logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Kwidzyn: Przygotowanie i realizacja kampanii promocyjno-edukacyjnej realizowanej w ramach projektu pn. „Rozbudowa RIPOK w Gilwie Małej oraz rozwój systemu selektywnej zbiórki bioodpadów”

Oferta ważna do:23.08.2019 godz. 10:00
Odsłon: 298

Ogłoszenie nr 585269-N-2019 z dnia 2019-08-13 r.

Miasto Kwidzyn: Przygotowanie i realizacja kampanii promocyjno-edukacyjnej realizowanej w ramach projektu pn. „Rozbudowa RIPOK w Gilwie Małej oraz rozwój systemu selektywnej zbiórki bioodpadów”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Rozbudowa RIPOK w Gilwie Małej oraz rozwój systemu selektywnej zbiórki bioodpadów” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020, Osi Priorytetowej 11 Środowisko, Działania 11.02 Gospodarka odpadami współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Kwidzyn, krajowy numer identyfikacyjny 52354800000000, ul. ul. Warszawska 19 , 82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 055 6464700, 6464777, e-mail zp@um.kwidzyn.pl, faks 556 464 703.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.kwidzyn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.kwidzyn.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.kwidzyn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście lub kurierem lub pocztą
Adres:
Urząd Miejski w Kwidzynie, ul. Warszawska 19, 82-500 Kwidzyn, pokój 311

