logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Radom: SERWIS: Kompleksowa obsługa serwisowa urządzeń drukująco — kopiujących będących własnością Sądu Rejonowego w Radomiu wraz z dostawą i wymianą materiałów eksploatacyjnych.

07.06.2024
Oferta ważna do:14.06.2024 godz. 12:00
Odsłon: 99

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowa obsługa serwisowa urządzeń drukująco — kopiujących będących własnością Sądu Rejonowego w Radomiu wraz z dostawą i wymianą materiałów eksploatacyjnych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Sąd Rejonowy w Radomiu
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000322436
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Warszawska 1
1.5.2.) Miejscowość: Radom
1.5.3.) Kod pocztowy: 26-600
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski
1.5.7.) Numer telefonu: 48 36 80 405
1.5.8.) Numer faksu: -
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gospodarczy@radom.sr.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://radom.sr.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
Wymiar Sprawiedliwości

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Kompleksowa obsługa serwisowa urządzeń drukująco — kopiujących będących własnością Sądu Rejonowego w Radomiu wraz z dostawą i wymianą materiałów eksploatacyjnych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-29cb78a6-23e8-11ef-87ba-8eb060fd7bb8
2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00355312
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-06
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00006653/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.3.2 Kompleksowa obsługa serwisowa urządzeń drukująco-kopiujących dla potrzeb Sądu Rejonowego w Radomiu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-29cb78a6-23e8-11ef-87ba-8eb060fd7bb8
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl/pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e- Zamowienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zawarte w Rozdziale XXVI SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zawarte w Rozdziale XXVI SWZ
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: G.261.4.2024
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kompleksowej obsługi serwisowej urządzeń drukujących, przeglądy, naprawy i konserwacje, dostawę części
i materiałów eksploatacyjnych wraz z ich wymianą w urządzeniach drukująco - kopiujących użytkowanych w Sądzie Rejonowym w Radomiu z siedzibą przy ul. Warszawskiej 1, 26-600 Radom w ramach opłaty wyliczonej na podstawie liczby wykonanych wydruków. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (OPZ) -stanowiącym Załącznik Nr 2 do SWZ oraz zgodnie z projektem umowy w sprawie zamówienia publicznego określonego w Załączniku nr 6 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79810000-5 - Usługi drukowania
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
50323000-5 - Naprawa i konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych

50313100-3 - Usługi w zakresie naprawy fotokopiarek

50313200-4 - Usługi w zakresie konserwacji fotokopiarek

48421000-5 - Pakiety oprogramowania do zarządzania urządzeniami

30192113-6 - Wkłady drukujące

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z kryteriami określonymi w SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium czasu wdrożenia usługi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 150 000,00 zł. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten podlega sumowaniu tzn. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunek łącznie;
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej podmiotów udostępniających zasoby, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, warunek ten podlega sumowaniu, tzn. że, Wykonawca wspólnie z podmiotem udostępniającym zasoby muszą spełniać warunek łącznie.
2. Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował lub realizuje co najmniej dwie usługi kompleksowej obsługi serwisowej urządzeń drukująco-kopiujących - minimum 150 urządzeń drukujących o wartości umowy obsługi serwisowej urządzeń nie mniejszej niż 120.000,00 złotych (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) brutto każda, przy czym każda z nich wykonana/wykonywana na podstawie jednej umowy nie krótszej niż 12 miesięcy oraz wykaże, że zostały wykonane w sposób należyty. Nie dopuszcza się sumowania kilku usług (umów) w celu osiągnięcia wymaganej kwoty,
b) W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten podlega sumowaniu tzn. Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunek łącznie,
c) W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę, który polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej podmiotów udostępniających zasoby, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, warunek ten podlega sumowaniu, tzn. że, Wykonawca wspólnie z podmiotem udostępniającym zasoby muszą spełniać warunek łącznie.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz co najmniej 2 usług wykonanych, a w przypadku usług powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat*, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku usług powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku usług powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy *. Wykaz wykonanych usług stanowi Załącznik Nr 5 SWZ.
*Okres wyrażony w latach lub miesiącach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz usług, dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 150 000,00 zł (z przedłożonego dokumentu (np. polisy, dowodu opłacenia składki) musi jednoznacznie wynikać, że składka została opłacona).
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w przypadkach określonych w art. 455 Prawa zamówień publicznych oraz w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności:
a) zmiany organizacyjną po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego w przypadku, gdy nastąpi zmiana adresu siedziby firmy, siedziby serwisu /jeżeli dotyczy/,
b) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawnych, treść umowy będzie zmieniała się stosownie do wprowadzanych rozwiązań prawnych, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub koniecznych zmian wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów - w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego,
c) obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu obowiązywania umowy
w przypadku niezrealizowania umowy w terminie, na okres do wyczerpania kwoty określonej w § 6 ust.1 nie dłużej jednak niż 3 miesiące.
3. Wyżej wymienione zmiany nie mogą skutkować podwyższeniem ceny jednostkowej netto wskazanej w Formularzu ofertowym, z zastrzeżeniem ust.1.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2024-06-14 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma e-Zamowienia
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-06-14 12:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/serwis%3A-kompleksowa-obsluga-serwisowa-urzadzen-drukujaco-%E2%80%94-kopiujacych-bedacych-wlasnoscia-sadu-rejonowego-w-radomiu-wraz-z-dostawa-i-wymiana-materialow-eksploatacyjnych.%2C-radom,93046,ogloszenie.html

https://radom.sr.gov.pl
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2024 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764