logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Piotrków Trybunalski: Realizacja działań promocyjnych w ramach realizacji projektu . Zamówienie podzielone jest na 3 Części.

28.10.2023
Oferta ważna do:06.11.2023 godz. 09:00
Odsłon: 157

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Realizacja działań promocyjnych w ramach realizacji projektu . Zamówienie podzielone jest na 3 Części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Piotrkowski
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648416
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Dąbrowskiego 7
1.5.2.) Miejscowość: Piotrków Trybunalski
1.5.3.) Kod pocztowy: 97-300
1.5.4.) Województwo: łódzkie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski
1.5.7.) Numer telefonu: 447328800
1.5.8.) Numer faksu: 447328803
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiat-piotrkowski.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-piotrkowski.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Realizacja działań promocyjnych w ramach realizacji projektu . Zamówienie podzielone jest na 3 Części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cc80f487-749b-11ee-a60c-9ec5599dddc1
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00465443
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-27
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00053379/06/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.9 Zakup materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu "Kompleksowa promocja i wsparcie w rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu
Kompleksowa promocja i wsparcie w rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego, jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego”, nr RPLD.02.02.02-10-0020/20 w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.powiat-piotrkowski.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://powiat-piotrkowski.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://powiat-piotrkowski.ezamawiajacy.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Piotrkowskiego z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 7, w Piotrkowie Trybunalskim (kod pocztowy: 97-300), tel.: 44 732 88 00, adres e-mail: starosta@powiat-piotrkowski.pl
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: s.tokarska@powiat-piotrkowski.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Piotrkowskiego z siedzibą przy ul. Dąbrowskiego 7, w Piotrkowie Trybunalskim (kod pocztowy: 97-300), tel.: 44 732 88 00, adres e-mail: starosta@powiat-piotrkowski.pl
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: s.tokarska@powiat-piotrkowski.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy Pzp., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IM.272.56.2023.AZ
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 3
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część nr 1 zamówienia – Artykuły o charakterze gospodarczym
Przedmiotem zamówienia jest realizacja działań promocyjnych w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa promocja i wsparcie w rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego, jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego”, nr RPLD.02.02.02-10-0020/20 w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
79810000-5 - Usługi drukowania

79341000-6 - Usługi reklamowe

79822500-7 - Usługi projektów graficznych

79342200-5 - Usługi w zakresie promocji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60%;
2) Termin realizacji przedmiotu zamówienia (TR)– – waga kryterium 40%.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1. Cena (C) – waga 60 %
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 60 pkt
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia (TR)– waga 40 %
a) W kryterium „Termin realizacji przedmiotu zamówienia” ocena ofert zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:
(TR)– = (TRmin : TRx) x 40
gdzie:
(TR)– - ilość punktów przyznanych danej ofercie za „najkrótszy termin realizacji”
(TRmin ) ilość dni realizacji zaoferowana w ofercie z najkrótszym terminem realizacji
(TRx ) -- ilość dni realizacji zaoferowana w ofercie, dla której obliczany jest wynik
b) Minimalny termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 7 dni kalendarzowych, maksymalny termin do 30 listopada 2023 roku, od dnia zawarcia umowy.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji przedmiotu zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część nr 2 zamówienia – Narzędzia informacyjno-promocyjne oraz tłumaczenie materiałów
Przedmiotem zamówienia jest realizacja działań promocyjnych w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa promocja i wsparcie w rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego, jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego”, nr RPLD.02.02.02-10-0020/20 w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.Zamówienie podzielone jest na 3 Części:

4.2.6.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

22160000-9 - Informatory

22150000-6 - Broszury

22852000-7 - Foldery

79810000-5 - Usługi drukowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60%;
2) Termin realizacji przedmiotu zamówienia (TR)– – waga kryterium 40%.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1. Cena (C) – waga 60 %
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 60 pkt
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia (TR)– waga 40 %
a) W kryterium „Termin realizacji przedmiotu zamówienia” ocena ofert zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:
(TR)– = (TRmin : TRx) x 40
gdzie:
(TR)– - ilość punktów przyznanych danej ofercie za „najkrótszy termin realizacji”
(TRmin ) ilość dni realizacji zaoferowana w ofercie z najkrótszym terminem realizacji
(TRx ) -- ilość dni realizacji zaoferowana w ofercie, dla której obliczany jest wynik
b) Minimalny termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 7 dni kalendarzowych, maksymalny termin do 30 listopada 2023 roku, od dnia zawarcia umowy.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji przedmiotu zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Część nr 3 zamówienia – Materiały info-promo oraz materiały piśmiennicze
Przedmiotem zamówienia jest realizacja działań promocyjnych w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa promocja i wsparcie w rozwoju internacjonalizacji przedsiębiorstw z wykorzystaniem potencjału gospodarczego powiatu piotrkowskiego, jako klucz do zwiększenia międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego”, nr RPLD.02.02.02-10-0020/20 w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zamówienie podzielone jest na 3 Części:

4.2.6.) Główny kod CPV: 22462000-6 - Materiały reklamowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60%;
2) Termin realizacji przedmiotu zamówienia (TR)– – waga kryterium 40%.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:
1. Cena (C) – waga 60 %
cena najniższa brutto*
C = ------------------------------------------------ x 60 pkt
cena oferty ocenianej brutto
* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu

a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia (TR)– waga 40 %
a) W kryterium „Termin realizacji przedmiotu zamówienia” ocena ofert zostanie dokonana zgodnie ze wzorem:
(TR)– = (TRmin : TRx) x 40
gdzie:
(TR)– - ilość punktów przyznanych danej ofercie za „najkrótszy termin realizacji”
(TRmin ) ilość dni realizacji zaoferowana w ofercie z najkrótszym terminem realizacji
(TRx ) -- ilość dni realizacji zaoferowana w ofercie, dla której obliczany jest wynik
b) Minimalny termin wykonania przedmiotu zamówienia wynosi 7 dni kalendarzowych, maksymalny termin do 30 listopada 2023 roku, od dnia zawarcia umowy.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji przedmiotu zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie:
• dla Części 3 - co najmniej jedno (1) zamówienie polegające na dostawie materiałów informacyjno-promocyjnych, piśmienniczych o wartości brutto nie mniejszej niż 50.000 PLN,
• dla Części 1 i 2 - Zamawiający nie stawia warunków, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać,

UWAGA:
 Zamawiający uznaje za wystarczające wskazanie w wykazie, o którym mowa w rozdziale 10 ust. 2 pkt. 3) SWZ tylko takich dostaw, które potwierdzą spełnianie warunków postawionych przez Zamawiającego
 Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami to wykaz, o którym mowa w rozdziale 10 ust. 2 pkt. 3) SWZ dotyczy dostaw, w których wykonaniu wykonawca bezpośrednio uczestniczył.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie o aktualności informacji w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 6 do SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz należycie wykonanych w okresie ostatnich 3 lat od dnia, w którym upływa termin składnia ofert, dostaw spełniających warunki, o których mowa w rozdziale 8 SWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ (Doświadczenie zawodowe)
Dowody określające czy dostawy wskazane w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie przesłanek wykluczenia, o których mowa:
1) w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
2) w art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz w zakresie spełniania warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2a do SWZ
5. Zamawiający, mając na uwadze, charakter zamówienia i proporcjonalność, określa szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, tzn.:
1) warunek określony w rozdziale 8 ust. 2 pkt 4 SWZ, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie wykonawcy), musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców działających wspólnie,
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach – w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, tych wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty, w celu wykazania spełniania warunków udziału, oświadczenie o podziale zadań pomiędzy współwykonawców, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - załącznik nr 4 do SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-06 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy zakupowej Marketplanet dostępnej pod adresem internetowym https://powiat-piotrkowski.ezamawiajacy.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-06 09:10
8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-05


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/realizacja-dzialan-promocyjnych-w-ramach-realizacji-projektu-.-zamowienie-podzielone-jest-na-3-czesci.%2C-piotrkow-trybunalski,91379,ogloszenie.html

http://www.powiat-piotrkowski.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Piotrków Trybunalski - więcej ofert

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764