logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Gdańsk: Przeprowadzenie kampanii promocyjnej Narodowego Spisu Powszechnego 2021 na terenie województwa pomorskiego na potrzeby Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 3 części

Oferta ważna do:26.07.2021 godz. 10:00
Odsłon: 104

Przeprowadzenie kampanii promocyjnej Narodowego Spisu Powszechnego 2021 na terenie województwa pomorskiego na potrzeby Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 3 części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Urząd Statystyczny w Gdańsku
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000331576
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Danusi 4
1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk
1.5.3.) Kod pocztowy: 80-434
1.5.4.) Województwo: pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski
1.5.7.) Numer telefonu: 587683130
1.5.8.) Numer faksu: 587683270
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: SekretariatUSGDK@stat.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gdansk.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przeprowadzenie kampanii promocyjnej Narodowego Spisu Powszechnego 2021 na terenie województwa pomorskiego na potrzeby Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 3 części
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4b496a8c-e640-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00118368
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-16
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00012261/07/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.6 Przeprowadzenie kampanii promocyjnej Narodowego Spisu Powszechnego 2021 na terenie województwa pomorskiego na potrzeby Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 3 części
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/gdansk_stat
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/gdansk_stat
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że wszelkie dane osobowe przekazane mu przez Wykonawcę podlegają ochronie zagwarantowanej zapisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „RODO”. W związku z powyższym na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 RODO Zamawiający informuje dodatkowo, że:
1. administratorem danych osobowych osób uczestniczących w postępowaniu jest Dyrektor Urzędu Statystycznego w Gdańsku, a mieszczącego się w Gdańsku przy ul. Danusi 4, 80-434 Gdańsk;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Przeprowadzenie kampanii promocyjnej Narodowego Spisu Powszechnego 2021 na terenie województwa pomorskiego na potrzeby Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 3 części:
Część I – Organizacja i przeprowadzenie konkursów w regionalnych, komercyjnych rozgłośniach radiowych,
Część II – Organizacja konkursu fotograficznego NSP 2021 w prasie regionalnej, w jej wydaniu papierowym, internetowym oraz na profilu społecznościowym Facebook,
Część III – Przeprowadzenie kampanii SMS przypominającej o obowiązku udziału w spisie powszechnym NSP 2021 na terenie województwa pomorskiego”
2. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty:
− którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwana dalej „PZP”;
− świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, w razie kierowania za ich pośrednictwem do Pani/Pana korespondencji;
3. o ile obowiązujące przepisy nie nakazują stosować dłuższych terminów przechowywania dokumentów zawierających Pani/Pana dane osobowe, to będą one przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
4. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Podanie tych danych ma charakter dobrowolny, ale nieuczynienie tego skutkować będzie niemożnością uzyskania zamówienia publicznego;
5. we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych lub wątpliwościami co do jego zakresu i realizacji przysługujących Pani/Panu praw, prosimy o kontakt z powołanym u nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, na adres: Urząd Statystyczny w Gdańsku, ul. Danusi 4, lub e-mail: IOD_USGDK@stat.gov.pl;
6. Pani/Pana dane osobowe nie są profilowane i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji;
7. posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom mającym siedzibę poza EOG, oraz organizacjom międzynarodowym
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: GDK-WA.271.10.2021.KP
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 97560 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 3
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Ogłoszenie i przeprowadzenie dla radiosłuchaczy w okresie od dnia podpisania umowy do 24 września 2021 r. po 3 konkursy o tematyce dotyczącej spisu w:
- 2 regionalnych rozgłośniach radiowych (z wyłączeniem Radia Gdańsk oraz rozgłośni ogólnopolskich o charakterze publicznym) zlokalizowanych na terenie województwa pomorskiego i obejmujących swoim zasięgiem nadawania cały obszar województwa (każda z rozgłośni).
- 5 lokalnych rozgłośniach radiowych (z wyłączeniem Radia Gdańsk oraz rozgłośni ogólnopolskich o charakterze publicznym). Wskazane przez Wykonawcę lokalne radia razem swoim zasięgiem nadawania powinny łącznie pokrywać większość terenu województwa pomorskiego i jednocześnie zasięg ich nadawania powinien być komplementarny tzn. w miarę możliwości bez dublowania się.
