logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Ryki: Przygotowanie filmu promocyjnego o Powiecie Ryckim w ramach projektu pn.: Wystartuj z biznesem - Promocja Powiatu Ryckiego Narzędziem Rozwoju Lokalnego

17.07.2015
Oferta ważna do:24.07.2015 godz. 12:00
Odsłon: 771

Numer ogłoszenia: 106221 - 2015; data zamieszczenia: 16.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Rycki , ul. Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki, woj. lubelskie, tel. 081 8657450, 8657472, faks 081 8651966.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.spryki.bip.lubelskie.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie filmu promocyjnego o Powiecie Ryckim w ramach projektu pn.: Wystartuj z biznesem - Promocja Powiatu Ryckiego Narzędziem Rozwoju Lokalnego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie filmu promocyjnego o Powiecie Ryckim w ramach projektu pn. Wystartuj z Biznesem - Promocja Powiatu Ryckiego Narzędziem Rozwoju Lokalnego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa II. Infrastruktura ekonomiczna Działanie 2.4 schemat B - Marketing gospodarczy. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ. Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik Nr 5 do SIWZ.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92.11.12.10-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 22.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający określa minimalne wymagania oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna, ze Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie przynajmniej 3 usługi polegające na realizacji filmu promocyjnego oraz załączy dokumenty potwierdzające, że zostały wykonane należycie
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 88
2 - Termin realizacji zadania - 12
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z regulacją art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności w następujących przypadkach: 1) zaistnienia siły wyższej (w szczególności powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy; 2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiany ustawowej stawki podatku VAT. Zmiany umowy przewidziane w punkcie poprzednim dopuszczalne są na następujących warunkach: 1) Zmiana terminu realizacji zamówienia o okres działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania, 2) Stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spryki.bip.lubelskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Rykach przy ul. Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki, pokój 214 (sekretariat - II piętro).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.07.2015 godzina 12:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Rykach przy ul. Wyczółkowskiego 10A, 08-500 Ryki, pokój 103 (sekretariat - I piętro).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. Wystartuj z Biznesem - Promocja Powiatu Ryckiego Narzędziem Rozwoju Lokalnego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa II. Infrastruktura ekonomiczna Działanie 2.4 schemat B - Marketing gospodarczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/przygotowanie-filmu-promocyjnego-o-powiecie-ryckim-w-ramach-projektu-pn.%3A-wystartuj-z-biznesem---promocja-powiatu-ryckiego-narzedziem-rozwoju-lokalnego%2C-ryki,60189,ogloszenie.html

http://www.spryki.bip.lubelskie.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Ryki - więcej ofert

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764