logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzanie ogólnopolskiej kampanii internetowej promującej Fundusze Europejskie w sektorze zdrowia

Oferta ważna do:01.10.2021 godz. 10:00
Odsłon: 188

Przygotowanie i przeprowadzanie ogólnopolskiej kampanii internetowej promującej Fundusze Europejskie w sektorze zdrowia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Ministerstwo Zdrowia
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000287987
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Miodowa 15
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-952
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@mz.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zamowienia-mz.ezamawiajacy.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie i przeprowadzanie ogólnopolskiej kampanii internetowej promującej Fundusze Europejskie w sektorze zdrowia
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fe2df2e5-1b8f-11ec-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00190759
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-23
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007434/07/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Produkcja i emisja spotów reklamowych
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie finansowane z Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIS.10.01.00-00-0600/21-00) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWR.06.01.00-00-0501/20)
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zamowienia-mz.ezamawiajacy.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia-mz.ezamawiajacy.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie.
2. Postępowanie prowadzone jest na Platformie pod adresem https://zamowienia-mz.ezamawiajacy.pl (dalej jako „Platforma”) i pod nazwą postępowania wskazaną w tytule SWZ.
3. Przeglądanie i pobieranie treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie ani logowania do Platformy.
4. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Ministerstwa Zdrowia pod adresem pod adresem: https://zamowienia-mz.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
5. Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
6. Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w formie lub postaci elektronicznej.
7. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
8. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
9. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się poprzez przycisk „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”.
10. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ na zasadach określonych w treści Ustawy PZP.
11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający, zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania https://zamowienia-mz.ezamawiajacy.pl
12. Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa, którym jest Marketplanet - Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. – ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa; tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl
Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne określono w SWZ Rozdział 10.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2), dalej „RODO”, informuję, że:
1) Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
2) Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
3) pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
4) członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
5) osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub do kontaktów sprawie realizacji zamówienia;
informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (POWER) oraz Programem Operacyjnym Infrastrukturą i Środowisko na lata 2014-2020, z siedzibą przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa;
b) Minister Zdrowia z siedzibą przy ul. Miodowej 15, 00-952 Warszawa przetwarza Pana/Pani dane w imieniu i na rzecz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego Inspektorem Danych Osobowych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej może Pani/Pan skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@mfipr.gov.pl, zaś z Inspektorem Ochrony Danych Ministerstwa Zdrowia może Pani/Pan skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej przez adres e-mail: iod@mz.gov.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
d) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz
art. 74 Ustawy PZP, a także podmioty uprawnione przepisami prawa, np. organy władzy publicznej w związku z prowadzonymi postępowaniami, podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub Beneficjenta. Pani/ Pana dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz Beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER/PO IiŚ, a także podmiotom świadczącym na rzez Instytucji Zarządzającej usługi związane z obsługą i rozwojem systemów teleinformatycznych;
e) Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 i/lub Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji;
f) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
g) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
h) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Zapisy dotyczące RODO wskazano w SWZ Rozdział 3.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ADR.250.255.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzanie ogólnopolskiej kampanii internetowej promującej Fundusze Europejskie w sektorze zdrowia. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania:
a. co najmniej jednego scenariusza viralu pokazującego efekty wsparcia Funduszy Europejskich w obszarze zdrowia psychicznego;
b. co najmniej jednego scenariusza viralu pokazującego efekty wsparcia Funduszy Europejskich w obszarze onkologii i chorób układu krążenia;
c. co najmniej jednego scenariusza viralu pokazującego efekty wsparcia Funduszy Europejskich w obszarze ratownictwa medycznego
przy czym, podstawą opracowania propozycji każdego scenariusza jest zakres tematyczny wskazany w załącznikach nr 1a-1d do OPZ.
Szczegółowy zakres zadań i obowiązków związanych z realizacją przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79341000-6 - Usługi reklamowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-05
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 40,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Kreacja scenariuszy zgodnych z OPZ
4.3.6.) Waga: 35,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba emisji virala w serwisie VOD
4.3.6.) Waga: 25,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1) zdolności technicznej lub zawodowej- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje należycie, co najmniej:
a) 1 kampanię o wartości minimum 100 000,00 zł brutto, obejmującą minimum 2 nagrania wideo na portale społecznościowe, o długości nie krótszej niż 30 sekund (każde wideo).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do SWZ);
2) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
a) art. 108 ust. 1 pkt 3 Ustawy PZP,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust. 1 pkt 6 Ustawy PZP,
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (załącznik nr 5 do SWZ).
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty:
a) wstępne scenariusze dla trzech virali pokazujących efekty wsparcia Funduszy Europejskich w obszarze: zdrowia psychicznego, onkologii i chorób układu krążenia, ratownictwa medycznego.;
b) przykładowe trzy grafiki/infografiki;
c) Szczegółowy Kosztorys Realizacji Działań – załącznik do formularza ofertowego.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Szczegółowy Kosztorys Realizacji Działań
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w zakresie przedłużenia terminów wykonania umowy określonych w § 2 ust. 1 w przypadku:
1) wystąpienia okoliczności, trudnych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a które uniemożliwiają wykonanie umowy w terminach określonych w § 2 ust. 1 i które są niezawinione przez Wykonawcę, w tym w szczególności okoliczności, powstających na skutek zdarzeń losowych, siły wyższej lub zagrożenia epidemicznego, zaś ich skutki mają przełożenie na terminową realizację zamówienia;
2) wystąpienia opóźnień po stronie Zamawiającego, które uniemożliwiają Wykonawcy realizację przedmiotu umowy w terminie, określonym w § 2 ust. 1;
3) przedłużania się procedury przetargowej prowadzonej w ramach zamówienia
- odpowiednio do zaistniałych okoliczności lub opóźnień po stronie Zamawiającego, ale nie więcej niż o 33% terminu (obliczonego w dniach, zaczynając od dnia zawarcia umowy, a kończąc na dniu 5 grudnia 2021 r. lub odpowiednio kończąc na drugim dniu od dnia zawarcia umowy), zaokrąglając do pełnego dnia w górę.
2. Każda zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej lub równoważnej formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 2 ust. 10 oraz § 4 ust. 3. Zmiany umowy będą następowały w formie kolejno numerowanych aneksów.
3. Zastrzega się formę pisemną lub równoważną formie pisemnej dla rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron.
4. Nieważność lub utrata mocy obowiązującej jakiegokolwiek postanowienia umownego nie wpływa na ważność pozostałych postanowień umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-01 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia-mz.ezamawiajacy.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-01 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-29


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/przygotowanie-i-przeprowadzanie-ogolnopolskiej-kampanii-internetowej-promujacej-fundusze-europejskie-w-sektorze-zdrowia%2C-warszawa,84863,ogloszenie.html

https://zamowienia-mz.ezamawiajacy.pl/
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764