logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Tomaszów Mazowiecki: Przygotowanie Kampanii Promocji Gospodarczej. Produkcja i emisja 2 spotów radiowych, w ramach projektu pt. „AKTYWNI GOSPODARCZO – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Maz.

Oferta ważna do:02.06.2022 godz. 09:30
Odsłon: 68

Przygotowanie Kampanii Promocji Gospodarczej. Produkcja i emisja 2 spotów radiowych, w ramach projektu pt. „AKTYWNI GOSPODARCZO – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Maz.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI
1.3.) Oddział zamawiającego: URZĄD MIASTA TOMASZÓW MAZOWIECKI
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648310
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: POW 10/16
1.5.2.) Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki
1.5.3.) Kod pocztowy: 97-200
1.5.4.) Województwo: łódzkie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.pub@tomaszow-maz.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.tomaszow.miasta.pl/public/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie Kampanii Promocji Gospodarczej. Produkcja i emisja 2 spotów radiowych, w ramach projektu pt. „AKTYWNI GOSPODARCZO – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Maz.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0c88f0d6-d5c4-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00171038
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-23
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00061182/08/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Przygotowanie Kampanii Promocji Gospodarczej: Spot radiowy
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 - Promocja gospodarcza regionu, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu numer: UDA- RPLD.02.02.02-10-0011/20.
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w niniejszym postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji (wyjaśnienia i zmiana treści SWZ, zawiadomienia, wnioski) oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Elektroniczne składanie ofert, oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych, innych oświadczeń lub dokumentów odbywa się przez stronę internetową https://miniportal.uzp.gov.pl/ za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularze do komunikacji” i udostępnianego przez ePUAP.
Zamawiający rekomenduje wykonawcom, aby komunikowali się z zamawiającym (np. zwrócenie się do zamawiającego o wyjaśnienie SWZ, z zastrzeżeniem iż nie dotyczy składania ofert) za pomocą poczty elektronicznej na adres: zam.pub@tomaszow-maz.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespndencji elektronicznej zostały oisane w Instrukcji Użytkowania Systemu miniPortal oraz w Regulaminie ePUAP. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz komunikacji wynosi 150 MB.7. Dokumenty i oświadczenia elektroniczne tj:
1) ofertę,
2) oświadczenie (o braku podstaw wykluczenia), o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy,
3) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
wykonawcy sporządzają zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania
i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2020 poz. 2452) tj: - w postaci elektronicznej,
w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695,1517,2320) tj.
- opatrują kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub
- podpisem zaufanym lub
- podpisem osobistym.
Formaty danych, o których mowa powyżej oraz standardy zapewniające dostęp do zasobów informacji udostępnianych za pomocą systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań publicznych – zawarty jest w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r.
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Zamawiający rekomenduje, ażeby ofertę sporządzić w formacie danych pdf. Dopuszcza się także złożenie oferty skompresowanej
w formacie .RAR, który to format nie jest wymieniony w powyższym załączniku nr 2 Rozporządzenia w sprawie KRI. Dopuszczalność taką wskazuje orzecznictwo KIO np. sygn 1451/2020.
Zamawiający informuje, że ofertę pierwotnie sporządzoną w formie papierowej następnie przekształconą do postaci elektronicznej np. poprzez jej zeskanowanie
i opatrzenie kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym uznane będzie za złożoną we właściwej formie. Powyższe jest zgodne z opinią wydaną przez UZP, która to opinia uwzględnia stanowiska Ministerstwa Cyfryzacji i Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji uzyskane przez prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w ust. 7 - np.:
- wyjaśnienia oferty,
- wyjaśnienia treści dokumentów lub oświadczeń,
- wyjaśnienie w zakresie rażąco niskiej ceny,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą,
przekazywane w postępowaniu, wykonawca sporządza w postaci elektronicznej np. .pdf, .doc, .docx - lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości (nie jako załącznik do mejla) przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Pozostałe informacje zawiera SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający, udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679".
2. Zamawiający realizuje obowiązki, o których mowa w art. 13 ust. 1 – 2 rozporządzenia 2016/679, przez zamieszczenie wymaganych informacji w SIWZ, zgodnie z poniższym.
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki w imieniu której działa Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego,
ul. POW 10/16, 97-200 Tomaszów Maz., NIP 773-16-56-546, REGON 590648310,
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim jest wyznaczony pracownik Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,

7) związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; (...)
Pozostałe informacje w tym zakresie zawiera SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula została określona w SWZ.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WRIK.271.1.23.2022.ZP
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 30842,40 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Przygotowanie Kampanii Promocji Gospodarczej. Produkcja i emisja 2 spotów radiowych, w ramach projektu pt. „AKTYWNI GOSPODARCZO – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 - Promocja gospodarcza regionu, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu numer: UDA- RPLD.02.02.02-10-0011/20”.

