logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Łódź: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług poligraficznych dla Teatru Wielkiego w Łodzi

11.07.2019
Oferta ważna do:18.07.2019 godz. 10:00
Odsłon: 109

Ogłoszenie nr 571654-N-2019 z dnia 2019-07-10 r.

Teatr Wielki w Łodzi: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług poligraficznych dla Teatru Wielkiego w Łodzi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Wielki w Łodzi, krajowy numer identyfikacyjny 27919500000000, ul. Plac Dąbrowskiego 1 , 90-249 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 426 339 960, e-mail teatr@teatr-wielki.lodz.pl, faks 426 319 552.
Adres strony internetowej (URL): http://www.operalodz.com/index.php
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samorządowa instytucja kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.operalodz.com/Zamowienia_publiczne,30

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Teatr Wielki w Łodzi; Plac Dąbrowskiego 90-249 Łódź, wejście od ulicy Jaracza, parter, sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług poligraficznych dla Teatru Wielkiego w Łodzi
Numer referencyjny: DP/PN/03/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług poligraficznych dla Teatru Wielkiego w Łodzi z podziałem na 6 (sześć) zadań, szczegółowo określonych w Formularzu cenowym, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Usługi będą wykonywane zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego we wzorze umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Oferta może obejmować całość zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne Zadania. W ramach zadania Zamawiający wymaga złożenia oferty pełnej (tj. na 100% pozycji w zadaniu): 3.1. Zadanie 1 – banery; 3.2. Zadanie 2 – wydawnictwa papierowe; 3.3. Zadanie 3 – programy; 3.4. Zadanie 4 – kalendarz; 3.5. Zadanie 5 – plakaty / afisze; 3.6. Zadanie 6 – bilety. 4. Zamawiający wskazuje, że czynności dotyczące usług drukowania w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia muszą być wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1040). 5. Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w punkcie 4 czynności na etapie składania ofert przez Wykonawców będzie polegało na złożeniu oświadczenia zamieszczonego w Formularzu oferty, stanowiącym załącznik do SIWZ. 6. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 4 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 6.1. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu i dokonywania jego oceny, 6.2. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu, 6.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 7. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu - w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 4 czynności w trakcie realizacji zamówienia - oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 8. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 4 czynności. 9. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 10. Numery CPV dotyczące przedmiotu zamówienia: 79.80.00.00-2 usługi drukowania i powiązane. 11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 12. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 14. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 15. Zamawiający nie przewiduje udzielania przedpłat i zaliczek na realizację niniejszego zamówienia. 16. Podwykonawcy: 16.1. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części niniejszego zamówienia podwykonawcom. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w składanej ofercie informację o części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak w ofercie powyższej informacji będzie rozumiane jako wykonanie całego przedmiotu zamówienia samodzielnie; 16.2. Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części niniejszego zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 79800000-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-08-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; 1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 1.3. zdolności technicznej lub zawodowej. 2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek określony w art. 22 ust. 1b, pkt 3 uPzp, jeżeli w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca należycie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę poligraficzną o wartości nie mniejszej niż 25.200,00 (dwadzieścia pięć tysięcy dwieście) złotych brutto dla Zadań 1 - 6, lub: 2.1. w przypadku Wykonawców składających ofertę w Zadaniu 1 (banery) – o wartości nie mniejszej niż 3.000,00 (trzy tysiące) złotych brutto; 2.2. w przypadku Wykonawców składających ofertę w Zadaniu 2 (wydawnictwa papierowe) – o wartości nie mniejszej niż 8.000,00 (osiem tysięcy) złotych brutto; 2.3. w przypadku Wykonawców składających ofertę w Zadaniu 3 (programy) – o wartości nie mniejszej niż 8.000,00 (osiem tysięcy) złotych brutto; 2.4. w przypadku Wykonawców składających ofertę w Zadaniu 4 (kalendarz) – o wartości nie mniejszej niż 800,00 (osiemset) złotych brutto; 2.5. w przypadku Wykonawców składających ofertę w Zadaniu 5 (plakaty / afisze) – o wartości nie mniejszej niż 4.000,00 (cztery tysiące) złotych brutto; 2.6. w przypadku Wykonawców składających ofertę w Zadaniu 6 (bilety) – o wartości nie mniejszej niż 1.400,00 (jeden tysiąc czterysta) złotych brutto; UWAGA 1: W przypadku składania oferty na kilka zadań łączna wartość brutto w PLN wykazanej usługi, bądź wykazanych usług, nie może być mniejsza niż suma wartości brutto w PLN właściwych dla poszczególnych zadań, na które Wykonawca składa ofertę. UWAGA 2: W przypadku usług nadal wykonywanych należy uwzględnić wartość faktycznie zrealizowanej części zamówienia do dnia złożenia oferty (nie wartość całej umowy). 