logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Realizacja kampanii reklamowych Polskiego Radia S.A. w Internecie

Oferta ważna do:10.07.2020 godz. 12:00
Odsłon: 327

Ogłoszenie nr 555466-N-2020 z dnia 2020-06-26 r.

Polskie Radio S.A. Biuro Zamówień Publicznych: Realizacja kampanii reklamowych Polskiego Radia S.A. w Internecie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Polskie Radio S.A. Biuro Zamówień Publicznych, krajowy numer identyfikacyjny 10420591000000, ul. Al. Niepodległości 77/85 , 00-977 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48 22 645 36 90, , e-mail zamowienia.publiczne@polskieradio.pl, , faks +48 22 645 39 57.
Adres strony internetowej (URL): www.prsa.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.prsa.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.prsa.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagane jest złożenie oferty w formie pisemnej zgodnie z pkt 18.4 SIWZ. Ofertę opisaną zgodnie z pkt. 18.14 SIWZ należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do skrzyni wystawionej w holu budynku O-1 (stary budynek) oznaczonej zgodnie z pkt. 19.1 SIWZ
Adres:
al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja kampanii reklamowych Polskiego Radia S.A. w Internecie
Numer referencyjny: BZP.B5.17.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług reklamowych w Internecie (z wyłączeniem reklam na Facebooku), na które składają się: zaplanowanie, projektowanie i przeprowadzenie kampanii reklamowych (wizerunkowych i produktowych) dla jednostek Polskiego Radia S.A. oraz projektów antenowych i pozaantenowych organizowanych lub współorganizowanych przez Polskie Radio S.A. oraz przygotowywanie analiz dotyczących działań i kampanii reklamowych Zamawiającego. Celem prowadzonych przez Zamawiającego Kampanii reklamowych będzie: 1. zwiększenie słuchalności audycji Polskiego Radia S.A. w kanałach mobilnych i desktopowych, 2. uzyskanie wymaganej ilości akcji użytkowników (wskazanej przez Zmawiającego w briefie danej kampanii) każdorazowo poprzez przekierowywanie wymaganej liczby użytkowników do serwisów lub stron internetowych Zamawiającego, 3. przekierowywanie wymaganej liczby użytkowników do serwisów, stron internetowych Zamawiającego poprzez kliknięcia w link reklamy typu Display, link tekstowy, link reklamy typu Video, czy też w artykuł sponsorowany, 4. stały monitoring i optymalizacja kosztu konwersji.

