logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Przygotowanie do druku, w tym przekład na system Braille’a, druk i konfekcjonowanie materiałów egzaminacyjnych dla osób niewidomych do przeprowadzenia egzaminów w 2023 r.

Oferta ważna do:03.10.2022 godz. 09:00
Odsłon: 39

Przygotowanie do druku, w tym przekład na system Braille’a, druk i konfekcjonowanie materiałów egzaminacyjnych dla osób niewidomych do przeprowadzenia egzaminów w 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Centralna Komisja Egzaminacyjna
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 014925224
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Lewartowskiego 6
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-190
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@cke-efs.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.cke.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie do druku, w tym przekład na system Braille’a, druk i konfekcjonowanie materiałów egzaminacyjnych dla osób niewidomych do przeprowadzenia egzaminów w 2023 r.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f1a0da17-3a87-11ed-9171-f6b7c7d59353
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00362385
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-23
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00096437/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Przygotowanie do druku, w tym przekład na system Braille’a, druk i konfekcjonowanie materiałów egzaminacyjnych dla osób niewidomych do przeprowadzenia egzaminów w 2023 r.
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Forma i postać złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w SWZ, w tym złożone w językach obcych zgodnie z rozdziałem XXI SWZ
2. Opis sposobu przygotowania oferty oraz sposób jej złożenia zgodnie z rozdziałem IX SWZ
3. Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami
godnie z rozdziałem VII SWZ
4. Korespondencja odbywa się drogą elektroniczną. Wszelkie pytania, wnioski, oświadczenia, zawiadomienia, inne dokumenty niż
oferta i składane wraz z ofertą załączniki, należy zgłaszać/składać za pośrednictwem mail przetargi@cke-efs.pl.
5. Wszelka korespondencja z Wykonawcami występującymi wspólnie (konsorcjum) prowadzona będzie wyłącznie z
pełnomocnikiem. E-mail kontaktowy do pełnomocnika Wykonawcy wskazują w treści złożonej oferty.
6 .Ofertę, oświadczenie wstępne, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp,
przedmiotowe środki dowodowe, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby oraz pełnomocnictwo sporządza się w postaci
elektronicznej, w następujących formatach danych: .txt, .rtf, .pdf, .xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, .docx, .xlsx, .pptx, .csv.
7.Wykonawca musi posiadać konto na ePUAP - założenie konta leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
8. Wymagania techniczne i organizacyjne znajdują się w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Regulaminie ePUAP.
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty
oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
10. Za czas złożenia oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji uznaje się czas ich złożenia odpowiednio na ePUAP lub na pocztę elektroniczną.
11. Wykonawca ma prawo do złożenia jednej oferty. Ofertę wraz z załącznikami składa się w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym za pośrednictwem za pośrednictwem Formularza do
złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Wypełniając ww. formularz
Wykonawca wskazuje jako odbiorcę Centralną Komisję Egzaminacyjną. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty na adres poczty
elektronicznej (e-mail).
12. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji korzystania z systemu miniPortal. Ofertę należy
złożyć w oryginale.
13. Identyfikator postępowania niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę dostępny jest na Liście wszystkich postępowań
na miniPortalu i na stronie internetowej prowadzonego postępowania, oraz stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
14. Do zachowania elektronicznej formy wymagane jest opatrzenie oferty wraz z załącznikami kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
ofertę podpisuje wyznaczony pełnomocnik, o którym mowa w rozdziale XIII ust. 1 SWZ.
15. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty
został opisany w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal dostępnej na miniPortalu.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, jako administrator danych osobowych przekazuję informację o przetwarzaniu danych osobowych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z siedzibą w Warszawie:
1) Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centralna Komisja Egzaminacyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Lewartowskiego 6, 00-190 Warszawa.
2) Inspektor Ochrony Danych
Inspektorem Ochrony Danych w Centralnej Komisji Egzaminacyjnej jest Pan Krzysztof Izydorczyk, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw drogą mailową na adres: iod@cke.gov.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.
3) Cele i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z ww. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
4) Odbiorcy danych
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 i 19 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2021 r., poz.1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą pzp”, a także podmioty świadczące na rzecz administratora danych osobowych usługi: prawne, utrzymania systemów informatycznych oraz archiwizacyjne.
5) Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej.
6) Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
7) Obowiązek podania danych
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy pzp.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 8) Prawa
Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: CKE/8/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 209035,06 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do druku, w tym przekład na system Braille’a, druk i konfekcjonowanie materiałów egzaminacyjnych dla osób niewidomych do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2023 r., w tym:
Zadanie I:
1) Arkusze egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty;
2) Arkusze egzaminacyjne do przeprowadzenia egzaminu maturalnego;
Zadanie II:
1) Wybrane wzory matematyczne na egzamin maturalny z matematyki;
2) Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii
i fizyki.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ w tym ilości, wymagania, terminy.
Zamawiający przed wszczęciem postępowania umieścił na własnej stronie internetowej ogłoszenie w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 30199700-7 - Zadrukowane wyroby papiernicze, z wyjątkiem formularzy
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane

