logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Szczecin: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promującej sektor Ekonomii Społecznej w województwie zachodniopomorskim

Oferta ważna do:30.07.2021 godz. 10:00
Odsłon: 190

Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promującej sektor Ekonomii Społecznej w województwie zachodniopomorskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811683876
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Korsarzy 34
1.5.2.) Miejscowość: Szczecin
1.5.3.) Kod pocztowy: 70-540
1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin
1.5.7.) Numer telefonu: 91 44 19 127
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@wzp.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wzp.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promującej sektor Ekonomii Społecznej w województwie zachodniopomorskim
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ffdd5547-dfb2-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00115543
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-15
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001456/07/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Realizacja kompleksowej kampanii dot. ekonomii społecznej
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt: „Ekonomia społeczna kluczem do sukcesu”
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://zamowienia.wzp.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Środkami komunikacji elektronicznej, są w niniejszym postępowaniu - z zastrzeżeniem, iż oferta może zostać przekazana
wyłącznie za pomocą Platformy:
1) poczta elektroniczna: zamowienia.publiczne@wzp.pl
2) Platforma do obsługi postępowań przetargowych (dalej „Platforma”), dostępna pod adresem: https://zamowienia.wzp.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512kb/s;
2) zaktualizowana przeglądarka internetowa (zalecane przeglądarki: Mozilla Firefox, Google Chrome lub Opera);
3) włączona obsługa Java ver. 1.8 (w przypadku systemu operacyjnego MacOs, także oprogramowanie Java JDK Oracle)
4) aplikacja Szafir;
5) rozszerzenie Szafir SDK Web / WebModule dla danej przeglądarki internetowej;
6) kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis (profil) zaufany lub podpis osobisty (e-dowód) (dopuszczalne formaty podpisów: PaDES – format .pdf, XaDES – pozostałe formaty);
7) dopuszczalne formaty przesyłanych danych: .pdf (zalecany), .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .xls, .xlsx, .zip, .zipx, .rar. 7z;
8) maksymalna wielkość pojedynczego pliku: 100MB;
9) w zakresie dotyczącym szyfrowania i czasu odbioru danych Zamawiający informuje, że złożona przez Wykonawcę za pomocą Platformy oferta jest widoczna w systemie jako zaszyfrowana, a możliwość jej odszyfrowania i otworzenia przez Zamawiającego możliwa jest po upływie terminu składania ofert; oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypięta do dokumentu elektronicznego data oraz dokładny czas.
Uwaga: Szczegółowe informacje oraz instrukcja pokazująca niezbędne czynności konfiguracyjne do poprawnego działania Platformy, w szczególności w odniesieniu do pkt 3-6, zostały zamieszczone w instrukcji obsługi Platformy, o której mowa w ust. 9 (Rozdziału XIII SWZ).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny w zakresie RODO określa Rozdział II SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Obowiązek informacyjny w zakresie RODO określa Rozdział II SWZ.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WOiRZL.II.272.19.2021.PR
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promującej sektor Ekonomii Społecznej w województwie zachodniopomorskim obejmując m.in. produkcje i publikacje filmów promocyjno-reklamowych, spoty, programy, audycje radiowe, kampanie outdoorową oraz w mediach, przygotowanie pakietów promocyjnych czy organizacja Konkursu o Ekonomii Społecznej dla Młodzieży.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79341400-0 - Usługi prowadzenia kampanii reklamowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oraz
podkryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 40
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zespołu
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy
4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium Społeczne
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Pakiety promocyjne PES
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
1. W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej trzy usługi polegające na realizacji kampanii o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto każda.
Przez „kampanię" należy rozumieć działania o charakterze reklamowym, informacyjnym, promocyjnym czy edukacyjnym

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykazane usługi muszą dotyczyć usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek zostanie spełniony jeżeli będzie je spełniał co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie.

2. Dysponuje lub będzie dysponował podczas realizacji zamówienia osobami spełniającymi co najmniej poniższe wymagania:
- Koordynator Zespołu - osoba, odpowiadająca za koordynację, kierowanie
i nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia, która posiada wykształcenie wyższe, a także doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji Koordynatora lub kierownika w minimum 3 kampaniach trwających co najmniej
5 miesięcy zakończonych w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto każda.

