logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Piotrków Trybunalski: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu Twoje Serce Twoim Życiem Program Zmniejszania Nierówności w Zdrowiu Mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego z Ryzykiem Wystąpienia Chorób Układu Krążenia, realizowanego w ramach Programu PL 13 Ograniczanie Społecznych Nierówności w Zdrowiu dofinansowanym z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz środków budżetu państwa.

24.11.2015
Oferta ważna do:02.12.2015 godz. 10:00
Odsłon: 377

Numer ogłoszenia: 171015 - 2015; data zamieszczenia: 23.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Piotrkowski , ul. Dąbrowskiego 7, 97-300 Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie, tel. 44 732 88 00, faks 44 732 88 03.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.piotrkowski.bip.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu Twoje Serce Twoim Życiem Program Zmniejszania Nierówności w Zdrowiu Mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego z Ryzykiem Wystąpienia Chorób Układu Krążenia, realizowanego w ramach Programu PL 13 Ograniczanie Społecznych Nierówności w Zdrowiu dofinansowanym z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz środków budżetu państwa..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby projektu Twoje Serce Twoim Życiem Program Zmniejszania Nierówności w Zdrowiu Mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego z Ryzykiem Wystąpienia Chorób Układu Krążenia, realizowanego w ramach Programu PL 13 Ograniczanie Społecznych Nierówności w Zdrowiu dofinansowanym z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz środków budżetu państwa Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. Wymagania ogólne. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić i wprowadzić wszystkie uwagi Zamawiającego do wyglądu artykułów jak również wizualizacji graficznych. Zamawiający z tytułu wprowadzonych zmian nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów. Wszystkie artykuły muszą spełniać łącznie następujące wymogi: Zamawiający wymaga, aby materiały promocyjne były dobrej, jakości, charakteryzowały się estetyką i elegancją oraz starannością wykonania -dany artykuł pod względem wyglądu nie odbiega od dostępnych na rynku standardów. Zamawiający wymaga, aby materiały promocyjne były trwałe - umożliwiały ich długotrwałe użytkowanie. Zamawiający wymaga, aby materiały promocyjne spełniały swoją funkcję i były wygodne w użytkowaniu, poszczególne części artykułów dopasowane, zamocowane oraz zszyte lub sklejone. Zamawiający wymaga, aby materiały promocyjne nie ulegały trwałym odkształceniom, uszkodzeniom;brak widocznych zarysowań, przebarwień, pęknięć i innych uszkodzeń. Zamawiający wymaga, aby artykuły oznaczone były w sposób wskazany dla każdego rodzaju materiału. Zamawiający wymaga, aby logotypy i napisy zamieszczone na artykułach były widoczne, czytelne i odpowiednio wyeksponowane. Zamawiający wymaga, aby graficzne elementy artykułu nie zmieniały kolorów w trakcie użytkowania, nie były starte, popękane; krawędzie starannie wykończone, bezpieczne w użytkowaniu. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowanie wizualizacji (zwanej projektami graficznymi) i wykonanie artykułów zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenie na materiałach promocyjnych, wymaganych przez Zamawiającego trwałych nadruków, odpowiednich logotypów z uwzględnieniem wymogów dotyczących pozycjonowania znaków wynikających z Podręcznika komunikacji i identyfikacji wizualnej oraz wymogów dotyczących informacji i promocji. Nadruk na przedmiocie zamówienia powinien zostać wykonany na materiałach pierwszego gatunku. Przed nadrukiem właściwym Zamawiający wymaga dostarczenia próbek celem akceptacji. Wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia obciążają wykonawcę..

II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.46.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium do niniejszego postępowania.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 80
2 - Termin realizacji dostawy - 20

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat-piotrkowski.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe 97-300 Piotrków Tryb. u. Dąbrowskiego 7.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Biuro Obsługi Interesanta, sala 112 Starostwo Powiatowe 97-300 Piotrków Tryb. u. Dąbrowskiego 7.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Twoje Serce Twoim Życiem Program Zmniejszania Nierówności w Zdrowiu Mieszkańców Powiatu Piotrkowskiego z Ryzykiem Wystąpienia Chorób Układu Krążenia, realizowanego w ramach Programu PL 13 Ograniczanie Społecznych Nierówności w Zdrowiu dofinansowanym z Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz środków budżetu państwa.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/przedmiotem-zamowienia-jest-wykonanie-i-dostawa-materialow-promocyjnych-na-potrzeby-projektu-twoje-serce-twoim-zyciem-program-zmniejszania-nierownosci-w-zdrowiu-mieszkancow-powiatu-piotrkowskiego-z-ryzykiem-wystapienia-chorob-ukladu-krazenia%2C-realizowanego-w-ramach-programu-pl-13-ograniczanie-spolecznych-nierownosci-w-zdrowiu-dofinansowanym-z-norweskiego-mechanizmu-finansowego-2009-2014-oraz-srodkow-budzetu-panstwa.%2C-piotrkow-trybunalski,61903,ogloszenie.html

http://www.powiat-piotrkowski.bip.net.pl/
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Piotrków Trybunalski - więcej ofert

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764