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i realizacja kampanii promocyjno-edukacyjnej realizowanej w ramach projektu pn. „Rozbudowa RIPOK w Gilwie Małej oraz rozwój systemu selektywnej zbiórki bioodpadów”
Numer referencyjny: RZP.271.25.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn: Przygotowanie i realizacja kampanii promocyjno-edukacyjnej realizowanej w ramach projektu pn. „Rozbudowa RIPOK w Gilwie Małej oraz rozwój systemu selektywnej zbiórki bioodpadów” 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ do pobrania ze strony Zamawiającego: www.bip.kwidzyn.pl zakładka: Zamówienia Publiczne >> O wartości przekraczającej 30 000 euro >> Nazwa zamówienia. 3. W przypadku wskazania w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ) znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a także norm, aprobat technicznych oraz systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one realizację zamówienia zgodnie z dokumentacją przetargową i zapewnią uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w opisie przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca, który zdecyduje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, elementy, systemy, itp. spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz zwrócić się z zapytaniem czy Zamawiający uzna zaproponowane rozwiązania za równoważne. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowanie i realizacja kampanii promocyjno-edukacyjnej realizowanej w ramach projektu pn. „Rozbudowa RIPOK w Gilwie Małej oraz rozwój systemu selektywnej zbiórki bioodpadów.” Wymagane jest aby przedmiot zamówienia był zgodny z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (zał.11 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020). W ramach realizacji zamówienia przeprowadzona zostanie kampania promocyjno-edukacyjna promująca rozwój systemu selektywnej zbiórki bioodpadów. Kampania promocyjno-edukacyjna oparta będzie na realizacji następujących przedsięwzięć i wykonaniu materiałów promocyjnych dedykowanych wszystkim mieszkańcom Kwidzyna: 1. Ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu dla uczniów kwidzyńskich szkół na stworzenie graficznego logo akcji; Należy przewidzieć zakup min. 10 nagród dla uczestników konkursu. Konkurs musi mieć charakter edukacyjny, a zaproponowane logo akcji należy poddać profesjonalnej obróbce graficznej. 2. Przygotowanie projektów oraz wykonanie materiałów promocyjnych (torby ekologiczne, magnesy, koszulki – wszystko z nazwą i logo akcji): a) Torby płócienne / bawełniane: • Torba płaska o wymiarach 38x41cm, tkanina naturalna, kolor naturalny , gramatura 145g/m2, sitodruk – 1 stronny full kolor, rączki krótkie – 800 szt. • Torba płaska o wymiarach 38x41cm, tkanina naturalna, kolor naturalny , gramatura 145g/m2, sitodruk – 1 stronny full kolor, rączki długie – 800 szt. b) koszulki typu T-shirt: • Koszulka dla dorosłych damska, wymiar S, M, L, XL, kolor biały, gramatura 190g/m2, krótki rękaw, sitodruk – przód full kolor – 400 szt. • Koszulka dla dorosłych męska, wymiar S, M, L, XL, kolor biały, gramatura 190g/m2, krótki rękaw, sitodruk – przód full kolor – 400 szt. • Koszulka dziecięca , 5-6 lat,7-8 lat,9-11 lat, 12-14 lat, kolor biały, gramatura 190g/m2, krótki rękaw, sitodruk – przód full kolor – 400 szt. c) nalepki magnetyczne: • Magnes na lodówkę, wymiar 7x6 cm, full kolor - tematyka biodpady - 1500 sztuk • Magnes na lodówkę, wymiar 7x6 cm, full kolor - tematyka segregacja różnych frakcji odpadów – 1500 sztuk 3. Przygotowanie scenariuszy dla przykładowych zajęć w szkołach oraz przeprowadzenie zajęć dla nauczycieli i cyklu pokazowych zajęć w szkołach. a) Zbiór scenariuszy zajęć powinien zawierać co najmniej 5 scenariuszy dotyczących przeprowadzenia lekcji 45 min, poruszających różne aspekty gospodarki odpadami, w tym zbiórki bioodpadów oraz specyfiki regionalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. b) Załącznikiem do poszczególnych scenariuszy powinny być karty pracy dla uczniów w formacie A4, opracowane w sposób umożliwiający powielenie dla każdego ucznia na ksero monochromatycznym. Nakład scenariuszy wraz z kompletem załączników: 100 egzemplarzy + wersja elektroniczna do edycji w internecie. c) Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli: 2 trenerów prowadzących równolegle szkolenia będących znawcami zagadnień zbiórki i segregacji odpadów, posiadających doświadczenie w szkoleniu nauczycieli. Rekrutacja uczestników leży po stronie Wykonawcy. Czas trwania zajęć: 6 h. Wynajęcie sali leży po stronie Wykonawcy. Należy przewidzieć drobny poczęstunek w formie przerwy kawowej: owoce, woda, kawa, herbata, drobne słodycze. Przeprowadzenie 100 45 minutowych zajęć pokazowych w szkołach i przedszkolach na terenie Kwidzyna. 4. Zaprojektowanie i wykonanie materiałów informacyjno – edukacyjnych w postaci: a) Broszurki informacyjno-edukacyjnej, format: 21 x 15 cm (poziomo), objętość 12 stron + okładka, rodzaj oprawy- zeszytowa, Okładka - druk: 4x4 (CMYK), papier 230g karton Alaska, bez uszlachetnienia, Wkład - druk: 4x4 (CMYK), papier 150g Speed-E, nakład 2000 egz. Broszura powinna zawierać: • informacje o przyczynach konieczności segregacji odpadów, • informacje o uwarunkowaniach prawnych gospodarki odpadami komunalnymi, • ciekawostki dotyczące szeroko rozumianej gospodarki odpadami w ujęciu lokalnym i globalnym, • opis systemu Gospodarki odpadami w Regionie i Województwie, • elementy aktywizujące, np. kolorowanki, rebusy, b) Materiałów prasowych - zawierające informacje dotyczące funkcjonującego na terenie miasta systemu selektywnej zbiórki bioodpadów. Publikowane wiadomości powinny przybierać formę ogłoszeń, wkładek informacyjnych, ulotek, artykułów. Autorami publikacji powinni być specjaliści w dziedzinie gospodarki odpadami, przedstawiciele pozarządowych organizacji ekologicznych, władze samorządowe: • 4 artykuły (w formule ogłoszenia lub artykułu sponsorowanego) w prasie lokalnej na całą stronę gazetową • 4 artykuły w prasie lokalnej w formacie połowy strony gazetowej • 1 wkładka informacyjna w prasie lokalnej • ulotki składane format A5,objętość 6 stron, 130g, dwustronne, nakład 14 600 egz. Materiały informacyjne zawierać powinny podstawowe informacje dotyczące zasad selektywnej zbiórki bioodpadów. Rozdysponowane muszą zostać przez Wykonawcę wśród mieszkańców, w przychodniach, bankach, sklepach i innych placówkach użyteczności publicznej, tak by trafiły do jak najszerszego grona ludzi. c) Materiałów internetowych – zasilanie w treści zakładki istniejącej na stronie internetowej miasta, dotyczącej edukacji z zakresu gospodarki odpadami, w tym selektywnej zbiórki bioodpadów. Informacje powinny zawierać opisy i galerię zdjęć ze zorganizowanych akcji, przekazywać treści na temat przewidywanych konkursów i wyniki ich realizacji, szkolenia itd. Materiały przekazywane