logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Krosno, woj. podkarpackie: Przygotowanie, opracowanie dokumentu Plan marketingowy i promocyjny turystyki kulinarno - krajoznawczej w ramach projektu pn. Smaki pogranicza: Polsko - Słowacka wymiana doświadczeń w dziedzinie turystyki kulinarno - krajoznawczej

23.02.2014
Oferta ważna do:28.02.2014 godz. 10:30
Odsłon: 494

Numer ogłoszenia: 59336 - 2014; data zamieszczenia: 20.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Krośnieński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krośnieńskiego , ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno, woj. podkarpackie, tel. 013 4375781, faks 013 4375715.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.krosno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie, opracowanie dokumentu Plan marketingowy i promocyjny turystyki kulinarno - krajoznawczej w ramach projektu pn. Smaki pogranicza: Polsko - Słowacka wymiana doświadczeń w dziedzinie turystyki kulinarno - krajoznawczej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest Przygotowanie, opracowanie dokumentu Plan marketingowy i promocyjny turystyki kulinarno - krajoznawczej w ramach projektu pn. Smaki pogranicza: Polsko - Słowacka wymiana doświadczeń w dziedzinie turystyki kulinarno - krajoznawczej. Zakres opracowania: Celem zamówienia jest stworzenie dokumentu zawierającego wytyczne w zakresie działań marketingowych i promocyjnych w kontekście turystyki kulinarno-krajoznawczej pogranicza Polsko-Słowackiego. Dokument ten ma obejmować wytyczne, które umożliwią podejmowanie wspólnych działań na rzecz wzrostu znaczenia turystyki kulinarno-krajoznawczej. W wyniku realizacji przedmiotu zamówienia ma powstać platforma współpracy pozwalająca na realizację przedsięwzięć transgranicznych. Rezultatem wdrożenia strategii i harmonogramu wynikających z przedmiotu zamówienia ma być poprawa atrakcyjności i konkurencyjności obszaru poprzez wytworzenie rozpoznawalnej marketingowo i wizerunkowo marki pogranicza polsko - słowackiego. Zawartość: -analiza zasobów i obecnych produktów turystycznych oraz efektywności turystycznej pograniczna polsko-słowackiego, -identyfikacja i analiza obecnego wizerunku pograniczna polsko-słowackiego, -określenie i badania reprezentatywnej próby społeczności lokalnej z obszaru transgranicznego, -analiza pozycji i konkurencyjności pogranicza na tle innych obszarów o profilu turystycznym -analiza usług i produktów turystycznych, -analiza obecnych zasobów turystycznych i potencjału obszaru przez pryzmat kierunku rozwoju marki, -określenie podstawowych problemów do rozwiązania w zakresie działań promocji gospodarczej i turystycznej, -analiza istniejących materiałów informacyjnych i promocyjnych, -opracowanie portfela usług turystycznych, obejmującego proces kreowania nowych produktów zgodnie przyjętą strategią, -określenie priorytetowych elementów marki, -określenie marketingowych strategicznych celów marki i zadań strategii promocji w odniesieniu do priorytetowych grup docelowych, -określenie komunikatów marki, -system identyfikacji wizualnej marki pograniczna polsko-słowackiego, -stworzenie projektu wyróżniającej się oferty sprzedażowej, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki kulinarno - krajoznawczej, -sposoby i środki realizacji celów, określenie mierników oraz zasad pomiaru realizacji celów, -określenie działań komunikacyjnych w celu umiejętnego zarządzania wizerunkiem i marką pograniczna polsko-słowackiego, -określenie kanałów komunikacji (PR, reklama, outdoor, marketing, bezpośredni etc.) -opracowanie zestawu narzędzi do komunikacji marketingowej, -określenie harmonogramu realizacji priorytetów, kierunków, celów i zadań planu marketingowego i promocyjnego, -wskazówki dla podmiotów odpowiedzialnych za planowanie, finansowanie i zarządzanie promocyjne oraz wskazanie dobrych praktyk, Wymagania techniczne: -Opracowanie dokumentu pn. Plan marketingowy i promocyjny turystyki kulinarno-krajoznawczej wraz załącznikami ma być dostarczone Zamawiającemu w 2 egzemplarzach, składającym się z: -wersji drukowanej, -wersji elektronicznej na płytach CD lub DVD (formaty: zgodny z Microsoft Word (format 97-2003) lub równoważny dla systemu operacyjnego Windows XP, Vista, 7 lub równoważny oraz format pdf)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.34.00.00-9, 39.24.94.10-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1.O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone przez Zamawiającego wskazane w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale XVI SIWZ; 3.Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą dokumenty wg metody spełnia/nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1.O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone przez Zamawiającego wskazane w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, tj opracowania co najmniej 1 pokrewnego planu marketingowego i promocyjnego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 2.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale XVI SIWZ; 3.Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą dokumenty wg metody spełnia/nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1.O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone przez Zamawiającego wskazane w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym; 2.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale XVI SIWZ; 3.Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą dokumenty wg metody spełnia/nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1.O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone przez Zamawiającego wskazane w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 2.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale XVI SIWZ; 3.Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą dokumenty wg metody spełnia/nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1.O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone przez Zamawiającego wskazane w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej; 2.W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale XVI SIWZ; 3.Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą dokumenty wg metody spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów: 1)Wypełniony formularz oferta stanowiący załącznik nr 1, 2)Parafowany projekt umowy stanowiący załącznik nr 4. 3)Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.powiat.krosno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Krośnie, 38 - 400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1, pok. 405.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.02.2014 godzina 10:30, miejsce: Starostwo Powiatowe w Krośnie, 38 - 400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1, pok. 311.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego w ramach Programu Współpracy transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/przygotowanie%2C-opracowanie-dokumentu-plan-marketingowy-i-promocyjny-turystyki-kulinarno---krajoznawczej-w-ramach-projektu-pn.-smaki-pogranicza%3A-polsko---slowacka-wymiana-doswiadczen-w-dziedzinie-turystyki-kulinarno---krajoznawczej%2C-krosno%2C-woj.-podkarpackie,52205,ogloszenie.html

http://www.powiat.krosno.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Krosno, woj. podkarpackie - więcej ofert

  • Krosno, woj. podkarpackie: Dam pracę (0)

  • Krosno, woj. podkarpackie: Szukam pracy (0)

  • Krosno, woj. podkarpackie: Sprzedam (0)

  • Krosno, woj. podkarpackie: Kupię (0)

  • Krosno, woj. podkarpackie: Dam zlecenie (0)

  • Krosno, woj. podkarpackie: Przyjmę zlecenie (0)

  • Krosno, woj. podkarpackie: Różności (0)

  • Krosno, woj. podkarpackie: Oferty Last minute (0)

  • Krosno, woj. podkarpackie: Zamówienia publiczne (4)

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764