II.5) Główny kod CPV: 79340000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
79341000-6
79341100-7
79341200-8
79341400-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie realizowane będzie do dnia 31 grudnia 2021 roku, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy przed upływem ww. daty wartość brutto wszystkich kampanii reklamowych zrealizowanych przez Wykonawcę w ramach Umowy osiągnie kwotę wskazaną w § 9 ust. 3 wzoru Umowy, Umowa wygasa.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 9.1.3 spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznych lub zawodowych przy czym za spełniających ten warunek Zamawiający uzna Wykonawców, którzy: 9.1.3.1 w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizowali, co najmniej 3 kampanie o zasięgu ogólnopolskim polegające na zakupie przestrzeni reklamowej na stronach internetowych albo w Internetowych sieciach reklamowych lub w mediach społecznościowych oraz prowadzeniu kampanii, przy czym co najmniej jedna z nich musi być o wartości minimum 100 000 zł netto; 9.1.3.2 dysponują co najmniej jedną osobą, która: a) posiada minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie planowania Kampanii reklamowych w obszarze: marketing internetowy, reklama, content, zakup mediów w Internecie, b) posiada minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie tworzenia strategii mediowych dla Kampanii online oraz ich realizacji, tj. prowadzenia, optymalizacji i raportowania efektów Kampanii, c) posiada minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie zakupu powierzchni reklamowej w modelu programmatic buying i RTB, 9.1.3.3. dysponują co najmniej jedną osobą, która: a) posiada minimum 2 letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia analityki biznesowej dla Kampanii prowadzonych w Internecie, b) zna podstawy języków: HTML, Flash, Javascript, wiedzę z zakresu statystyki, zna Google Analytics, Google Tag Managera, program Excel, posiada wiedzę z zakresu narzędzi do przeprowadzania testów A/B oraz do optymalizacji stron www. Zamawiający informuje, iż dopuszcza posiadanie doświadczenia, kompetencji i kwalifikacji, o których mowa w pkt. 9.1.3.2 i 9.1.3.3 SIWZ przez jedną osobę, jak też indywidualnie przez dwie osoby.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 9.1.4 W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w pkt. 9.1.3.1 oraz 9.1.3.2 i 9.1.3.3 SIWZ nie dopuszcza się sumowania potencjałów wykonawców w zakresie poszczególnych warunków. 9.2 Spełnienie warunków udziału określonych w pkt. 9.1.3. SIWZ, poprzez poleganie na potencjale innych podmiotów. 9.2.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału określonych w pkt. 9.1.3 SIWZ w odniesieniu do zamówienia lub jego części, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących ich z nimi stosunków prawnych pod warunkiem, że podmioty te będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wykonując tę część zamówienia, której należyte wykonanie zależy od dysponowania udostępnionymi zasobami. 9.2.2 Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału, o których mowa w pkt. 9.1.3 SIWZ oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 9.2.3 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału, o których mowa w pkt. 9.1.3 SIWZ, lub jeżeli w wyniku badania okaże się, że wobec tego podmiotu zachodzą podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe określone w pkt 9.1.3 SIWZ. 9.3 Zamawiający na każdym etapie postępowania może uznać, że Wykonawca nie posiada zdolności wymaganych w pkt. 9.1.3 SIWZ, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację niniejszego zamówienia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
10.5. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta w postępowaniu została najwyżej oceniona do złożenia w terminie 5 dni aktualnych na dzień złożenia, następujących dokumentów: 10.5.1. wypełniony wykaz usług wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są: 1) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, , 2) oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. dokumentów. Wraz z oświadczeniem Wykonawca przedłoży uzasadnienie wskazujące przyczyny, które obiektywnie uniemożliwiły przedłożenie dokumentów, o których mowa w pkt 1). 10.5.2. wypełniony wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ, 10.6. W przypadku, gdy najwyżej oceniona zostanie oferta wykonawcy, który, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału określonych w pkt. 9.1.3 SIWZ, polegał na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów – Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w terminie wskazanym w pkt 10.5 SIWZ, wezwie tego wykonawcę do przedłożenia - w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie niniejszego zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów – dokumentów, określających co najmniej: 10.6.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia, 10.6.2. sposób wykorzystania przez Wykonawcę zasobów innego podmiotu oraz zakres i okres udziału tego pomiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego, 10.6.3. czy podmiot zrealizuje usługi, których wykazane zdolności dotyczą. UWAGA 1: Zamawiający informuje, że Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona nie będzie obowiązany do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający posiada już te dokumenty lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych ogólnodostępnych baz danych. UWAGA 2: Zamawiający informuje, że jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiednego przebiegu niniejszego postępowania, wezwie Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia do złożenia wszystkich lub niektórych z dokumentów i oświadczeń, wymienionych w pkt. 10.5. SIWZ lub 10.6. SIWZ, na każdym etapie prowadzonego postępowania. Zamawiający będzie również uprawniony do wezwania do złożenia aktualnych dokumentów i oświadczeń, wymienionych w pkt. 10.5. SIWZ lub 10.6. SIWZ, jeżeli zajdą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty i oświadczenia nie są już aktualne.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