2. Cel:

Celem zadania jest wypracowanie i promocja kompleksowej oferty promocji gospodarczej i inwestycyjnej ukierunkowanej m.in. na wzrost eksportu i zdobywania nowych rynków zbytu dla przedsiębiorstw z miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz nawiązywania przez nich współpracy międzynarodowej obejmującej opracowanie kompleksowych materiałów promocyjnych.

3. Wymagania:
1) Produkcja 2 spotów radiowych o długości min. 30 sekund każdy.
2) Ilość emisji każdego spotu – 42 razy, (przez dwa tygodnie 3 razy dziennie, od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10-18 rozłożone w ciągu całego dnia w różnych pasmach godzinowych).
3) Okres emisji każdego spotu – 14 dni.
4) Emisja spotów powinna odbywać się co najmniej w dwóch stacjach radiowych w tym jednej o zasięgu lokalnym i drugiej o zasięgu ogólnopolskim, w podziale: stacja radiowa
o zasięgu lokalnym (woj. łódzkie) – 21 emisji, stacja radiowa o zasięgu ogólnopolskim – 21 emisji.
5) Emisje w poszczególnych stacjach nie muszą odbywać się jednocześnie w tym samym czasie.
6) Spot będzie emitowany przynajmniej na dwa tygodnie przed planowanymi imprezami wystawienniczymi.
7) Zamawiający przekaże wykonawcy wszelkie informacje, jakie mają znaleźć się w spocie.
8) Spot zawierać powinien informacje czytane przez lektora z podkładem muzycznym:
a) informacje promujące projekt: nazwa beneficjenta, tytuł projektu, cel oraz z jakich środków dofinansowany,
b) informacje o organizowanym wydarzeniu: nazwa, data, miejsce.
9) Wykonawca prześle zamawiającemu do akceptacji ostateczny projektu spotu.
10) Wykonawca przedstawi harmonogram proponowanych emisji.
11) Emisje odbywać będą się w trakcie realizacji zadania, tj. w III kwartale 2022 r. i w III kwartale 2023 r. Dokładny termin zostanie uzgodniony w wykonawcą, gdy będzie znana data promowanych imprez wystawienniczych.
12) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przekazania zamawiającemu spotu
w wersji elektronicznej na nośniku cyfrowym.
13) Wykonawca dostarczy zamawiającemu wersję spotu możliwą do umieszczenia
w Internecie oraz na stronie internetowej zamawiającego.
14) Na mocy umowy wykonawca zobowiąże się przenieść na zamawiającego, z chwilą wydania nośników, na których utrwalono przedmiot umowy, autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy na wszystkich polach eksploatacji.
15) Finalny materiał radiowy musi spełniać wymogi stacji radiowych działających na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
16) Materiał radiowy musi spełniać wymogi emisji w kampanii internetowej z należytym zachowaniem wysokiej jakości dźwięku.
17) Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. – o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020 poz.1062).
4.2.6.) Główny kod CPV: 92210000-6 - Usługi radiowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający zgodnie z przepisami ustawy pzp określa poniżej wszystkie kryteria, którymi będzie się kierował przy ocenie ofert, szczegółowo je opisując, wskazując do czego się odnoszą oraz, w jaki sposób nastąpi ocena treści oferty przy ich zastosowaniu.
2. Sposób oceny ofert jest w taki sposób skonstruowany, aby zapewniał obiektywną ocenę złożonych ofert tym samym wyłączona zostaje możliwość subiektywnej, uznaniowej
i dowolnej oceny przez członków komisji przetargowej lub inne osoby wykonujące czynności w tym zakresie ze strony zamawiającego.
3. Szczegółowość, kompletność i jednoznaczność opisu kryteriów oceny ofert umożliwia każdemu znającemu treść ofert dokonanie ich właściwej i obiektywnie uzasadnionej oceny i hierarchizacji w rankingu ofert najkorzystniejszych.
4. Kryteriami oceny ofert są:
- Cena oferty (C) – znaczenie 100%.
5. Punktacja ofert dokonana zostanie wg następujących zasad:

Kryterium: CENA OFERTY
Cena najniższa z badanych
Ilość punktów „C”= ………………………………………………………………… x 100 (znaczenie kryterium).
Cena badanej oferty

