logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Bydgoszcz: SPRZĘT: „DOSTAWA URZĄDZEŃ ORAZ MATERIAŁÓW DO DRUKU 3D”

Oferta ważna do:09.06.2022 godz. 10:00
Odsłon: 78

„DOSTAWA URZĄDZEŃ ORAZ MATERIAŁÓW DO DRUKU 3D”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 340057695
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Jana Karola Chodkiewicza 30
1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz
1.5.3.) Kod pocztowy: 85-064
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@ukw.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ukw.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„DOSTAWA URZĄDZEŃ ORAZ MATERIAŁÓW DO DRUKU 3D”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-efa3b2e7-e187-11ec-9a86-f6f4c648a056
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00190442
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-02
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032105/14/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.16 Dostawa drukarek 3D wraz z materiałami eksploatacyjnymi
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/transakcja/619882
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z 67 ustawy Pzp., Zamawiający podaje wymagania techniczne i ogólne zasady związane z korzystaniem z Platformy: 1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512kb/s; 2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GBRam, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux,lub ich nowsze wersje; 3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2,najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10.0; 4) Włączona obsługa JavaScript; 5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie.pdf. 6) Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java wwersji1.8.0_65 lub
nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz
obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków
(exception site list) w Javie.Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze. 7) Zainstalowany dedykowany
komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie
eZamawiający. Rozszerzenie Szafir SDK można pobrać tutaj. Poza instalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host
należy przeładować bieżącąstronę. 8)Przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności należy podłączyć
czytnik z kartą kryptograficzną do komputera.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: UKW/DZP-281-D-29/2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA URZĄDZEŃ ORAZ MATERIAŁÓW DO DRUKU 3D szczegółowo określona w Załączniku nr 3 do SWZ (formularz przedmiotowo - cenowy) oraz w warunkach projektu umowy przedstawionego w Załączniku nr 4 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 30232100-5 - Drukarki i plotery
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiana postanowień umowy może nastąpić – pod rygorem nieważności - w formie pisemnego aneksu tylko w przypadkach
przewidzianych w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze
zm.)
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-10 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/619882
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-10 10:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-09


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/sprzet%3A-_dostawa-urzadzen-oraz-materialow-do-druku-3d_%2C-bydgoszcz,86939,ogloszenie.html

https://platformazakupowa.pl/transakcja/619882
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2023 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764