logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie w Internecie działań promocyjnych kampanii informacyjno-edukacyjnej „Czas pracy kierowców a wypadki drogowe”

Oferta ważna do:09.08.2021 godz. 10:00
Odsłon: 96

Przygotowanie i przeprowadzenie w Internecie działań promocyjnych kampanii informacyjno-edukacyjnej „Czas pracy kierowców a wypadki drogowe”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 007021519
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Barska 28/30
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 02-315
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: (22) 3918213
1.5.8.) Numer faksu: (22) 3918214
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kancelaria@gip.pip.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pip.gov.pl/pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Nadzór nad warunkami pracy
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Nadzór nad warunkami pracy
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie i przeprowadzenie w Internecie działań promocyjnych kampanii informacyjno-edukacyjnej „Czas pracy kierowców a wypadki drogowe”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d2804ada-e4a2-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00130004
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-28
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00011170/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Kampania internetowa „Czas pracy kierowców a wypadki drogowe”
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/; platformy ePUAP dostępnej pod
adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: adres e-mail: kancelaria@gip.pip.gov.pl, z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie dopuszcza składania oferty za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Cały proces szyfrowania ma miejsce na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl. Dane postępowania Wykonawca może wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu wybierając opcję „Dla Wykonawców” i „Listę wszystkich postępowań” lub na stronie głównej miniPortalu wchodząc w zakładkę „Postępowania” i wpisując numer ogłoszenia BZP.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i swz.
Ofertę Wykonawca składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z
2020 poz. 2415)
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Główny Inspektor Pracy, z siedzibą przy ul. Barskiej 28/30, 02-315 Warszawa;
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Państwowej Inspekcji Pracy Głównym Inspektoracie Pracy jest pan Robert Ruciński, mailto:iod@gip.pip.gov.pl;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na przygotowanie i przeprowadzenie w Internecie działań promocyjnych kampanii informacyjno-edukacyjnej "Czas pracy kierowców a wypadki drogowe";
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp);
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
8.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
8.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
8.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.
(Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
8.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
9.1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
9.2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
9.3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10. Zamawiający dodatkowo informuje, że obowiązek stosowania przepisów RODO spoczywa także na Wykonawcy, co oznacza, że Wykonawca jest zobowiązany spełnić obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 lub 14 RODO, w stosunku do osób trzecich, których dane osobowe Wykonawca pozyskuje w celu przekazania ich Zamawiającemu w ofertach lub innych dokumentach w postępowaniu.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Tak
4.1.2.) Numer referencyjny: GIP-GOZ.213.127.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 225425,22 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 42114,63 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie w Internecie działań promocyjnych kampanii informacyjno-edukacyjnej „Czas pracy kierowców a wypadki drogowe”. Działania promocyjne kampanii w Internecie zostaną przeprowadzone z uwzględnieniem grup docelowych określonych przez Zamawiającego oraz kalendarza emisji. W skład przedmiotu zamówienia wchodzą następujące zadania:
1. przygotowanie realizacji działań promocyjnych kampanii w Internecie, w tym: opracowanie strategii i media planu oraz przygotowanie do emisji bannerów i pozostałych form reklamy (artykułów sponsorowanych, reklam tekstowych/linków sponsorowanych w wyszukiwarce/wyszukiwarkach internetowych),
2. realizacja działań promocyjnych kampanii w Internecie - emisje w Internecie bannerów i pozostałych form reklamy,
3. zapewnienie monitorowania działań promocyjnych kampanii w Internecie,
4. podsumowanie efektywności działań promocyjnych kampanii w Internecie i przedstawienie wyników w postaci raportu.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79341400-0 - Usługi prowadzenia kampanii reklamowych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