Zamawiający przyzna punkty ofercie badanej w kryterium CENA stosując działanie zgodnie z powyższym wzorem. Maksymalna przyznana liczba punktów w tym kryterium nie przekroczy 100.
Każdy z wykonawców składających ofertę, otrzyma na podstawie przedłożonej oferty i dokonanych przeliczeń odpowiednią ilość punktów za kryterium.
Zamawiający na podstawie obliczeń przyzna ostateczną liczbę punktów poszczególnym wykonawcom wg następującego wzoru.
Po=C
Gdzie:
Po – punktacja oferty,
C – ilość pkt oferty w kryterium: Cena.
Oferta, która otrzyma największą, łączną ilość punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Na ofertę składają się:
1) formularz oferty,
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - (zał. 1 SWZ),
3) oświadczenie, o których mowa w pkt 2 (składa każdy z wykonawców - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców) - (zał. 1 SWZ),
4) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z wykonawców nie może podlegać wykluczeniu, dlatego oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z wykonawców - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie:
1) podwykonawstwa zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszej umowy,
2) zmiany terminu realizacji umowy o ile konieczność ta będzie spowodowana przyczynami niezależnymi od zamawiającego oraz od wykonawcy i pod warunkiem, że każda ze stron w ciągu 7 dni od zaistnienia tych przyczyn powiadomi drugą stronę o ich zaistnieniu, tj. w przypadku wystąpienia:
a) siły wyższej a także innych zdarzeń, na które strony nie mają wpływu, lecz które utrudniają pełne lub częściowe wypełnienie zobowiązań wymienionych w umowie i których nie da się uniknąć nawet w przypadku maksymalnej staranności stron w tym stany epidemiczne/pandemiczne, działania wojenne;
b) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy;
c) działania lub zaniechania osób trzecich (np. organów administracji publicznej i innych podmiotów uczestniczących w procedurze opiniowania i uchwalania).
2. Strony dopuszczają także zmianę postanowień niniejszej umowy zgodnie z wymogami art. 455 ust. 1, 2, 3, 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności, gdy wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmiany wynagrodzenia albo w sposób nieznaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy,
w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572),
‒ jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 - wykonawca zobowiązany jest wykazać wpływ zmiany regulacji na koszty wykonania przedmiotowego zamówienia przedstawiając stosowne dokumenty lub oświadczenia.
5. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o maksymalną wartość nie większą niż 10% wartości umowy w terminie nie wcześniejszym niż 30 dni od dnia zawarcia umowy.
6. W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 i 5, sposób ustalania zmiany nastąpi w oparciu o wskaźnik ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statycznego lub przez wskazanie innej podstawy, w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, w przypadku których zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia.
7. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 5-6, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące przesłanki: przedmiotem zamówienia są usługi, a okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.
8. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w ust. 3 i 5 rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy zaistnieje konieczność wprowadzenia zmian w wyniku zmiany wytycznych lub zaleceń instytucji, która przyznała środki na współfinansowanie projektu.
Pozostałe zmiany z uwagi na ograniczenia pola tekstowego zawiera wzór umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-02 09:30
8.2.) Miejsce składania ofert: Na oficjalną Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) Zamawijącego na e PUAP (wln5m2j74x) wpływają oferty składane przez Wykonawców. Każda oferta musi być zaszyfrowana. Zaszyfrowane oferty stanowią załączxnik do przesłanego na ESP formularza. Wykonawca posiadający konto na portalu ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania ofertyy lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-02 10:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-01
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
a także:
http://bip.tomaszow.miasta.pl/public/?id=217167
Jednocześnie zamawiający informuje, że w związku z brakiem legalnej definicji „adres strony internetowej prowadzonego postępowania” – wszelkie dokumenty zamieszczane będą na stronach określonych powyżej.
2. Szczegółowo warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym integralną część specyfikacji.
3. Zamawiający oprócz obligatoryjnych podstaw wykluczenia określonych w art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych przewiduje zastosowanie podstaw wykluczenia określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/przygotowanie-kampanii-promocji-gospodarczej.-produkcja-i-emisja-2-spotow-radiowych%2C-w-ramach-projektu-pt.-_aktywni-gospodarczo-%E2%80%93-kompleksowa-promocja-potencjalu-gospodarczego-miasta-tomaszowa-maz.%2C-tomaszow-mazowiecki,86858,ogloszenie.html

https://miniportal.uzp.gov.pl/
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Tomaszów Mazowiecki - więcej ofert

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764