logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Niedźwiedź, woj. małopolskie: PRZYGOTOWANIE I DRUK WYDAWNICTWA POPULARNONAUKOWEGO - post. II

11.07.2013
Oferta ważna do:17.07.2013 godz. 08:00
Odsłon: 386

Numer ogłoszenia: 137923 - 2013; data zamieszczenia: 09.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gorczański Park Narodowy , Poręba Wielka 590, 34-735 Niedźwiedź, woj. małopolskie, tel. 18 33 179 45, faks 18 33 179 45.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gorczanskipark.pl/page,art,id,245,kategoria,Przetargi_i_ogloszenia_.html

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZYGOTOWANIE I DRUK WYDAWNICTWA POPULARNONAUKOWEGO - post. II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie merytoryczne i graficzne, skład, łamanie, przygotowanie do druku oraz druk wydawnictwa popularnonaukowego. Szczegóły, zakres, tematyka, zasady, etc. wykonania zamówienia zostały szczegółowo opisane w opracowaniu pt.: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Opracowanie to jako zał. nr 1 stanowi integralną całość ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z dokumentami do niego załączonymi.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.80.00.00-2, 79.82.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa wymogów jakie Wykonawca musi spełnić w celu wykazania spełnienia w/w wymogu. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie zawarte w treści wzoru oferty stanowiącej załącznik do niniejszej siwz

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 główne usługi o wartości każdej z nich min. 60 000,00 zł brutto

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa wymogów jakie Wykonawca musi spełnić w celu wykazania spełnienia w/w wymogu. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie zawarte w treści wzoru oferty stanowiącej załącznik do niniejszej siwz

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa wymogów jakie Wykonawca musi spełnić w celu wykazania spełnienia w/w wymogu. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie zawarte w treści wzoru oferty stanowiącej załącznik do niniejszej siwz

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa wymogów jakie Wykonawca musi spełnić w celu wykazania spełnienia w/w wymogu. Warunek ten uważa się za spełniony, jeśli Wykonawca złoży stosowne oświadczenie w przedmiotowym zakresie zawarte w treści wzoru oferty stanowiącej załącznik do niniejszej siwz

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oferta opracowana wg wzoru załączonego do siwz (zawierająca stosowne oświadczenia)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W zakresie i powodów wyszczególnionych w p. 16 a) siwz

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.gorczanskipark.pl/page,art,id,245,kategoria,Przetargi_i_ogloszenia_.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w zapisie cyfrowym można pobrać z w/w strony internetowej, natomiast w wersji drukowanej można otrzymać w siedzibie Zamawiającego.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.07.2013 godzina 08:00, miejsce: w sekretariacie Zamawiającego.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Wykonanie w/w zadania jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 5.3 w oparciu o dotację otrzymaną za pośrednictwem Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych w Warszawie zgodnie z zawartą w dniu 25.01.2011 r. umową o nr POIS.05.03.00-00-273/10-00 z późniejszymi zmianami.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/przygotowanie-i-druk-wydawnictwa-popularnonaukowego---post.-ii%2C-niedzwiedz%2C-woj.-malopolskie,48035,ogloszenie.html

http://www.gorczanskipark.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Niedźwiedź, woj. małopolskie - więcej ofert

  • Niedźwiedź, woj. małopolskie: Dam pracę (0)

  • Niedźwiedź, woj. małopolskie: Szukam pracy (0)

  • Niedźwiedź, woj. małopolskie: Sprzedam (0)

  • Niedźwiedź, woj. małopolskie: Kupię (0)

  • Niedźwiedź, woj. małopolskie: Dam zlecenie (0)

  • Niedźwiedź, woj. małopolskie: Przyjmę zlecenie (0)

  • Niedźwiedź, woj. małopolskie: Różności (0)

  • Niedźwiedź, woj. małopolskie: Oferty Last minute (0)

  • Niedźwiedź, woj. małopolskie: Zamówienia publiczne (3)

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764