72400000-4 - Usługi internetowe

79822500-7 - Usługi projektów graficznych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 74 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:
1. Cena – waga kryterium 20%
1.1 Przez „cenę” Zamawiający rozumie cenę oferty z podatkiem VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w załączniku nr 2 do swz na warunkach określonych we Wzorze umowy.
1.2 Punktacja w kryterium K1 zostanie obliczona jako wynik dzielenia ceny z podatkiem VAT najtańszej oferty niepodlegającej odrzuceniu i łącznej ceny z podatkiem VAT ocenianej oferty, pomnożony następnie przez 20.
1.3 Wykonawca otrzyma w kryterium K1 maksymalnie 20 punktów
2. Liczba dodatkowych serwisów internetowych adresowanych przede wszystkim do kierowców zawodowych, w których zostaną wyemitowane bannery – waga kryterium 40%
2.1 W kryterium K2 Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty za zaoferowanie dodatkowych serwisów internetowych (ponad wymagany jeden serwis) adresowanych przede wszystkim do kierowców zawodowych. W każdym z serwisów internetowych Wykonawca wyemituje 4 bannery animowane (po jednym bannerze z każdego z 4 zestawów: ZEST1, ZEST2, ZEST3 i ZEST4).
2.2 Obowiązkowy serwis internetowy, o którym mowa w pkt 5.2.1 załącznika nr 2 do swz nie będzie podlegał ocenie.
2.3 Wykonawca zagwarantuje, że każdy zaoferowany dodatkowy serwis internetowy adresowany przede wszystkim do kierowców zawodowych w kryterium K2 miał w grudniu 2020 r. co najmniej 500.000 odsłon i spełniał wymagania dotyczące serwisów internetowych określone w załączniku nr 2 do swz.
2.4 Zamawiający przyzna punkty w zależności od liczby zaoferowanych dodatkowych serwisów internetowych (w każdym z nich Wykonawca wyemituje 4 bannery animowane):
a) za 1 dodatkowy serwis internetowy – Zamawiający przyzna 10 punktów
b) za 2 dodatkowe serwisy internetowe – Zamawiający przyzna 25 punktów
c) za 3 lub więcej niż 3 dodatkowych serwisów internetowych – Zamawiający przyzna 40 punktów.
2.5 Wykonawca może otrzymać w kryterium K2 maksymalnie 40 punktów.
2.6 W przypadku, gdy Wykonawca nie zaoferuje emisji 4 bannerów w żadnym dodatkowym serwisie internetowym otrzyma ocenę 0 punktów.
3. Liczba dodatkowych kliknięć w reklamę z linkiem przekierowującym na stronę www.bezpieczniwdrodze.pl wyemitowaną za pośrednictwem co najmniej jednej wyszukiwarki internetowej – waga kryterium 30%.
3.1 W kryterium K3 Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty za zaoferowanie dodatkowych kliknięć (ponad minimalne 10.000) wykonanych przez użytkowników w reklamę z linkiem przekierowującym na stronę internetową kampanii www.bezpieczniwdrodze.pl, wyemitowaną za pośrednictwem co najmniej jednej wyszukiwarki internetowej, zgodnie z pkt 5.2.3 załącznika nr 2 do swz. Zgodnie z wymaganiem określonym w pkt 5.2.3 załącznika nr 2 do swz Wykonawca zagwarantuje minimalną liczbę kliknięć w ww. reklamę, w liczbie 10.000.
3.2 Przez użytkowników Zamawiający rozumie użytkowników zainteresowanych tematyką związaną z pracą kierowców zawodowych, w tym z czasem pracy kierowców zawodowych oraz bezpieczeństwem i higieną pracy na tym stanowisku.
3.3 Punktacja w kryterium K3 zostanie obliczona jako wynik dzielenia liczby dodatkowych kliknięć w ofercie ocenianej i największej liczby dodatkowych kliknięć zaoferowanych przez Wykonawców, pomnożony następnie przez 30.
3.4 Wykonawca może otrzymać w kryterium K3 maksymalnie 30 punktów.
3.5 W przypadku gdy Wykonawca nie zagwarantuje dodatkowych kliknięć w reklamę z linkiem przekierowującym na stronę kampanii www.bezpieczniwdrodze.pl wyemitowanym za pośrednictwem co najmniej jednej wyszukiwarki internetowej, o których mowa w pkt 5.2.3 załącznika nr 2 do swz otrzyma ocenę 0 punktów.


