logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Przeprowadzenie banerowej kampanii internetowej promującej odnawialne źródła energii

09.06.2024
Oferta ważna do:18.06.2024 godz. 10:00
Odsłon: 123

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przeprowadzenie banerowej kampanii internetowej promującej odnawialne źródła energii

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 367849538
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Karolkowa 30
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 01-207
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@kowr.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kowr.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - agencja wykonawcza
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
Realizacja zadań w zakresie wdrażania i stosowania instrumentów wsparcia rolnictwa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przeprowadzenie banerowej kampanii internetowej promującej odnawialne źródła energii

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-65503ed2-24ab-11ef-87ba-8eb060fd7bb8
2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00356585
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-07
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00221589/05/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.15 Kampania informacyjno-promocyjna w Internecie dotycząca rozwoju OZE na obszarach wiejskich

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://kowr.eb2b.com.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://kowr.eb2b.com.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie jest prowadzone w
języku polskim.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie
elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – pod adresem: https://kowr.eb2b.com.pl/ i pod numerem postępowania
wskazanym w tytule SWZ.
3. Korzystanie z Platformy jest nieodpłatne i wymaga zarejestrowania konta na Platformie. Wykonawca w celu rejestracji przechodzi
do Formularza rejestracyjnego poprzez zakładkę „LOGOWANIE” oraz opcję „ZAREJESTRUJ SIĘ”. Po wypełnieniu formularza
rejestracyjnego Wykonawca otrzymuje e-maila informującego, że może dokonać pierwszego logowania do Platformy.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu po zalogowaniu się na Platformie musi uruchomić polecenie „Zgłoś się do
udziału w postępowaniu”. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy na Platformie.
5. W zakładce „Załączniki” przedmiotowego postępowania Zamawiający zamieszcza dokumentację postępowania. Pobranie
dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników
jednocześnie należy wybrać polecenie „Pobierz paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie załączniki organizatora”.
6. Zakładka „Załączniki” służy również Wykonawcom do złożenia oferty oraz dokumentów lub oświadczeń składanych razem z
ofertą.
7. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje,
przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy w zakładce „Pytania / Informacje”.
8. Za datę wpływu oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów, oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wczytania
do systemu (przesłania na Platformę).
9. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy określa Regulamin Platformy Zakupowej (dostępny pod adresem:
https://platforma.eb2b.com.pl/user/terms
10. Zamawiający określa:
1) niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s;
b) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 4GB RAM, procesor Intel IV 4GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje;
c) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0;
d) włączona obsługa JavaScript;
e) zainstalowany program Acrobat Reader.
2) dopuszczalne formaty przesyłanych danych: pliki o wielkości do 50 MB w formatach: .doc, .docx, .pdf, .zip, .rar., pades, xades,
.xls, xlsx
3) informacje na temat szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych:
a) plik załączony przez Wykonawcę na Platformie i zapisany, widoczny jest w systemie jako zaszyfrowany. Możliwość otworzenia
pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert;
b) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss), znajdującą się po prawej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 170/2024/C
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na przeprowadzeniu kampanii banerowej w Internecie, w ogólnopolskich i regionalnych serwisach internetowych - na terenie wszystkich województw oraz na portalach branżowych, dostosowanej do odbioru na desktopach, a także na urządzeniach mobilnych (smartfonach, tabletach itp.).
Szczegółowy opis oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia oraz harmonogram realizacji działań zostały zawarte w Istotnych Postanowieniach Umowy, zwanych dalej IPU, stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: 470 444,25 PLN brutto.

4.2.6.) Główny kod CPV: 72400000-4 - Usługi internetowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
79341400-0 - Usługi prowadzenia kampanii reklamowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Kryteria oceny ofert:
1) Cena (Kc) – 50%
2) Oferowana liczba dodatkowych portali o zasięgu ogólnopolskim, które zostaną wykorzystane w kampanii banerowej (Kdp) – 20%
3) Oferowana liczba wyświetleń banerów łącznie na stronach internetowych (Kws) – 30%
2. Punkty w kryterium „cena” zostaną obliczone według wzoru:
Kc = najniższa cena brutto spośród ofert nieodrzuconych / cena brutto w badanej ofercie X 50 pkt

1) Punkty w kryterium „cena” zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w ten sposób, że jeżeli trzecia liczba po przecinku:
- jest mniejsza niż 5, liczbę tę pomija się;
- jest równa lub większa niż 5, drugą liczbę po przecinku zaokrągla się o jeden w górę.
2) Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w tym kryterium wynosi 50.
3. Punkty w kryterium „oferowana liczba dodatkowych portali o zasięgu ogólnopolskim, które zostaną wykorzystane w kampanii banerowej” (Kdp) zostaną przyznane według następujących zasad:
1) w celu otrzymania punktów w tym kryterium Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie oświadczenie o oferowanej liczbie portali o zasięgu ogólnopolskim z realną liczbą użytkowników każdego z portali powyżej 5 mln, przy założeniu stałej ekspozycji banerów reklamowych przygotowanych przez Wykonawcę na tych portalach przez co najmniej 21 dni; przy czym minimalna liczba oferowanych portali wynosi 2;
2) za każdy dodatkowy portal (ponad 2 wymagane), spełniający wymagania określone w pkt 1) Wykonawca otrzyma po cztery punkty;
3) maksymalna liczba ocenianych portali ogólnopolskich w ramach tego kryterium wynosi 5,
4) jeżeli Wykonawca zaoferuje wyłącznie dwa portale (wymagana minimalna liczba portali), punkty nie zostaną przyznane w tym kryterium,
5) jeżeli Wykonawca nie zaoferuje żadnej liczby portali lub zaoferuje mniej niż dwa portale (wymagana minimalna liczba portali) - Zamawiający odrzuci ofertę jako nieodpowiadającą treści SWZ,
6) punkty przyznane poszczególnym dodatkowym portalom podlegają sumowaniu,
7) maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach tego kryterium wynosi 20.

