logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Przygotowanie do druku i druk broszur promocyjnych Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 wraz z ich dostawą.

Oferta ważna do:04.08.2021 godz. 10:00
Odsłon: 98

Przygotowanie do druku i druk broszur promocyjnych Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 wraz z ich dostawą.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Projektów Europejskich
1.3.) Oddział zamawiającego: Centrum Projektów Europejskich
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 141681456
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Domaniewska 39a
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 02-672
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: 223783100
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@cpe.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.cpe.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Wsparcie w realizacji programów UE
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie do druku i druk broszur promocyjnych Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 wraz z ich dostawą.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e79b5beb-e93c-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00128196
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-27
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007234/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.25 Usługi drukowania i powiązane
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.cpe.gov.pl/p158/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-1
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu:/CPE_Warszawa/SkrytkaESP 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu
dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.4.Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125
ust. 1 ustawy PZP, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: przetargi@cpe.gov.pl. Szczegółowo opisane w rozdziale IX SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WA.263.18.2021.MW
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 40000,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do druku i druk broszur promocyjnych Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 wraz z ich dostawą. Wykonawca ma maksymalnie 14 dni kalendarzowych (w tym minimum 8 dni roboczych) na wydruk od momentu otrzymania plików produkcyjnych od Zamawiającego lub akceptacji proofa w przypadku poz. 9 lub poz. 10 (formularza ofertowego). Wskazany termin jest maksymalnym terminem realizacji zamówienia. Termin obowiązujący będzie wynikał z oferty złożonej przez Wykonawcę, a będzie podany jako jedno z kryteriów. Zamawiający akceptuje wyłącznie druk wysokiej jakości, bez przebarwień, rozmyć i innych wad związanych z nieprawidłowym przygotowaniem publikacji do druku lub z powodu złej kalibracji maszyn drukarskich. Zamówienie obejmuje również dostawę i wniesienie na koszt Wykonawcy na adres ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa (magazyn na poziomie -1 w budynku jest winda) lub ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 6, 35-026 Rzeszów. Zamawiający może zlecić wysyłkę na inny adres znajdujący się na terytorium Polski – wysyłka w ciągu maksymalnie dwóch dni kalendarzowych od dnia dokonania wydruku, chyba że Zamawiający zleci inaczej. Pozycje 2,3, 4, 5 oraz 6 stanowią komplet. Ich wygląd pod kątem druku (kolorystyka, nasycenie barw, papier) musi być spójny.
1. Wydruk broszury promocyjnej o Programie (Cross-borderer 2020).EN
Nakład: 650 egzemplarzy.
2. Wydruk broszury „Duże Projekty Infrastrukturalne” PL
Nakład: 380 egzemplarzy
3. Wydruk broszury „Large Infrastructure Projects” EN
Nakład: 100 egzemplarzy
4. Wydruk broszury „Projekty regularne” PL
Nakład: 420 egzemplarzy
5. Wydruk broszury „Micro-projects” EN, Nakład: 370 egzemplarzy
6. Wydruk broszury „Mikroprojekty” PL Nakład: 440 egzemplarzy
7. Wydruk broszury promocyjnej o Programie (Facts&Figures 2021).EN Nakład: 950 egzemplarzy
8. Wydruk broszury promocyjnej o Programie (Facts&Figures 2022) -EN - ZAMÓWIENIE OPCJONALNE
Nakład: 650 egzemplarzy
9. Wydruk broszury promocyjnej o Programie (Cross-borderer 2021) – EN- w zależności od potrzeb zostanie wybrana jedna opcja wydruku I lub II
a) Specyfikacja wydruku opcja I - ZAMÓWIENIE OPCJONALNE
• Druk wysokiej jakości, dwustronny, maksymalnie 44 strony w tym 4 strony przeznaczone na okładkę,
• Kolor 4x4,
• Format A4
• Okładka: papier offset gloss 250 g/m2, zadruk dwustronny
• Środek: papier satynowany offsetowy 120 g/m2, zadruk dwustronny
• Oprawa zeszytowa
Nakład: 1300 egzemplarzy
Przygotowanie certyfikowanego proofa – próbnego wydruku projektu graficznego na papierze uwzględniającym specyfikację (środek). Proof musi być dostarczony do siedziby Zamawiającego w ciągu 6 dni roboczych od daty przesłania pliku do druku. Po otrzymaniu proofa Zamawiający informuje Wykonawcę czy zleca drukowanie, czy będą wprowadzane przez Zamawiającego zmiany do pliku produkcyjnego. W przypadku wprowadzania zmian Zamawiający prześle Wykonawcy poprawiony plik i zleci wydruk publikacji.
