logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Przygotowanie techniczne, produkcja oraz dostawa materiałów promocyjnych PARP

Oferta ważna do:27.09.2021 godz. 11:00
Odsłon: 169

Przygotowanie techniczne, produkcja oraz dostawa materiałów promocyjnych PARP

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 017181095
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Pańska 81/83
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 00-834
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzp@parp.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.parp.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

agencja działająca na podstawie ustawy
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

wspieranie i rozwój przedsiębiorczości
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie techniczne, produkcja oraz dostawa materiałów promocyjnych PARP
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cc800d6a-154a-11ec-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00183241
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-16
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00011362/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.16 Przygotowanie materiałów promocyjnych PARP
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

POIR, POPW, POWER, Norweg
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://parp.eb2b.com.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Nie
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie prowadzone jest na
Platformie dostępnej na stronie internetowej: https://parp.eb2b.com.pl
Próbki, pod rygorem nieważności, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii PARP (parter), ul. Pańska 81/83, Warszawa do terminu składania ofert. Próbki wykonawca składa za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: ) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej
niż 4/1 mb/s,
2) komputer klasy PC lub Mac, o następującej konfiguracji: pamięć RAM min. 8 GB, procesor Intel IV 4GHz, jeden z systemów operacyjnych: MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna najnowsza wersja przeglądarki internetowej; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 11.0.
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program obsługujący stosowane przez wykonawcę formaty plików (np. Acrobat Reader dla plików w formacie .pdf pakiet Office lub równoważny),
6) Zamawiający dopuszcza przesyłanie plików w formatach danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) – w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx, .rtf lub .odt. pades, xades. Zamawiający zaleca przesyłanie plików w formacie .pdf.
7) Zalecenia Zamawiającego dotyczące kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
a) dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się zastosowanie podpisu w formacie PAdES,
b) dla dokumentów w formacie innym niż .pdf zaleca się zastosowanie podpisu wewnętrznego w formacie XAdES. Wykonawca zobowiązany jest załączyć plik z dokumentem oraz plik z podpisem, czyli 2 pliki.
4. Instrukcja korzystania z Platformy:
1) w zakładce „Postępowania”, dalej „Lista postępowań otwartych” Wykonawca wybiera niniejsze postępowanie oraz korzystając z polecenia „Zgłoś się do udziału w postępowaniu” przechodzi odpowiednio do Formularza rejestracyjnego – w przypadku, kiedy Wykonawca nie posiada konta na Platformie, lub panelu logowania użytkownika do systemu w przypadku posiadania konta na Platformie;
2) po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzymuje wiadomość elektroniczną (e-mail) informującą, że może dokonać pierwszego logowania do Platformy. Rejestracja nowego konta podlega weryfikacji i akceptacji operatora, która może potrwać do 24h (8h roboczych);
3) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Platformy. Po wprowadzeniu danych użytkownika, tj. adresu e-mail oraz hasła zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez Platformę;
4) Wszelkie dokumenty, oświadczenia, informacje, o których mowa w SWZ, należy wczytać jako załączniki na Platformie, według Instrukcji korzystania z Platformy, dostępnej dla zalogowanych użytkowników w zakładce „Pomoc” – „Instrukcje”.
5) Zamawiający zaleca wczytywanie na Platformę plików w maksymalnym rozmiarze do 50 MB.
6) Ewentualne wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, składane są przy użyciu zakładki „Pytania/informacje”.
7) Zamawiający wskazuje, że informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych, oznacza:
a) szyfrowanie za pomocą protokołu TLS;
b) formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8;
c) wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy;
d) pliki oferty wczytane, w sekcji Załączniki, przez Wykonawcę na Platformę i zapisane, widoczne są jako zaszyfrowane, możliwość otwarcia plików dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert;
e) oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie „Data przesłania”.
8) Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.10.) Przyczyny odstąpienia od komunikacji elektronicznej:

zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (art. 65 ust. 1 pkt 4 ustawy)
3.11.) Sposób nieelektronicznego składania ofert, wniosków, oświadczeń oraz innych dokumentów: Próbki, pod rygorem nieważności, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii PARP (parter), ul. Pańska 81/83, Warszawa do terminu składania ofert. Próbki wykonawca składa za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administrator danych osobowych Administratorem danych
jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) z siedzibą w Warszawie (00-834), ul.
Pańska 81/83. Kontakt do administratora: adres e-mail biuro@parp.gov.pl lub listownie na wyżej
podany adres.2. Inspektor ochrony danych (IOD)Z IOD mogą się Państwo kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych poprzez adres e-mail iod@parp.gov.pl lub na
adres siedziby Administratora.3. Cel i podstawy przetwarzania danych Dane będą przetwarzane w celu
wywiązania się z obowiązków prawnych, takich jak np. ustawa z dnia 11
września 2019 roku Prawo zamówień publicznych, w związku z przeprowadzeniem postępowania
przetargowego lub ofertowego oraz zawarcia i wykonania umowy. 4. Okres przechowywania danych
Czas przechowywania danych uzależniony jest od zasad odnoszących się do źródeł finansowania
umowy.5. Odbiorcy danych osobowych Dane mogą być ujawnione następującym kategoriom
odbiorców danych: a) osobom i podmiotom na podstawie art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września
2019 r. – Prawo zamówień publicznych,b) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym
zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które
wynikają z przepisów prawa, c) podmiotom świadczącym usługi niezbędne do realizacji przez PARP
zadań, w tym partnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne.6. Prawa
osób, których dane dotyczą Na każdym etapie przetwarzania przez PARP danych, mają Państwo
prawo do:a) dostępu do swoich danych, w tym uzyskania informacji o zakresie przetwarzanych przez
nas danych oraz uzyskania kopii tych danych,b) modyfikacji i poprawienia swoich danych, w tym, jeżeli
nie będą zachodziły inne prawne przeciwwskazania do ograniczenia ich zakresu przetwarzania;c)
całkowitego usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli nie będą zachodziły inne
przeciwskazania prawne, d) niepodlegania automatycznym decyzjom opartym na profilowaniu;
e)wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzanych danych osobowych (w tym wycofania
zgody);f) przeniesienia danych do innego Administratora, jeśli dane przetwarzane są w związku z
udzieloną zgodą lub zawartą umową. Żądanie realizacji swoich praw mogą Państwo zrealizować za
pośrednictwem wniosku (do pobrania bezpośrednio ze strony internetowej PARP, łącze do dokumentu
znajduje się na dole strony w zakładce „Ochrona danych osobowych”) lub poprzez e-mail.
Szczegółowe informacje ten temat dostępne są na stronie internetowej PARP, w zakładce „Ochrona danych osobowych”. Ponadto każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-
193Warszawa).7.Jednocześnie Zamawiający informuje, że odbiorcą danych osobowych będzie także
eB2B Sp. z o.o., Al. Komisji Edukacji Narodowej 51 lok. U 21, 02-797 Warszawa, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000288535, REGON: 141119039, NIP: 951-223-07-07, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której
PARP prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: p/83/DKM/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 243729,33 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: przygotowaniu technicznym, produkcji i dostawie materiałów promocyjnych PARP, zgodnie z podziałem na pakiety:
PAKIET A - Korporacyjny PARP;
PAKIET B - Programowy - Perspektywa finansowa na lata 2014-2020;
PAKIET C – Norweski Mechanizm Finansowy na lata 2014-2021;
PAKIET D - System Wczesnego Ostrzegania;
4.2.6.) Główny kod CPV: 79341000-6 - Usługi reklamowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane

79820000-8 - Usługi związane z drukowaniem

79822500-7 - Usługi projektów graficznych

79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: W każdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.Punkty otrzymane przez daną ofertę w każdym z kryteriów zostaną do siebie dodane. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego Oferta uzyska największą liczbę punktów.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 48
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
jakość, w tym do parametry techniczne, właściwości estetyczne i funkcjonalne takie jak dostępność dla osób niepełnosprawnych lub uwzględnianie potrzeb użytkowników
4.3.5.) Nazwa kryterium: Jakość próbek materiałów promocyjnych
4.3.6.) Waga: 48
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium społeczne - Zatrudnienie na umowę o pracę 1 osoby z niepełnosprawnością
4.3.6.) Waga: 2
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Rozwiązania proekologiczne
4.3.6.) Waga: 2
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
W zakresie „zdolności technicznej lub zawodowej” Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie:
2 usługi polegające na opracowaniu projektów graficznych, przygotowaniu technicznym do produkcji i dostawie materiałów promocyjnych, przy czym każda z usług miała wartość co najmniej 30 000,00 zł brutto (w przypadku, gdy wartość zamówienia została określona w walucie innej niż złoty należy przeliczyć wg średniego kursu złotego ogłoszonego przez Prezesa NBP i obowiązującego w dniu podpisania umowy na realizację zamówienia);
b) skieruje osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia:
Kierownika projektu – osobę, która kierowała realizacją co najmniej 2 usług (przynajmniej dwóch pracowników do każdej jednej usługi) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, polegających na opracowaniu projektów graficznych, produkcji i dostawie materiałów promocyjnych, o wartości co najmniej 30 000,00 zł brutto każda (w przypadku, gdy wartość zamówienia została określona w walucie innej niż złoty należy przeliczyć wg średniego kursu złotego ogłoszonego przez Prezesa NBP i obowiązującego w dniu podpisania umowy na realizację zamówienia).
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy, o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie podstaw wkluczenia z postępowania, o których mowa:
a) art. 108 ust.1 pkt 3 uPzp,
b) art. 108 ust. 1 pkt 4 uPzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
c) art. 108 ust.1 pkt 5 uPzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
d) art. 108 ust.1 pkt 6 uPzp,
e) art. 109 ust.1 pkt 1 uPzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z2019r. poz.1170),
f) art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b uPzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,
g)art. 109 ust.1 pkt 2 lit. c uPzp,
h) art. 109 ust.1 pkt 3 uPzp, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,
i) art. 109 ust.1 pkt 5–10 uPzp.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane;
2) dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonywane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie 3 miesięcy;
3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby - w przypadku polegania wykonawcy na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, (jeżeli dotyczy);
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawca wraz z ofertą składa:
1) Formularz ofertowy, Zamawiający zaleca przygotowanie z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SWZ, w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
2) Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ, w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zawierające w szczególności informacje:
a) o tym, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Rozdziale X SWZ,
b) o tym, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych w Rozdziale XI SWZ,
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego wykonawcy zasoby na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w przypadku wykonawcy, który wykazując spełnienie warunków udziału w postepowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, o tym, których warunków dotyczą udostępniane przez inne podmioty zasoby, załącznik nr 5 do SWZ (jeżeli dotyczy). Zobowiązanie należy złożyć w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby.
4) oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy – w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 uPzp, w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, stanowiące Załącznik nr 6 do SWZ.
5) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotu udostępniającego zasoby chyba, że umocowanie do reprezentacji wynika z wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby udzielające pełnomocnictw, albo elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza);
6) Przedmiotowe środki dowodowe:
3 szt. próbek materiałów promocyjnych, tj.:
a) 1 szt. parasola (Tabela dla Pakietu A - poz. 12 w Tabeli nr 1 w OPZ),
b) 1 szt. kubka (Tabela dla Pakietu A - poz. 4 w Tabeli nr 1 w OPZ),
c) 1 szt. notatnika konferencyjnego (Tabela dla Pakietu B - poz. 6 w Tabeli nr 1 w OPZ).
7) wymóg fakultatywny: Opis rozwiązań proekologicznych
8) W Formularzu ofertowym Wykonawca wskaże zatrudnienie na umowę o pracę 1 osoby niepełnosprawnej (zgodnie z opisem o którym mowa w Rozdziale XVII pkt. 1.4.) (wymóg fakultatywny).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XIV ust. 3 pkt 2) składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewidział zmiany umowy w § 13 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-27 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://parp.eb2b.com.pl oraz Próbki pod rygorem nieważności, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii PARP (parter), ul. Pańska 81/83, Warszawa
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-27 11:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-26


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/przygotowanie-techniczne%2C-produkcja-oraz-dostawa-materialow-promocyjnych-parp%2C-warszawa,84807,ogloszenie.html

https://parp.eb2b.com.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764