logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Tomaszów Mazowiecki: Przygotowanie Kampanii Promocji Gospodarczej. Produkcja i emisja spotów TV, w ramach projektu pt. „AKTYWNI GOSPODARCZO – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego”.

Oferta ważna do:23.05.2022 godz. 09:30
Odsłon: 75

Przygotowanie Kampanii Promocji Gospodarczej. Produkcja i emisja spotów TV, w ramach projektu pt. „AKTYWNI GOSPODARCZO – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI
1.3.) Oddział zamawiającego: URZĄD MIASTA TOMASZÓW MAZOWIECKI
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648310
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: POW 10/16
1.5.2.) Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki
1.5.3.) Kod pocztowy: 97-200
1.5.4.) Województwo: łódzkie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski
1.5.7.) Numer telefonu: 44 724 23 11
1.5.8.) Numer faksu: 44 724 23 11
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.pub@tomaszow-maz.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.tomaszow.miasta.pl/public/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie Kampanii Promocji Gospodarczej. Produkcja i emisja spotów TV, w ramach projektu pt. „AKTYWNI GOSPODARCZO – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego”.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ed58c3ba-d28a-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00157327
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-13
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00061182/07/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.56 Przygotowanie Kampanii Promocji Gospodarczej: Spot TV, Produkcja i Emisja spotu TV
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

projektu pt. „AKTYWNI GOSPODARCZO – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.tomaszow.miasta.pl/public/?id=217167
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w
niniejszym postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji (wyjaśnienia i zmiana treści
SWZ, zawiadomienia, wnioski) oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
zamawiającym
a wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zamawiający
rekomenduje wykonawcom, aby komunikowali się z zamawiającym (np. zwrócenie się do
zamawiającego o wyjaśnienie SWZ) za pomocą poczty elektronicznej na adres:
zam.pub@tomaszowmaz.pl.Dopuszczalna jest także komunikacja przez:
url.https://miniportal.uzp.gov.pl/ePUAP
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania
dokumentówelektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przyich użyciu zostały opisane w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz
Regulaminie ePUAP
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający, udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679".
2. Zamawiający realizuje obowiązki, o których mowa w art. 13 ust. 1 – 2 rozporządzenia 2016/679, przez zamieszczenie wymaganych informacji w SIWZ, zgodnie z poniższym.
3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina - Miasto Tomaszów Mazowiecki w imieniu której działa Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, ul. POW 10/16, 97-200 Tomaszów Maz., NIP 773-16-56-546, REGON 590648310,
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim jest wyznaczony pracownik Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Zamawiający informuje, iż wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WRIK.271.1.21.2022.ZP
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 29900,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa zamówienia: Przygotowanie Kampanii Promocji Gospodarczej. Produkcja i emisja spotów TV, w ramach projektu pt. „AKTYWNI GOSPODARCZO – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 - Promocja gospodarcza regionu, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu numer: UDA- RPLD.02.02.02-10-0011/20.
2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja Zadania 2 - Przygotowanie Kampanii Promocji Gospodarczej. Spoty TV (Produkcja) i Emisja spotów TV, w ramach projektu pt. „AKTYWNI GOSPODARCZO – kompleksowa promocja potencjału gospodarczego miasta Tomaszowa Mazowieckiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa II - Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 - Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 - Promocja gospodarcza regionu, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu numer: UDA- RPLD.02.02.02-10-0011/20.
3. Opis przedmiotu zamówienia: Celem zadania jest wypracowanie i promocja kompleksowej oferty promocji gospodarczej i inwestycyjnej ukierunkowanej m.in. na wzrost eksportu i zdobywania nowych rynków zbytu dla przedsiębiorstw z miasta Tomaszowa Mazowieckiego oraz nawiązywania przez nich współpracy międzynarodowej obejmującej opracowanie kompleksowych materiałów promocyjnych.
4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarto w części IV – stanowiącej integralną część SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 92220000-9 - Usługi telewizyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 5. Kryteriami oceny ofert są:
- Cena oferty (C) – znaczenie 100%,
6. Punktacja ofert dokonana zostanie wg następujących zasad:


Kryterium: CENA OFERTY
Cena najniższa z badanych
Ilość punktów „C”= ………………………………………………………………… x 100 (znaczenie kryterium).
Cena badanej oferty