b) Specyfikacja wydruku opcja II - ZAMÓWIENIE OPCJONALNE
• Druk wysokiej jakości, dwustronny, maksymalnie 44 strony w tym 4 strony przeznaczone na okładkę,
• Kolor 4x4,
• Format A4
• Okładka: kreda mat (powlekana) – 250 g/m2
• Możliwe uszlachetnienia: folia matowa lub błyszcząca, lakier UV
• Środek: papier satynowany offsetowy 120 g/m2, zadruk dwustronny
• Oprawa zeszytowa
Nakład: 1300 egzemplarzy
Przygotowanie certyfikowanego proofa – próbnego wydruku projektu graficznego na papierze uwzględniającym specyfikację (środek). Proof musi być dostarczony do siedziby Zamawiającego w ciągu 6 dni roboczych od daty przesłania pliku do druku. Po otrzymaniu proofa Zamawiający w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych poinformuje Wykonawcę czy zleca drukowanie, czy będą wprowadzane przez Zamawiającego zmiany do pliku produkcyjnego. W przypadku wprowadzania zmian Zamawiający prześle Wykonawcy poprawiony plik i zleci wydruk publikacji. Szczegółowy opis znajduje się w zał. nr 1 do umowy.
Dot. art. 95 pzp: 8. Zamawiający wymaga, aby osoba/ osoby wykonująca/-e czynności druku była/-y i pozostawała/-y zatrudniona/-e przynajmniej przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia, na podstawie umowy o pracę. Ustalenie wymiaru zatrudnienia Zamawiający zostawia w gestii Wykonawcy.
9. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę/ dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby/ osób wykonującej/ wykonujących czynności wskazane w niniejszym ustępie.
10. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
10.1. Żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
10.2. Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
10.3. Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. W trakcie realizacji zamówienia każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę/ dalszego podwykonawcę osoby/ osób wykonującej/ wykonujących czynności druku w trakcie realizacji zamówienia:
- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osoby/ osób wykonującej/ wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego, które powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonuje osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,
- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię deklaracji ZUS RCA pracownika za każdy miesiąc realizacji zamówienia. Kopia umowy/umów/deklaracji powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
11. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę/dalszego podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby/ osób wykonującej czynności druku, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę lub podwykonawcę/dalszego podwykonawcę kary umownej w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) za każdorazowe niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania pracowników wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej ww. czynności.
12. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez PIP.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
8. Wydruk broszury promocyjnej o Programie (Facts&Figures 2022) -EN - ZAMÓWIENIE OPCJONALNE
Specyfikacja wydruku:
• Druk wysokiej jakości, dwustronny, maksymalnie 14 strony w tym 4 strony przeznaczone na okładkę,
• Kolor 4x4,
• Format A4
• Okładka: kreda mat., minimum 250g, zadruk dwustronny
• Możliwe uszlachetnienia: folia matowa lub błyszcząca / jednostronne foliowanie folią soft touch
• Środek: kreda mat., minimum 130g/m2, zadruk dwustronny
• Oprawa zeszytowa
Nakład: 650 egzemplarzy
9. Wydruk broszury promocyjnej o Programie (Cross-borderer 2021) – EN- w zależności od potrzeb zostanie wybrana jedna opcja wydruku I lub II
a) Specyfikacja wydruku opcja I - ZAMÓWIENIE OPCJONALNE
• Druk wysokiej jakości, dwustronny, maksymalnie 44 strony w tym 4 strony przeznaczone na okładkę,
• Kolor 4x4,
• Format A4
• Okładka: papier offset gloss 250 g/m2, zadruk dwustronny
• Środek: papier satynowany offsetowy 120 g/m2, zadruk dwustronny
• Oprawa zeszytowa
Nakład: 1300 egzemplarzy
Przygotowanie certyfikowanego proofa – próbnego wydruku projektu graficznego na papierze uwzględniającym specyfikację (środek). Proof musi być dostarczony do siedziby Zamawiającego w ciągu 6 dni roboczych od daty przesłania pliku do druku. Po otrzymaniu proofa Zamawiający informuje Wykonawcę czy zleca drukowanie, czy będą wprowadzane przez Zamawiającego zmiany do pliku produkcyjnego. W przypadku wprowadzania zmian Zamawiający prześle Wykonawcy poprawiony plik i zleci wydruk publikacji.
b) Specyfikacja wydruku opcja II - ZAMÓWIENIE OPCJONALNE
• Druk wysokiej jakości, dwustronny, maksymalnie 44 strony w tym 4 strony przeznaczone na okładkę,
• Kolor 4x4,
• Format A4
• Okładka: kreda mat (powlekana) – 250 g/m2
• Możliwe uszlachetnienia: folia matowa lub błyszcząca, lakier UV
• Środek: papier satynowany offsetowy 120 g/m2, zadruk dwustronny
• Oprawa zeszytowa
Nakład: 1300 egzemplarzy
Przygotowanie certyfikowanego proofa – próbnego wydruku projektu graficznego na papierze uwzględniającym specyfikację (środek). Proof musi być dostarczony do siedziby Zamawiającego w ciągu 6 dni roboczych od daty przesłania pliku do druku. Po otrzymaniu proofa Zamawiający w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych poinformuje Wykonawcę czy zleca drukowanie, czy będą wprowadzane przez Zamawiającego zmiany do pliku produkcyjnego. W przypadku wprowadzania zmian Zamawiający prześle Wykonawcy poprawiony plik i zleci wydruk publikacji.
Maksymalna wartość opcji: 10970,00 PLN netto
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów.
W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę
w kryterium o najwyższej wadze. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób, o którym mowa w art. 248 ust. 2, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 75
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 25
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 publikacji ze zdjęciami, każda o objętości minimum 48 stron z okładkami wraz z podaniem jej przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana, wraz z załączeniem dowodów, że została wykonana lub jest wykonywana należycie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, określonych w rozdziale VII ust. 2, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty: 8.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym odpowiednio w Załączniku nr 3 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału i nie podlega wykluczeniu z postępowania.
8.2 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VII pkt 8.1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia z postępowania. Szczegóły w rozdziale XV SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 10.Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują: 1) wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SWZ dla danej części zamówienia oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie);
11. UWAGA: Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
nie dotyczy
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 57 ustawy PZP nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu. Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą oświadczenie wymienione w rozdziale VII pkt 8.1 SWZ.
W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia warunek określony w rozdziale VII, ust. 1 pkt 4 SWZ musi zostać spełniony przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia ww. warunków odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej wymienione warunki. Niespełnienie warunku określonego w rozdziale VII, ust. 1, pkt 4 niniejszej SWZ skutkować będzie odrzuceniem Wykonawcy w postępowaniu.