Dalsza część zapisów dotyczących sposobu oceny ofert znajduje się w Sekcji IX ogłoszenia (Pozostałe informacje)
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba dodatkowych serwisów internetowych adresowanych przede wszystkim do kierowców zawodowych, w których zostaną wyemitowane bannery
4.3.6.) Waga: 40
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba dodatkowych kliknięć w reklamę z linkiem przekierowującym na stronę www.bezpieczniwdrodze.pl wyemitowaną za pośrednictwem co najmniej jednej wyszukiwarki internetowej
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba dodatkowych kliknięć w reklamę z linkiem przekierowującym na stronę www.bezpieczniwdrodze.pl wyemitowaną w sieci reklamowej wyszukiwarki internetowej
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udział w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu,
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w poniższym zakresie.
Warunek udziału w postępowaniu dotyczy posiadania zdolności technicznej.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat licząc od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, co najmniej 2 usługi polegające na przygotowaniu i przeprowadzeniu w Internecie działań promocyjnych, o wartości każdej usługi co najmniej 50.000 zł brutto. W przypadku wskazania usługi będącej w trakcie realizacji, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że do dnia, w którym upływa termin składania ofert wykonał część zamówienia obejmującego przygotowanie i przeprowadzenie w Internecie działań promocyjnych, a wartość zrealizowanej tej części usługi wynosi co najmniej 50.000 zł brutto.
Pod określeniem „przygotowanie i przeprowadzenie działań promocyjnych w Internecie”, na potrzeby oceny spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający rozumie co najmniej jeden z poniższych wariantów:
1) przygotowanie i emisję reklam w wyszukiwarce internetowej,
2) przygotowanie i emisję reklam w sieci wyszukiwania np. GDN,
3) przygotowanie i emisję reklam w serwisie internetowym YouTube,
4) przygotowanie i emisję reklam w postaci bannerów na portalach internetowych,
5) przygotowanie i emisję artykułów sponsorowanych na portalach internetowych.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przygotowanie i obsługa landing page, przygotowanie i obsługa strony internetowej oraz współpraca z influencerami, a także prowadzenie i moderacja stron typu fanpage w mediach społecznościowych, nie jest spełnieniem warunku udziału w postępowaniu, jakim jest przygotowanie i przeprowadzenie w Internecie działań promocyjnych według definicji przyjętej przez Zamawiającego.
2. W przypadku, gdy wartość usługi wskazanej w „Wykazie usług” stanowiącym załącznik nr 4 do swz określona jest w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonych w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego (NBP), na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP). Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej Tabeli Kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP.
3. Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 1, może w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Jeżeli do upływu terminu składania ofert Wykonawca nie powoła się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, powołanie się na te zasoby na późniejszym etapie postępowania nie będzie możliwe, a Wykonawca będzie musiał samodzielnie wykazać spełnienie warunku posiadania doświadczenia (art. 123 ustawy Pzp).
5. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia Wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 4, potwierdza, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
7. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór znajduje się w załączniku nr 3 do specyfikacji warunków zamówienia w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 składa również, na zasadach tam określonych:
3.1 oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy również wspólników w spółkach cywilnych). Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
3.2 podmiot udostępniający zasoby Wykonawcy, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia tego podmiotu w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4. W celu potwierdzenia przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego (art. 108 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp). Wykonawca składa oświadczenie w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania.
5. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 4 składa również:
5.1 oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy również wspólników w spółkach cywilnych);
5.2 podmiot udostępniający zasoby Wykonawcy, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór znajduje się w załączniku nr 3 do specyfikacji warunków zamówienia w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 stanowi dowód potwierdzający spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 składa również, na zasadach tam określonych:
3.1 oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (dotyczy również wspólników w spółkach cywilnych). Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
3.2 podmiot udostępniający zasoby Wykonawcy, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez ten podmiot w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca składa:
4.1 wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane;
4.2 dowody określające, czy usługi wskazane w „Wykazie usług” zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
5. Wykonawca składa dokumenty, o których mowa w pkt 4.1 i 4.2 w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Do oferty należy dołączyć:
1.1 odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
1.2 pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - jeżeli dotyczy;
1.3 pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1.1;
1.4 zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu, o którym mowa w ogłoszeniu, w Sekcji V (Kwalifikacja wykonawców) pkt 5.4 ppkt 6 – jeżeli dotyczy;
1.5 oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp.
2. Odnośnie pełnomocnictw, o których mowa w pkt 1.2 i 1.3, muszą one zostać złożone w formie elektronicznej opatrzone podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym przez osobę/y upoważnioną/e wskazaną/e w odpowiednim rejestrze, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 670), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych. Zamawiający dopuszcza złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa poświadczonej przez notariusza kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3. Postanowienia pkt 1.3 i pkt 2 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności ww. dokumentów pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski dokumentów, które samodzielnie pobrał.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w wysokości 700,00 złotych (słownie: siedemset złotych zero groszy).
