logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Przygotowanie i realizacja akcji promocyjnej „VI Turystyczne Mistrzostwa Vlogerów”

Oferta ważna do:30.03.2023 godz. 12:00
Odsłon: 174

Przygotowanie i realizacja akcji promocyjnej „VI Turystyczne Mistrzostwa Vlogerów”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Polska Organizacja Turystyczna
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016213775
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Młynarska 42
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 01-171
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pot.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pot.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

turystyka
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie i realizacja akcji promocyjnej „VI Turystyczne Mistrzostwa Vlogerów”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a38ee0ea-c8bc-11ed-9355-06954b8c6cb9
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00147139
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-22
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/transakcja/744651
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pot
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej
platformazakupowa.pl, zwana dalej Platformą:
a) złożenie oferty za pomocą formularza składania oferty lub wniosku,
b) pozostała korespondencja za pomocą formularza wyślij wiadomość do zamawiającego.
2. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące odpowiedzi na
pytania, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji
„Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie
przekazywana za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy.
3. Przystąpienie do udziału w postępowaniu nie wymaga posiadania konta na Platformie. Zaleca się, aby przed rozpoczęciem
wypełniania Formularza składania oferty lub wniosku wykonawca zalogował się do systemu, a jeżeli nie posiada konta, założył
bezpłatne konto. W przeciwnym wypadku wykonawca będzie miał ograniczone funkcjonalności, np. brak widoku wiadomości
prywatnych od zamawiającego w systemie lub wycofania oferty lub wniosku bez kontaktu z Centrum Wsparcia Klienta.
4. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może
trafić do folderu SPAM.
5. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o
wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy
znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców".
6. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: a) akceptuje warunki korzystania z
Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/1-
regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący, b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków
dostępnej na stronie platformy zakupowej Open Nexus.
7. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia oferty wynosi 150 MB
natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.
8. W przypadku większych plików zalecamy skorzystać z instrukcji pakowania plików dostępnej w zakładce „Instrukcje dla
Wykonawców”, dzieląc je na mniejsze paczki po np. 150 MB każda.
9. Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo -
aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
f) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
10. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Martyna Lubelska – e-mail:
martyna.lubelska@pot.gov.pl, tel. +48 (22) 696-93-66.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1.1 Administratorem Państwa danych osobowych jest Polska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Warszawie, ul. Młynarska 42,
NIP: 525 21 50 196 (dalej jako POT lub Administrator).
1.2 We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez POT można kontaktować się z
wyznaczonym inspektorem ochrony danych:
1.2.1 mailowo: dpo@pot.gov.pl lub
1.2.2 listownie na adres korespondencyjny administratora: Polska Organizacja Turystyczna, ul. Młynarska 42,
01-171 Warszawa.
1.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
1.4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu
o art. 74 ustawy Pzp;
1.5 dane osobowe będą przechowywane, przez okres obowiązywania umowy, a następnie 5 lat, począwszy od 1 stycznia roku
kalendarzowego następującego po zakończeniu okresu obowiązywania umowy. Okresy
te dotyczą również Wykonawców, którzy złożyli oferty i nie zostały one uznane jako najkorzystniejsze.
1.6 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
1.7 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do
art. 22 RODO;
1.8 posiada Pani/Pan:
1.8.1 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
1.8.2 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
1.8.3 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO Wystąpienie z żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych
do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ;
1.8.4 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO przy czym skorzystanie z ww. uprawnień nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.
1.9 Nie przysługuje Pani/Panu:
1.9.1 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
1.9.2 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa
w art. 20 RODO;
1.9.3 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: 3/2023/ML
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Przygotowanie i realizacja akcji promocyjnej „VI Turystyczne Mistrzostwa Vlogerów”.
Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 79342200-5 - Usługi w zakresie promocji
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79342000-3 - Usługi marketingowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Strategia komunikacji akcji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp oraz nie zachodzą wobec nich przesłanki wykluczenia z postępowania
na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, a także spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 pkt. 2 ustawy Pzp dotyczące:
1.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
1.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
1.4 zdolności technicznej lub zawodowej:
1.4.1 Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w sposób należyty wykonał lub wykonuje co najmniej 5 (słownie: pięć) kampanii reklamowych w Internecie z zakresu komunikacji/PR mających na celu promocję regionów/atrakcji/produktów turystycznych.
Jako kampanię zamawiający rozumie, na potrzeby oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, realizację kompleksowego zespołu działań promocyjnych na rzecz regionów/atrakcji/produktów turystycznych.
1.4.2 Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które będą realizować przedmiotowe zamówienie, spełniającymi co najmniej następujące warunki:
a) Lider projektu - jedna osoba posiadająca co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku lidera projektu
w agencji PR/marketingu internetowego, w tym przy realizacji co najmniej 5 kampanii z zakresu komunikacji/PR mających na celu promocję regionów lub atrakcji turystycznych;
b) Specjalista ds. social media i influencer marketingu - jedna osoba posiadająca co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z influencer marketingiem i mediami społecznościowymi,
w szczególności we współpracy z blogerami i liderami opinii w Internecie;
c) Copywriter lub specjalista ds. PR – jedna osoba posiadająca co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z redagowaniem tekstów o charakterze promocyjnym.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu (składane na wezwanie Zamawiającego):
1 odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;
2 oświadczenie Wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
W przypadku gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta, Zamawiający odstąpi od wezwania Wykonawcy do złożenia oświadczenia w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
1 W celu potwierdzenia spełniania warunku opisanego w punkcie 5.1.4 SWZ – Wykaz usług, wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
2 W celu potwierdzenia spełniania warunku opisanego w punkcie 5.1.4.2 SWZ – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 8 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2 Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3 Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5 Pełnomocnictwo lub inny dokument (np. umowa konsorcjum lub spółki cywilnej) z którego wynika takie pełnomocnictwo, sporządza się w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeżeli Pełnomocnictwo lub inny dokument z którego wynika takie pełnomocnictwo, zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - mocodawcy, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
6 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp a także wobec żadnego z nich nie mogą zachodzić przesłanki wykluczenia z postepowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
7 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w punkcie 5.1 SWZ, Zamawiający będzie oceniał łącznie.
8 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
9 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
10 Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień Umowy w zakresie terminu lub wynagrodzenia:
a) jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy lub świadczenia jednej lub obu Stron, w szczególności z powodu wprowadzenia obostrzeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19,
b) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony,
c) sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych,
d) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie części Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy,
e) wydłużenia terminu realizacji Umowy z istotnych powodów wskazanych przez Wykonawcę, zaakceptowanych w formie pisemnej przez Zamawiającego,
f) zamiany osób realizujących przedmiot Umowy ze strony Wykonawcy pod warunkiem posiadania przez nowe osoby kompetencji określonych w OPZ oraz pod warunkiem przedstawienia Zamawiającemu przez Wykonawcę informacji o proponowanej zmianie wraz z wyjaśnieniem przyczyn proponowanej zmiany i uzyskaniem pisemnej zgody Zamawiającego.
2. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-30 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/744651
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-30 12:05
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-28


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/przygotowanie-i-realizacja-akcji-promocyjnej-_vi-turystyczne-mistrzostwa-vlogerow_%2C-warszawa,89592,ogloszenie.html

https://platformazakupowa.pl/transakcja/744651
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764