logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Lublin: SPRZĘT: „Dostawa dwóch urządzeń wieloformatowych na potrzeby Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Lublinie.”

Oferta ważna do:07.10.2022 godz. 10:00
Odsłon: 104

„Dostawa dwóch urządzeń wieloformatowych na potrzeby Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Lublinie.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Lubelski
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019508
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Spokojna 9
1.5.2.) Miejscowość: Lublin
1.5.3.) Kod pocztowy: 20-072
1.5.4.) Województwo: lubelskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiat.lublin.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.lublin.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa dwóch urządzeń wieloformatowych na potrzeby Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Lublinie.”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2e54c723-42f2-11ed-9171-f6b7c7d59353
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00373870
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-10-03
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00031912/12/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Zakup urządzeń wielkoformatowych
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://splublin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=604
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej przetargi@powiat.lublin.pl lub poczty elektronicznej wskazanej w części „Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami” SWZ.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji korzystania z systemu miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP): https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/regulamin
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
6. Zamawiający przekazuje ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
7. Wymagany jest stały dostęp do sieci Internet i minimalna prędkość połączenia internetowego nie mniejsza niż 512kb/s, zaktualizowana przeglądarka internetowa (zalecane przeglądarki: Mozilla Firefox, Google Chrome lub Opera), włączona obsługa Java ver. 1.8 (w przypadku systemu operacyjnego MacOs, także oprogramowanie Java JDK Oracle), system operacyjny MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje, zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): SWZ - XXXIII. Ochrona danych osobowych osób fizycznych i klauzula informacyjna z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwane dalej „rozporządzeniem 2016/679”.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 3. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
4. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
5. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679.
6. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3-6 Pzp, stosuje się odpowiednio.
7. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IGM-ZP.272.54.2022.MG1
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakup urządzeń wieloformatowych - dostawa dwóch urządzeń wieloformatowych do filii Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Lublinie mieszczących się w Bełżycach i Bychawie
1. Dostarczony sprzęt powinien być objęty min. 24 miesięcznym pakietem serwisowym.
2. Pakiet serwisowy obejmuje dostęp do telefonicznej pomocy technicznej oraz usług serwisowych na miejscu użytkowania urządzenia z poniższymi warunkami.
3. Jeśli w dowolnym momencie w trakcie obowiązywania pakietu serwisowego ujawni się wada produktu lub produkt przestanie działać, problem można zgłosić bezpośrednio do serwisu producenta.
4. Inżynierowie serwisowi posiadają specjalistyczne przeszkolenie w zakresie niezbędnym do udzielenia wsparcia technicznego w stosunku do produktu obejmującego również ewentualnie wymagane wsparcie związane z funkcjami sterownika drukarki i pogorszenia wyników, jakości drukowania.
5. Pakiet Serwisowy obejmuje następujące koszty:
• robocizny
• przejazdów
• wszystkich części serwisowych.
6. Nie obejmuje jednak kosztów materiałów eksploatacyjnych, na przykład pojemników z tuszem, głowic drukujących, pojemników na zużyty tusz czy nośników do drukowania (np. papieru).
7. Pakiet serwisowy obowiązuje przez okres min. 24 miesięcy, ale nie dłużej niż okres, w którym urządzenie wykonało od dnia instalacji 7200 m2 wydruków.
8. Zamawiający zobowiązany jest wykonywać na swój koszt przeglądy okresowe przez autoryzowany serwis producenta co 12 miesięcy w czasie trwania pakietu serwisowego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 30232140-7 - Plotery
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji producenta na urządzenie wieloformatowe