10.3. Poza oświadczeniem własnym, o którym mowa w pkt. 10.1 SIWZ, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: 10.3.3. wypełniony formularz oferty – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ; 10.3.4. materiały niezbędne do oceny oferty w kryterium jakościowym, tj. projekt media planu wraz z częścią opisową (uzasadnienie dla doboru mediów i formatów reklam, opis strategii działania, opis innowacyjnych rozwiązań) przygotowanych w oparciu o brief kreatywny kampanii reklamowej online Programu 1 Polskiego Radia S.A. – Lato z Radiem 2020, stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ oraz wzór wskazany w załączniku nr 9 do SIWZ. W przygotowanych materiałach należy uwzględnić: a. media plan, sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ wraz z uzasadnieniem dla zastosowanego doboru mediów i formatów reklamowych gwarantujących najszersze realne dotarcie do odbiorców oraz wysoką skuteczność w realizacji celu. W przypadku aplikacji Polskiego Radia prosimy o podanie estymowanej ilości pobrań. b. przygotowanie opisu strategii działania w ramach kampanii reklamowej online zawierającego następujące elementy: • opis zakładanych do przeprowadzenia działań (miejsc prowadzenia kampanii) wraz z harmonogramem startu poszczególnych elementów zawartych w media planie, • opis strategii budżetowej przyjętej dla kampanii, • opis wraz z uzasadnieniem, modelu rozliczeń z wydawcami, • opis sposobu monitoringu efektywności kampanii na poszczególnych etapach działań, • opis sposobu optymalizacji kampanii na poszczególnych etapach działań wraz ze wskazaniem elementów decydujących o konieczności wprowadzenia zmian, • strategia kampanii powinna być przedstawiona w założeniu minimalnym w formie opisowej. Dodatkowe elementy graficzne (wykresy, raporty etc.) są wymagane dla osiągnięcia pełnej punktacji w zakresie tego zadania. c. przygotowanie opisu, dla uwzględnionych w media planie innowacyjnych rozwiązań rynkowych mogących mieć znaczący wpływ na jakość prowadzonych działań tj. zauważalność lub skuteczność prowadzonej kampanii reklamowej. Za działanie innowacyjne można przyjąć wykorzystanie formatu graficznego lub wideo dotąd nie stosowanego na szeroką skalę w kampaniach online, wykorzystanie nieszablonowych mediów internetowych czy wykorzystanie unikalnej strategii przeprowadzenia kampanii, która istotnie wyróżni się na tle konkurencji. Każde działanie musi mieć właściwe uzasadnienie. Projekt media planu wraz z częścią opisową należy przygotować z wyłączeniem portali z domenami zagranicznymi (chyba, że ich wykorzystanie jest odpowiednio uzasadnione) oraz stronami zawierającymi treści nieodpowiednie (o charakterze wulgarnym, pornograficznym, rasistowskim czy dyskryminującym odbiorców ze względu na płeć, przynależność narodową i kulturową, orientację seksualną, religię i rażące w wizerunek marki Polskiego Radia S.A.) Uwaga: W ramach przygotowania ww. materiałów, tj. projektu media planu warz z częścią opisową, Zamawiający nie wymaga przygotowania przeformatowań do zaproponowanego dobru mediów. Załączony Key Visual, stanowiący Załącznik nr 10 do SIWZ, ma charakter wyłącznie podglądowy. 10.3.5. pełnomocnictwo – w przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy składa pełnomocnik oraz w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w którym określony zostanie zakres umocowania; podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 10.4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy, Wykonawcy zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, po otwarciu ofert, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej podanej w pkt 1 SIWZ, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawcy wraz ze złożeniem przedmiotowego oświadczenia, mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłóceń konkurencyjności w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia. 10.7. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców: 10.7.1. Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia i wskazania pełnomocnika stosownie do postanowień art. 23 ust. 2 ustawy, uprawniającego pełnomocnika do reprezentacji w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i określającego zakres tego umocowania, 10.7.2. w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13) – 22) i art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy oraz spełnienia warunków udziału, o których mowa w pkt. 9.1.3 SIWZ, oświadczenie własne, o którym mowa w pkt. 10.1. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. Postanowienie pkt 10.2. SIWZ ma zastosowanie, 10.7.3. w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w terminie wskazanym w pkt. 10.4 SIWZ, przedkłada oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) ustawy, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawcy wraz ze złożeniem przedmiotowego oświadczenia, mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłóceń konkurencyjności w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, 10.7.4. przedkładają pozostałe dokumenty, o których mowa w pkt 10.3.1 – 10.3.3 SIWZ. 10.7.5. gdy najwyżej oceniona zostanie oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający wezwie do złożenia dokumentów wymienionych w pkt. 10.5 SIWZ, w przypadków określonym w pkt 10.6.SIWZ również dokumentów tam wskazanych.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
prowizja za obsługę agencyjną 10,00
wysokość CPM 10,00
wysokość CPC 20,00
wysokość CPV 15,00
wysokość CPA 10,00
jakość media planu 35,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian Umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach i zakresie: 1) w zakresie podwykonawców – w przypadku, gdy składając ofertę Wykonawca zobowiązał się do samodzielnego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, a w okresie jego realizacji zaistnieje konieczność wykonania przedmiotu umowy z udziałem podwykonawcy – w tym przypadku Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż na 7 dni roboczych przed rozpoczęciem świadczenia usług z udziałem podwykonawcy zobowiązany jest do: a) wykazania powodów, dla których realizacji przedmiotu umowy wymaga udziału podwykonawcy, b) wskazania części przedmiotu umowy, która zostanie przekazana podwykonawcy do wykonania, c) podania nazwy (firmy), adresu podwykonawcy. 2) w zakresie zmiany podwykonawców, wymienionych w § 8 ust. 3, pod warunkiem wskazania nie później jednak niż na 7 dni roboczych przed dokonaniem zmiany powodów, dla których istnieje konieczność dokonania przedmiotowej zmiany i podania nazwy (firmy) podwykonawcy, 3) w zakresie klauzul dotyczących ochrony danych osobowych – w przypadku zmiany stanu prawnego dotyczącego ochrony danych osobowych lub przetwarzania tych danych, w zakresie, w jakim zmiany te wpływać będą na treść klauzul zawartych w Umowie, w celu zapewnienia jej zgodności z przepisami prawa, 3. Zamawiający dopuszcza również możliwość dokonania zmian Umowy w przypadku wystąpienia zdarzeń Siły Wyższej wpływających na zakres, sposób i wymogi wykonania przedmiotu Umowy lub zasad i sposobu wynagradzania oraz terminów realizacji Umowy, w zakresie i w celu pozwalającym na zapewnienie możliwości realizacji Umowy w zakresie wynikającym z warunków istniejących w następstwie działania Siły Wyższej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-10, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Po wyborze oferty, a przed zawarciem umowy, w przypadku, gdy jako najkorzystniejsza została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawcy przedłożą umowę regulującą ich współpracę.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/realizacja-kampanii-reklamowych-polskiego-radia-s.a.-w-internecie%2C-warszawa,80663,ogloszenie.html

http://www.prsa.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2021 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764