powinny być do Urzędu Miejskiego celem akceptacji i wprowadzenia na stronę www. 5. Przygotowanie filmu edukacyjnego - poświęconego problematyce selektywnej zbiórki bioodpadów, docelowo wyświetlanego na zajęciach przyrodniczych w szkołach podstawowych. Film poprzedzał będzie wyjazdy plenerowe – wycieczki zorganizowane przy współudziale służb komunalnych i samorządu na teren RIPOK. Wycieczki mają na celu prześledzenie cyklu życia odpadów, procesów ich unieszkodliwiania, składowania, praktyczne zapoznanie się z instalacjami do odzysku odpadów . Materiał filmowy o czasie nieprzekraczającym 15 minut. Film w rozdzielczości 1920x1080 piks. w formacie 16:9, w dwóch wersjach: jednej odpowiedniej dla emisji telewizyjnej o próbkowaniu międzyliniowym (interlace), drugiej odpowiedniej dla emisji internetowej (progresiiv). Zdjęcia o należytej staranności, z zachowaniem walorów estetycznych. Materiał oparty na voice over ( przygotowanej w uzgodnieniu z Zamawiającym narracji czytanej przez lektora) i ewentualnie wypowiedziach bezpośrednich osób występujących. Cena musi zawierać przeniesienie praw autorskich. Format końcowy dostarczonych plików MPEG i MP4. 6. Przygotowanie spotu reklamowego – krótki (max. 2 min) film instruktażowy ukazujący zasady selekcji bioodpadów. Wykonanie spotu musi być zgodne w wymogami technicznymi portalu społecznościowego facebook i youtoube. 7. Ogłoszenie i przeprowadzenie szkolnego konkursu wiedzy o selektywnej zbiórce odpadów ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – konkursy realizowane na etapie, szkolnym i międzyszkolnym. Nagrodami za udział i zwycięstwo dla uczniów mogą być sadzonki roślin, drzewek, torby wielokrotnego użytku z logo akcji edukacji ekologicznej, dyplomy itp. Nagroda za udział w konkursie: zorganizowane edukacyjne wyjazdy autokarowe dla grup szkolnych uczestniczących w konkursie. Termin należy uzgodnić z ZUO w Gilwie Małej. W programie wyjazdu powinny znaleźć się m.in. następujące elementy: a) wizyta w ZUO b) zajęcia plenerowe połączone z grami i zabawami edukacyjnymi, c) ognisko 8. Organizacja i przeprowadzenie konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta Kwidzyna. Konkurs należy przeprowadzić na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę regulaminu uczestnictwa w konkursie. Celem konkursu jest zwiększenie wiedzy dzieci na temat zasad prawidłowej segregacji bioodpadów oraz korzyści płynących z ich segregacji dla środowiska naturalnego i mieszkańców. Celem konkursu będzie również zachęcenie uczniów i ich opiekunów do aktywnego wspierania działań związanych z ochroną środowiska, integracja dzieci działających na rzecz ochrony środowiska oraz rozwinięcie umiejętności plastycznych wśród dzieci biorących udział w konkursie. Przedmiotem konkursu będzie wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej (plakatu) pn. „Dobre rady na bioodpady”. Uczniowie będą mieli za zadanie stworzyć indywidualną pracę plastyczną (plakat), przedstawiającą pozytywne aspekty zbiórki bioodpadów. Praca będzie miała charakter edukacyjny, pomoże zrozumieć uczniom, że bioodpady nie kończą swojego ”życia” w koszu na śmieci. Konkurs skierowany będzie do uczniów kwidzyńskich szkół podstawowych i przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach wiekowych a) wśród uczniów klas I-III, b) wśród uczniów klas IV-VIII. Wyłonieni zwycięzcy wezmą udział w drugim etapie konkursu, na poziomie międzyszkolnym. Nagrodami za udział i zwycięstwo będą sadzonki drzewek i roślin, torby ekologiczne wielorazowego użytku z logo akcji oraz dyplomy. 9. Organizacja i przeprowadzenie międzyszkolnego konkursu wiedzy o selektywnej zbiórce odpadów ze szczególnym naciskiem na bioodpady dla uczniów szkół średnich z terenu miasta Kwidzyna. Konkurs przeprowadzony zostanie na podstawie przygotowanego przez Wykonawcę regulaminu uczestnictwa w konkursie. Celem konkursu będzie propagowanie wiedzy na temat selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, rozwijanie wrażliwości ekologicznej, promocja działań proekologicznych, kształtowanie poczucia harmonii ze środowiskiem oraz podnoszenie świadomości ekologicznej poprzez edukację młodzieży w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami. Przedmiotem konkursu będzie przygotowanie przez uczestników prezentacji multimedialnej lub krótkiego filmu wraz z hasłem przewodnim zachęcającym do selektywnej zbiórki bioodpadów oraz dbaniem o środowisko. Prezentacja lub film powinny trwać nie dłużej niż 10 minut. Nagrodami za udział i zwycięstwo będą sadzonki drzewek i roślin, torby ekologiczne wielorazowego użytku z logo akcji oraz dyplomy. Poza tym dla zwycięzców trzech pierwszych miejsc należy przewidzieć zakup nagród rzeczowych w postaci drobnego sprzętu elektronicznego, np. dobrej jakości dyski zewnętrzne (min. 1TB), power banki (min.5 000 mAh), itp. Do zadań realizatora kampanii promocyjno-edukacyjnej należeć będzie opracowanie Szczegółowej Strategii Kampanii i załączenie jej do złożonej oferty przetargowej, a z przeprowadzonej kampanii sporządzenie raportu wraz z dokumentacją fotograficzną. Wszelkie planowane działania należy przeprowadzić z zachowaniem zasad równości szans i niedyskryminacji. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na umowę o pracę pracowników biurowych oraz administracyjno- finansowych obsługujących realizację umowy. Ze względu na specyfikę zamówienia Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników merytorycznych na podstawie umowy- zlecenie. 1) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: a) na etapie składania ofert - Wykonawca złoży oświadczenie na Formularzu Oferty, b) na etapie realizacji umowy – zgodnie z treścią projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ, tj. Zamawiający może żądać listy osób zatrudnionych na umowę o pracę wraz ze stosowną informacją z ZUS potwierdzającą odpowiednią ilość osób zatrudnionych na umowę o pracę, za które odprowadzane są składki ubezpieczeniowe. 2) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: a) Zamawiający w każdym czasie, w szczególności w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia w trakcie realizacji zamówienia zatrudnienia osób w innej formie niż określonej w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (dalej Kp), zastrzega sobie prawo do zawnioskowania o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP). W przypadku potwierdzenia przez PIP nie przestrzegania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* Kp, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, niezależnie od kar nałożonych przez PIP, w wysokości 10 000,00 zł. za każdą osobę nie zatrudnioną na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1* Kp. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę w sposób określony w art. 22 § 1* Kp. *art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

