logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Bielsko-Biała: Prow. kampanii infor-eduk. obejmującej org. pikników i warsztatów ekol, wykonanie strony inter, prowadzenie kampanii w mediach elektr i trad oraz zakup i dystrybucja gadżetów ekol dla projektu (...)

Oferta ważna do:15.04.2022 godz. 09:00
Odsłon: 141

Prow. kampanii infor-eduk. obejmującej org. pikników i warsztatów ekol, wykonanie strony inter, prowadzenie kampanii w mediach elektr i trad oraz zakup i dystrybucja gadżetów ekol dla projektu (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072181741
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: pl. Ratuszowy 1
1.5.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała
1.5.3.) Kod pocztowy: 43-300
1.5.4.) Województwo: śląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.bielsko-biala.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.bielsko.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prow. kampanii infor-eduk. obejmującej org. pikników i warsztatów ekol, wykonanie strony inter, prowadzenie kampanii w mediach elektr i trad oraz zakup i dystrybucja gadżetów ekol dla projektu (...)
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7c47e657-b4c0-11ec-9f44-6e63702cb2f7
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00114646
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-07
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00024961/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.23 Przeprowadzenie kampanii promocyjnej obejmującej organizację oraz promowanie festiwali i pikników ekologicznych
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

1) Nazwa projektu: Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała – Etap I  Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała – Etap II 2) Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFRR)
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://um-bielsko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://um-bielsko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy:
a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe:
Internet Explorer 8, Internet Explorer 9, Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Google Chrome 31,Mozilla Firefox 26
Opera 18
b) Pozostałe wymagania techniczne:
dostęp do sieci Internet
obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest - ajax
włączona obsługa JavaScript
zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s
zainstalowany Acrobat Reader
zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 Update 24 lub nowszy.

1. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp, zwane dalej w niniejszym rozdziale „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy przetargowej – wskazane są na stronie internetowej Platformy
przetargowej - pod adresem:
https://um-bielsko.logintrade.net/reg,info,wymaganiatechniczne.htm
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Bielsko-Biała reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej z siedzibą w Bielsku-Białej, pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała.
2) Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób: pod adresem poczty elektronicznej: iod@um.bielsko.pl, pisemnie na adres siedziby Administratora.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej obejmującej organizację pikników i warsztatów ekologicznych, wykonanie strony internetowej, prowadzenie kampanii w mediach elektronicznych
i tradycyjnych oraz zakup i dystrybucja gadżetów ekologicznych dla projektu "Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - Etap I" oraz w zakresie projektu "Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - Etap II", (znak sprawy: ZP.271.2.45.2022.AB).
3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp.
4) Dostęp do danych będą miały wyłącznie podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz pracownicy Administratora. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt. 3. Administrator przekazuje dane tylko w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. W pozostałym zakresie dane nie będą nikomu przekazywane poza przypadkami, gdy obowiązek ich udostępnienia wynika
z obowiązujących przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Dalszy ciąg w kolejnym puncie.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ciąg dalszy z poprzedniego punktu:
8) W zakresie przetwarzania danych osobowych posiada Pani/Pan następujące prawa:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
9) Nie przysługuje Pani/Panu:
d) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
e) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
f) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny
z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11) Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie.
12) Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.45.2022.AB
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Kampanii informacyjno-edukacyjnej i promującej walory turystyczne w tym:
wykonanie strony internetowej projektu wraz z systemem kodów QR oraz jej aktualizacja i obsługa (techniczna i redakcyjna, hosting)
organizacja 4 edukacyjnych pikników ekologicznych (2 małe i 2 duże) oraz 4 warsztatów tematycznych prowadzenie kampanii w mediach elektronicznych i tradycyjnych zakup i dystrybucja ekologicznych gadżetów promocyjnych
Projekt pn. „Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała” obejmuje dwa etapy, w zakres których wchodzą następujące inwestycje w poniżej wyszczególnionych lokalizacjach na terenie miasta:
ETAP I:
Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Grotowej 11
część parkowa Lasu Komunalnego „Cygański Las”
ścieżka edukacyjno-ekologiczna w Lesie Komunalnym „Cygański Las”
teren dawnej skoczni w Lesie Komunalnym „Cygański Las”
altana na szczycie Koziej Góry
ujście rzeki Straconki przy ul. gen. Stanisława Maczka
ETAP II:
teren zieleni przy ul. Piwnej i ul. ks. Jana Kusia
Las Komunalny przy ul. Telimeny w Wapienicy
Las Komunalny przy ul. Łowieckiej w Wapienicy
Lasek Bathelta
teren przy ul. Pieczarkowej
Wzgórze Trzy Lipki
Tor saneczkowy w Lesie Komunalnym „Cygański Las”
Plac przy Szkole Podstawowej nr 25 przy ul. Pocztowej
Szczegóły w SWZ wraz z załącznikami.
4.2.6.) Główny kod CPV: 92300000-4 - Usługi rozrywkowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79341400-0 - Usługi prowadzenia kampanii reklamowych

