czas i sposób przekazania ostatecznych wzorów nośników i materiałów promocyjnych opisanych w załączniku do OPZ.
3. Wykonawca musi prowadzić własną stronę internetową w języku polskim i angielskim.
4. Wykonawca oferować będzie promocję poprzez połączenia rejsowe w ramach zaproponowanego rozkładu lotów zaakceptowanego w formie pisemnej przez Dyrektora Portu Lotniczego Zielona Góra – Babimost i Zamawiającego.
Zamawiający, na wniosek Wykonawcy lub w przypadku braku slotów na lotniskach w ustalonych przedziałach czasowych dopuszcza możliwość modyfikacji przekazanego harmonogramu rozkładu lotów w kontekście dni oraz godzin wykonywania lotów. Wniosek należy złożyć do Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 7 dni przed wprowadzeniem planowanych zmian w rozkładzie lotów.
Zamawiający w trakcie trwania umowy dopuszcza również możliwość składania własnych wniosków do Wykonawcy o zmianę harmonogramu rozkładu lotów.
5. Wykonawca zaoferuje w całym okresie obowiązywania umowy ilość rotacji lotniczych (RT – tzn. rotacja „tam i powrót”) w ilości 5 na trasie LTN – IEG – LTN (pięć RT) rotacji.

Szczegółowy opis działań reklamowych
Wykonawca będzie prowadził promocję z wykorzystaniem Internetu – Wykonawca jest zobowiązany do zamieszczenia następujących elementów:
a) Banneru promocyjnego / wpisu reklamowego na stronie internetowej Wykonawcy w formie przewodnika po województwie lubuskim – z wykorzystaniem materiału tekstowego i zdjęć promujących województwo lubuskie, zamieszczeniem linku do strony internetowej: https://lubuskie.pl/ oraz możliwością rezerwacji miejsc na trasie LTN – IEG – LTN – w sekcji poświęconej atrakcjom turystycznym, destynacjom lub sekcji partnerów współpracujących z Wykonawcą.
Wykonawca zamieści w stopce strony głównej odnośnik do zakładki poświęconej przewodnikowi po województwie lubuskim.
b) Wykonawca zamieści co najmniej raz w wybranym, własnym portalu mediów społecznościowych (np. Facebook) post reklamujący województwo lubuskie. Każdy post powinien zawierać odnośnik / oznaczenie Województwa Lubuskiego.
c) Zamawiający przewiduje możliwość modyfikacji ww. parametrów w przypadku modernizacji lub przebudowy stron internetowych lub portali mediów społecznościowych przez Wykonawcę z zastrzeżeniem warunków określonych w ww. lit. a).
d) Kampania promocyjna musi zachowywać standard WCAG 2.1. – Wytyczne dla dostępności treści internetowych 2.1. – WCAG 2.1.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (OPZ).
4.2.6.) Główny kod CPV: 79341000-6 - Usługi reklamowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79341500-1 - Usługi reklamy lotniczej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. W pierwszej kolejności Zamawiający przystąpi do oceny ofert, na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale III SWZ.
2. W zakresie niepodlegania wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie oceniony zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, o którym mowa w rozdziale III SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Ilość odsłon głównej strony internetowej Wykonawcy w 2021
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym –
Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada aktualną koncesję na wykonywanie regularnych przewozów lotniczych przy użyciu statków powietrznych bez ograniczenia maksymalnej masy startowej i ilości miejsc pasażerskich wraz z aktualnym Certyfikatem Operatora Lotniczego (AOC), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. z późn. zm. – Prawo lotnicze lub równoważnych przepisów państw z UE. UWAGA: Zamawiający wymaga, aby w trakcie trwania umowy, w przypadku upływu terminu ważności ww. dokumentów, wyłoniony Wykonawca niezwłocznie przedstawiał ich aktualizację.
2) Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
3) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
4) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie;
4.1) zdolności technicznej lub zawodowej (w zakresie doświadczenia)
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na usłudze promocji z wykorzystaniem działalności przewoźników lotniczych poprzez nośniki promocyjno-reklamowe będące w dyspozycji przewoźnika lotniczego o wartości minimum 100 000,00 (sto tysięcy) zł brutto każdy lub równowartości w walutach obcych.
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje minimum 2 pasażerskimi samolotami dopuszczonymi do wykonywania pasażerskich przewozów lotniczych w Polsce i na terenie UE z co najmniej 180 lub większą ilością miejsc pasażerskich każdy.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 3) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SWZ;
4) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: Art. 108 ust. 1 pkt. 3 ustawy, Art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, Art. 108 ust. 1 pkt. 6 ustawy
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz usług, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ, spełniających wymagania określone w SWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2) Wykaz samolotów, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ, (wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami);
3) Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w: Art. 108 ust. 1 pkt. 3 ustawy, Art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, Art. 108 ust. 1 pkt. 6 ustawy
4) Aktualną koncesję na wykonywanie regularnych przewozów lotniczych przy użyciu statków powietrznych bez ograniczenia maksymalnej masy startowej i ilości miejsc pasażerskich wraz z aktualnym Certyfikatem Operatora Lotniczego (AOC), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. z późn. zm. – Prawo lotnicze lub równoważnych przepisów państw z UE.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1.1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
1.2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale III sekcja 1 oraz sekcja 2 SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
1.3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.2 składają odrębnie:
1) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
2) podmiot udostępniający zasoby, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy
1.4. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania,
2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów opisanych w pkt 1),
3) zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale I, sekcja 5 ust. 5.3 oraz 5.4 SWZ w przypadku polegania na zasobach podmiotu udostepniającego zasób Wykonawcy,
4) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) pełnomocnictwo, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
- postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,
b) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale I sekcja 4 ust. 4.3 SWZ (Zamawiający dopuszcza złożenia tego oświadczenia na formularzu ofertowym).
1.5. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 1.4 pkt. 1), jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
1.6. Zapisy ust. 1.4 pkt 2) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1.7. Zapisy ust. 1.4 pkt 1) i pkt 2), ust. 1.5 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
4.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
4.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonali usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4.3. W przypadku, o którym mowa w ust. 4.2, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Na zasadach wskazanych we wzorze Umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-29 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: 1.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-29 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-28
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia wynikające z art. 7 ust.
1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
8.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp. Powodem braku podziału postępowania na części jest brak możliwości podzielenia zamówienia, które stanowi integralną całość i opierają się na kompleksowej usłudze promocyjnej wg strategii promocji.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/promocja-wojewodztwa-lubuskiego-poprzez-przewoznikow-lotniczych-operujacych-z-lotniska-zielona-gora-babimost-do-londynu%2C-zielona-gora,87920,ogloszenie.html

https://platformazakupowa.pl/
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764