logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Warszawa: Rozbudowa portalu ekatalog.muzeumwarszawy.pl o nowe funkcjonalności wraz z usługami rozwoju i utrzymania strony internetowej

Oferta ważna do:18.10.2019 godz. 10:00
Odsłon: 149

Ogłoszenie nr 606482-N-2019 z dnia 2019-10-08 r.

Muzeum Warszawy: Rozbudowa portalu ekatalog.muzeumwarszawy.pl o nowe funkcjonalności wraz z usługami rozwoju i utrzymania strony internetowej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, krajowy numer identyfikacyjny 16387044000000, ul. Rynek Starego Miasta 28/46 , 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48 22 596 67 11, 22 2774427, e-mail jadwiga.turlej@muzeumwarszawy.pl, klaudia.sosnowka@muzeumwarszawy.pl, faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.muzeumwarszawy.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samorządowa instytucja kultury
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.muzeumwarszawy.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.muzeumwarszawy.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Forma pisemna
Adres:
Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28, 00-272 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa portalu ekatalog.muzeumwarszawy.pl o nowe funkcjonalności wraz z usługami rozwoju i utrzymania strony internetowej
Numer referencyjny: MW/ZP/15/PN/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) Zadanie pierwsze - rozbudowa istniejącego portalu ekatalog.muzeumwarszawy.pl o nowe funkcjonalności, poprzez wdrożenie nowych rozwiązań do layoutu i szaty graficznej na podstawie projektu wizualnego Zamawiającego, z dostosowaniem tego projektu do najlepszych praktyk UCD i UX (user centered design – design zorientowany na użytkownika; user experience – doświadczenia użytkownika) oraz RWD (responsive web design – responsywna aplikacja webowa, czyli taka, której układ elementów automatycznie dostosowuje się do wielkości okna przeglądarki lub wielkości ekranu urządzenia, na której jest wyświetlana). b) Zadanie drugie - świadczenie usługi rozwoju w okresie 1.01.2020r. – 30.11.2020r. według przedstawionej przez Zamawiającego listy funkcjonalności wraz z wyznaczonymi przez Zamawiającego etapami wdrożenia i terminami dostarczenia tych funkcjonalności w okresie 1.01.2020r. – 30.11.2020 r., w oparciu o projekt wizualny Zamawiającego. c) Zadanie trzecie - zapewnienie utrzymania infrastruktury, wsparcie serwisowe i hosting strony internetowej od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. 2. Zamawiający korzysta z uprawnienia prawa opcji. Realizacja części zamówienia w prawie opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego Zamawiający może skorzystać. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, z którym zostanie zawarta umowa o rozszerzeniu zamówienia nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego (zadania I, zadania II i zadania III łącznie). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. 4. UWAGA: Zamawiający informuje, że na Wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle Wykonawcy zabezpieczone hasłem: kody źródłowe, projekt wizualny, dokumentację techniczną e-Katalogu zbiorów Muzeum Warszawy, dokumentację api, oraz komentarze do projektu wizualnego. W osobnej wiadomości Zamawiający prześle hasło zabezpieczające na wskazany numer telefonu komórkowego Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić odbiór hasła zabezpieczającego oraz dokumentacji na adres: zamowieniapubliczne@muzeumwarszawy.pl, podając w temacie wiadomości: MW/ZP/15/PN/2019. Wyżej wymienioną dokumentację Zamawiający prześle Wykonawcy drogą elektroniczną w ciągu 1 dnia roboczego po uprzednim zawarciu przez Zamawiającego i Wykonawcę umowy o poufności. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Zamawiającego podpisane przez Wykonawcę 3 egzemplarze oryginału umowy o poufności. Wniosek o udostępnienie dokumentacji stanowi Załącznik nr 12 do SIWZ. Wzór umowy o zachowanie poufności stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ. 6. Księga znaku znajduje się na stronie internetowej zamawiającego pod adresem: https://muzeumwarszawy.pl/wp-content/uploads/2018/08/MUZEUM-WARSZAWY_ksiega-znaku.pdf