- Grafik komputerowy - osoba odpowiadająca za wykonanie m.in. grafik komputerowych, posiadająca doświadczenie polegające na wykonywaniu m.in. grafik komputerowych w minimum 3 kampaniach trwających co najmniej
5 miesięcy zakończonych w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto każda.

- Programista / Informatyk – osoba odpowiadająca m.in. za wykonanie i obsługę profesjonalnych stron internetowych, posiadająca doświadczenie polegające na wykonaniu na potrzeby kampanii dedykowanej strony www, jej aktualizacji i utrzymania przez okres trwania w minimum 3 kampaniach trwających co najmniej 5 miesięcy zakończonych w okresie ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto każda.

Przez „kampanię" należy rozumieć działania o charakterze reklamowym, informacyjnym, promocyjnym czy edukacyjnym.

W sytuacji wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek zostanie spełniony jeżeli będzie je spełniał co najmniej jeden z Wykonawców samodzielnie, wszyscy Wykonawcy bądź kilku Wykonawców łącznie.

Dla spełnienia warunku, o którym mowa w Rozdziale VIII ust. 2 pkt 4 lit. b SWZ, zaoferowana osoba nie może być zaangażowana do pełnienia więcej niż dwóch funkcji w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia.

Zamawiający wymaga by osoby wskazane przez Wykonawcę z imienia i nazwiska brały udział w realizacji zamówienia.

Wykonawca przedstawi informację o doświadczeniu osób na Załączniku nr 6 do SWZ (Wykaz osób – dokument składany wraz z ofertą).

Osoby wskazane na potwierdzenie spełniania warunku są równocześnie osobami, których doświadczenie będzie oceniane w ramach kryterium oceny ofert: Doświadczenie zespołu, Kryterium społeczne.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy to:
1) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SWZ;
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
3) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania; wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 4 pkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od Wykonawcy to:
1) Wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; Wykaz usług stanowi Załącznik nr 5 do SWZ;
2) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 6 do SWZ (podmiotowy środek dowodowy wymagany wraz z ofertą na podstawie art. 274 ust. 2 p.z.p.).
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Ofertę składa się na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ. Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Pozacenowe kryteria oceny ofert, stanowiące Załącznik nr 1a do SWZ;
2) oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ;
3) Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - Załącznik nr 6 do SWZ (podmiotowy środek dowodowy wymagany wraz z ofertą na podstawie art. 274 ust. 2 p.z.p.);
4) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w Rozdziale XI ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
5) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XII ust. 3 SWZ (jeżeli dotyczy);
6) dowód wniesienia wadium;
7) odpis lub informacja, o której mowa w ust. 4 (Rozdział XIV SWZ);
8) stosowne pełnomocnictwo lub inny dokument , o którym mowa w Rozdziale XIV ust. 5 SWZ (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100);
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 p.z.p.
Szczegółowe informacje dotyczące wadium zostały zawarte w Rozdziale XVI SWZ.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Szczegółowe informacje dotyczące składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostały zawarte w Rozdziale XII SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Możliwość wprowadzenia zmian ich rodzaj oraz zakres został określony we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-30 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.wzp.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-30 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3
8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:
W przypadku podjęcia decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty z wykorzystaniem negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, Zamawiający zaprosi do negocjacji trzech Wykonawców, który choferty uzyskały najkorzystniejszy bilans ceny oraz pozostałych kryteriów oceny ofert. Kryteriami oceny ofert są: Cena (C) –
waga kryterium 40%, Doświadczenie zespołu (D) – osób wskazanych do realizacji zamówienia – waga kryterium 20 %, Kryterium społeczne (S) – waga kryterium 20 %, Pakiety promocyjne PES (PR) – waga kryterium 20 %.
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych obowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Województwo Zachodniopomorskie, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Rozdziale II SWZ.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/przygotowanie-i-przeprowadzenie-kampanii-promujacej-sektor-ekonomii-spolecznej-w-wojewodztwie-zachodniopomorskim%2C-szczecin,84314,ogloszenie.html

https://zamowienia.wzp.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764