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 uPzp oraz o których mowa w Rozdziale 5 SIWZ. 6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 7.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, 7.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w Rozdziale 4 SIWZ. 8. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a uPzp będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 8.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 8.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 8.3. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 8.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 9. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunki określone w punktach od 1.1. do 1.3., Wykonawcy muszą spełnić łącznie. 10. Dla potrzeb oceny spełniania warunków określonych powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek określony w art. 22 ust. 1b, pkt 3 uPzp, jeżeli w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca należycie wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę poligraficzną o wartości nie mniejszej niż 25.200,00 (dwadzieścia pięć tysięcy dwieście) złotych brutto dla Zadań 1 - 6, lub: 1. w przypadku Wykonawców składających ofertę w Zadaniu 1 (banery) – o wartości nie mniejszej niż 3.000,00 (trzy tysiące) złotych brutto; 2. w przypadku Wykonawców składających ofertę w Zadaniu 2 (wydawnictwa papierowe) – o wartości nie mniejszej niż 8.000,00 (osiem tysięcy) złotych brutto; 3. w przypadku Wykonawców składających ofertę w Zadaniu 3 (programy) – o wartości nie mniejszej niż 8.000,00 (osiem tysięcy) złotych brutto; 4. w przypadku Wykonawców składających ofertę w Zadaniu 4 (kalendarz) – o wartości nie mniejszej niż 800,00 (osiemset) złotych brutto; 5. w przypadku Wykonawców składających ofertę w Zadaniu 5 (plakaty / afisze) – o wartości nie mniejszej niż 4.000,00 (cztery tysiące) złotych brutto; 6. w przypadku Wykonawców składających ofertę w Zadaniu 6 (bilety) – o wartości nie mniejszej niż 1.400,00 (jeden tysiąc czterysta) złotych brutto;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: UWAGA 1: W przypadku składania oferty na kilka zadań łączna wartość brutto w PLN wykazanej usługi, bądź wykazanych usług, nie może być mniejsza niż suma wartości brutto w PLN właściwych dla poszczególnych zadań, na które Wykonawca składa ofertę. UWAGA 2: W przypadku usług nadal wykonywanych należy uwzględnić wartość faktycznie zrealizowanej części zamówienia do dnia złożenia oferty (nie wartość całej umowy).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; (wzór wykazu w załączniku nr 2d do SIWZ)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 do SIWZ, ewentualnie inny zawierający wszystkie elementy, o których mowa w Załączniku nr 1 do SIWZ. Oferta winna być zgodna z zakresem przedstawionym w opisie przedmiotu zamówienia; 2. Formularz cenowy dla zadania, lub dla zadań, na które Wykonawca składa ofertę, przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 4 do SIWZ ewentualnie inny zawierający wszystkie elementy, o których mowa w Załączniku nr 4 do SIWZ; 3. Oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdziale 6 pkt 1 SIWZ; 4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem; 5. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna) do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. 6. Dowód wniesienia wadium w sytuacji, gdy wadium jest wnoszone w innej formie niż pieniądz. 7. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór oświadczenia w załączniku nr 2c do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. W przypadku Wykonawców składających ofertę łącznie w Zadaniu 1, w Zadaniu 2, w Zadaniu 3, w Zadaniu 5 oraz w Zadaniu 6 oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3.080,00 (słownie: trzy tysiące osiemdziesiąt) złotych, lub: 1.1. w przypadku Wykonawców składających ofertę w Zadaniu 1 (banery) – 400,00 (czterysta) złotych; 1.2. w przypadku Wykonawców składających ofertę w Zadaniu 2 (wydawnictwa papierowe) – 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych; 1.3. w przypadku Wykonawców składających ofertę w Zadaniu 3 (programy) – 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych; 1.4. w przypadku Wykonawców składających ofertę w Zadaniu 5 (plakaty / afisze) – 500,00 (pięćset) złotych; 1.5. w przypadku Wykonawców składających ofertę w Zadaniu 6 (bilety) – 180,00 (sto osiemdziesiąt) złotych. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w następujących formach: 3.1. w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w Rozdziale 1, pkt 4 ppkt. 4.6. SIWZ z zaznaczeniem „wadium – DP/PN/03/2019”. 3.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym – gwarantowane na okres minimum 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert, 3.3. gwarancjach bankowych – gwarantowane na okres minimum 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert, 3.4. gwarancjach ubezpieczeniowych – gwarantowane na okres minimum 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert, 3.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późniejszymi zmianami). UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza wniesienia wadium w formie innej niż jedna z wyżej wymienionych. 4. W przypadku wnoszenia wadium w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych gwarancje muszą być nieodwołalne oraz zawierać zapis o bezwarunkowej wypłacie kwoty gwarancyjnej na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego jako beneficjenta gwarancji oraz uwzględniać przesłanki określone art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 uPzp. 5. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego skutecznym wniesieniu decydować będzie chwila uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 6. W przypadku Wykonawców składających ofertę wyłącznie w Zadaniu 4 (kalendarz) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin wykonania pojedynczego zlecenia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku zmiany organizacyjnej po stronie Wykonawcy polegającej na zmianie adresu siedziby firmy, siedziby serwisu bądź zmiany adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-18, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 uPzp. 2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 uPzp lub na podstawie okoliczności wymienionych w pkt III.2.2), może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody. 4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. 5. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt III.4). 6. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 7. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt III.5.1), Zamawiający może dopuścić złożenie przez Wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej. 8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 9. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. 10. Formularz oferty oraz Formularz cenowy należy sporządzić na załączonych drukach, lub na własnych i przedłożyć w oryginale. 11. Oświadczenia dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a uPzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 12. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 11, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 13. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt III.4) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 14. Dokumenty, o których mowa w pkt 13, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 15. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 13, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zasady opisane w pkt 14 stosuje się. 16. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 17. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 18. W zakresie nieuregulowanym SIWZ mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1126) oraz przepisy Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1993). 19. Ocena ofert w kryterium termin wykonania pojedynczego zlecenia (T). Zamawiający przyzna poszczególnym ofertom punktację na podstawie wskazanego przez Wykonawcę w Formularzu oferty terminu wykonania pojedynczego zlecenia, wg. poniższej punktacji: 19.1. termin wykonania pojedynczego zlecenia do 5 dni roboczych włącznie – 40 pkt. 19.2. termin wykonania pojedynczego zlecenia do 7 dni roboczych włącznie – 20 pkt. 19.3. termin wykonania pojedynczego zlecenia do 10 dni roboczych włącznie – 0 pkt. Termin wykonania pojedynczego zlecenia do 10 dni roboczych jest terminem maksymalnym. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty terminu wykonania pojedynczego zlecenia, Zamawiający przyjmie do oceny oferty Wykonawcy termin wykonania pojedynczego zlecenia do 10 dni roboczych. 20. Wszystkie rozliczenia między stronami będą prowadzone w złotych polskich (PLN). 21. Przez cenę należy rozumieć wartość oferty wyrażoną w jednostkach pieniężnych, które Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić Wykonawcy za usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów lub usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż podlega obciążeniu podatkiem od towarów lub usług oraz podatkiem akcyzowym. Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z należytym wykonaniem zamówienia oraz warunkami postawionymi przez Zamawiającego. 