2. Wadium wnoszone w pieniądzu (PLN) należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Państwowej Inspekcji Pracy Głównego Inspektoratu Pracy z siedzibą w Warszawie przy ulicy Barskiej 28/30 prowadzony przez Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie, na numer konta 16 1010 1010 0083 5413 9120 0000. Wadium wniesione w pieniądzu uznaje się za wniesione w terminie, gdy do upływu terminu składania ofert wadium zostanie zarachowane na rachunku bankowym Zamawiającego.
3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o którym mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i musi on zawierać następujące informacje:
3.1 nazwę postępowania;
3.2 numer postępowania nadany przez Zamawiającego (GIP-GOZ.213.127.2021);
3.3 pełną nazwę i adres podmiotu, który wystawia gwarancję/poręczenie;
3.4 pełną nazwę i adres beneficjenta gwarancji;
3.5 pełną nazwę i adres Wykonawcy, na rzecz którego wystawiona jest gwarancja/poręczenie;
3.6 określenie kwoty gwarancji/poręczenia, która musi odpowiadać wymaganej kwocie wadium wskazanej przez Zamawiającego; kwota wadium musi być wyrażona w złotych polskich;
3.7 gwarancja/poręczenie musi zapewnić wypłatę pełnej kwoty wadium przetargowego, w przypadku gdy zaistnieją okoliczności określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp – pod groźbą odrzucenia oferty Wykonawcy;
3.8 termin ważności gwarancji/poręczenia – okres ten nie może być krótszy niż termin związania ofertą,
4. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu dotyczącego doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (dotyczy również wspólników w spółkach cywilnych) składają oddzielne oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (dotyczy również wspólników w spółkach cywilnych) składają oddzielne oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 3 w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego (art. 108 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp).
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie składają wraz z ofertą pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - jeżeli dotyczy.
6. W przypadku gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Wykonawca przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego na wezwanie Zamawiającego przedłoży kopię umowy regulującą współpracę tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający na podstawie art. 455 ustawy Pzp, dopuszcza zmianę postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
1.1 wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy - w zakresie dostosowania postanowień Umowy do zmiany przepisów prawa,
1.2 terminów realizacji Umowy, w przypadku zajścia okoliczności, które nie były znane w momencie wszczęcia postępowania i których nie można było przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania lub wynikających z przedłużenia rozstrzygnięcia postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy,
1.3 zmian w wykazie podwykonawców, którzy będą brali udział w wykonywaniu Umowy - w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian,
1.4 wystąpienia siły wyższej, przez którą Strony rozumieją katastrofalne zjawiska wywołane działaniem sił natury (np. powodzie, trzęsienia ziemi, pożary lasów), zjawiska społeczne lub polityczne o wielkiej skali (np. wojny) oraz akty władzy publicznej (np. blokady granic i portów, ogłoszenie stanów nadzwyczajnych czy stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii) i inne zdarzenia obiektywnie niezależne od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych - w zakresie dostosowania Umowy do zmian nią spowodowanych.
2. Zmiany, o których mowa w pkt 1, nie mogą spowodować zwiększenia kwoty wynagrodzenia z podatkiem VAT, które będzie wskazane w Umowie.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-08-09 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-08-09 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-09-07
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
A. Dalsza część sposobu oceny ofert (pkt 4.3.1 ogłoszenia):
4. Liczba dodatkowych kliknięć w reklamę z linkiem przekierowującym na stronę www.bezpieczniwdrodze.pl wyemitowaną w sieci reklamowej wyszukiwarki internetowej – waga kryterium 10%
4.1 W kryterium K4 Zamawiający przyzna Wykonawcy punkty za zaoferowanie dodatkowych kliknięć (ponad minimalne 5.000) wykonanych przez użytkowników w reklamę z linkiem przekierowującym na stronę internetową kampanii www.bezpieczniwdrodze.pl, wyemitowaną w sieci reklamowej wyszukiwarki internetowej takiej jak np. GDN, zgodnie z pkt 5.2.4 załącznika nr 2 do swz. Zgodnie z wymaganiem określonym w pkt 5.2.4 załącznika nr 2 do swz Wykonawca zagwarantuje minimalną liczbę kliknięć w ww. reklamę, w liczbie 5.000.
4.2 Punktacja w kryterium K4 zostanie obliczona jako wynik dzielenia liczby dodatkowych kliknięć w ofercie ocenianej i największej liczby dodatkowych kliknięć zaoferowanych przez Wykonawców, pomnożony następnie przez 10.
4.3 W przypadku, gdy Wykonawca nie zagwarantuje dodatkowych kliknięć w reklamę z linkiem przekierowującym na stronę kampanii www.bezpieczniwdrodze.pl wyemitowaną w sieci reklamowej wyszukiwarki internetowej, o której mowa w pkt 5.2.4 załącznika nr 2 do swz otrzyma ocenę 0 punktów.
4.4 Wykonawca może otrzymać w kryterium K4 maksymalnie 10 punktów.
5. Ocena końcowa oferty będzie sumą punktów zdobytych przy ocenie dokonanej w poszczególnych kryteriach oceny ofert.
6. Zamawiający dokona zaokrąglenia poszczególnych ocen do drugiego miejsca po przecinku zgodnie z zasadami zaokrąglenia matematycznego.
7. Wykonanie zamówienia zostanie powierzone Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.
8. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybierze spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.
9. Jeżeli oferty otrzymają taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną.

B. Informacje dodatkowe:
Termin realizacji zamówienia:
1.1 Termin realizacji zamówienia: 74 dni robocze od dnia zawarcia umowy.
1.2 Wszelkie działania objęte realizacją przedmiotu zamówienia, w tym wykonanie wszelkich czynności opisanych w umowie oraz rozliczenie i podpisanie protokołu odbioru przedmiotu zamówienia, muszą być zakończone do dnia 15 grudnia 2021 roku.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/przygotowanie-i-przeprowadzenie-w-internecie-dzialan-promocyjnych-kampanii-informacyjno-edukacyjnej-_czas-pracy-kierowcow-a-wypadki-drogowe_%2C-warszawa,84395,ogloszenie.html

https://miniportal.uzp.gov.pl/
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764