logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Kraków: Przeprowadzenie kampanii promującej Rynek Podziemny

Oferta ważna do:11.08.2020 godz. 12:00
Odsłon: 91

Ogłoszenie nr 568929-N-2020 z dnia 2020-07-31 r.

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa: Przeprowadzenie kampanii promującej Rynek Podziemny

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, krajowy numer identyfikacyjny 382698540, ul. Rynek Główny 35 , 31-011 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. +48(12)4223264, e-mail przetargi@muzeumkrakowa.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.muzeumkrakowa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samorządowa Instytucja Kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.muzeumkrakowa.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.muzeumkrakowa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć w formie pisemnej.
Adres:
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, ul. Pawia 5, wejście nr 5, Kraków, w Sekretariacie Dyrekcji, II piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie kampanii promującej Rynek Podziemny
Numer referencyjny: ZP-271-16/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego kampanii promującej Rynek Podziemny w formie nośników billboard i citylight oraz emisji spotów/plansz reklamowych. 2. W ramach niniejszego zamówienia Zamawiający przewiduje 2 (dwie) części: Część nr 1 Przeprowadzenie kampanii outdoorowej Rynku Podziemnego na nośnikach billboard w Krakowie i citylight w miastach województwa śląskiego Przedmiot zamówienia w ramach Części nr 1 został szczegółowo określony w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Część nr 1 (dalej: „OPZ”). Część nr 2 Przeprowadzenie kampanii reklamowej Rynku Podziemnego na terenie dworca PKP w Krakowie Wykonawca przeprowadzi kampanię reklamową Rynku Podziemnego poprzez emisję spotów/plansz reklamowych. Przedmiot zamówienia w ramach Części nr 2 został szczegółowo określony w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Część nr 2 (dalej: „OPZ”).