79342200-5 - Usługi w zakresie promocji

79822500-7 - Usługi projektów graficznych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 40
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: 2) Doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 60
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zgodnie z art. 112 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki dotyczące:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający stawia następujące warunki w powyższym zakresie: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej i zawodowej, tj.:

1) Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie następujące usługi:

a) Dwie (2) usługi obejmujące swym zakresem przeprowadzenie kampanii promocyjno-edukacyjno-informacyjnej dotyczącej ekologii lub efektywności energetycznej lub ochrony środowiska i klimatu, których łączna wartość była nie mniejsza niż 500.000,00 złotych brutto, LUB: jedną (1) usługę obejmującą swym zakresem przeprowadzenie kampanii promocyjno-edukacyjno-informacyjnej dotyczącej ekologii lub efektywności energetycznej lub ochrony środowiska i klimatu, której wartość nie była mniejsza niż 500.000,00 złotych brutto;


b) 2 (dwóch) usług polegających na zrealizowaniu pikniku edukacyjnego/pikniku rodzinnego/ festiwalu tematycznego/wydarzenia plenerowego/wydarzenia eventowego charakterze edukacyjnym;

c) 1 (jednej) usługi polegającej na zrealizowaniu warsztatów ekologicznych dla dzieci w wieku szkolnym;

d) 1 (jednej) usługi polegającej na zrealizowaniu warsztatów ekologicznych dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Zamawiający dopuszcza realizację ww. usług w ramach jednego lub oddzielnych zadań.

Przez „kampanię” rozumie się połączenie kampanii społecznej i cross-mediowej tj. działań promocyjno-edukacyjno-informacyjnych zaplanowanych w konkretnym czasie, skierowanych do określonej grupy odbiorczej, których celem jest doprowadzenie do wzrostu wiedzy, zmiany myślenia, zachowania wobec określonego problemu. Działania te są realizowane z użyciem różnorodnych narzędzi edukacji i promocji (np. pikniki, eventy, warsztaty, konkursy, gry i zabawy), a komunikacja ze społecznością odbywa się cross-mediowo: w prasie, radiu, internecie, mediach społecznościowych itp.

Przez „piknik” rozumie się wydarzenie zaplanowane i zorganizowane pod kątem ściśle określonego celu. Cel ten determinuje rodzaj wydarzenia, uczestników, miejsce, czas i niezbędne środki.

Przez „warsztat” rozumie się działania edukacyjno - promocyjne skierowane do wybranej grupy osób. Celem warsztatu jest przekazanie wiedzy oraz rozwinięcie umiejętności praktycznych uczestników poprzez ich osobiste zaangażowanie.

Przez „post” rozumie się typ aktywności w serwisie społecznościowym Facebook stanowiący samodzielny wpis osoby lub strony, umieszczony na profilu osobistym, w grupie lub na stronie, zawierający informację w formie tekstu, grafiki, filmu, bądź link do strony zewnętrznej.

