logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Barlinek w. zachodniopomorskie: Przygotowanie i wykonanie wydawnictw, tablic informacyjnych i gadżetów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pn. Promocja bioróżnorodności w Gminie Barlinek

22.03.2014
Oferta ważna do:26.03.2014 godz. 11:00
Odsłon: 870

Numer ogłoszenia: 91036 - 2014; data zamieszczenia: 18.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Barlinek , ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek, woj. zachodniopomorskie, tel. 95 7462450 w. 16, faks 95 7461704.

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.bip.barlinek.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowanie i wykonanie wydawnictw, tablic informacyjnych i gadżetów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu pn. Promocja bioróżnorodności w Gminie Barlinek.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.: 1) Przygotowanie i druk wydawnictwa albumowego - 1000 szt. 2) Przygotowanie i druk kalendarza imprez - 500 szt. 3) Przygotowanie i druk widokówek - 3000 szt. 4) Przygotowanie i druk widokówek w kompletach po 10 szt. Plus okładka na komplet - 3000 kpl. 5) Przygotowanie i druk ulotek - 6000 szt. 6) Przygotowanie i druk książeczki edukacyjnej - 1000 szt. 7) Przygotowanie i druk mapy formatu A1 - 5000 szt. 8) Przygotowanie i druk mapki formatu A3 - 1000 szt. 9) Przygotowanie i druk koszulek T-shirt z nadrukiem - 3000 szt. 10) Druk i wykonanie roll-up zwijany z pokrowcem - 3 szt. 11) Przygotowanie i wykonanie puzzle plenerowych - 2 szt. 12) Opracowanie, przygotowanie, druk i wykonanie gry planszowej Wędrówki przyrodnicze z Królową Puszy Barlineckiej - 1000 szt. 13) Przygotowanie i wykonanie kubków z nadrukiem - 1500 szt. 14) Przygotowanie i wykonanie banera z nadrukiem 250cm x 300cm - 1 szt. 15) Przygotowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych zewnętrznych - 4 szt. 16) Przygotowanie, wykonanie i montaż tablic edukacyjnych - 8 szt. 17) Dostawa materiałów ekspozycyjnych: aluramy 70cm x 100cm - 10 szt., aluramy 70cm x 100cm - 24 szt., tektura jednowarstwowa 70 cm x 100cm - 10 ark. 18) Dostawa materiałów biurowych: papier dyplomowy 200g/m2, papier ksero biały - 2 ryzy, papier ksero zielony - 1 ryza, tusz do drukarki HP3525 - 2 kpl., tusz do drukarki Brother DCP J152W - 2kpl. 19) Dostawa stojak pojedynczego na ulotki - 4 szt. 20) Dostawa stojaka obrotowego na karty pocztowe - 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 8 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy pzp, stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.80.00.00-2, 79.82.25.00-7, 30.19.50.00-2, 39.29.41.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w sposób i terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od szczegółowego określenia tego warunku

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu broszur, ulotek, albumów, tablic o wartości co najmniej 20.000 zł. Ocena warunków udziału w postępowaniu będzie polegała na zasadzie spełnia - nie spełni. Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od szczegółowego określenia tego warunku

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający odstępuje od szczegółowego określenia tego warunku

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: - posiada środki finansowe w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) lub zdolności kredytowej w wysokości min. 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Ocena warunków udziału w postępowaniu będzie polegała na zasadzie spełnia - nie spełni. Niespełnienie któregokolwiek z warunków spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Wypełniony formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. b) Zobowiązanie innych podmiotów, które udostępnią wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny i/lub osoby do realizacji zamówienia, zdolności finansowe - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ - jeżeli ma zastosowanie. c) Wycena przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 9 do SIWZ), jako wskazanie sposobu obliczenia ceny.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszcza się na podstawie art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku: 1) Zmian ogólnych: a) zmiany adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy oraz innych danych ujawnionych w rejestrach publicznych, b) zmiany osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy upoważnionych do reprezentacji stron, c) zmiany w kolejności i terminach wykonywanych prac. 2) Zmiany wpływającej na termin wykonania umowy - możliwe jest przedłużenie terminu zakończenia umowy o czas opóźnienia, jeśli opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego i jeśli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie umowy, w zakresie przekazania tekstów/zdjęć. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.barlinek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Barlinek, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.03.2014 godzina 11:00, miejsce: Biuro Obsługi Interesanta, Urząd Miejski w Barlinku, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn.: Promocja bioróżnorodności w Gminie Barlinek współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPZP.04.05.01-32-011/11-00 z dnia 24.01.2014 r..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/przygotowanie-i-wykonanie-wydawnictw%2C-tablic-informacyjnych-i-gadzetow-informacyjno-promocyjnych-w-ramach-projektu-pn.-promocja-bioroznorodnosci-w-gminie-barlinek%2C-barlinek-w.-zachodniopomorskie,52809,ogloszenie.html

http://bip.barlinek.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Barlinek w. zachodniopomorskie - więcej ofert

  • Barlinek w. zachodniopomorskie: Dam pracę (0)

  • Barlinek w. zachodniopomorskie: Szukam pracy (0)

  • Barlinek w. zachodniopomorskie: Sprzedam (0)

  • Barlinek w. zachodniopomorskie: Kupię (0)

  • Barlinek w. zachodniopomorskie: Dam zlecenie (0)

  • Barlinek w. zachodniopomorskie: Przyjmę zlecenie (0)

  • Barlinek w. zachodniopomorskie: Różności (0)

  • Barlinek w. zachodniopomorskie: Oferty Last minute (0)

  • Barlinek w. zachodniopomorskie: Zamówienia publiczne (1)

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764