logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Toruń: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Oferta ważna do:15.04.2021 godz. 09:00
Odsłon: 66

Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Kujawsko-Pomorskie
1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871121290
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Plac Teatralny 2
1.5.2.) Miejscowość: Toruń
1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kujawsko-pomorskie.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e181d5b0-978c-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00028749
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-07
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001584/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Kampania informacyjno-promocyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie zwanej dalej Platformą.2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektroniczniezapośrednictwem formularza "Wyślij wiadomość" dostępnego nastronie:https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie.3. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się nazwą i numerem postępowaniaokreślonym przez Zamawiającego na pierwszej stronie SWZ.4. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awariiniedziałania:https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, na adres zamowienia@kujawskopomorskie.pl .5. Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniony w zakresie formalnym imerytorycznym jest Pan Olgierd Sobkowiak, tel. +48 56-62-18-281.6. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwemplatformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiającybędzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 7. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym nastronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje9. Zamawiającynie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególnościza sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będziebrana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniuponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): administratorem Pani/Pana danych osobowych jestWojewództwo Kujawsko Pomorskie - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego wToruniu, Pl. Teatralny 2; • inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie MarszałkowskimWojewództwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu; jest pan Andrzej Narolewski, adres pocztyelektronicznej: iod@kujawskopomorskie.pl;• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą napodstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzieleniezamówienia publicznego;• odbiorcami przekazanych przez Wykonawcę danych osobowych będąosoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem ograniczenia zasady jawności; • dane osoboweWykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dniazakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawiezamówienia publicznego przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywaniaumowy; • Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, dowypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez rozporządzenie 2016/679i związanych z udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązkówtych należą:1) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 rozporządzenia 2016/679 względemosób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośredniopozyskał i przekazał Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanieZamawiającego,2) obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 rozporządzenia 2016/679 względemosób fizycznych, których dane Wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to dane Wykonawcaprzekazuje Zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanieZamawiającego.Zamawiający informuje, że; Więcej informacji w Dziale XXIV. OCHRONA DANYCHOSOBOWYCH SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.272.8.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, zgodnie z zapisami szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ oraz z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ
4.2.6.) Główny kod CPV: 79341400-0 - Usługi prowadzenia kampanii reklamowych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79340000-9 - Usługi reklamowe i marketingowe

