logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Wrocław: Przeprowadzenie kampanii reklamowej Europejskiej Stolicy Kultury - Wrocław 2016 w zakresie nośników outdoorowych

01.04.2016
Oferta ważna do:08.04.2016 godz. 10:00
Odsłon: 507

Przeprowadzenie kampanii reklamowej Europejskiej Stolicy Kultury - Wrocław 2016 w zakresie nośników outdoorowych
Numer ogłoszenia: 33157 - 2016; data zamieszczenia: 31.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Biuro Festiwalowe Impart 2016 , ul. Komuny Paryskiej 39-41, 50-451 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 343 29 62, faks 71 343 29 62.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.impart.art.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie kampanii reklamowej Europejskiej Stolicy Kultury - Wrocław 2016 w zakresie nośników outdoorowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii reklamowej Europejskiej Stolicy Kultury - Wrocław 2016 w zakresie nośników outdoorowych, tj. podejmowanie przez Wykonawcę, w zamian za wynagrodzenie działań zmierzających do stworzenia oraz utrzymania w podmiotowym otoczeniu Zamawiającego pozytywnego wyobrażenia o Zamawiającym lub projektach bądź usługach oferowanych przez Zamawiającego, a także kształtowanie wzajemnych relacji między Zamawiającym a odbiorcami jego usług, jak również zarządzanie procesami komunikacyjnymi między Zamawiającym a odbiorcami jego usług oraz mediami przez świadome, celowe i systematyczne kształtowanie tych procesów. W ramach przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do realizacji, na podstawie odrębnie składanych zleceń, następujących usług: 1) analiza zachowania i zwyczajów grupy celowej produktu lub usługi Zamawiającego w celu wyselekcjonowania kanałów komunikacji z odbiorcami usług lub towarów Zamawiającego, 2) tworzenie i organizacja kampanii reklamowych w oparciu o dostępne i wyselekcjonowane nośniki reklamy zewnętrznej zgodnie z wylistowanymi formatami i specyfikacją danych nośników, 3) Optymalizacji realizowanych kampanii, 4) Wydruk, montaż oraz serwis naprawczy dla zakupionych nośników oraz w ramach zaplanowanych i realizowanych kampanii Out Of Home (OOH), 5) Logistyka w obszarze terminowego dostarczenia do grafika poprawnej specyfikacji technicznej w zakresie danego nośnika reklamowego, 6) Logistyka w obszarze terminowego dostarczenia ekipie wyklejającej lub montującej dany nośnik w prawidłowym formacie. 7) Ubezpieczenie OC nośników, 8) realizacji i dostarczeniu raportów zdjęciowych- po wykonaniu kampanii..

II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.14.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 15 000zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b, ust. 5, pkt. 2, Ustawy z dnia 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium należy wnieść przed upływem wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na konto: nr 80 1020 5226 0000 6002 0416 4109 w banku PKO Bank Polski z tytułem: wadium - przetarg nr ZP/DMK/PN/6/2016. 5. Wadium uznaje się za wniesione z chwilą jego wpłynięcia na konto Zamawiającego. W przypadku składania wadium w formie innej niż pieniądz oryginał należy dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie opatrzonej napisem - WADIUM. Do oferty załączyć kopię poświadczoną za zgodność.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek posiadania wiedzy i doświadczenia za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - wykonali należycie (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, część wykonana obejmuje) co najmniej 2 usługi (każda na podstawie odrębnej umowy), obejmujące przygotowanie i realizację kampanii informacyjno-promocyjnej lub reklamowej lub produktowo-wizerunkowej w oparciu o nośniki Out of Home. Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę ww. warunku na podstawie (dołączonego do oferty) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert- a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, głównych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, oraz (dołączonego do oferty) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 50
2 - Strategia Outdoor - 50

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.impart.art.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biuro Festiwalowe Impart 2016, ul. Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław, pok. 16.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Biuro Festiwalowe Impart 2016, ul. Komuny Paryskiej 39-41, 50-451 Wrocław, sekretariat I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/przeprowadzenie-kampanii-reklamowej-europejskiej-stolicy-kultury---wroclaw-2016-w-zakresie-nosnikow-outdoorowych%2C-wroclaw,63392,ogloszenie.html

http://www.bip.impart.art.pl/
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764