II.5) Główny kod CPV: 72413000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
72415000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia na dodatkowe dostawy, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 Ustawy, których celem jest częściowa wymiana dostarczonych produktów lub instalacji albo zwiększenie bieżących dostaw lub rozbudowa istniejących instalacji stanowiących nie więcej niż 20% zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 42
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
42
2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia: 1) Zadanie Pierwsze: w terminie do 6 tygodni od dnia zawarcia umowy. 2) Zadanie Drugie: świadczenie usługi rozwoju w okresie 1.01.2020 r. – 30.11.2020 r. według przedstawionej przez Zamawiającego listy funkcjonalności wraz z wyznaczonymi przez Zamawiającego etapami wdrożenia i terminami dostarczenia tych funkcjonalności w okresie 1.01.2020 r. – 30.11.2020 r., w oparciu o projekt wizualny Zamawiającego a) Etap I – Funkcjonalności wchodzące w skład I etapu zadania II – do 31 marca 2020r. b) Etap II - Funkcjonalności wchodzące w skład II etapu zadania II – do 30 czerwca 2020r. c) Etap III - Funkcjonalności wchodzące w skład III etapu zadania II – do 30 listopada 2020r. 3) Zadanie Trzecie: w okresie 1.01.2020 r. – 31.12.2020 r. 2. Zamawiający korzysta z uprawnienia prawa opcji. Realizacja części zamówienia w prawie opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego Zamawiający może skorzystać. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, z którym zostanie zawarta umowa o rozszerzeniu zamówienia nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego (zadania I, zadania II i zadania III łącznie).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie dostawy aktywne i wdrożone produkcyjnie, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, spełniające warunki aplikacji responsywnych, tj. posiadające poprawne skalowanie, wyświetlanie i dostosowanie do przeglądarek internetowych oraz rozdzielczości i przekątnych ekranu, spełniające warunki aplikacji webowej, która tworzy webową bazę danych, pobiera i agreguje dane z zewnętrznych baz danych za pomocą API, spełniające warunki aplikacji webowej umożliwiającej logowanie do konta użytkownika o wartości co najmniej 80 000 zł brutto każde zamówienie. Przez jedną dostawę należy rozumieć dostawę świadczoną na rzecz jednego Zleceniodawcy (przez jednego Zleceniodawcę Zamawiający rozumie osobę fizyczną, osobę prawną, a także inne podmioty) na podstawie jednej umowy. Zamawiający nie dopuszcza łączenia w celu spełnienia powyższego warunku dostaw świadczonych na rzecz kilku różnych Zleceniodawców. Uwaga: Przez dwie dostawy Zamawiający rozumie dostawy wykonane w ramach 2 odrębnych umów. b) Wykonawca wykaże iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej dwa zamówienia (dwie usługi) przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. polegające na utrzymaniu i administrowaniu aplikacji webowej posiadającej bazę danych i moduł zasilania z zewnętrznych baz, z wykorzystaniem technologii kontenerów (tzw. docker) o wartości co najmniej 50 000 zł brutto każde zamówienie. W wypadku usług będących w trakcie realizacji wymagane jest aby była ona realizowana od co najmniej 12 miesięcy i wartość jednej usługi realizowanej w tym okresie wynosiła co najmniej 50 000 zł brutto. Przez jedną usługę należy rozumieć usługę świadczoną na rzecz jednego Zleceniodawcy (przez jednego Zleceniodawcę Zamawiający rozumie osobę fizyczną, osobę prawną, a także inne podmioty) na podstawie jednej umowy. Zamawiający nie dopuszcza łączenia w celu spełnienia powyższego warunku usług świadczonych na rzecz kilku różnych Zleceniodawców. Uwaga: Przez dwie usługi Zamawiający rozumie usługi świadczone w ramach 2 odrębnych umów. c) dysponują odpowiednimi zasobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują lub będą dysponowali: − co najmniej dwoma programistami, z których każdy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonywał w projekcie zadania polegające na wykonaniu aplikacji webowych tworzących webowe bazy danych i agregujące dane z zewnętrznych baz danych za pomocą API, w ramach co najmniej dwóch zamówień o wartości co najmniej 80 000 zł brutto każde zamówienie − Project Managerem – Kierownikiem Projektu, posiadającym co najmniej wyższe wykształcenie I stopnia, który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert pełnił funkcję Project Managera lub Kierownika Projektu, polegającą na koordynowaniu prac zespołu deweloperskiego i współpracy z klientem, w ramach tworzenia aplikacji webowych w ramach co najmniej dwóch zamówień o wartości co najmniej 80 000 zł brutto każde zamówienie − co najmniej jednego Projektanta UX (ang. User experience) i UI design (ang. User interface), który w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał w projekcie prace polegające na współpracy z zespołem deweloperskim i współpracy z klientem w ramach prototypowania i wireframingu (tworzenia szkiców tworzących ścieżkę po jakiej użytkownik będzie się poruszał po stronie internetowej) oraz przygotowywaniu makiet z rozwiązaniami interfejsu, gotowych do implementacji przez programistów, w ramach tworzenia responsywnych aplikacji webowych w ramach co najmniej dwóch zamówień o wartości co najmniej 80 000 zł brutto każde zamówienie .
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia aktualnego na dzień złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia: a) wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te zamówienia zostały wykonane należycie. Wzór wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. b) wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz złączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Wzór wykazu usług stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ. Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. c) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie i dokumenty składa przynajmniej jeden z wykonawców lub wszyscy wykonawcy łącznie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenia o: a) braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik numer 3 do SIWZ; b) spełniania warunków udziału w postępowaniu – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. Do formularza oferty wykonawca zobowiązany jest załączyć Formularz cenowy (Załącznik nr 1 do Formularza oferty). 2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w p-cie 1). 3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Wykonawcy występujący wspólnie muszą załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – oryginał dokumentu lub jego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) udzielającą pełnomocnictwa lub notarialnie. 5) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców. 6) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - zgodnie ze wzorem stanowiącym stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ. 6) Wniosek o udostępnienie dokumentacji o której mowa w Rozdziale 2 pkt 5 SIWZ. 7) umowa o zachowaniu poufności 7)W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Doświadczenie 20,00
Cena 80,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Realizacja prawa opcji stanowi podstawę zmiany umowy poprzez zmianę zakresu, i wynagrodzenia Wykonawcy i terminów wykonania, w ramach obowiązywania umowy (do 31 grudnia 2020 r.).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-18, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/rozbudowa-portalu-ekatalog.muzeumwarszawy.pl-o-nowe-funkcjonalnosci-wraz-z-uslugami-rozwoju-i-utrzymania-strony-internetowej%2C-warszawa,77975,ogloszenie.html

http://www.muzeumwarszawy.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2020 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764