79342200-5 - Usługi w zakresie promocji
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 89 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczbypunktów przyznanych przez komisję przetargową w oparciu o następujące kryteria i ustaloną punktacjędo 100 (100 % = 100 pkt):Punkty za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowićkońcową ocenę oferty. Maksymalnie wykonawca może zdobyć 100 pkt.Realizacja zamówieniazostanie powierzona wykonawcy, który uzyskał najwyższą liczbę punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 30,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Nakład w prasie
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość
4.3.6.) Waga: 40,00
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Billboard
4.3.6.) Waga: 10,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu:1.1 Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.1.2 Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.1.3 Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie.1.4 Zdolności technicznej lub zawodowej.Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że: 1.4.1 w okresie ostatnich trzech lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. usługi, z których każda polegała na kompleksowym przeprowadzeniu kampanii informacyjno-promocyjnej (opracowanie koncepcji kreatywnej, przygotowanie projektów, produkcja i emisja materiałów w mediach) opartej o minimum dwa media. Wartość każdej usługi musi wynosić co najmniej 150 000,00 zł brutto. wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie. 1.4.2 dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia niezbędnym potencjałem technicznym do wykonania zamówienia i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. wyznaczy do realizacji przedmiotu zamówienia Zespół składający się z co najmniej :a) 1 osoby pełniącej funkcję koordynatora zadania – osoby, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert koordynowała realizację co najmniej 2 kampanii informacyjno-promocyjnych o minimalnej wartości 150 000,00 zł brutto każda, przeprowadzonych w min. dwóch mediach;b) 1 osoby pełniącej funkcję copywritera – osoby, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert stworzyła teksty reklamowe dla co najmniej 2 kampanii informacyjno-promocyjnych o minimalnej wartości 150 000,00 zł brutto każda, przeprowadzonych w min. dwóch mediach;c) 1 osoby pełniącej funkcję grafika – osoby, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonała projekty graficzne materiałów dla co najmniej 2 kampanii informacyjno-promocyjnych o minimalnej wartości 150 000,00 zł brutto każda, przeprowadzonych w min. dwóch mediach;d) 1 osoby pełniącej funkcję dziennikarza – osoba (dziennikarz) mogąca wykazać się współpracą z przynajmniej jednym z zaproponowanych przez Wykonawcę w ofercie tytułów prasowych. Osoba ta wykaże doświadczenie w zakresie napisania co najmniej 10 tekstów prasowych o funduszach unijnych;
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do Swz)
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (załącznik nr 5 do Swz); wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6 do Swz); Zgodnie z § 9 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz: 1) robót, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył; 2) usług i dostaw dotyczy usług lub dostaw, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1) Opracowana wstępna koncepcja strategiczna i wstępna koncepcja kreatywna kampanii, na podstawie której zamawiający dokona oceny w pozacenowym kryterium oceny ofert, wskazanym w dziale XIX. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 2) Potwierdzenie przez Związek Kontroli i Dystrybucji Prasy dotyczące rozpowszechnienia płatnego razem na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w grudniu 2020 r. (za okres 1 – 31 grudzień 2020 r.)
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Zawartość oferty: 1 Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do Swz; 2 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału aktualne na dzień składania ofert stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (załączniki nr 1A i 1 B do Swz); 3 W przypadku dokonywania czynności związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo; 4 Oświadczenie dotyczące podwykonawstwa (załącznik nr 4 do Swz); 5 Oświadczenie dot. zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – jeżeli dotyczy (załącznik nr8 do Swz); 6 oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby – jeżeli dotyczy (załączniki nr 1A i 1 B do Swz); 7 oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (o którym mowa w dziale V pkt 5 Swz) – jeżeli dotyczy;8 Opracowaną wstępną koncepcję strategiczną i wstępną koncepcję kreatywną kampanii, na podstawie której zamawiający dokona oceny w pozacenowym kryterium oceny ofert, wskazanym w dziale XIX. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.9 Potwierdzenie przez Związek Kontroli i Dystrybucji Prasy dotyczące rozpowszechnienia płatnego razem na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w grudniu 2020 r. (za okres 1 – 31 grudzień 2020 r.)
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 3.600,00 zł. (słownie: trzy tysiace sześćset złotych 00/100), przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:2.1 pieniądzu,2.2 gwarancjach bankowych,2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych,2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Bank PKO BP S.A., II Regionalne Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy konto nr 64 1020 5011 0000 9802 0119 5734. z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu nr WZP.272. … . ….”Nie dopuszcza się wpłacania wadium w kasie zamawiającego! 4. W przypadku wnoszenia wadium w innych niż „pieniądz” formach, wymagane jest załączenie do oferty oryginalnego dokumentu gwarancji/poręczenia w postaci elektronicznej,5. Oryginał gwarancji/poręczenia powinien być dołączony do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z ustawą Pzp.6. Wadium wniesione w formie gwarancji/poręczenia powinno zawierać klauzulę o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona.8. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadku wystąpienia ustawowych podstaw do jego zatrzymania, określonych w art. 98 ust 6 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzieleniezamówienia (konsorcjum), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich wpostępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy (liderkonsorcjum). 2. Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej, składa się, pod rygorem nieważności,w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lubpodpisem osobistym osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawców. Szczegółoweinformacje zawiera rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawiesposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentówelektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzieleniezamówienia publicznego lub konkursie. 3. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinnoono zawierać w szczególności wskazanie:1) postępowania o udzielenie zamówieniepublicznego, którego dotyczy;2) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie oudzielenie zamówienia;3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.4. Wprzypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia oniepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału, o którym mowa w Dziale VI pkt 1SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia tepotwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu wzakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Istotne postanowienia umowy zawiera projekt umowy, stanowiący załącznik nr 7. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie uregulowanym w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b, c, pkt 3 i 4, ust. 2 ustawy Pzp. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie: 3.1 zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, która dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 57 pkt 2, wykonawca jest wówczas obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, 3.2 składu osób, wskazanych w wykazie osób (Załącznik nr 6), jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, pod warunkiem że nowe osoby wchodzące w skład Zespołu, spełniać będą warunki określone w dziale V pkt 1 ppkt 1.4.2, 3.3 terminów realizacji przedmiotu zamówienia jedynie jeśli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty takich jak w szczególności: 3.3.1 zmiana przepisów prawa mająca wpływ na zakres lub sposób realizacji przedmiotu zamówienia, 3.3.2 wystąpienie siły wyższej, której działanie uniemożliwiło terminową realizację przedmiotu zamówienia, działanie siły wyższej rozumiane jest jako wszelkie nadzwyczajne zdarzenia o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pożary, powodzie, wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje społeczne, strajki, z wyjątkiem strajku u Wykonawcy, działania wojenne, epidemie. 3.3.3 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji przedmiotu zamówienia jeśli wynikać to będzie z przerw w realizacji przedmiotu zamówienia, powstałych z przyczyn wyłącznie zależnych od Zamawiającego. W przypadku zaistnienia ww. okoliczności termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do zrealizowania przedmiotu zamówienia, co zostanie ustalone za porozumieniem obu stron umowy, w oparciu o ww. okoliczności, 3.3.4 przedłużającej się niezależnej od Wykonawcy procedury udzielenia niniejszego zamówienia np. w związku z ewentualnym odwołaniem, 3.3.5 opóźnień związanych z wewnętrznym obiegiem dokumentów u Zamawiającego, niezależnych od Wykonawcy; 4. Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia brutto, jeśli wynikać to będzie ze zmiany obowiązującej stawki podatku VAT. W wypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie zmniejszone bądź zwiększone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokości podatku VAT, wynagrodzenie Wykonawcy netto (tj. bez podatku VAT) jest niezmienne. 5. Inne zmiany w zakresie przewidzianym we wzorze umowy.Fakt zaistnienia takich okoliczności podlegać będzie każdorazowo ocenie Zamawiającego.Wszelkie zmiany umowy wymagają obopólnej zgody stron umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-15 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-15 09:10
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-14
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Termin wykonania zamówienia: 89 dni kalendarzowych tj od daty zawarcia umowy przez kolejnych 75 dni kalendarzowych, oznacza to, że wszelkie działania promocyjne zakończą się do tego terminu. Przy czym Wykonawca przedstawi Zamawiającemu raport z badania CATI z przeprowadzonej kampanii najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia ww. działań promocyjnych


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/przygotowanie-i-przeprowadzenie-kampanii-informacyjno-promocyjnej-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-na-lata-2014-2020.%2C-torun,83540,ogloszenie.html

https://platformazakupowa.pl/pn/kujawsko.pomorskie
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764