Przez „atrakcję” rozumie się stanowisko zaaranżowane dla danego wydarzenia eventowego, związane z tematyką tego wydarzenia, animowane przez wyszkolonego edukatora z udziałem uczestników wydarzenia. Atrakcja może przyjąć takie formy jak: gra zespołowa, konkurs z nagrodami, zabawa grupowa, zajęcia manualne, prezentacja multimedialna, pokaz realizowany przez prezentera, występ artystyczny (np. taniec, śpiew, akrobacja, tworzenia dzieła na żywo).

2) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia publicznego, zespołem posiadającym odpowiednie doświadczenie w tym w szczególności:

a) Osobą pełniącą funkcję koordynatora kampanii, tj. osobą posiadającą min. 5-letnie doświadczenie
w kierowaniu i koordynowaniu kampanii promocyjnych.

W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów przy wykazaniu spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej zobowiązany jest wykazać, że podmioty te zrealizują prace projektowe do realizacji, których te zdolności są wymagane.

Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:

1) Wykaz usług (w oryginale, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, sporządzonego jako dokument w postaci papierowej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) wykonanych,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SWZ;

2) Dowody określające, czy wymienione w ww. wykazie usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są nadal wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie
z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w pkt. 1) dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych,
w których wykonaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

3) Wykaz osób (w oryginale, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, sporządzonego jako dokument w postaci papierowej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych
za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1) Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych:
a) W przypadku gdy Wykonawca powoła się w ofercie na rozwiązania równoważne - w takiej sytuacji, zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie dokumenty (w języku polskim), np. karty techniczne, karty katalogowe producenta, wymagane przepisami prawa certyfikaty, inne dokumenty, opisujące techniczne parametry zaoferowanych materiałów i urządzeń równoważnych, lub/oraz inne dokumenty (w języku polskim) dotyczące norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa ustawie Pzp, odnoszące się do rozwiązań równoważnych, pozwalające jednoznacznie stwierdzić,
że spełniają one wymagania i parametry określone przez Zamawiającego w SWZ i jej załącznikach;

b) Wstępna koncepcja kampanii w formie prezentacji – do oferty należy załączyć plik w postaci umożliwiającej otwarcie w formacie tylko do odczytu tj. plik z rozszerzeniem .pdf lub .jpg (w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym lub podpisem osobistym). Wykonawca do oferty musi dołączyć wstępną koncepcję kampanii w formie prezentacji zawierającej minimalnie 15 slajdów, a maksymalnie 35 slajdów.

c) Jeden przykładowy post – do oferty należy załączyć plik w postaci umożliwiającej otwarcie w formacie tylko do odczytu tj. plik z rozszerzeniem .pdf lub .jpg (w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym lub podpisem osobistym). Wykonawca do oferty musi dołączyć jeden przykładowy post, który mógłby być wykorzystany w ramach promocji kampanii na portalu Facebook. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przygotował i przedstawił koncepcję przykładowego postu, który będzie dotyczył etapu kampanii - promocji pierwszego dużego pikniku. Zamawiający zastrzega, że post przedstawiony przez Wykonawcę jest jedynie projektem i nie zostanie wykorzystany w innym celu. Podczas przygotowywania koncepcji przykładowego postu Wykonawca powinien korzystać z ogólnie dostępnych informacji nt. podobnych realizacji wydarzeń w mieście, np. Beskidzkiego Festiwalu Dobrej Energii.

d) Formularz wyceny zamówienia (w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1a do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
A. Zamawiający PRZEWIDUJE UZUPEŁNIENIE następujących przedmiotowych środków dowodowych:
a) odpowiednie dokumenty dot. równoważności (w języku polskim), np. karty techniczne, karty katalogowe producenta, wymagane przepisami prawa certyfikaty, inne dokumenty, opisujące techniczne parametry zaoferowanych materiałów i urządzeń równoważnych, lub/oraz inne dokumenty (w języku polskim) dotyczące norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa ustawie Pzp, odnoszące się do rozwiązań równoważnych, pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że spełniają one wymagania i parametry określone przez Zamawiającego w SWZ i jej załącznikach;

b) wstępna koncepcja kampanii w formie prezentacji - do oferty należy załączyć plik w postaci umożliwiającej otwarcie w formacie tylko do odczytu tj. plik z rozszerzeniem .pdf lub .jpg. Wykonawca do oferty musi dołączyć wstępną koncepcję kampanii w formie prezentacji zawierającej minimalnie 15 slajdów, a maksymalnie 35 slajdów.

