logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Białystok: Przeprowadzenie działań popularyzatorskich dotyczących Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w województwie podlaskim

Oferta ważna do:26.03.2021 godz. 10:00
Odsłon: 124

Przeprowadzenie działań popularyzatorskich dotyczących Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w województwie podlaskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU
1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Statystyczny w Białymstoku
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000331547
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Krakowska 13
1.5.2.) Miejscowość: Białystok
1.5.3.) Kod pocztowy: 15-875
1.5.4.) Województwo: podlaskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariatUSBST@stat.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bialystok.stat.gov.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przeprowadzenie działań popularyzatorskich dotyczących Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w województwie podlaskim
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-51c5c331-8651-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00018928
2.6.) Wersja ogłoszenia: 02
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-17
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00016258/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Przeprowadzenie działań popularyzatorskich dotyczących Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 w województwie podlaskim
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl, sekretariatUSBST@stat.gov.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.6. Postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w Rozdziale IX SWZ), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem: ID postępowania. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: sekretariatUSBST@stat.gov.pl.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że: 1) administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Białymstoku, 15-875 Białystok, ul. Krakowska 13;2) kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Statystycznym w Białymstoku: IOD_USBST@stat.gov.pl;3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia;4) dane osobowe mogą być ujawniane Wykonawcom oraz osobom zainteresowanym (np. dostęp do informacji publicznej), a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów powiązanych z przedmiotem niniejszego postępowania; administrator w granicach przepisów prawa zapewni poszanowanie prywatności dla osób, których dane zostały zawarte w ofercie;5) podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkować może uznaniem oferty za nieważną, może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie jego oferty;6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;7) Wykonawca posiada:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO;8) Wykonawcy nie przysługuje:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BST-WAD.271.1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 4
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I: PROMOCJA MEDIALNA. Zadanie 1: Publikacja w prasie o zasięgu regionalnym, obejmującym teren województwa podlaskiego, o liczbie czytelników powyżej 100 000 tygodniowo w wydaniu papierowym 2 artykułów popularyzujących NSP 2021 (łącznie z grafikami lub zdjęciami). Artykuły powinny zostać opublikowane w wydaniu piątkowym, ½ strony formatu 289x350. Pierwszy artykuł powinien ukazać się w terminie do dwóch tygodni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą. Drugi artykuł powinien ukazać się 11.06.2021 r. Wskazany termin publikacji drugiego artykułu może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Ostateczny możliwy termin publikacji drugiego artykułu to 25.06.2021 r. Treść artykułów zostanie przygotowana przez pracowników Urzędu Statystycznego w Białymstoku i przekazana wraz z grafikami lub zdjęciami przez Zamawiającego w terminie do 7 dni od przewidywanego terminu publikacji. Zadanie 2: Publikacja w wiadomościach/aktualnościach na stronie głównej serwisu internetowego prasy, w której ukażą się artykuły w wersji papierowej (określone w zadaniu 1), artykułu sponsorowanego promującego NSP 2021. Artykuł powinien być opatrzony logotypem. Do artykułu mają zostać dołączone spot reklamowy NSP 2021 (czas trwania 15 sek.) i baner NSP 2021. Artykuł powinien się ukazać w terminie do dwóch tygodni od dnia podpisania umowy z Wykonawcą i być promowany na stronie głównej serwisu przez okres 30 dni. Materiał musi pozostawać w zasobach serwisu do 30.06.2021 r. Artykuł musi być promowany reklamą natywną (1.000.000 odsłon do 30.06.2021 r.) z geotargetowaniem na użytkowników z województwa podlaskiego w formie zdjęcia i tekstu. Dodatkowo artykuł musi być promowany poprzez post branded content na fanpage-u serwisu prasy. Treść artykułu zostanie przygotowana przez pracowników Urzędu Statystycznego w Białymstoku i przekazana wraz ze spotem reklamowym NSP 2021 (czas trwania 15 sek.), logotypem NSP 2021 oraz banerem NSP 2021 przez Zamawiającego najpóźniej w terminie do 7 dni od przewidywanego terminu publikacji. Szczegółowy zakres zamówienia określony w SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79342200-5 - Usługi w zakresie promocji
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-06-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: cena ofertowa – waga kryterium: 100 %.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: cena ofertowa – waga kryterium: 100 %.
