logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Zegrze: Realizacja filmów dokumentalno - historycznych oraz promocyjnych dla Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej w Zegrzu.

Oferta ważna do:31.05.2023 godz. 08:00
Odsłon: 82

Realizacja filmów dokumentalno - historycznych oraz promocyjnych dla Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej w Zegrzu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142917040
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Juzistek 2
1.5.2.) Miejscowość: Zegrze
1.5.3.) Kod pocztowy: 05-131
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: jw4809.zp@ron.mil.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.26wog.wp.mil.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka Wojskowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Realizacja filmów dokumentalno - historycznych oraz promocyjnych dla Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej w Zegrzu.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-648f0f9e-f96a-11ed-9355-06954b8c6cb9
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00229571
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-23
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00067622/05/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.11 Usługi nagrywania filmów wideo
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://portal.smartpzp.pl/26wog/module/lista_zadan
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://portal.smartpzp.pl/26wog/module/lista_zadan
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje zawarto w rozdziale X SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zawarto w Rozdziale XXII SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje zawarto w Rozdziale XXII SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/72/2023
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Filmy dokumentalno-historyczne
4.2.6.) Główny kod CPV: 98300000-6 - Różne usługi
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 104 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

filmy promocyjne
4.2.6.) Główny kod CPV: 98300000-6 - Różne usługi
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 75 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktowo
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
zdolności technicznej lub zawodowej
Opis spełnienia warunku:
Część I
a)Zdolność techniczna:
- minimum 2 filmy z realizacji filmów dokumentalnych o tematyce historycznej o wartości min. 30 000,00 zł brutto każdy;
-minimum 1 film dokumentalny o tematyce historycznej dla ogólnopolskich stacji telewizyjnych o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto.
b) Zdolność zawodowa:
minimum 2 osoby skierowane do wykonania zamówienia posiadające doświadczenie w realizacji filmów historycznych na stanowisku reżysera, współreżysera lub producenta- na podstawie wykazu osób.

Część II
minimum 5 filmów reklamowych o wartości min. 20 000 zł. każdy, - dla podmiotów z sektorów: służby mundurowe, służby pomocowe (straż pożarna, pogotowie ratunkowe, itp.), sektor zbrojeniowy, sektor technologiczny, sektor heavy deauty, sektor sportowy, sektor szkoleniowy, sektor consultingowy lub pokrewne - lub innych podmiotów, dla których wykonane zostały realizacje filmowo-reklamowe z wykorzystaniem aspektów takich jak: pomoc, służba, sport, szkolenia, technologia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 10) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – wzór Załącznik nr 6 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Informację zawarto w ust. 4 Rozdział IX SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Informację zawarto w Projektowych postanowieniach umowy stanowiący załącznik nr 7.1 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2023-05-31 08:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://portal.smartpzp.pl/26wog/module/lista_zadan
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-05-31 08:15
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
18. Wykonawca składając ofertę, zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty w postaci elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym pod rygorem nieważności:
1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SWZ,
2) Formularz cenowy – Załącznik nr 2.1, 2.2 do SWZ,
3) Wykaz usług – Załącznik nr 3.1, 3.2 do SWZ,
4) Oświdczenie Wykonawcy – Załącznik nr 4 do SWZ,
5) Pełnomocnictwo do działania innej osoby w imieniu Wykonawcy (jeżeli dotyczy),
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego
6) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego – Załącznik nr 5 do SWZ,
7) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy) – wzór Załącznik nr 6 do SWZ.
8) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
9) Wykaz osób – Załącznika nr 8 do SWZ.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/realizacja-filmow-dokumentalno---historycznych-oraz-promocyjnych-dla-dowodztwa-wojsk-obrony-terytorialnej-w-zegrzu.%2C-zegrze,90117,ogloszenie.html

https://portal.smartpzp.pl/26wog/module/lista_zadan
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA

Zegrze - więcej ofert

  • Zegrze: Dam pracę (0)

  • Zegrze: Szukam pracy (0)

  • Zegrze: Sprzedam (0)

  • Zegrze: Kupię (0)

  • Zegrze: Dam zlecenie (0)

  • Zegrze: Przyjmę zlecenie (0)

  • Zegrze: Różności (0)

  • Zegrze: Oferty Last minute (0)

  • Zegrze: Zamówienia publiczne (10)

 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764