logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Siennica Różana: Przeprowadzenie działań informatycznych, digitalizacyjnych i promocyjnych w ramach projektu „Dziedzictwo kulturowe i naturalne w gminie Siennica Różana"

Oferta ważna do:15.03.2021 godz. 10:00
Odsłon: 111

Przeprowadzenie działań informatycznych, digitalizacyjnych i promocyjnych w ramach projektu „Dziedzictwo kulturowe i naturalne w gminie Siennica Różana"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Siennica Różana
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 110197925
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Siennica Różana 265A
1.5.2.) Miejscowość: Siennica Różana
1.5.3.) Kod pocztowy: 22-304
1.5.4.) Województwo: lubelskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski
1.5.7.) Numer telefonu: 82 575-92-81
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: siennicarozana@gmail.com
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.siennica.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przeprowadzenie działań informatycznych, digitalizacyjnych i promocyjnych w ramach projektu „Dziedzictwo kulturowe i naturalne w gminie Siennica Różana"
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a5813503-7bb4-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00012887
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-03
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002187/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przeprowadzenie działań informatycznych, digitalizacyjnych i promocyjnych w ramach projektu „Dziedzictwo kulturowe i naturalne w gminie Siennica Różana
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

Regionalny Programu Operacyjny Województwa Lubel­skiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne (Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego)
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ugsiennicarozana.bip.e-zeto.eu
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elek­tronicznej przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal lub opcjonalnie za pośrednictwem poczty elektronicznej na e-mail: siennica.rozana@gmail.com
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektroniczn­ych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przeka­zywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. 2. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia pu­blicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie mi­niPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. 3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formula­rzy do złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 4. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wy­konawcy posługują się numerem referencyjnym GK.271.3.2021 lub numerem ogłosze­nia BZP. 5. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunik­acji jako załączniki. 6. Za termin złożenia oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie infor­macji przyjmuje się termin ich przekazania na ePUAP. 7. Oferty, oświadczenia, o których mowa w pkt 12.6.2, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie wykonawców składających ofertę wspólna, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. 8. Ofertę oraz oświadczenie o którym mowa w pkt 12.6.2 SWZ składa się, pod rygorem nie­ważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem za­ufanym lub podpisem osobistym. 9. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt 10.9., sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmio­tów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wia­domości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 10. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przed­siębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nie­uczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w po­ufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku. 11. przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przeka­zuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgod­ność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 12. Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej opisane zostały w pkt 10 SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo­wych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informu­ję, że: 1.1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Siennica Różana. 1.2 Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – informatyk@siennicarozana.lh.pl 1.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. 1.4 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp. 1.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas przewidziany przepisami prawa.1.6 Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana doty­czących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określo­nych danych wynikają z Pzp.2 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 3 Posiada Pani/Pan: 3.1 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana doty­czących; 3.2 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;3.3 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwa­rzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 3.4 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących naru­sza przepisy RODO.4 Nie przysługuje Pani/Panu:4.1 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobo­wych;4.2 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;4.3 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobo­wych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: GK.271.3.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie działań informatycznych, digitaliza­cyjnych i promocyjnych w ramach projektu „Dziedzictwo kulturowe i naturalne w gminie Sienni­ca Różana”. Zamówienie jest współfinansowane ze środków UE w ramach Regionalnego Pro­gramu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1. Dziedzic­two kulturowe i naturalne (Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego).2 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje między innymi:2.1 przygotowanie szczegółowego programu promocji zawierającego rodzaje działań, czas i sposób ich realizacji, w tym termin przygotowania materiałów do ich akcepta­cji przez Zamawiającego,2.2 wykonanie portalu internetowego,2.4 Wykonanie digitalizacji zasobów malarstwa i sztuki ludowej,2.5 wykonanie digitalizacji „Izby obrzędów Lubelszczyzny”,2.6 wykonanie wizualizacji w przestrzeni 3D pod nazwą „Wirtualny park Miniatur Woje­wództwa Lubelskiego”,2.7 wykonanie audiobooków oraz wersji drukowanej wierszy / fragmentów utworów Mi­kołaja Reja,2.8 wykonanie tablic pamiątkowych,2.9 opracowanie artykułów promocyjnych i zamieszczenie ich w lokalnej prasie.3 Określenie wymagań dotyczących zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę: 3.1 Zamawiający stosownie do art. 95 ust 1 Pzp, wymaga aby czynności związane z wykony­waniem czynności administracyjno-biurowych związanych z pełnieniem funkcji personelu biurowo-administracyjnego (sekretariat), których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.), były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy. 3.2 Obowiązek ten dotyczy również Podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy ww. Osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone są we wzorze umowy (zał. Nr 7 do SWZ).3.3 Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbędny do wykonania danych czyn­ności; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę przed zakończe­niem tego okresu, Wykonawca jest obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę.3.4 Powyższe wymaganie nie dotyczy czynności wykonywanych przez osobę/y prowadzącą/e jednooso­bową działalność gospodarczą.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ oraz w załączniku nr 7 – wzorze umowy.5 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczo­wych części zamówienia.6 Zgodnie z art. 256 Pzp. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamó­wienia od­powiednio przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powo­dujące, że dal­sze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. 7 Zgodnie z art. 310 pkt. 1 Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie za­mówienia pu­blicznego, jeśli środki publiczne, które zamawiający może przeznaczyć na sfi­nansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 8 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4.2.6.) Główny kod CPV: 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

