logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Gdynia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest reklama prasowa/ogłoszenie/artykuł w dzienniku ogólnopolskim i dzienniku regionalnym projektu pn: „Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

19.04.2019
Oferta ważna do:26.04.2019 godz. 10:30
Odsłon: 180

Ogłoszenie nr 538833-N-2019 z dnia 2019-04-17 r.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest reklama prasowa/ogłoszenie/artykuł w dzienniku ogólnopolskim i dzienniku regionalnym projektu pn: „Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia" – nr umowy o dofinansowanie
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe: 1. Postępowanie przetargowe prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z procedurą przewidzianą dla zamówień, których wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej „Ustawą” z wyłączeniem postanowień art. 10a ust. 1 i 5 (wymóg kwalifikowalnego podpisu elektronicznego) oraz Działu VI Środki ochrony prawnej (art. 179-198). 2. Zamawiający przewiduje zastosowanie w niniejszym postępowaniu art. 24aa Ustawy. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uchyli się od zawarcia Umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 3. W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy Ustawy, przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie oraz przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy Ustawy nie stanowią inaczej. 4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert, oświadczeń lub dokumentów odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty, oświadczenia lub dokumenty sporządza się w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w formie skanów (kopii) dokumentów analogowych (papierowych) opatrzonych ręcznym podpisem. W przypadku oferty składanej jako skan dokumentu analogowego Wykonawca zobowiązany będzie przekazać oryginał oferty jeżeli jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza lub na każde wezwanie Zamawiającego. 5. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty, oświadczeń lub dokumentów przez Wykonawcę, jest ich prawidłowe złożenie na Platformie Przetargowej Zamawiającego dostępnej pod adresem: https://port-gdynia.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html w wierszu oznaczonym tytułem zgodnym z niniejszym postępowaniem. Korzystanie z Platformy Przetargowej przez Wykonawcę jest bezpłatne. 6. Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy użyciu Platformy LOGINTRADE zawiera Instrukcja obsługi dla wykonawcy, która stanowi załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., krajowy numer identyfikacyjny 19192057700000, ul. ul. Rotterdamska 9 , 81-337 Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 6274036, e-mail przetargi@port.gdynia.pl, faks 58 6274578.
Adres strony internetowej (URL): https://www.port.gdynia.pl/pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://port-gdynia.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://port-gdynia.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest reklama prasowa/ogłoszenie/artykuł w dzienniku ogólnopolskim i dzienniku regionalnym projektu pn: „Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Numer referencyjny: DSP-611/11/SW/07/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest reklama prasowa/ogłoszenie/artykuł w dzienniku ogólnopolskim i dzienniku regionalnym projektu pn: „Budowa publicznego terminalu promowego w Porcie Gdynia", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Przedmiot zamówienia podzielono na dwie części (zamówienia częściowe): 1) Reklama/ogłoszenie/artykuł w dzienniku ogólnopolskim; • Jednokrotna emisja reklamy prasowej/ogłoszenia/artykułu w dzienniku ogólnopolskim o charakterze ogólnopublicystycznym i średnim nakładzie jednorazowym powyżej 40.000 egzemplarzy, • Dystrybucja: cały kraj, • Wymiary: 165x246 mm lub porównywalne (tzw. Junior Page), • Moduł pionowy, • Wersja full color, • Publikacja reklamy prasowej/ogłoszenia/artykułu w wybranym dniu od poniedziałku do piątku, • Projekt reklamy prasowej/ogłoszenia/artykułu wykonany przez Wykonawcę (z wyłączeniem opcji umieszczenia gotowego projektu ogłoszenia, który zostanie dostarczony przez Zamawiającego) , • Lokalizacja: prawa strona redakcyjna, • Termin ukazania się: jednokrotna emisja – w uzgodnionym z Zamawiającym terminie – w II kwartale roku 2019, • Jednoczesne umieszczenie materiału promocyjnego w wersji elektronicznej gazety/ na portalu wydawcy. 2) Reklama/ogłoszenie/artykuł w dzienniku regionalnym: • Dwukrotna emisja reklamy prasowej/ogłoszenia/artykułu w dzienniku regionalnym o charakterze ogólnopublicystycznym i średnim nakładzie jednorazowym powyżej 15.000 egzemplarzy, • Dystrybucja: region pomorski, • Wymiary: 165x246 mm lub porównywalne ( tzw. Junior Page), • Moduł pionowy, • Wersja full color, • Publikacja reklamy prasowej/ogłoszenia/artykułu w wybranym dniu od poniedziałku do piątku, • Projekt reklamy prasowej/ogłoszenia/artykułu wykonany przez Wykonawcę (z wyłączeniem opcji umieszczenia gotowego projektu ogłoszenia, który zostanie dostarczony przez Zamawiającego), • Lokalizacja: prawa strona redakcyjna, • Termin ukazania się: jednokrotna emisja – w uzgodnionym z Zamawiającym terminie – w II kwartale roku 2019 oraz jednokrotna emisja – w uzgodnionym z Zamawiającym terminie w III kwartale 2019 roku. • Jednoczesne umieszczenie materiału promocyjnego w wersji elektronicznej gazety/na portalu wydawcy. Projekt reklamy prasowej/ogłoszenia/artykułu wykonany przez Wykonawcę (z wyłączeniem opcji umieszczenia gotowego projektu ogłoszenia, który zostanie dostarczony przez Zamawiającego) musi być przygotowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji znajdującym się pod linkiem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2358/Wytyczne_w_zakresie_informacji_i_promocji.pdf Uwaga: w przypadku zmian zapisów w powyższych dokumentach Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania działań informująco-promocyjnych do wymogów wg zasad obowiązujących w dniu świadczenia usług.

