logo
GIEŁDA
Polska reklama i poligrafiaGIEŁDA

Opole: SPRZĘT: [D/20/2022] Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Uniwersytetu Opolskiego

Oferta ważna do:06.06.2022 godz. 10:00
Odsłon: 64

[D/20/2022] Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Uniwersytetu Opolskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET OPOLSKI
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001382
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Plac Mikołaja Kopernika 11
1.5.2.) Miejscowość: Opole
1.5.3.) Kod pocztowy: 45-040
1.5.4.) Województwo: opolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@uni.opole.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zamowienia.uni.opole.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

[D/20/2022] Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Uniwersytetu Opolskiego
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8e1f95dc-c792-11ec-b879-9a86e5ac3946
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00183106
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-27
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037116/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 [46] Urządzenia drukująco-kopiujące (kserokopiarki, drukarki, skanery i urządzenia wielofunkcyjne)
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków lista nazw projektów lub programów z których może zostać sfinansowane zamówienie została wskazana w SWZ.
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/transakcja/607733
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/607733
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej określono w Rozdziale I pkt.12 SWZ.
2. Jednocześnie Zamawiający informuje, że adresem strony internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniano SWZ oraz na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia oraz za pośrednictwem której odbywa się komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą jest: https://platformazakupowa.pl/transakcja/607733 zwana dalej platformą zakupową.
3. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty określono w Rozdziale I pkt. 16 SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Opolski, Pl. Kopernika 11A, 45-040 Opole.
2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Opolskim jest Pan Jacek Najgebauer, tel. 77 452 7099, e-mail: iod@uni.opole.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – co oznacza, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr D/20/2022 prowadzonym w trybie wskazanym w pkt. 2.1 SWZ.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18-19 ustawy.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.
7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
8. Posiadają Państwo:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Państwu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacja o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy
Zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy:
− Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
− Na mocy art. 19 ust. 3 ustawy wystąpienie z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych osobowych, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: [D/20/2022]
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 3
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część nr 1, pn.: Sukcesywny zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Uniwersytetu Opolskiego.
1. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1A do SWZ.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na cały przedmiot zamówienia.
3. Długość okresu gwarancji na cały przedmiot zamówienia wynosi: nie krótszy niż dwadzieścia cztery [ 24 ] miesiące i nie dłuższy niż sześćdziesiąt [ 60 ] miesięcy.
4. Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji jest okresem niezależnym od okresu gwarancji producenta urządzenia, którego dotyczy oferowana gwarancja Wykonawcy. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia liczony jest: od dnia dostarczenia każdej dostawy (w tym każdej sukcesywnej dostawy) stanowiącej przedmiot zamówienia potwierdzonej protokołem odbioru.
5. Okresy gwarancji wskazany w pkt. 3 odnosi się do kryterium oceny ofert określonego w pkt. 19 SWZ.
6. Realizacja przedmiotu zamówienia polega na sukcesywnym dostarczaniu przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę (o minimalnych wymaganiach/parametrach określonych przez Wykonawcę w ofercie odpowiadających opisowi przedmiotu zamówienia – wymaganiom Zamawiającego) w odpowiedzi na jednostkowe, bieżące, sukcesywne zamówienia Zamawiającego składane Wykonawcy w okresie, o którym mowa w pkt. 7.
6.1. Sukcesywne zamówienie jest przygotowywane na bieżąco przez Zamawiającego. Zawiera przedmiot zamówienia, tj. nazwę sprzętu, jego model i typ, jego ilości i wartości oraz informacje dotyczące miejsca dostarczenia. Zamówienie przekazywane jest Wykonawcy przez Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
6.2. W odpowiedzi na każde sukcesywne zamówienie Wykonawca zobowiązany jest sukcesywnie dostarczać Zamawiającemu sprzęt objęty zamówieniem. Dostarczanie obejmuje transport, rozładunek, wniesienie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w zamówieniu.
6.3. Zamysłem Zamawiającego jest umożliwienie pracownikom Uczelni korzystania z różnorodnego funkcjonalnie sprzętu, a tym samym otrzymanie ofert, w których zaoferowany przez Wykonawcę sprzęt będzie spełniał wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz SWZ ale jednocześnie będzie różnorodny (tak aby cena oferowanego sprzętu była adekwatna do funkcjonalności wymaganych przez Zamawiającego).
6.4. Z uwagi na brak możliwości przewidzenia zakupu konkretnych ilości sprzętu wyspecyfikowanego w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1A do SWZ), Zamawiający wskazał po jednej sztuce każdego z produktów. W toku realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia przedmiotowego postępowania, Zamawiający, zastrzega sobie prawo do składania zamówień na większą ilość niż wyspecyfikowana przez Zamawiającego lub niezakupienia danej pozycji w ogóle lecz szacuje, iż dokona zakupu wyspecyfikowanego przedmiotu zamówienia wg załącznika nr 1A do SWZ w co najmniej 70% wartości na jaką zostanie zawarta umowa w wyniku przeprowadzenia przedmiotowego postępowania.
7. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie dwunastu [ 12 ] miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt. 8 lub do wyczerpania limitu kwoty, określonej w pkt. 18.13 SWZ, na jaką zostanie zawarta umowa w Wykonawcą.
8. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest dostarczać przedmiot zamówienia sukcesywnie, po każdym bieżącym zamówieniu Zamawiającego, w terminie maksymalnie dwudziestu jeden [ 21 ] dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt. 9.
9. Termin wskazany w pkt. 8 jest terminem maksymalnym na sukcesywne dostarczenie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w ofercie może określić krótszy termin dostarczenia sukcesywnych zamówień stanowiących przedmiot zamówienia (nie krótszy niż pięć [ 5 ] dni roboczych), co zostało określone w kryterium oceny ofert – patrz pkt. 19 SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30232100-5 - Drukarki i plotery