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II: PROMOCJA AUTOBUSOWA. Polega na reklamie zewnętrznej na autobusach komunikacji: 1) miejskiej w Łomży - na 4 autobusach, 2) miejskiej w Suwałkach - na 5 autobusach, 3) miejskiej w Bielsku Podlaskim - na 5 autobusach, 4) łączącej miejscowości położone w pobliżu miast Białystok, Łomża, Siemiatycze, Zambrów, Suwałki, Grajewo, Augustów, Supraśl, Mońki, Wysokie Mazowieckie z tymi miastami - na 6 autobusach. UWAGA: Wskazana liczba autobusów jest minimalną, wymaganą przez Zamawiającego. Zostanie zaktualizowana w związku z zaproponowaną w ofercie Wykonawcy dodatkową liczbą autobusów. Szczegółowy zakres zamówienia określony w SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79342200-5 - Usługi w zakresie promocji
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-06-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: a) cena ofertowa – waga kryterium: 60 %, b) zwiększenie ilości pojazdów – waga kryterium: 40 %.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: zwiększenie ilości pojazdów
4.3.6.) Waga: 40
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: a) cena ofertowa – waga kryterium: 60 %, b) zwiększenie ilości pojazdów – waga kryterium: 40 %.
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ III: PROMOCJA NA NOŚNIKACH LED. Zadanie 1: Emisja materiału reklamowego NSP 2021 (spot lub plakat statyczny) na pięciu ekranach LED w mieście Białystok zlokalizowanych: • przy skrzyżowaniu ul. 42 Pułku Piechoty i Kazimierza Wielkiego, • przy skrzyżowaniu ul. Kaczorowskiego i Legionowej, • przy skrzyżowaniu ul. Mickiewicza i Miłosza, • przy skrzyżowaniu ul. Legionowej i Marii Skłodowskiej Curie, • przy skrzyżowaniu ul. Wierzbowej i Jana Pawła II. Zadanie 2: Emisja materiału reklamowego NSP 2021 (spot lub plakat statyczny) na dwóch ekranach LED w mieście Łomża zlokalizowanych: • przy skrzyżowaniu ul. Sikorskiego i Alei Legionów, • przy skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i Zawadzkiej. Szczegółowy zakres zamówienia określony w SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79342200-5 - Usługi w zakresie promocji
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-06-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: a) cena ofertowa – waga kryterium: 60 %, b) wydłużenie czasu emisji – waga kryterium: 40 %.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie czasu emisji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: a) cena ofertowa – waga kryterium: 60 %, b) wydłużenie czasu emisji – waga kryterium: 40 %.