4. Punkty w kryterium „oferowana liczba wyświetleń banerów łącznie na stronach internetowych” (Kws) zostaną obliczone według wzoru:
KWS = oferowana liczba wyświetleń banerów na stronach internetowych w badanej ofercie (nie więcej niż 600 000 000) / najwyższa oferowana liczba wyświetleń banerów na stronach internetowych spośród ofert nieodrzuconych
(nie więcej niż 600 000 000) X 30 pkt
1) w celu otrzymania punktów w tym kryterium Wykonawca jest zobowiązany złożyć w ofercie oświadczenie o oferowanej liczbie wyświetleń banerów na stronach internetowych, przy czym minimalna liczba oferowanych wyświetleń to 250 000 000, a maksymalna to 600 000 000;
2) jeżeli Wykonawca zaoferuje liczbę wyświetleń banerów na stronach internetowych większą niż 600 000 000 – Zamawiający przyjmie do porównania i oceny ofert, że liczba wyświetleń wynosi 600 000 000 (maksymalna liczba wyświetleń), natomiast w przypadku udzielenia zamówienia temu Wykonawcy w umowie zostanie uwzględniona zaoferowana w ofercie liczba wyświetleń banerów na stronach internetowych.
3) jeżeli Wykonawca nie zaoferuje żadnej liczby wyświetleń banerów na stronach internetowych lub zaoferuje liczbę wyświetleń banerów mniejszą niż 250 000 000 (minimalna liczba wyświetleń), Zamawiający odrzuci ofertę jako nieodpowiadającą treści SWZ.
4) punkty w kryterium „oferowana liczba wyświetleń banerów na stronach internetowych” (KWS) zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
w ten sposób, że jeżeli trzecia liczba po przecinku:
- jest mniejsza niż 5, liczbę tę pomija się,
- jest równa lub większa niż 5, drugą liczbę po przecinku zaokrągla się o jeden w górę,
5) maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w ramach tego kryterium wynosi 30.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów uzyskaną poprzez zsumowanie punktacji w wymienionych kryteriach.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 50
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Oferowana liczba dodatkowych portali o zasięgu ogólnopolskim, które zostaną wykorzystane w kampanii banerowej
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Oferowana liczba wyświetleń banerów łącznie na stronach internetowych
4.3.6.) Waga: 30
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1, art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę”;
2) spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej.
2. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych – wykonuje, co najmniej trzy (3) usługi polegające na przeprowadzeniu w Internecie kampanii informacyjno-promocyjnej, w tym co najmniej jedną usługę wartości co najmniej 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto.
UWAGA 1: W przypadku wartości usługi wyrażonej w walucie innej niż PLN, w celu oceny spełniania ww. warunku Zamawiający przeliczy podaną kwotę na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, a jeżeli w tym dniu nie publikowano kursu tej waluty – według ostatniego średniego kursu Narodowego Banku Polskiego przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
UWAGA 2: W przypadku usługi wykonywanej, której realizacja nie zakończyła się przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wykazać tylko wartość takiej usługi, która została zrealizowana do upływu terminu składania ofert i co do której Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające jej należyte wykonanie.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej w zakresie doświadczenia Wykonawcy musi spełniać w całości jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub w całości podmiot udostępniający Wykonawcom wspólnie ubiegającym się o zamówienie zasoby w postaci doświadczenia.
4. Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na podstawie informacji zawartych w podmiotowych środkach dowodowych wymienionych w rozdziale XIII SWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia zostanie udostępniony Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, wraz z wezwaniem do złożenia podmiotowych środków dowodowych);
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 1 pkt 2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
4. Dokument lub dokumenty, o których mowa w ust. 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy, lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Postanowienia ust. 4 stosuje się.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane (wzór wykazu wykonanych lub wykonywanych usług zostanie udostępniony Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, wraz z wezwaniem do złożenia podmiotowych środków dowodowych) oraz
2) dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie usług, o którym mowa wyżej, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej;
2. Okresy wyrażone w latach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
3. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz usług, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, musi dotyczyć usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
4. W celu oceny, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
5. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może, zamiast odpowiednich podmiotowych środków dowodowych, złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na podmiotowe środki dowodowe stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy (odpowiednio - podmiotu udostępniającego zasoby) jest
umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:
- odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz
danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli
umocowanie tej osoby do reprezentowania podmiotu nie wynika z dokumentów, o których mowa w tiret pierwsze powyżej;
- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – pełnomocnictwa do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
2. Postanowienia ustępu poprzedniego stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego
zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego (możliwość złożenia jednej oferty przez dwa lub więcej podmiotów, np. konsorcjum, spółkę cywilną).
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania tych Wykonawców.
4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).
5. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem ustanowionym do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
6. W odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został określony w załączniku nr 4 do SWZ - IPU.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2024-06-18 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma Zakupowa pod adresem https://kowr.eb2b.com.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-06-18 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-07-17
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1497, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o przeciwdziałaniu wspieraniu
agresji na Ukrainę”, Wykonawcę:
1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego
środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE
L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006”, i rozporządzeniu Rady (UE) nr
269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających
integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z
późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014”, albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na
listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na
Ukrainę;
2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę;
3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.
U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został
wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art.
1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/przeprowadzenie-banerowej-kampanii-internetowej-promujacej-odnawialne-zrodla-energii%2C-warszawa,93050,ogloszenie.html

http://www.bip.kowr.gov.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764