logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Przygotowanie i obsługa emisji kampanii informacyjnych i promocyjnych w Internecie.

15.05.2024
Oferta ważna do:22.05.2024 godz. 12:00
Odsłon: 94

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przygotowanie i obsługa emisji kampanii informacyjnych i promocyjnych w Internecie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ministerstwo Klimatu i Środowiska
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001064858
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Wawelska 52/54
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-922
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Agnieszka.Uscimiuk@klimat.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.mos.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Przygotowanie i obsługa emisji kampanii informacyjnych i promocyjnych w Internecie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9145e316-1110-11ef-b4f6-06f4b0c1d0b5
2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00322418
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2024-05-14
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00218392/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.16 Działania marketingowe w internecie (DFE 147)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zamowienia-mos.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia-mos.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się w języku polskim za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://zamowieniamos.ezamawiajacy.pl/
2. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3. Dokumentacja niniejszego postępowania została opublikowana na Platformie. W celu zapoznania się z dokumentacją postępowania wykonawca po przejściu na dedykowany zamawiającemu adres Platformy: https://zamowienia-mos.ezamawiajacy.pl/
4. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452) określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej, w tym informację nt. specyfikacji połączenia, tj.:
a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, spełniający wymagania zainstalowanego systemu operacyjnego oraz wymagania używanej
przeglądarki internetowej;
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w wersji wspieranej przez producenta obsługująca TLS 1.2,
d) Włączona obsługa JavaScript;
e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
5. Zamawiający zgodnie z § 11 ust. 2 ww. Rozporządzenia dopuszcza formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 2 GB w formatach: .pdf, .xls, .xlsx, .doc, .docx, .txt, .rtf, .xps, .odt, .ods, .odp, .ppt, .pptx, .csv, .jpg, .jpeg, .tif, .tiff, .geotiff, .png, .svg, .wav, .mp3, .avi, .mpg, .mpeg, .mp4, .m4a, .mpeg4, .ogg, .ogv, .zip, .tar, .gz, .gzip, .7z, .html, .xhtml, .css, .xml, .xsd, .gml, .rng, .xsl, .xslt,
TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej „RODO”, informuję, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Klimatu Środowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, tel. 022 36 92 523;
• kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Ministerstwie Klimatu i Środowiska - adres e-mail: inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Obsługa emisji kampanii informacyjnych/promocyjnych w Internecie”
• (znak postępowania BDG-wzp- 260/9/2024AU);
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
• posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
__________________
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BDGwzp-260/9/2024AU
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 164196,69 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przygotowaniu i obsłudze emisji kampanii informacyjnych / promocyjnych w Internecie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ, który stanowi wzór umowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79341400-0 - Usługi prowadzenia kampanii reklamowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-11-29
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert: cena (brutto) 60%; Doświadczenie Koordynatora/Kierownika projektu: 30%; Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej, która będzie uczestniczyła w realizacji zamówienia:10%.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Koordynatora/Kierownika projektu
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej, która będzie uczestniczyła w realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:
zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
(numeracja zgodna z SWZ) O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
5.1 nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
5.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące:
5.2.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
5.2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
5.2.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
5.2.4 zdolności technicznej lub zawodowej.
5.2.4.1 zdolności technicznej: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – wykonał lub wykonuje minimum 2 usługi, o wartości co najmniej
80 000 zł brutto każda usługa, polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu lub przygotowaniu i prowadzeniu kampanii informacyjnej lub promocyjnej, na którą składały się działania w Internecie z wykorzystaniem co najmniej: Google Ads, Facebook Ads w ramach jednej kampanii oraz załączy dowody określające, że zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Jeżeli usługa/i o której/ych mowa powyżej jest wykonywana nadal, wartość wykonanej/zrealizowanej części tej usługi do upływu terminu składania ofert nie może być niższa niż 80 000,00 zł brutto.
5.2.4.2 zdolności zawodowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
skieruje do realizacji zamówienia osoby o następujących kwalifikacjach zawodowych:
a) Koordynator/Kierownik projektu: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert kierował przynajmniej dwoma kampaniami informacyjnymi lub promocyjnymi na które składały się działania w Internecie z wykorzystaniem co najmniej: Google Ads, i Facebook Ads, o wartości powyżej 100 000 zł brutto każda kampania;
b) Media planner: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczył w opracowaniu minimum 5 media planów dla kampanii o budżecie min. 50 000 zł brutto każda oraz zakupie mediów online obejmujących co najmniej: Google Ads i Facebook Ads;
c) Strateg: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert uczestniczył w opracowaniu minimum 5 strategii dla kampanii w Internecie o budżecie min. 50 000 zł brutto każda;
d) Grafik: był autorem co najmniej 5 kreacji reklamowych do Internetu;