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Do oferty składanej w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu wykonawca dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia. Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem ich nieważności.
2. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy jeżeli nie jest możliwe zrealizowanie przedmiotu umowy w związku z zaistnieniem następujących okoliczności:
- zaistnienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze stron, których strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, i które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojny, rewolucje, pożary, powodzie, działania terrorystyczne, zakłócenia spowodowane wprowadzeniem zabezpieczeń antyterrorystycznych, stany wyjątkowe, stany wojenne, katastrofy, stany zagrożenia, pandemie, epidemie, okresy kwarantanny, stany klęski żywiołowej, itp.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 możliwa jest w szczególności zmiana terminu wykonywania zamówienia. Termin realizacji zamówienia może ulec przedłużeniu, o czas, w którym wystąpiły okoliczności uniemożliwiające wykonanie umowy, nie dłużej jednak niż do 30 dni od dnia podpisania umowy.
4. Okoliczności wymienione w ust. 2 stanowią zamknięty katalog przesłanek do zmian umowy, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednocześnie wiążącej podstawy do wyrażenia takiej zgody.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-10-07 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na e-PUAP dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego na miniPortalu dostępnego pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-10-12 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-11-10
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1. I Kryterium „Cena” w zł:
1) znaczenie kryterium - 60% (60 pkt);
2) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Ceny”:
P C = (C min / C) x 60 pkt
gdzie:
a) P C - liczba uzyskanych punktów dla kryterium „Cena” ocenianej oferty;
b) C min - cena w ofercie z najniższą ceną;
c) C - cena w ofercie ocenianej.
2. II Kryterium „Okres gwarancji producenta na urządzenie wieloformatowe”
1) znaczenie kryterium - 40% (40 pkt);
2) opis sposobu oceny ofert dla kryterium „Okres gwarancji producenta na urządzenie wieloformatowe”
Wykonawca zobowiązany jest udzielić minimum 24 miesięcy gwarancji producenta na urządzenia wieloformatowe a maksimum 48 miesięcy na dostarczony w ramach przetargu sprzęt.
Wykonawca zobowiązany jest wskazać oferowany okres gwarancji producenta w formularzu oferty w postaci ilości pełnych miesięcy.
Oferta nie może wskazywać okresu gwarancji producenta krótszego niż 24 miesięcy. Zaoferowanie przez Wykonawcę okresu gwarancji producenta poniżej 24 miesięcy spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako niezgodnej z treścią SIWZ.
W przypadku nie wpisania w formularzu oferty oferowanego okresu gwarancji producenta Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca oferuje 24 miesięczny okres gwarancji producenta i taką wartość przyjmie do wyliczeń oceny kryterium.
Wskazanie niepełnego miesiąca okresu gwarancji producenta będzie skutkowało przyjęciem do obliczeń liczby pełnych wskazanych miesięcy okresu gwarancji np. zaoferowanie okresu gwarancji wynoszącego 25,5 miesiąca skutkować będzie przyjęciem do obliczeń 25 miesięcznego okresu gwarancji producenta.
Zaoferowanie dłuższego niż 48 miesięczny okres gwarancji producenta będzie skutkowało przyjęciem do obliczeń liczby maksymalnego wymaganego okresu gwarancji tj. 48.
W zakresie kryterium okres gwarancji oferta może uzyskać 40 punktów. Oferta z maksymalnym okresem gwarancji (tj. 48 miesięcy) otrzyma 40 pkt.
Punktacja ceny kolejnych ofert odbędzie się zgodnie z formułą:
Go
PG = ------------- x 40
G max
gdzie:
a) PG - ocena punktowa danej oferty za okres gwarancji producenta
b) Go - okres gwarancji z danej oferty
c) G max - maksymalny okres gwarancji tj. 48 miesięcy
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. Punkty uzyskane w poszczególnych kryteriach podlegają zsumowaniu. Oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów (P) stanowić będzie ofertę najkorzystniejszą.
Ostateczną liczbę punktów (P) każdej z ocenianych ofert stanowić będzie suma punktów przyznanych w obu kryteriach: „Cena” i „Okres gwarancji producenta na urządzenie wieloformatowe” zgodnie ze wzorem
P = P C + PG
gdzie:
P - łączna ocena punktowa
P C – Ocena punktowa za kryterium „Cena”
PG – Ocena punktowa za kryterium „Okres gwarancji producenta na urządzenie wieloformatowe”.
Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/sprzet%3A-_dostawa-dwoch-urzadzen-wieloformatowych-na-potrzeby-wydzialu-geodezji-starostwa-powiatowego-w-lublinie._%2C-lublin,88022,ogloszenie.html

https://splublin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=604
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764