c) jeden przykładowy post - do oferty należy załączyć plik w postaci umożliwiającej otwarcie w formacie tylko do odczytu tj. plik z rozszerzeniem .pdf lub .jpg. Wykonawca do oferty musi dołączyć jeden przykładowy post, który mógłby być wykorzystany w ramach promocji kampanii na portalu Facebook. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przygotował i przedstawił koncepcję przykładowego postu, który będzie dotyczył etapu kampanii - promocji pierwszego dużego pikniku. Zamawiający zastrzega, że post przedstawiony przez Wykonawcę jest jedynie projektem i nie zostanie wykorzystany w innym celu. Podczas przygotowywania koncepcji przykładowego postu Wykonawca powinien korzystać z ogólnie dostępnych informacji nt. podobnych realizacji wydarzeń w mieście, np. Beskidzkiego Festiwalu Dobrej Energii.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Oferta przetargowa (w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Upoważnienie (pełnomocnictwo) lub inny dokument (w oryginale, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, sporządzonego jako dokument w postaci papierowej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy (podpisania oferty), o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Powyższy zapis stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby Wykonawcy.
4. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcja, spółki cywilne) o przedmiotowe zamówienie (w oryginale, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, sporządzonego jako dokument w postaci papierowej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym), określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie).
5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (w oryginale, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, lub jako cyfrowe odwzorowanie dokumentu, sporządzonego jako dokument w postaci papierowej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć na Formularzu Oferta, stanowiącym Załącznik nr 1
do SWZ.
4. Przepisy ustawy Pzp dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w formularzu Oferta, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, należy wpisać jako Wykonawcę wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ze wskazaniem Lidera, czyli Wykonawcę, który będzie posiadał pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz Partnerów, czyli pozostałych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, których będzie reprezentował Lider.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają (wraz z ofertą) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) o przedmiotowe zamówienie, określające zakres udzielonego pełnomocnictwa (pełnomocnik winien być powołany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia).
7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w Części X pkt 1 ppkt 3 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich winien potwierdzić brak podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu.
10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przynajmniej jeden
z nich winien spełnić warunek zdolności technicznej lub zawodowej oraz złożyć podmiotowe środki dowodowe, na wezwanie Zamawiającego, o których mowa w Części X pkt II SWZ.
11. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (o ile zostały sformułowane) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których
te zdolności są wymagane.
12. W przypadku, o którym mowa w pkt. 11, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie (wypełniają je na formularzu Oferta),
z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
13. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Szczegóły w SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy na warunkach określonych we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-04-15 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pomocą platformy przetargowej pod adresem https://um-bielsko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-04-15 10:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-05-14
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Nazwa zamówienia: „Prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej obejmującej organizację pikników i warsztatów ekologicznych, wykonanie strony internetowej, prowadzenie kampanii w mediach elektronicznych i tradycyjnych oraz zakup i dystrybucja gadżetów ekologicznych dla projektu "Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - Etap I" oraz w zakresie projektu "Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych wraz z utworzeniem Centrum Edukacji Ekologicznej w mieście Bielsko-Biała - Etap II".
(brak miejsca w sekcji II pkt 2.3)

2. Szczegóły dotyczące terminu realizacji zamówienia zawarte są we Wzorze umowy stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/prow.-kampanii-infor-eduk.-obejmujacej-org.-piknikow-i-warsztatow-ekol%2C-wykonanie-strony-inter%2C-prowadzenie-kampanii-w-mediach-elektr-i-trad-oraz-zakup-i-dystrybucja-gadzetow-ekol-dla-projektu-%28...%29%2C-bielsko-biala,86522,ogloszenie.html

https://um-bielsko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764