e) Copywriter: posiada minimum 3 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku odpowiedzialnym za tworzenie i redagowanie tekstów do publikacji w Internecie oraz współtworzenie konceptów kreatywnych oraz w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, opracował teksty reklamowe na potrzeby 3 kampanii reklamowych w Internecie.
Zamawiający dopuszcza łączenie doświadczenia osób, z zastrzeżeniem, że jedna osoba może pełnić maksymalnie dwie funkcje, o których mowa w pkt 5.2.4.2.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: (numeracja zgodna z SWZ)
6.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
6.1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 5 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. Oświadczenie należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia.
6.1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, także oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SWZ, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu. Oświadczenie należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6.2 Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
c) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ;
d) dokumentów dotyczących podmiotów udostępniających zasoby, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zdolności lub sytuację – jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
6.3 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 6.2 lit. a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto
jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: (numeracja zgodna z SWZ) 6.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale 5 SWZ , wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:
6.1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 4 do SWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.1.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniami, o których mowa w pkt 6.1.1 także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ, potwierdzający odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Oświadczenie należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6.2 Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
b) wykazu zamówień zrealizowanych lub realizowanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie – wykonał lub wykonuje minimum 2 usługi, o wartości co najmniej 80 000 zł brutto każda usługa, polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu lub przygotowaniu i prowadzeniu kampanii informacyjnej lub promocyjnej, na którą składały się działania w Internecie z wykorzystaniem co najmniej: Google Ads, Facebook Ads w ramach jednej kampanii oraz załączy dowody określające, że zamówienia te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Jeżeli usługa/i o której mowa powyżej jest wykonywana nadal, wartość wykonanej/zrealizowanej części tej usługi do upływu terminu składania ofert nie może być niższa niż 80 000,00 zł brutto. Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 8 do SWZ; W przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
c) Wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 9 do SWZ;
d) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, (...). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 10 do SWZ;
e) dokumentów dotyczących podmiotów udostępniających zasoby, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zdolności lub sytuację, warunków udziału w postępowaniu – jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nd
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać:
8.11.1 Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do SWZ wraz z wykazem osób (na potrzeby przyznania punktów) według wzoru stanowiącego Załącznik do formularza oferty wypełniony w zakresie dodatkowego doświadczenia Koordynatora/Kierownika projektu. Przedmiotowy wykaz nie będzie podlegał uzupełnieniu.
UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże dodatkowego doświadczenia i nie uzupełni wykazu osób zawierającego dodatkowe doświadczenie Koordynatora/Kierownika projektu, Wykonawca otrzyma 0 punktów w kryterium oceny ofert opisanym w Rozdziale 13 pkt 13.3.
W wykazie osób na potrzeby przyznania punktów należy wskazać inne kampanie niż wykazane na spełnienie warunku udziału w postępowaniu, przez Koordynatora/Kierownika projektu.
8.11.2 Kosztorys zamówienia wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik 2.1 do SWZ;
8.11.3 oświadczenie, o którym mowa w pkt 5.8 według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ – jeżeli dotyczy;
8.11.4 oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1.1 według wzorów stanowiących Załącznik nr 4 i 5 do SWZ;
8.11.5 pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik;
8.11.6 oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, o których mowa w pkt 6.1.3 według wzorów stanowiących Załącznik nr 6 i 7 do SWZ – jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby;
8.11.7 zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 5.5.1 i 5.5.4 – jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.
8.11.8 dokumenty na potrzeby przyznania punktów w kryteriach o których mowa w Rozdziale 13.
UWAGA! Dokumenty muszą być podpisane przez osoby uprawnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokumenty niepodpisane przez osoby uprawnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym zostaną odrzucone.
Jeżeli oferta nie będzie zawierała Kosztorysu zamówienia, to taka oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy jako niezgodna z warunkami zamówienia.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
(numeracja zgodna z SWZ) 5.6 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym należy dołączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno potwierdzać prawidłowość umocowania na dzień złożenia oferty.
W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, potwierdzającym zgodność odwzorowania cyfrowego z
dokumentem w postaci papierowej. Potwierdzenia zgodności odwzorowania cyfrowego z dokumentem w postaci papierowej pełnomocnictwa dokonuje notariusz lub mocodawca.
5.7 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.8 W przypadku, o którym mowa w pkt 5.7, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.
6.1.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia
mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Warunki w tym zakresie zostały określone w Załączniku nr 1 do SWZ który stanowi wzór umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2024-05-22 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia-mos.ezamawiajacy.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-05-22 12:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-06-20


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/przygotowanie-i-obsluga-emisji-kampanii-informacyjnych-i-promocyjnych-w-internecie.%2C-warszawa,92893,ogloszenie.html

http://bip.mos.gov.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764