II.5) Główny kod CPV: 79341400-0
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Informacje o przewidywanych zamówieniach polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp: Zamawiające przewiduje udzielenie zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp na kwotę: - dotyczy Części nr 1: nie większą niż 41.000,00 zł netto, - dotyczy Części nr 2: nie większą niż 16.500,00 zł netto i polegających na wykonywaniu usług podobnych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego określonego odpowiednio w każdej z części.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; * Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy i są one aktualne lub zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Do oferty Wykonawca dołączyć ma aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w rozdziale 5 – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cz. 2 - Parametry techniczne 40,00
Cz. 1 - Serwis 40,00
Cz. 1 i 2 - Cena 60,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dotyczy części nr 1: 1. W zakresie zmian Umowy na warunkach przewidzianych w ustawie Pzp Strony uprawnione są w szczególności do: 1) wprowadzania zmian nieistotnych rozumianych jako inne niż zmiany zdefiniowane w art. 144 ust. 1e ustawy Pzp; 2) wprowadzania, stosownie do treści art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zmian na zasadach i w zakresie określonym poniżej: a) w przypadku zmiany Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z części prac będących następstwem ujawnienia się okoliczności, które nie były znane na etapie wszczęcia postępowania przy czym wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu; b) w przypadku zmiany terminów realizacji Umowy będących następstwem zdarzeń związanych z realizacją innych umów mających bezpośredni wpływ na terminy wykonywania Umowy lub będących następstwem decyzji właściwych organów administracji publicznej; c) w przypadku zmiany terminów realizacji Umowy będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności daty udzielenie zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy, d) w przypadku zmiany terminów realizacji Umowy będących następstwem zmian w strukturze i organizacji Zamawiającego mających wpływ na termin realizacji Umowy; e) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług z zastrzeżeniem że powyższa zmiana będzie miała zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do części wynagrodzenia objętego fakturami wystawionymi po dacie wejścia w życie zmian przepisów w tym zakresie, f) wystąpi siła wyższa - rozumiana jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a która uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. W przypadku gdy Wykonawca na skutek wystąpienia okoliczności określonych powyżej nie będzie świadczył Usług w pełnym lub częściowym zakresie zmianie ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy. Za siłę wyższa strony uznają także wystąpienie okoliczności, o których mowa w ppkt g) i h). g) w przypadku, gdy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej nie zostanie odwołany stan epidemii wprowadzony Rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., może ulec zmianie termin wykonania Umowy oraz jej zakres poprzez ograniczenie świadczenia usługi. h) wprowadzeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej lub województwa małopolskiego stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii – zmianie ulec może termin wykonania Umowy, zakres i sposób wykonania Umowy, a także wysokość wynagrodzenia Wykonawcy – zakres zmian i zasady ich wprowadzenia uwzględniać będą obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa lub aktów wykonawczych wydanych przez odpowiednie organy administracji państwowej. 3) W przypadkach wskazanych w ust. 1 Strony dopuszczają wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia odpowiednią do kwoty o jaką wskutek tych zmian zmianie ulegnie koszt wykonania Przedmiotu Umowy. W celu wykazania wpływu powyżej wskazanych zmian na koszty wykonania Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe kalkulacje kosztów wg stanu sprzed danej zmiany, po dokonaniu takiej zmiany oraz wskaże kwotę o jaką wynagrodzenie powinno ulec zmianie. Z żądaniem zmiany wynagrodzenia może wystąpić Zamawiający, w takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wskazanych szczegółowych kalkulacji niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania. 2. Zasady wprowadzania zmian o których mowa w ust. 1: 1) złożenie przez jedną ze Stron Umowy wniosku zawierającego uzasadnienie faktyczne ze wskazaniem zakresu proponowanych zmian, zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, 2) akceptacja przez drugą stronę wniosku, o którym mowa w pkt. 1, 3) zawarcie pisemnego aneksu określającego datę wejścia w życie zmian. 3. Zmiana treści Umowy o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbędnych dla sprawnej realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności dotyczących zmiany osób upoważnionych do kontaktów, osób odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy wraz z numerami telefonów, faksów, adresów poczty elektronicznej, adresów korespondencyjnych, nie wymaga dla swej skuteczności podpisania aneksu do Umowy. Dla skuteczności takich zmian wystarczające jest pisemne powiadomienie drugiej Strony o zmianie z wyprzedzeniem wynoszącym minimum 1 tydzień. Dotyczy części nr 2: 1. Strony dopuszczają dokonanie następujących zmian umowy o charakterze istotnym: 1) zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy określonego w § 3 ust. 1 Umowy zarówno w zakresie terminu końcowego jak i cząstkowych, czasu trwania emisji spotów lub plansz reklamowych: a) jeżeli zmiana wynika z wydłużenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Konieczność wprowadzenia zmian zostanie stwierdzona protokołem konieczności podpisanym przez obie Strony zawierającym uzasadnienie faktyczne dla wprowadzenia zmiany oraz wskazanie okresu o jaki nastąpić ma wydłużenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub skrócenie terminu przeprowadzenia kampanii promocyjnej; 2) zmiany zakresu wykonania Przedmiotu umowy: a) jeżeli zmiana ilości nośników, przewidzianych nin. Umową może wpłynąć na zwiększenie efektywności działania kampanii reklamowej, np. poprzez zwiększenie liczby potencjalnych odbiorców. Zmiana może dotyczyć nie więcej niż 20% ilości nośników. Zmiana jest możliwa po uprzednim przedstawieniu uzasadnienia popartego dowodami; b) jeżeli zmiana dotyczy zwiększenia wielkości nośników, przewidzianych nin. Umową. Zmiana ta nie wpływa na zwiększenie wynagrodzenia przewidzianego nin. Umową. c) wystąpi siła wyższa - rozumiana jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a która uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. W przypadku gdy Wykonawca na skutek wystąpienia okoliczności określonych powyżej nie będzie świadczył Usług w pełnym lub częściowym zakresie zmianie ulegnie wynagrodzenie Wykonawcy. Za siłę wyższa strony uznają także wystąpienie okoliczności, o których mowa w ppkt d) i e). d) w przypadku, gdy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej nie zostanie odwołany stan epidemii wprowadzony Rozporządzeniem Ministra zdrowia z dnia 20 marca 2020 r., może ulec zmianie termin wykonania Umowy oraz jej zakres poprzez ograniczenie świadczenia usługi. e) wprowadzeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej lub województwa małopolskiego stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii – zmianie ulec może termin wykonania Umowy, zakres i sposób wykonania Umowy, a także wysokość wynagrodzenia Wykonawcy – zakres zmian i zasady ich wprowadzenia uwzględniać będą obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa lub aktów wykonawczych wydanych przez odpowiednie organy administracji państwowej. 3) zmiany wynagrodzenia wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 nin. Umowy w przypadku okoliczności, o których mowa w lit. 2) a) – e) powyżej. - Strony dokonają zmiany stosownie do zasad określonych w ust. 2. 2. Zasady wprowadzania zmian o których mowa w ust. 1: 1) złożenie przez jedną ze Stron Umowy wniosku zawierającego uzasadnienie faktyczne ze wskazaniem zakresu proponowanych zmian, zgodnie z wnioskiem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, 2) akceptacja przez drugą stronę wniosku, o którym mowa w pkt. 1, 3) zawarcie pisemnego aneksu określającego datę wejścia w życie zmian. 3. Zmiana treści Umowy o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbędnych dla sprawnej realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności dotyczących zmiany osób upoważnionych do kontaktów, osób odpowiedzialnych za potwierdzenie prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy wraz z numerami telefonów, faksów, adresów poczty elektronicznej, adresów korespondencyjnych, nie wymaga dla swej skuteczności podpisania aneksu do Umowy. Dla skuteczności takich zmian wystarczające jest pisemne powiadomienie drugiej Strony o zmianie z wyprzedzeniem wynoszącym minimum 1 tydzień.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-11, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Przeprowadzenie kampanii outdoorowej Rynku Podziemnego na nośnikach billboard w Krakowie i citylight w miastach województwa śląskiego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przeprowadzenie kampanii outdoorowej Rynku Podziemnego na nośnikach billboard w Krakowie i citylight w miastach województwa śląskiego Przedmiot zamówienia w ramach Części nr 1 został szczegółowo określony w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Część nr 1 (dalej: „OPZ”).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79341400-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Serwis 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Przeprowadzenie kampanii reklamowej Rynku Podziemnego na terenie dworca PKP w Krakowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przeprowadzenie kampanii reklamowej Rynku Podziemnego na terenie dworca PKP w Krakowie Wykonawca przeprowadzi kampanię reklamową Rynku Podziemnego poprzez emisję spotów/plansz reklamowych. Przedmiot zamówienia w ramach Części nr 2 został szczegółowo określony w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Część nr 2 (dalej: „OPZ”).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79341400-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Parametry techniczne 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/przeprowadzenie-kampanii-promujacej-rynek-podziemny%2C-krakow,81052,ogloszenie.html

http://www.muzeumkrakowa.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764