II.5) Główny kod CPV: 79970000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79970000-4
79342200-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ (Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia). Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia. 3. Wykonawca w terminie 3 (słownie: trzech) dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub jej braku do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenia Zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 4. Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy, Zamawiający przez udzieleniem Zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3) Ustawy. 5. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczenia lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2017.570). 6. Jeżeli oświadczenie lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzić będą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 7. Oświadczenie, o którym mowa w ogłoszeniu o Zamówieniu lub w SIWZ, dotyczące Wykonawcy oraz dotyczące podwykonawców, składane jest w oryginale. 8. Dokumenty, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 7 niniejszego rozdziału SIWZ, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielnie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 10. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej. 11. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 13. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust.1 Ustawy, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień we wskazanym terminie, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 14. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
formularz asortymentowo-cenowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień niniejszej Umowy może dotyczyć: 1) Zmiany terminów wykonania przedmiotu Umowy, w następujących przypadkach: a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu Umowy lub zmian zakresu rzeczowego przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego; b) wystąpienia siły wyższej; c) działań osób trzecich uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie robót, za które Wykonawca lub Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności; d) napotkania opóźnienia, utrudnienia lub uniemożliwienia spowodowanego przez Zamawiającego; e) innych przyczyn zależnych wyłącznie od Zamawiającego powodujących brak możliwości wykonywania robót przez Wykonawcę; w takim przypadku Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości, zawiadomić Wykonawcę (a następnie potwierdzić pisemnie) o rozpoczęciu okresu występowania tych zdarzeń; 2) Zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy wraz z odpowiadającym temu zmianą wynagrodzenia Wykonawcy w następujących przypadkach: a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu Umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego; b) zmiany okoliczności gospodarczych powodującej, że wykonanie przedmiotu Umowy w pełnym zakresie jest niecelowe z przyczyn ekonomicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-26, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Reklama/ogłoszenie/artykuł w dzienniku ogólnopolskim: w uzgodnionym z Zamawiającym terminie w II kwartale roku 2019, 2. Reklama/ogłoszenie/artykuł w dzienniku regionalnym: jednokrotna emisja – w uzgodnionym z Zamawiającym terminie w II kwartale roku 2019 oraz jednokrotna emisja – w uzgodnionym z Zamawiającym terminie w III kwartale 2019 roku.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/przedmiotem-niniejszego-zamowienia-jest-reklama-prasowa-ogloszenie-artykul-w-dzienniku-ogolnopolskim-i-dzienniku-regionalnym-projektu-pn%3A-_budowa-publicznego-terminalu-promowego-w-porcie-gdynia_%2C-wspolfinansowanego-ze-srodkow-unii-europejskiej.-%2C-gdynia,75973,ogloszenie.html

https://port-gdynia.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764