Zamawiający przyzna punkty ofercie badanej w kryterium CENA stosując działanie zgodnie z powyższym wzorem. Maksymalna przyznana liczba punktów w tym kryterium nie przekroczy 100.
Każdy z wykonawców składających ofertę, otrzyma na podstawie przedłożonej oferty i dokonanych przeliczeń odpowiednią ilość punktów za kryterium.
Zamawiający na podstawie obliczeń przyzna ostateczną liczbę punktów poszczególnym wykonawcom wg następującego wzoru.
Po=C
Gdzie:
Po – punktacja oferty,
C – ilość pkt oferty w kryterium: Cena.
Oferta, która otrzyma największą, łączną ilość punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie o
niepodleganiu wykluczeniu
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
3. Na ofertę składają się:
1) formularz oferty,
2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - (zał. 1 SWZ),
3) oświadczenie, o których mowa w pkt 2 (składa każdy z wykonawców - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców) - (zał. 1 SWZ),
4) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
oświadczenie, o niepodleganiu wykluczenia (składa każdy z wykonawców - w przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie:
1) podwykonawstwa zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszej umowy,
2) zmiany terminu realizacji umowy (organizacji zaplanowanych imprez wystawienniczych), o ile konieczność ta będzie spowodowana przyczynami niezależnymi od zamawiającego oraz od wykonawcy i pod warunkiem, że każda ze stron w ciągu 2 dni od zaistnienia tych przyczyn powiadomi drugą stronę o ich zaistnieniu, tj. w przypadku wystąpienia:
a) siły wyższej a także innych zdarzeń, na które strony nie mają wpływu, lecz które utrudniają pełne lub częściowe wypełnienie zobowiązań wymienionych w umowie i których nie da się uniknąć nawet w przypadku maksymalnej staranności stron w tym stany epidemiczne/pandemiczne, działania militarne
b) zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy;
c) działania lub zaniechania osób trzecich (np. organów administracji publicznej i innych podmiotów uczestniczących w procedurze opiniowania i uchwalania),
2. Strony dopuszczają także zmianę postanowień niniejszej umowy zgodnie z wymogami art. 455 ust. 1, 2, 3, 4 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności, gdy wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmiany wynagrodzenia albo w sposób nieznaczny rozszerza albo zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)
‒ jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 - wykonawca zobowiązany jest wykazać wpływ zmiany regulacji na koszty wykonania przedmiotowego zamówienia przedstawiając stosowne dokumenty lub oświadczenia.
5. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o maksymalną wartość nie większą niż 10% wartości umowy w terminie nie wcześniej niż 30 dni od dnia zawarcia umowy.
6. W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 5, sposób ustalania zmiany nastąpi w oparciu o wskaźnik ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statycznego lub przez wskazanie innej podstawy, w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, w przypadku których zmiana ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia.
7. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 5-6, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące przesłanki: przedmiotem zamówienia są usługi, a okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.
8. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów, o których mowa w ust. 5 rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie.
Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w tej sekcji - wszelkie pozostałe informacje w zakresie zmiany umowy zawarte są w
załączniku do SWZ - wzorze umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-23 09:30
8.2.) Miejsce składania ofert: Na oficjalną Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) Zamawiającego na ePUAP wpływają oferty składane w danym postępowaniu przez Wykonawców. Każda oferta musi być zaszyfrowana. Zaszyfrowane oferty stanowią załącznik do przesłanego na ESP wniosku. Wykonawca posiadający konto na portalu ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-23 10:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-21
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Wszelkie nieuregulowane kwestie niniejszego ogłoszenia można odnaleźć w SWZ - na stronie prowadzonego postępowania tj. na BIP i MINIPORTAL.
https://miniportal.uzp.gov.pl/
a także:
http://bip.tomaszow.miasta.pl/public/?id=217167
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa część IV SWZ – stanowiąca jej załącznik.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - uzasadnienie w tym zakresie zawarte w roz. 23 SWZ.
W niniejszym postępowaniu zamawiający opisał wszystkie wymagania jakościowe co do wykonania należycie przedmiotu zamówienia a także dostarczy niezbędne treści do wyemitowania materiału. Wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia, o których mowa w art. 246 ust. 2 ustawy Pzp zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia jest tak precyzyjny, że bez względu na fakt, kto będzie wykonawcą przedmiotu zamówienia, jedyną różnicą będą zaoferowane ceny (tzn. przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany - identyczny, niezależnie od tego, który z wykonawców go wykona). W związku z powyższym zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert albo jako kryterium o wadze przekraczającej 60%. Zamawiający zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji
Rosyjskiej na Ukrainę, wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 tejże ustawy, stosuje sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Pzp. Biorąc pod uwagę powyższe – zamawiający wykluczy wykonawcę na podst.. art. 7 ust. 1 wskazanej powyżej ustawy: 1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy
w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę,
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3; 3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w art. 7 ust. 1 ustawy. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają
karze pieniężnej. Karę pieniężną, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/przygotowanie-kampanii-promocji-gospodarczej.-produkcja-i-emisja-spotow-tv%2C-w-ramach-projektu-pt.-_aktywni-gospodarczo-%E2%80%93-kompleksowa-promocja-potencjalu-gospodarczego-miasta-tomaszowa-mazowieckiego_.%2C-tomaszow-mazowiecki,86781,ogloszenie.html

http://bip.tomaszow.miasta.pl/public/?id=217167
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Tomaszów Mazowiecki - więcej ofert

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764