II.5) Główny kod CPV: 79342200-5
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 15 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
15

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji: 15 miesięcy od dnia podpisania umowy (wrzesień 2019 r. - listopad 2020 r.)
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnia ww. warunek dot. zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, iż w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje minimum 1 kampanię edukacyjno- informacyjną o wartości min. 100.000,00 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych- referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert- dla usług określonych w rozdziale V ust. 1 pkt. 2) SIWZ- przedstawiony w formie zgodnej z Załącznikiem nr 4 do SIWZ (oryginał);
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Wykonawca wraz z oferta powinien złożyć koncepcji kampanii edukacyjno- promocyjnej, która musi zawierać harmonogram prac oraz kosztorys.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Koncepcja strategii kampanii projektu 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
W przypadku, gdy w czasie obowiązywania niniejszej umowy nastąpi zmiana wysokości stawek podatku od towarów i usług za roboty objęte niniejszą umową, to wynagrodzenie o którym mowa w ust. 2 ulegnie odpowiedniej zmianie, a wysokość nowego wynagrodzenia strony potwierdzą w stosownym aneksie do umowy. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany w niżej wymienionych przypadkach: 1) zmiany terminu realizacji: a) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron; b) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego; c) z powodu zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 2) zmiany wynagrodzenia: a) w przypadku zmiany technologii wykonania przedmiotu umowy na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego i pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego; b) w przypadku odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części usług.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
1.W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dołączone do oferty informacje, że nie mogą być one udostępnione należy złożyć wraz z dokumentem (pismem) wykazującym, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP. Zaleca się, aby informacja wraz z wykazem i były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Informacja o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w Formularzu Oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ). 2. Wykonawca jest jednocześnie zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-08-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/przygotowanie-i-realizacja-kampanii-promocyjno-edukacyjnej-realizowanej-w-ramach-projektu-pn.-_rozbudowa-ripok-w-gilwie-malej-oraz-rozwoj-systemu-selektywnej-zbiorki-bioodpadow_%2C-kwidzyn,77323,ogloszenie.html

http://www.bip.kwidzyn.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Kwidzyn - więcej ofert

  • Kwidzyn: Dam pracę (0)

  • Kwidzyn: Szukam pracy (0)

  • Kwidzyn: Sprzedam (0)

  • Kwidzyn: Kupię (0)

  • Kwidzyn: Dam zlecenie (0)

  • Kwidzyn: Przyjmę zlecenie (0)

  • Kwidzyn: Różności (0)

  • Kwidzyn: Oferty Last minute (0)

  • Kwidzyn: Zamówienia publiczne (27)

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764