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 4
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ IV: PROMOCJA ZEWNĘTRZNA NA PACZKOMATACH. Reklama zewnętrzna w formie oklejenia 4 kolumn paczkomatu o wymiarach min. 180x180 cm. Wykonawca będzie zobowiązany do przygotowania i przekazania Zamawiającemu projektu graficznego reklamy zgodnego z księgą identyfikacji wizualnej NSP 2021. Reklama zostanie umieszczona na paczkomatach w następujących lokalizacjach: • Białystok przy barze Pogodna, ul. Pogodna 6, • Białystok przy sklepie Hermes, Zagórna 10, • Białystok przy hipermarkecie Auchan, ul. Hetmańska 16, • Białystok przy Centrum Handlowym Atrium Biała, Miłosza 2, • Białystok przy DH Central, Skłodowskiej-Curie 2/1, • Białystok przy Galerii Zielone Wzgórza, Wrocławska 20, • Białystok przy sklepie KEN, ul. Kołłątaja 50, • Augustów przy markecie Kaufland, ul. Wojska Polskiego 53, • Bielsk Podlaski przy markecie Kaufland, ul. Piłsudskiego 27, • Hajnówka przy markecie Kaufland, ul. Batorego 18, • Łomża przy markecie Kaufland, ul. Piłsudskiego 33, • Łomża przy markecie K 1, ul. Śniadeckiego 2A, • Łomża przy sklepie Lewiatan, ul. Kazańska 12A, • Siemiatycze przy sklepie SIDCOM, ul. Ciechanowiecka 19E, • Suwałki przy DH Arkadia, ul. Noniewicza 42 A • Suwałki przy markecie Kaufland, ul. Kowalskiego 2, • Suwałki przy markecie Tesco, ul. Kościuszki 103, • Zambrów na parkingu przy sklepach Stokrotka i MediaExpert., ul. Wojska Polskiego 8, w terminie do 7 dni po zakończeniu okresu ekspozycji Wykonawca zobowiązuje się do jej usunięcia. W przypadku braku możliwości umieszczenia reklamy we wskazanej lokalizacji i określonym terminie Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą wskaże inną lokalizację reklamy na adekwatnym nośniku. Szczegółowy zakres zamówienia określony w SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79342200-5 - Usługi w zakresie promocji
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-05-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: a) cena ofertowa – waga kryterium: 60 %, b) dodatkowe paczkomaty – waga kryterium: 40 %.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowe paczkomaty
4.3.6.) Waga: 40
4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: a) cena ofertowa – waga kryterium: 60 %, b) dodatkowe paczkomaty – waga kryterium: 40 %.
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. DO OFERTY: 1) W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (na lub wg Załącznika nr 2 do SWZ). Wymagana forma: oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. 2) Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 2. NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych: 1) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego. 3. INNE DOKUMENTY: 1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu: a) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (na lub wg Załącznika nr 2 do SWZ) - składa każdy Wykonawca do oferty, b) Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 - składa każdy z Wykonawców na wezwanie Zamawiającego.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia; w takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty), 2) dokument pełnomocnictwa określający jego zakres powinien być przedłożony zgodnie z ust. 8 pkt 2 Rozdz. IX SWZ, 3) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych - pełnomocnikiem, 4) wypełniając formularz ofertowy oraz inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę" w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 5) Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu: a) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (na lub wg Załącznika nr 2 do SWZ) - składa każdy Wykonawca do oferty, b) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdz. VIII ust. 2 pkt 1 SWZ - składa każdy z Wykonawców na wezwanie Zamawiającego.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy, jeżeli dotyczy ona: 1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacji: a) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, b) zaistnienia po zawarciu umowy siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenie nagłe i nieprzewidywalne lub takie, któremu z zachowaniem najwyższej staranności nie dało się zapobiec lub zniweczyć jego skutków, 2) sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym, a inną niż Wykonawca stroną, w szczególności instytucjami nadzorującymi wdrażanie przedmiotu umowy, w ramach którego realizowane jest zamówienie, 3) sytuacji, gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień, 4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron w tym ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, 5) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np.: zmiana numeru rachunku bankowego). 2. Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie oraz podpisanie przez Strony protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie okoliczności wymienionych w ust. 1. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego umowę. 3. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może nastąpić później niż 7 dni kalendarzowych od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie. Szczegółowe zasady zmiany umowy określa załącznik nr 3 do SWZ - odpowiedni dla danej części zamówienia
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-26 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP, zaś miniPortal jest miejscem, w którym Wykonawca znajdzie opublikowany przez Zamawiającego formularz postępowania oraz może zaszyfrować ofertę. Cały proces szyfrowania odbywa się na stronie miniPortal.uzp.gov.pl.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-26 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-24


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/przeprowadzenie-dzialan-popularyzatorskich-dotyczacych-narodowego-spisu-powszechnego-ludnosci-i-mieszkan-2021-w-wojewodztwie-podlaskim%2C-bialystok,83367,ogloszenie.html

https://miniportal.uzp.gov.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764