W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, określonych w rozdziale VII ust. 2, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wraz z ofertą złożyć następujące dokumenty: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym odpowiednio w Załączniku nr 3 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału i nie podlega wykluczeniu z postępowania.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VII pkt 8.1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia z postępowania. Do oferty należy
dołączyć: Wstępne oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania -wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału i niepodleganiu wykluczeniu z postępowania stanowi Załącznik nr 3do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i niepoleganiu wykluczeniu z
postępowania składa każdy z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym). Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP – w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – do wykorzystania wzór, stanowiący Załącznik nr 7 (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym). Ofertę, oświadczenia zaleca się sporządzić nadrukach stanowiących załączniki do SWZ. Oferta oraz
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i niepodleganiu wykluczeniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP muszą być złożone w oryginale. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie
elektronicznej kopii (skanu) (......). Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja),zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum. Doprecyzowanie w rozdziale VII i XII SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmian osób wskazanych w § 1 ust. 6, do czego wystarczające jest pisemne powiadomienie drugiej Strony.
2. Działając na podstawie przepisu art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku:
1) zmiany przepisów prawa w tym prawa wspólnotowego lub zmiany zakresu lub struktury Programu, które to zmiany mają bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy w ten sposób, że czynią wykonanie umowy na dotychczasowych zasadach niecelowym, niezgodnym z wymaganiami – zakres zmiany: zmiana polegać będzie na dostosowaniu umowy do obowiązujących przepisów prawa lub zakresu / struktury Programu;
2) zmiany przepisów prawa w zakresie dotyczącym stawki podatku VAT – zakres zmiany: w przypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie netto określone w § 4 ust. 1 pozostanie bez zmian, zmianie ulegnie wartość wynagrodzenia brutto.
3) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego, w tym w szczególności w jego strukturze organizacyjnej, jeżeli niejęcie zmian w umowie skutkowałoby tym, że wykonanie umowy byłoby niecelowe – zakres zmiany: zmiana polegać będzie na dostosowaniu umowy do zmian organizacyjny po stronie Zamawiającego;
4) gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można będzie usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień – zakres zmiany: zmiana polegać będzie na wyeliminowaniu rozbieżności i jednoznacznym sprecyzowaniu zapisów umowy wywołujących wątpliwości pomiędzy Stronami;
5) wystąpienia siły wyższej,
3. Poza wskazanym ust. 2 zakresem zmian umowy, zakres zmian, w przypadku wystąpienia przesłanek opisanych w ust. 2, dotyczyć może również terminu wykonania usługi, o którym mowa w § 4 ust. 1, który może być wydłużony, jednak nie dłużej niż o 14 dni kalendarzowych.
4. Warunkiem wprowadzenia zmiany jest wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 2 lub w przepisie art. 455 ust. 1 – 4 ustawy Pzp.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-04 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem miniportalu
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-04 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-02
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Szczegółowy opis kryterium oceny nr 2. Termin realizacji zamówienia. Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0-25
Maksymalny termin realizacji zamówienia wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania pliku produkcyjnego* przez Zamawiającego. Zamawiający przyzna maksymalnie 25 pkt za zaoferowanie krótszego terminu wykonania zamówienia zgodnie z następującymi zasadami:
- 0 pkt – brak zaoferowania krótszego terminu realizacji
- 10 pkt – za zaoferowanie realizacji w terminie 10-13 dni kalendarzowych roboczych od dnia przekazania pliku produkcyjnego przez Zamawiającego
- 15 pkt -za zaoferowanie realizacji w terminie 7-9 dni kalendarzowych od dnia przekazania pliku produkcyjnego przez Zamawiającego
- 25 pkt -za zaoferowanie realizacji maksymalnie w terminie 6 dni kalendarzowych (w tym minimalnie trzy dni robocze) od dnia przekazania pliku produkcyjnego przez Zamawiającego.
*z zastrzeżeniem poz. 9 lub poz. 10 formularza ofertowego – od dnia akceptacji proofa


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/przygotowanie-do-druku-i-druk-broszur-promocyjnych-programu-wspolpracy-transgranicznej-polska-bialorus-ukraina-2014-2020-wraz-z-ich-dostawa.%2C-warszawa,84377,ogloszenie.html

https://bip.cpe.gov.pl/p158/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-1
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764