79820000-8 - Usługi związane z drukowaniem
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 11 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny: zgodnie z treścią SWZ. Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta we wszystkich kryteriach oceny ofert wynosi 100 punktów (przy założeniu, że 1% równa się 1 punkt).
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: wykonanie całości zamówienia metodą tradycyjną tzn. przy użyciu matryc
4.3.6.) Waga: 15,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: skrócenie terminów realizacji
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Skrócenie terminów przedstawienia wydruków próbnych”
4.3.6.) Waga: 5,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone poniżej:
1) posiadają zdolności techniczne i zawodowe w zakresie wytworzenia dokumentów (druk w alfabecie Braille’a) tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali co najmniej 1 usługę/dostawę wytworzenia dokumentów w alfabecie Braille’a (przygotowanie do druku, drukowanie w alfabecie Braille’a, pakowanie), o wartości nie mniejszej niż 30 000 PLN brutto (a w przypadku, jeżeli wartość usługi/dostawy została wyrażona w walucie obcej – równowartości odpowiednio 30 000 PLN brutto wg. średniego kursu NBP z dnia wykonania zamówienia);
2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym wykażą dysponowanie co najmniej 2 osobami, które zostaną oddelegowane do realizacji zamówienia, z których każda:
a) posiada doświadczenie polegające na dostosowaniu co najmniej jednego materiału dydaktycznego (czarnodruku) do materiału zapisanego w alfabecie Braille’a zgodnie z zasadami adaptacji i notacji brajlowskich rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki; przez materiały dydaktyczne Zamawiający rozumie podręczniki, zestawy zadań, arkusze egzaminacyjne, etc.,
b) posiada doświadczenie polegające na korekcie co najmniej jednego materiału dydaktycznego zapisanego w alfabecie Braille’a; przez materiały dydaktyczne Zamawiający rozumie podręczniki, zestawy zadań, arkusze egzaminacyjne, etc.
c) może być zaangażowana do uczestnictwa w wykonaniu zamówienia z racji niezaistnienia okoliczności, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia - Zadanie I ust. 2.2.
2. W przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia biorą udział Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum), warunki udziału w postępowaniu spełniają łącznie z zastrzeżeniem, że warunek dotyczący zdolności, o których mowa w ust. 1 pkt 1) musi spełnić co najmniej jeden
z Wykonawców, który wykona usługi/dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznych lub zawodowych, warunki udziału w postępowaniu Wykonawca spełnia łącznie z zasobem, z zastrzeżeniem warunki określone w ust. 1 pkt 1) musi spełnić Wykonawca albo co najmniej jeden podmiot udostępniający zasób, który wykona usługi/dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Jeżeli zdolności lub sytuacja podmiotu udostępniającego zasoby
nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie wskazanym:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
2) samodzielnie wykazał, że spełnia warunki udziału w postępowaniu
5. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
6. Wykonawca, który bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlega wykluczeniu z postępowania w przypadku zaistnienia przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 ustawy pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
Wykonawca podlega także wykluczeniu z postępowania również na podstawie
art. 7 ust. 1 w związku z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) tj. w przypadku gdy Wykonawca:
1) jest wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy i rozporządzeniu 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających albo wpisany na listę, o której mowa w art. 2 ww. ustawy, na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o konieczności wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia
1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniach, o których mowa w pkt 1), o ile została wpisana na listę, o której mowa w pkt 1);
3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniach określonych w pkt 1) albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę, o której mowa w pkt 1).
7. W przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia biorą udział Wykonawcy występujący wspólnie, brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa powyżej w ust. 6 musi spełnić każdy z nich.
8. W przypadku, gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasób innego podmiotu, brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa powyżej w ust. 6 Wykonawca jest zobowiązany wykazać wobec każdego podmiotu, na którego zasób się powołuje – jeżeli dotyczy.
9. Wzór oświadczenia, o którym mowa w pkt. 6 zawiera załącznik nr 9 do SWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy wraz z ofertą składają oświadczenie wstępne aktualne na dzień składania ofert - wg treści określonej w załączniku nr 2 do SWZ.
Oświadczenie podlega rygorom określonym w art. 128 ustawy Pzp.
2. Wraz z ofertą Wykonawca składa również:
1) oświadczenie potwierdzające, że wobec Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania, o których mowa w rozdziale X ust. 6 SWZ, wg treści określonej w załączniku nr 9 do SWZ. Oświadczenie podlega rygorom określonym w art. 128 ustawy Pzp.
2) oświadczenie, w którym Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum) wykażą, które usługi/dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ.
3. Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, składa w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualne na dzień złożenia:
1) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym – wg treści określonej w załączniku nr 2a do SWZ.
2) wykaz usług/dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale X ust. 1 pkt 1) SWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi/dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi/dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi/dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – wg treści określonej w załączniku nr 5 do SWZ;
3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, (w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej i zawodowej, o którym mowa w rozdziale X ust. 1 pkt. 2) a), b), c). niniejszej SWZ) w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg treści określonej w załączniku nr 6
Obowiązują zapisy rozdziału X i XI SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia oraz wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy wraz z ofertą składają oświadczenie wstępne aktualne na dzień składania ofert - wg treści określonej w załączniku nr 2 do SWZ.
Oświadczenie podlega rygorom określonym w art. 128 ustawy Pzp.
2. Wraz z ofertą Wykonawca składa również:
1) oświadczenie potwierdzające, że wobec Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania, o których mowa w rozdziale X ust. 6 SWZ, wg treści określonej w załączniku nr 9 do SWZ. Oświadczenie podlega rygorom określonym w art. 128 ustawy Pzp.
2) oświadczenie, w którym Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum) wykażą, które usługi/dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ.
3. Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, składa w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualne na dzień złożenia:
1) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym – wg treści określonej w załączniku nr 2a do SWZ.
2) wykaz usług/dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w rozdziale X ust. 1 pkt 1) SWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi/dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi/dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi/dostawy były wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – wg treści określonej w załączniku nr 5 do SWZ;
3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, (w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej i zawodowej, o którym mowa w rozdziale X ust. 1 pkt. 2) a), b), c). niniejszej SWZ) w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg treści określonej w załączniku nr 6
Obowiązują zapisy rozdziału X i XI SWZ
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Ofertę należy złożyć wg wzoru Formularz oferty – wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ. Szczegółowy sposób złożenia oferty wraz z załącznikami został opisany w rozdziale IX SWZ i . Wraz z formularzem oferty należy złożyć formularze cenowe stanowiące załączniki nr 4 a-4d do SWZ.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów – jeżeli dotyczy.
4. Oświadczenie potwierdzające, że wobec Wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania, zakazu udzielania zamówień o których mowa w rozdziale X SWZ, wg treści określonej w załączniku nr 2 i 9 do SWZ.
5. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, Wykonawca składa wraz z ofertą pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie tej osoby do reprezentowania Wykonawcy.
8. Oświadczenie składane wraz z ofertą, w którym Wykonawcy występujący wspólnie (konsorcjum) wykażą, które usługi/dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy- Załącznik nr 10 do SWZ
Więcej informacji w swz rozdziały XI-XII
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
2. Wykonawcy występujący wspólnie, dokumentują spełnienie warunków udziału w postępowaniu i potwierdzają brak podstaw do wykluczenia z postępowania, na zasadach opisanych w rozdziałach X-XI SWZ oraz załączają oświadczenia i dokumenty wskazane w rozdziale XII SWZ.
3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jako najkorzystniejszej, Wykonawcy są zobowiązani do przedłożenia, najpóźniej do dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wzór umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 7 do SWZ.
2. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w zakresie opisanym w § 7 wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
3. Pozostałe zmiany umowy Zamawiający może wprowadzić, gdy wystąpi co najmniej jedna z okoliczności określona w art. 455 ust. 1 pkt 2) do ust. 2 ustawy Pzp.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-03 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-03 10:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-01
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
W ramach kryterium cena - waga 60.00 są podkryteria: prognozowana wartość arkuszy - waga 20.00 cena ofertowa arkuszy - waga 10.00, cena ofertowa wybranych wzorów - waga 30.00 w ramach kryterium „skrócenie terminów realizacji” - waga 20.00 są podkryteria „skrócenie terminów dostawy arkuszy w sesji majowej” – waga 10.00, b) Podkryterium skrócenie terminu dostawy wybranych wzorów – waga 10.00.

Zamawiający przed wszczęciem postępowania umieścił na własnej stronie internetowej ogłoszenie w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia https://bip.cke.gov.pl/przetargi.
Zamawiający jest uprawniony do unieważnienia postępowania gdy środki na realizację zamówienia nie zostaną mu przyznane.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/przygotowanie-do-druku%2C-w-tym-przeklad-na-system-braille%E2%80%99a%2C-druk-i-konfekcjonowanie-materialow-egzaminacyjnych-dla-osob-niewidomych-do-przeprowadzenia-egzaminow-w-2023-r.%2C-warszawa,87946,ogloszenie.html

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764