logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Realizacja kampanii informacyjnej z udziałem influencerów (Ambasadorów ZSK) - II przetarg

Oferta ważna do:23.04.2021 godz. 11:00
Odsłon: 164

Realizacja kampanii informacyjnej z udziałem influencerów (Ambasadorów ZSK) - II przetarg

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Instytut Badań Edukacyjnych
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000178235
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Górczewska 8
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 01-180
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ibe.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.ibe.edu.pl/index.php/zamowienia-publiczne
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Realizacja kampanii informacyjnej z udziałem influencerów (Ambasadorów ZSK) - II przetarg
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-649634de-9dbc-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00033385
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-15
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

Wsparcie rozwoju ZSK w szczególności na poziomie regionalnym poprzez wdrażanie rozwiązań i inicjatyw skierowanych do użytkowników końcowych systemu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.ibe.edu.pl/index.php/zamowienia-publiczne
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 6. Wpostępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywasię przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal orazpoczty elektronicznej: zamówienia@ibe.edu.pl.7. Złożenie dokumentów na nośniku danych (np. CD,pendrive) jest niedopuszczalne.8. Wykonawca składa ofertę, dalej „oferta” za pośrednictwemFormularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również naMiniportalu. Mechanizm szyfrowania jest udostępniony dla wykonawców na Miniportalu.Dokumenty ioświadczenia winny być podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisuzaufanego lub podpisu osobistego.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula Informacyjna na temat uprawnień wynikającychz rozporządzenia RODO znajduje się w załączniku nr 8 do SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula Informacyjna na temat uprawnień wynikającychz rozporządzenia RODO znajduje się w załączniku nr 8 do SWZ.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IBE/11/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 142800,00 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja kampanii informacyjnej z udziałem influencerów, dalejzwanych Ambasadorami ZSK. Działanie ma na celu upowszechnienie Zintegrowanego SystemuKwalifikacji oraz promocję polityki uczenia się przez całe życie Lifelong Learning (LLL).Doobowiązków każdego z trzech wybranych influencerów będzie przygotowanie i publikacja 4materiałów w swoich głównych kanałach społecznościowych (Facebook, Instagram), w tym: -jednego filmu - o długości min. 60 sekund (na końcu każdego materiału musi znajdować sięplansza zgodna z zasadami wizualizacji ZSK). - trzech postów informacyjnych (treść + materiałgraficzny (zdjęcie, kolaż, ilustracja) + wizualizacja ZSK).
4.2.6.) Główny kod CPV: 79341400-0 - Usługi prowadzenia kampanii reklamowych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