3) Za każdym razem (w ramach jednego konkursu) Wykonawca zobowiązany jest do:
a) nagrania we wskazanych w pkt. 2 rozgłośniach radiowych 20 s. spotu z udziałem 1 lektora wraz z podkładem muzycznym zapowiadającego i zapraszającego do udziału w konkursie.
b) wyemitowania spotu na antenie każdego radia co najmniej 3 razy dziennie przez 6 kolejnych dni poprzedzających dzień przeprowadzenia konkursu o określonej tematyce spisowej.
4.2.5.) Wartość części: 55000 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 79342200-5 - Usługi w zakresie promocji
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-24
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w punkcie XXII SWZ.
2. Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub oferta z najniższą ceną lub kosztem
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie personelu wykonawcy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zorganizowanie oraz przeprowadzenie 1 konkursu fotograficznego związanego tematycznie z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021) w regionalnej prasie drukowanej oraz jej odpowiednikach internetowych i profilach społecznościowych Facebook. 1) Wykonawca dokona wynajmu powierzchni reklamowej (moduł ½ strony redakcyjnej w kolorze) w prasie drukowanej w 1 regionalnym tytule prasowym ukazującym się codziennie, o zasięgu obejmującym całe województwo pomorskie, we wszystkich jego tygodnikach lokalnych w celu zamieszczenia:
a) 1 ogłoszenia w formie plakatu zapraszającego do udziału w konkursie
b) 1 artykułu podsumowującego konkurs (preferowany termin to 17 września 2021 r.)
2) Wykonawca wraz z ofertą jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu zaproponowanego regionalnego tytułu prasowego.
3) Wybrany tytuł prasowy powinien charakteryzować się największym nakładem jednorazowym w województwie pomorskim.
4) Wykonawca przygotuje (w skład przygotowania wchodzą m.in.: redakcja treści, koncepcja graficzna, skład komputerowy, korekta, wykonanie, dobór i obróbka ilustracji itp.) artykuł podsumowujący konkurs (moduł ½ strony redakcyjnej w kolorze) i opublikuje go we wskazanym w pkt. 2 tytule prasowym, we wszystkich jego tygodnikach lokalnych.
5) Wykonawca zredaguje treść ogłoszenia zapraszającego do udziału w konkursie oraz artykułu podsumowującego konkurs (część materiałów do ich przygotowania dostarczy Zamawiający). Koncepcja graficzna ogłoszenia zapraszającego do udziału w konkursie i artykułu podsumowującego konkurs powinna uwzględniać wymogi księgi wizualizacyjnej dedykowanej NSP 2021, którą dostarczy Zamawiający, z zastrzeżeniem, że koncepcja ma być spójna dla wszystkich elementów zamówienia.
6) Wykonawca, w celu dotarcia do jak największego grona odbiorców, zobowiązany będzie do przeprowadzenia kampanii promującej konkurs na Facebooku tytułu prasowego wskazanego w pkt. 2, w tym do przygotowania (w skład przygotowania wchodzą m.in.: redakcja treści, koncepcja graficzna, skład komputerowy, korekta, wykonanie, dobór i obróbka ilustracji itp.) i publikacji łącznie 4 postów wraz z grafiką:
a) zaproszenie do konkursu,
b) przypomnienie o trwającym konkursie,
c) przypomnienie o zbliżającym się końcu konkursu wraz z zachętą do uczestnictwa,
d) rozstrzygnięcie konkursu i podziękowania dla uczestników za udział w konkursie
7) Pozostałe sprawy organizacyjne związane z przeprowadzeniem konkursu, w tym przygotowanie regulaminu konkursu, zbieranie prac konkursowych, wyłonienie zwycięzców i przekazanie nagród leżą po stronie Zamawiającego.
4.2.5.) Wartość części: 65000 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 79342200-5 - Usługi w zakresie promocji
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-24
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w punkcie XXII SWZ.
2. Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub oferta z najniższą ceną lub kosztem.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie personelu wykonawcy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie kampanii promocyjnej Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 poprzez wysyłkę komunikatu w formie wiadomości SMS do odbiorców w wieku 18+ z terenu województwa pomorskiego.