22100000-1 - Drukowane książki, broszury i ulotki

32353000-2 - Nagrania dźwiękowe

39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

72212000-4 - Usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego

79342200-5 - Usługi w zakresie promocji

79822500-7 - Usługi projektów graficznych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryte­riów oce­ny ofert przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Wykonawca może otrzymać max 100 pkt.2 Kryteriami oceny ofert są:2.1. Oferowana cena – waga kryterium 50% = 50 pkt.2.2. Doświadczenie Kierownika Promocji – koordynatora zespołu (KP) – waga kry­terium 10% = 10 pkt2.3. Doświadczenie grafika komputerowego (GK)– waga kryterium 20%=20 pkt.2.4. Doświadczenie informatyka (I)– waga kryterium 20%=20 pkt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 50,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Kierownika Promocji – koordynatora zespołu (KP)
4.3.6.) Waga: 10,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie grafika komputerowego (GK)
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie informatyka (I)
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczą­ce:Zdolności technicznej lub zawodowej W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga:1. wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej trzech (3) usług w zakresie realizacji strony internetowej o wartości nie mniejszej niż 18 000 zł brutto każda.Zamawiający wymaga, aby warunek był spełniony w całości przez co najmniej jeden pomiot (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać wymagane do­świadczenie).Jeśli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usługi wykonywa­nej wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz usług, (zał. Nr 6) dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca bezpośred­nio uczestniczył.2. wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej trzech (3) usług w zakresie realizacji aplikacji o wartości nie mniejszej niż 18 000 zł brutto każda.Zamawiający wymaga, aby warunek był spełniony w całości przez co najmniej jeden pomiot (jeden lub każdy z podmiotów musi posiadać wymagane do­świadczenie).Jeśli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usługi wykonywa­nej wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz usług, (zał. Nr 6) dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca bezpośred­nio uczestniczył.3. Dysponowania osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do reali­zacji zamówienia, umożliwiającymi realizacje zamówienia na odpowiednim pozio­mie jakości. Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże dyspo­nowanie co najmniej 3-osobowym Zespołem Ekspertów, w którym co naj­mniej 2 osoby posiadają wykształcenie wyższe (jedna osoba wy­kształcenie informatyczne i jedna osoba wykształcenie artystyczne) stworzonym na potrzeby realizacji zamówienia. Zespół Ekspertów tworzą:3.1 Kierownik Promocji – koordynator zespołu ekspertów posiadający do­świadczenie w świadczeniu co najmniej jednej (1) usługi w charakterze kierownika promocji/zastępcy kierownika promocji/koordynatora pole­gającej na przygo­towaniu i przeprowadzeniu kampanii informacyjno-promo­cyjnej wartości każ­dej nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto;3.2 Co najmniej dwaj (2) eksperci, którzy posiadają doświadczenie z dzie­dzin:3.2.1 opracowania graficznego stron www – co najmniej 1 osoba, która musi wykazać się co najmniej dziesięcioma (10) zrealizowanymi opracowaniami graficznymi stron www;3.2.2 wykonania stron internetowych i aplikacji na urządzenia mobilne – co najmniej 1 osoba, która musi wykazać się co najmniej dziesię­cioma (10) wykonanymi stronami internetowymi i co najmniej dzie­sięcioma (10) wykonanymi aplikacjami;3.2.3 wykonania multimediów obejmujących wizualizację 3D – co naj­mniej 1 osoba, która musi wykazać się co najmniej trzema (3) wy­konanymi multimediami obejmującymi wizualizację 3D;3.2.4 wykonania kampanii reklamowych – co najmniej 1 osoba , która musi wykazać się doświadczeniem przy co najmniej dziesięciu (10) kampaniach promocyjnych /radiowymi i /lub prasowymi,3.2.5 uczestnictwa w wydaniu materiałów promocyjnych - co najmniej 1 osoba , która musi wykazać się doświadczeniem przy wydaniu co najmniej 3 sztuk materiałów promocyjnych. UWAGA: Zamawiający dopuszcza łączenia doświadczenia jednego eksperta z maksymalnie 4 wyżej opisanych dziedzin (punktów).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1 Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach, o których mowa w pkt 12.6.2 SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w zakresie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4pzp.2 W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby - oświadczenie Podmiotu udostępniającego zasoby o aktualności informacji zawartych w oświadczeniach, o których mowa w pkt 8.2 SWZ w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-4 i 6 pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 pzp.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu skła­dania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (wg zał. nr 6), oraz załączeniem dowodów okre­ślających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z przyczyn niezależnych od wykonawcy nie jest on w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publiczne­go, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi (wg zał. nr 6), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie określa przedmiotowych środków dowodowych.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielnie zamówienia.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienie albo do reprezentowania wpostępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy musi zostać wykazany przez każdego zwykonawców. Wykonawcy składają oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy. Oświadczenie powinno być złożone wspólnie przez Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zgodnie z par. 12 umowy: 1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w for­mie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 2. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem zmian wprowadzanych na podstawie art. 455 usta­wy Pzp oraz zmian, o których mowa w ust. 3. 3. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 1) zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku: a) zmiana stawki podatku VAT. Stawka podatku VAT ulegnie zmianie odpowiednio do przepi­sów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku VAT. 2) powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy określonego zakresu usług po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego z jednoczesną zmianą (rozszerzeniem) zapi­su § 6 umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisów dotyczących Podwyko­nawcy, 3) Zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji określonego zakre­su zamówienia za pomocą Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo re­zygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wyko­nawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wy­kazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wy­kazać Zamawiającemu, że propono­wany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodziel­nie spełnia je w stopniu nie mniej­szym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonaw­ca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Podwykonawcą, na którego zasoby powoływał się Wykonawca w zło­żonej ofercie, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnia­nia warunków udziału w postępowa­niu, jest:…………… 4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku: a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie termi­nie – o czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy, jeśli Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia ma zastąpić nowy wykonawca: 1) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połą­czenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotych­czasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udzia­łu w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; 2) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonaw­ców., w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp. 5. Zmiana nieistotną nie wymagającą aneksu są: 1) zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, 2) zmiana przedstawiciela Zamawiającego odpowiedzialnego za nadzór i koordynację, 3) zmiana przedstawicieli Wykonawcy wchodzących w skład Zespołu ekspertów, z wyłączeniem Kierownika Promocji – koordynatora zespołu. 4) Zmiana teleadresowych stron.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-15 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-15 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-13
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Wykonawcy są zobowiązani złożyć następujące dokumenty oraz oświadczenia:1. Formularz oferty (wg zał. nr 4) - w przypadku składania oferty przez podmioty występu­jące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszyst­kich wykonawców składa­jących ofertę wspólną oraz informację o części za­mówienia, której wykonanie, wyko­nawca zamierza powierzyć podwykonawcom – w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia podwykonawcom. Uwaga! W informacji należy podać również nazwy (fir­my) podwykonawców, którym zostaną powierzone do wykonania części zamówienia (o ile są już znani na etapie składania ofert). Do formularza ofertowego należy załączyć formularz „Do­świadczenie Zespołu Ekspertów ” (wzór formularza sta­nowi za­łącznik nr 9).2. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warun­ków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (wg zał. nr 2 do SWZ) aktualne na dzień składania ofert.2.1 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców w celu potwierdzenia braku pod­staw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakre­sie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – oświadczenie wykonawców, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wyko­nują poszczególni wykonawcy (wg. zał. nr 3 do SWZ).4. W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniają­cych zasoby – dokumenty wymagane w Rozdziale 8 SWZ.5. Informacja dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.6. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewi­dencji i In­formacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwier­dzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezenta­cji chyba, że Wykonawca w Formularzu Oferty (zał. nr 4) wskażę dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów samodzielnie przez Zamawiając­ego.6.1. Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentow­ania wykonawcy oraz podmiotu udostępniającego zasoby – jeżeli w imieniu odpo­wiednio Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby, działa osoba, której umocowa­nie do jego reprezentowania nie wynika z do­kumentów, o których mowa w pkt 6. Postanowienia dotyczące pełno­mocnictwa określone w przepisach Kodeksu Cywil­nego stosuje się odpo­wiednio.6.2.Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentow­ania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przy­padku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 58 Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej), jeżeli w ich imieniu działa osoba, której umocowanie do re­prezentowania nie wynika z doku­mentów, o których mowa w pkt 6. Posta­nowienie dotyczące pełnomocnictwa określone w przepi­sach Kodek­su Cywilnego sto­suje się odpowiednio.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/przeprowadzenie-dzialan-informatycznych%2C-digitalizacyjnych-i-promocyjnych-w-ramach-projektu-_dziedzictwo-kulturowe-i-naturalne-w-gminie-siennica-rozana_%2C-siennica-rozana,83216,ogloszenie.html

https://ugsiennicarozana.bip.e-zeto.eu
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Siennica Różana - więcej ofert

  • Siennica Różana: Dam pracę (0)

  • Siennica Różana: Szukam pracy (0)

  • Siennica Różana: Sprzedam (0)

  • Siennica Różana: Kupię (0)

  • Siennica Różana: Dam zlecenie (0)

  • Siennica Różana: Przyjmę zlecenie (0)

  • Siennica Różana: Różności (0)

  • Siennica Różana: Oferty Last minute (0)

  • Siennica Różana: Zamówienia publiczne (2)

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764