79341100-7 - Doradcze usługi reklamowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-03-31
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: 1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego(podobnego/dodatkowego - zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy pzp), Zamawiający przewidujemożliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% wartości szacowanegozamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: indywidualny
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 40,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Projekty postów/komunikatów
4.3.6.) Waga: 30,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowe nieodpłatne działania
4.3.6.) Waga: 30
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 1 do SIWZ).2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile to wynika z odrębnych przepisów: Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 1 do SIWZ).3) sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. Zamawiający nie ma szczególnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na podstawie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 1 do SIWZ).4) zdolności technicznej lub zawodowej tj.:A. W odniesieniu do posiadania wiedzy i doświadczenia tj.; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ‎ciągłych wykonywaniem w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Warunki muszą być spełnione łącznie: • realizacja co najmniej 4 umów w okresie ostatnich trzech lat, których przedmiotem były działania promocyjno–informacyjne przy współpracy z influencerami na platformach tj. Facebook, Instagram, w tym minimum jedna umowa opiewająca na kwotę nie niższą niż 100 000 zł brutto. B. W zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w zakresie realizacji zamówienia następującymi osobami:• przedstawi wykaz 9 influencerów (3 w każdej z 3 kategorii o których mowa w pkt 05 ppkt 3 OPZ) z których każdy posiada:a) Minimum 300 000 polubień profilu na Facebooku lub minimum 500 000 obserwujących na Instagramie – dla kategorii 1 i 2 b) Minimum 80 000 polubień profilu na Facebooku lub minimum 90 000 obserwujących na Instagramie – dla kategorii 3 Wszystkiewymagania określono szczegółowo w SWZ.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału, o których mowa w § 7 oraz w celuwstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania określonych w § 6), wykonawcama obowiązek złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania wg.załącznika nr 1 oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg. załącznika nr 2.1)Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia,spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępującywymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.2) W przypadku wspólnego ubieganiasię o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,o którym mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców. 3) Wykonawca, w przypadku polegania nazdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, októrych mowa w ust. 1, także oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brakpodstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu,w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.2. Zamawiający przed wyboremnajkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia wwyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia wymaganychpodmiotowych środków dowodowych, tj . 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowegopotwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadkuzalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożeniadokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków odopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawcadokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążąceporozumienie w sprawie spłat tych należności;2) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwejterenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziałuregionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznegopotwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne izdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przedjego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lubzdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentówpotwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie doudziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatnościnależnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lubzawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;3) odpisu lub informacji z KrajowegoRejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art.109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeliodrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4) wykazu dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeńpowtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, datwykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane,którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SWZwraz z załączeniem dowodów określających, czy tedostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o którychmowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lubusługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, ajeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadalwykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny byćwystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzeczktórego dostawy lub usługi wskazane w wykazie były wykonywane, o którym mowa wcześniej, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.5) wykazu osób,skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególnościodpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz zinformacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenianiezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nieczynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, którego wzór stanowiZałącznik nr 4 do SWZ.Wszystkie wymagania określono szczegółowo w SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) przed upływem terminu składania ofert określonego w SWZ.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r., poz. 299)3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 18 1500 1012 1210 1000 1077 0000 z dopiskiem Realizacja kampanii informacyjnej z udziałem influencerów (Ambasadorów ZSK)-II przetarg. Znak sprawy: IBE/11/20214. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert.5. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-4, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Dla skuteczności wniesienia wadium w innej postaci niż pieniądz niezbędnym jest przekazania przed terminem składania ofert, za pośrednictwem Miniportalu/EPUAP-u, oryginału wadium w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta/Poręczyciela. Dokument nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta/poręczyciela.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
brak szczególnych wymagań
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
ZAMAWIAJĄCY dopuszcza możliwość zmian treści zawartej Umowy w następujących okolicznościach: 1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Zamówienia, w szczególności w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług VAT;2) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi wdrażanie Programu Operacyjnego WER, w ramach którego realizowane jest Zamówienie;3) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego WER lub wytycznych i zaleceń Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej I i II stopnia, w szczególności w zakresie sprawozdawczości;4) konieczne okaże się wydłużenie terminu realizacji umowy z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie ZAMAWIAJĄCEGO, w związku z brakiem możliwości realizacji Zamówienia w zakładanym terminie;5) gdy zamieszczenie materiału na wcześniej wybranym kanale, ze względu na negatywny wizerunek kanału lub kontekst innych publikowanych materiałów, mógłby w niekorzystny sposób oddziaływać na wizerunek ZAMAWIAJĄCEGO lub treści przez niego publikowane, niezbędna będzie zmiana inluencera/kanału, w którym zostaną opublikowane kolejne posty/filmy. 6) Konieczna okaże się zmiana z influencera/kanału wcześniej wybranego przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, ani Zamawiającego (zamkniecie kanału, zasadnicza zmiana profilu kanału, itp.).7) Zmiany opisane w pkt. 5 i 6 nie są zmianami istotnymi postanowień Umowy w rozumieniu art. 454 ustawy pzp i nie wymagają sporządzenia aneksu do Umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-23 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Górczewska 8, 01-180 Warszawa
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-23 11:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-22
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
7) Oferta merytoryczna, na użytek oceny oferty przez pryzmat kryteriów wskazanych w §16, składająca się z:i. Przykłady 3 projektów postów/komunikatów, po jednym od każdej z kategorii influencerów zdefiniowanej w OPZii. Opis dodatkowych działań iii. Ponadto, zamawiający wymaga przedstawienia statystyk dotarcia do grup docelowych na poszczególnych kanałach (Facebook/ Instagram) Influencerów zaproponowanych w ofercie przez Wykonawcę (załącznik nr 1 do Formularza Oferty).Opracowania (projekty) wskazane w pkt 7.i. jest niezbędne do merytorycznej oceny oferty zgodnie z kryteriami wskazanymi w § 16. Brak takiego opracowania stanowi o niezgodnością treści oferty z warunkami zamówienia i spowoduje, z uwzględnieniem możliwości zawartych w art. 223 ustawy, odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy pzp.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/realizacja-kampanii-informacyjnej-z-udzialem-influencerow-%28ambasadorow-zsk%29---ii-przetarg%2C-warszawa,83622,ogloszenie.html

https://bip.ibe.edu.pl/index.php/zamowienia-publiczne
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764