1) Wykonawca zapewni bazę odbiorców z legalnie pozyskanych bazy danych – numerów telefonów osób i zobowiąże się do wysłania wiadomości SMS z tekstem przygotowanym przez Zamawiającego.
2) Tekst o długości do 160 znaków.
4.2.5.) Wartość części: 37950 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 79342200-5 - Usługi w zakresie promocji
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-24
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w punkcie XXII SWZ.
2. Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub oferta z najniższą ceną lub kosztem
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba wysłanych sms
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
zdolności technicznej lub zawodowej:
Dla Części I, II, III
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobą/osobami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności:
Część I:
Kierownik prac – posiadający doświadczenie zawodowe w organizowaniu lub nadzorowaniu prac związanych prowadzeniem kampanii reklamowej lub promocyjnej w środkach masowego przekazu – radio lub telewizja;
Część II:
Kierownik prac – posiadający doświadczenie zawodowe w organizowaniu lub nadzorowaniu prac związanych prowadzeniem kampanii reklamowej lub promocyjnej w środkach masowego przekazu – prasie drukowanej lub prasie elektronicznej;
Część III:
Kierownik prac – posiadający doświadczenie zawodowe w organizowaniu lub nadzorowaniu prac związanych prowadzeniem kampanii promocyjnej lub informacyjnej związanej z wysyłaniem sms do określonej grupy odbiorców;
W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku zamawiający zgodnie z zapisami art. 274 ust. 1 Pzp wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia załącznika nr 9 w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie:
b) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 usługę, której przedmiot zamówienia obejmował:
Część I:
przeprowadzenie kampanii promocyjnej lub organizacja i przeprowadzenie konkursów w radiu lub w telewizji;
Część II:
przeprowadzenie kampanii promocyjnej lub przeprowadzanie konkursów w prasie;
Część III:
przeprowadzenie kampanii promocyjnej lub informacyjnej w postaci wysyłania smsów do określonej grupy odbiorców
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ;
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Dla części I, II, III
1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych w okresie 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługi, której przedmiot zamówienia obejmował:
Część I
przeprowadzenie kampanii promocyjnej lub organizacja i przeprowadzenie konkursów w radiu lub w telewizji;
Część II
przeprowadzenie kampanii promocyjnej lub przeprowadzanie konkursów w prasie;
Część III:
przeprowadzenie kampanii promocyjnej lub kampanii informacyjnej w zakresie wysyłania sms- do odbiorców na numery telefonów pozyskanych z legalnych baz danych,
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowana tymi osobami i skierowanymi do:
Część I:
przeprowadzenie kampanii promocyjnej lub kampanii informacyjnej w radiu lub telewizji
Część II:
przeprowadzenie kampanii promocyjnej lub kampanii informacyjnej w prasie,
Część III:
przeprowadzenie kampanii promocyjnej lub kampanii informacyjnej w zakresie wysyłania sms- do odbiorców na numery telefonów pozyskanych z legalnych baz danych
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, stanowiące dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnienia warunków udziału w postepowaniu, na dzień składania ofert.
2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 składa każdy z wykonawców oddzielnie.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są obowiązani do ustanowienia pełnomocnika i złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy.
4. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. W przypadku, gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna niż uprawniona z mocy prawa lub umowy spółki do reprezentowania podmiotu, do oferty należy dołączyć również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności.
5. Zamawiający będzie żądał od wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu obowiązuje elektroniczna forma komunikacja za pomocą https://platformazakupowa.pl/pn/gdansk_stat
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty
w zakresie uregulowanym w art. 454-455 pzp oraz wskazanym we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-26 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/gdansk_stat
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-26 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-25


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/przeprowadzenie-kampanii-promocyjnej-narodowego-spisu-powszechnego-2021-na-terenie-wojewodztwa-pomorskiego-na-potrzeby-urzedu-statystycznego-w-gdansku-w-podziale-na-3-czesci%2C-gdansk,84322,ogloszenie.html

https://platformazakupowa.pl/pn/gdansk_stat
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764