logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Jarocin, woj. wielkopolskie: Przeprowadzenie kampanii promocyjnej wystawy stacjonarnej Spichlerza Polskiego Rocka w zakresie kampanii outdoorowej

15.04.2014
Oferta ważna do:17.04.2014 godz. 10:00
Odsłon: 847

Numer ogłoszenia: 122164 - 2014; data zamieszczenia: 09.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Regionalne w Jarocinie , Rynek-Ratusz, 63-200 Jarocin, woj. wielkopolskie, tel. 62 747 34 49, faks 62 747 34 49.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumjarocin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie kampanii promocyjnej wystawy stacjonarnej Spichlerza Polskiego Rocka w zakresie kampanii outdoorowej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu kampanii promocyjnej wystawy stacjonarnej Spichlerz Polskiego Rocka w Jarocinie. Zamówienie obejmuje opracowanie szczegółowej koncepcji kampanii wraz z identyfikacją wizualną oraz przeprowadzenie w jej oparciu kampanii outdoorowej (bilboardy oraz citylight) - wynajmu nośników reklamowych o wymiarach 12 m x 4 m (bilboardy) oraz o powierzchni ekspozycyjnej nie mniejszej niż 1,2 m x 1,8 m (citylight) w największych miastach w Polsce z szczególnym uwzględnieniem Wielkopolski oraz w Jarocinie w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszych, tj. w centrum miasta, przy głównych szlakach komunikacyjnych, przy drogach dojazdowych do centrum. BILLBOARD: Wymagane bezwzględnie są co najmniej miasta: - 10 (dziesięć) miast: Warszawa, Łódź, Szczecin, Kraków, Poznań, Wrocław, Białystok, Gdynia, Katowice, Jarocin. CITYLIGHT: Wymagane bezwzględnie są co najmniej miasta: - 10 (dziesięć) miast: Warszawa, Łódź, Szczecin, Kraków, Poznań, Wrocław, Białystok, Gdynia, Katowice, Jarocin. Przez przeprowadzenie kampanii Zamawiający rozumie przygotowanie materiałów reklamowych przeznaczonych do reklamy outdoorowej w porozumieniu z Zamawiającym oraz eksponowanie jej na przeznaczonych do tego nośnikach przez okres co najmniej jednego miesiąca. W zakres zamówienia wchodzi w szczególności: druk plakatów, najem powierzchni reklamowej na nośnikach typu outdoor, montaż reklamy, ekspozycja reklamy, demontaż, utylizacja plakatów po zakończeniu ekspozycji oraz fotorelacja (jedno zdjęcie każdego nośnika). Materiały promocyjne muszą prezentować logo Spichlerza Polskiego Rocka w Jarocinie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. Na wszystkich materiałach promocyjnych wymagane jest zamieszczenie informacji o źródłach finansowania projektu, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.22.00-0, 79.34.14.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.07.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli: a) wykonawca przedłoży oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ; b) wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej trzy usługi, polegające na przeprowadzeniu kampanii outdoorowej, w tym co najmniej jednej usługi o wartości minimum 100.000,00 zł brutto.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli: a) wykonawca przedłoży oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli: a) wykonawca przedłoży oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

a) wykonawca przedłoży oświadczenie sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ;

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 50
2 - Koncepcja wizualna reklamy promocyjnej - 8
3 - Ilość bilbordów - 12
4 - Ilość citylight - 12
5 - Lokalizacja bilbordów - 9
6 - Lokalizacja citylight - 9

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.muzeumjarocin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Muzeum Regionalne w Jarocinie Rynek Ratusz 63-200 Jarocin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Muzeum Regionalne w Jarocinie Rynek Ratusz 63-200 Jarocin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt finansowany z środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/przeprowadzenie-kampanii-promocyjnej-wystawy-stacjonarnej-spichlerza-polskiego-rocka-w-zakresie-kampanii-outdoorowej%2C-jarocin%2C-woj.-wielkopolskie,53261,ogloszenie.html

http://www.muzeumjarocin.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Jarocin, woj. wielkopolskie - więcej ofert

  • Jarocin, woj. wielkopolskie: Dam pracę (0)

  • Jarocin, woj. wielkopolskie: Szukam pracy (0)

  • Jarocin, woj. wielkopolskie: Sprzedam (0)

  • Jarocin, woj. wielkopolskie: Kupię (0)

  • Jarocin, woj. wielkopolskie: Dam zlecenie (0)

  • Jarocin, woj. wielkopolskie: Przyjmę zlecenie (0)

  • Jarocin, woj. wielkopolskie: Różności (0)

  • Jarocin, woj. wielkopolskie: Oferty Last minute (0)

  • Jarocin, woj. wielkopolskie: Zamówienia publiczne (3)

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764