22. Przez cenę jednostkową towaru lub usługi należy rozumieć cenę ustaloną za jednostkę określonego towaru lub usługi, którego ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar, w rozumieniu przepisów o miarach. 23. W celu dokonania obliczenia ceny oferty na druku Formularz cenowy dla każdego zadania oddzielnie należy szacunkową ilość nakładów pomnożyć przez cenę netto jednego nakładu, a następnie otrzymaną wartość netto powiększyć o wartość podatku VAT. Następnie należy zsumować ceny brutto ze wszystkich pozycji asortymentowych; obliczona kwota stanowi cenę oferty w danym zadaniu. 24. W przypadku omyłki rachunkowej w wyliczeniu wartości netto/brutto zostanie ona poprawiona zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 23 powyżej, przy założeniu, że cena jednostkowa netto nakładu została określona przez Wykonawcę prawidłowo. 25. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający (stosownie do art. 91 ust. 3a uPzp) w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 26. Na podstawie art. 8a ust. 1 uPzp, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, oraz zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych „Zasady ochrony danych osobowych w Teatrze Wielkim w Łodzi” wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Naczelnego Teatru Wielkiego w Łodzi nr 662 z dnia 25.05.2018r. Zamawiający informuje, że: 26.1. administratorem danych osobowych jest Teatr Wielki w Łodzi z siedzibą w Łodzi (90-249) przy placu Dąbrowskiego; 26.2. inspektorem ochrony danych osobowych w Teatrze Wielkim w Łodzi jest Mirosław Młodzik, z którym można się skontaktować telefonicznie pod numerem +48 42 6301351 lub poprzez adres e-mail: teatr@teatr-wielki.lodz.pl; 26.3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług poligraficznych dla Teatru Wielkiego w Łodzi, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, numer referencyjny sprawy DP/PN/03/2019; 26.4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 uPzp; 26.5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 26.6. obowiązek podania danych osobowych dotyczących bezpośrednio Wykonawcy jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy Pzp; 26.7. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 26.8. posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z uPzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników), c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego), d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 26.9. nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 27. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje wykonawców do złożenia oświadczenia o wypełnieniu przez wykonawcę obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – wzór oświadczenia w pkt. 12 Załącznika nr 1 do SIWZ. W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa. W takim przypadku treść oświadczenia należy skreślić.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1 – banery
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 banery reklamowe duże - format 6,7 m x 9,7 m - pełnokolorowy, druk solwentowy na siatce typu mesh o gramaturze ok. 370 g/m2 - zgrzewane, tunele wzdłuż wszystkich boków. 2 Plakaty reklamowe - druk cyfrowy - format B1, - kolor 4+0, - papier kreda błysk 170 g/m2 3 Banery reklamowe długie - pełnokolorowy druk solwentowy na materiale banerowym - gramatura nie mniej niż 400 g/m2 - format 7,45 m x 1,23 m, - tunele o średnicy 8 cm na krótszych bokach - dłuższe boki z podwinięciem
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79800000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin wykonania pojedynczego zlecenia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2 – wydawnictwa papierowe
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Programy do koncertów: - format netto 24 x 51 cm, - składane na 3, - papier: kreda mat 300 g/m2, - lakier UV wybiórczy dwustronnie, - bigowanie, - pakowane po 100 szt. 2 ULOTKA z repertuarem: - format 68,0 x 17,0 cm (składanka na 8), - druk offsetowy, - kolory 4+4, - papier: typu IQ selection 200 g/m2, - lakier dyspersyjny dwustronnie, - bigowane, - składane w harmonijkę. - pakowane po 1000 szt. 3 Ulotki reklamowe do przedstawień: - format 10,0 x 21,0 cm, - druk offsetowy, - kolory 4+4, - papier: typu IQ Selection gramatura 200 g/m2, - lakier dyspersyjny obustronny, - pakowane po 1000 szt. 4 Obwoluta na bilety z grzbietem: - format netto rozłożony: 18,0 x 24,5 cm - papier typu IQ selection 250 g/m2, - bigowane, - składane, - klejone, - kolor 4+0, - lakier dyspersyjny, - wykrojnik 5 Brulion w formie notatnika: - format netto 17 x 24 cm, - ilość stron 20, - papier offsetowy 120 g/m2, - kolor 1+0, - klejone wzdłuż krótszego boku, okładka: - spód karton szary 1 mm, 0+0, - wierzch okładki kreda błysk 150 g/m2, - kolor 4+0, - zawijana na tylną kartonową okładkę ok. 2 cm, - klejona. 6 Zaproszenia na premiery: - format 21,0 x 20,0 cm, - papier: typu IQ Selection 200 g/m2, - bigowane, - składane - 4+4, - lakier dyspersyjny dwustronny; 7 Wizytówki: format 9,0 x 5,0 cm, kolor 4+4, papier: typu IQ Selection 300 g/m2, lakier dyspersyjny dwustronny
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79800000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin wykonania pojedynczego zlecenia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Zadanie 3 – programy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Czasopismo - format netto 17,0 x 24,0 cm - druk offsetowy - ilość stron 24 plus okładka, - wykończenie zeszytowe, zszywane z możliwością wpięcia w segregator, - kolory 4+4, - papier okładka: offsetowy 200 g/m2, środek offsetowy 100 g/m2, - lakier dyspersyjny całość, - pakowane w paczki po 200 szt. 2 program dodruk typ A, - format netto 21,0 x 21,0 cm - druk offsetowy - ilość stron 24 plus okładka, - wykończenie zeszytowe, zszywane, - kolory 4+4, - papier okładka: kreda mat 300 g/m2 lakier wybiórczy UV jednostronny, - papier środek: kreda mat 150 g/m2, - lakier dyspersyjny po całości, - pakowane w paczki po 100 szt. 3 program dodruk typ B, - format netto 11,5 x 18,5 cm - druk offsetowy - ilość stron 64 plus okładka, - wykończenie klejone z grzbietem, - kolory 4+4, - papier okładka: kreda matowa 200 g/m2 lakier matowy jednostronnie na pierwszej okładce wycięcie prostokąt 8 x 3 cm, - papier środek: kreda mat 150 g/m2, - lakier dyspersyjny całość, - pakowane w paczki po 100 szt. 4 program dodruk typ C, - format netto 16,5 x 24,0 cm - druk offsetowy - ilość stron 56 plus okładka, - wykończenie klejone z grzbietem, - kolory 4+4, - papier okładka: kreda błysk 300 g/m2 lakier błysk jednostronnie, - papier środek kreda mat 130 g/m2, - lakier dyspersyjny całosć, - pakowane w paczki po 100 szt. 5 programy do premier: - format netto 13,0 x 21,0 cm - druk offsetowy - ilość stron 40 plus okładka, - wykończenie zeszytowe, zszywane, - kolory 4+4, - okładka papier: typu IQ selection 300 g/m2 lakier, - środek papier: offsetowy 150 g/m2, - lakier dyspersyjny całość, - pakowane w paczki po 100 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79800000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin wykonania pojedynczego zlecenia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Zadanie 4 – kalendarz
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Kalendarz tójdzielny, bez stopki - rozmiar: 296x660 mm, składany na 4, pakowany w folię. Główka kalendarza: - wymiary główki: 296x210 mm -druk: 4/0 pełny kolor CMYK - wypełnienie: tektura 1,2mm/pianka 2,0mm/wyklejka 240gm2 - folia: błysk - otwór do zawieszenia Plecy kalendarza: - karton Premium Box z kremowym spodem, 270 g Kalendarium: - papier: offset 80g - kolor 3+0 - okienko - wskazujące aktualną datę - miesiąc i dni tygodnia w języku polskim, angielskim, niemieckim, imieniny
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79800000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin wykonania pojedynczego zlecenia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Zadanie 5 – plakaty / afisze
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 afisze premierowe druk offsetowy, kolor 4+0, papier: kreda matowa 150 g/m2, format B1, 2 afisze repertuarowe druk offsetowy, kolor 4+0, papier: kreda matowa 150 g/m2, format B1, 3 plakaty A druk offsetowy, kolory 4+0, papier: kreda matowa 170 g/m2, format B0 4 plakaty B do premier druk offsetowy, kolory 4+0, papier: kreda matowa 170 g/m2, format B1
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79800000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin wykonania pojedynczego zlecenia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Zadanie 6 – bilety
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1 Bilety o następujących parametrach: - Rozmiar biletu 3.25” x 6” (82mm x 152,4mm) z kuponem kontrolnym 25 mm od początku biletu; - Perforacja między biletami - Bilety muszą zostać wykonane zgodnie z wymaganiami technicznymi drukarek BOCA LC 26, - Kolorystyka z palety kolorów CMYK, strona termiczna: 4, strona nietermiczna: 4; - Rodzaj surowca: wysokiej jakości papier termiczny typu TOP COATED z połyskiem; - Gramatura papieru: 175 g/m2; druk 200 dpi - Konfekcjonowanie: składanka, perforacja końcowa między biletami; - Możliwość wydruku biletów w sekwencji 1,2,1 - Konfekcjonowanie: bilety pakowane w paczki po 1000 szt. w paczce składanka łamanie co 2 bilet. - Bilety powinny zawierać wszystkie techniczne właściwości aby bilet był poprawnie drukowany oraz aby poprawnie wychodził z drukarki.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 79800000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-08-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Termin wykonania pojedynczego zlenienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/przetarg-nieograniczony-na-swiadczenie-uslug-poligraficznych-dla-teatru-wielkiego-w-lodzi%2C-lodz,76920,ogloszenie.html

http://www.operalodz.com/Zamowienia_publiczne,30
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2019 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764