30232110-8 - Drukarki laserowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Punktacja badanej oferty
= Liczba punktów w kryterium: Cena
+ Liczba punktów w kryterium: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia
+ Liczba punktów w kryterium: Termin dostarczenia sukcesywnych zamówień
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostarczenia sukcesywnych zamówień
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część nr 2, pn.: Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla WCSM.
1. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1B do SWZ.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na cały przedmiot zamówienia.
3. Długość okresu gwarancji na cały przedmiot zamówienia wynosi: nie krótszy niż dwadzieścia cztery [ 24 ] miesiące i nie dłuższy niż sześćdziesiąt [ 60 ] miesięcy.
4. Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji jest okresem niezależnym od okresu gwarancji producenta urządzenia, którego dotyczy oferowana gwarancja Wykonawcy. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia liczony jest: od dnia protokołu odbioru dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia.
5. Okres gwarancji wskazany w pkt. 3 odnosi się do kryterium oceny ofert określonego w pkt. 19 SWZ.
6.Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie wraz z wniesieniem przedmiotu zamówienia, o parametrach określonych w opisie przedmiotu zamówienia/umowy (załącznik nr 1B do SWZ), jego pełna instalacja i wykonanie wszelkich czynności służących tej instalacji, w terminie o którym mowa w pkt. 8.
7. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie Zamawiającemu na ryzyko Wykonawcy i w ramach wynagrodzenia (określonego w ofercie) przysługującego Wykonawcy.
8. Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia: maksymalnie dwadzieścia osiem [ 28 ] dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt. 9.
9. Termin wskazany w pkt. 8 jest terminem maksymalnym na dostarczenie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w ofercie może określić krótszy termin dostarczenia przedmiotu zamówienia (nie krótszy niż czternaście [ 14 ] dni kalendarzowych), co zostało określone w kryterium oceny ofert – patrz pkt. 19 SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30121000-3 - Urządzenia fotokopiujące i termokopiujące
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktacja badanej oferty
= Liczba punktów w kryterium: Cena
+ Liczba punktów w kryterium: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia
+ Liczba punktów w kryterium: Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część nr 3, pn.: Zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla Instytutu Językoznawstwa.
1. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1C do SWZ.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na cały przedmiot zamówienia.
3. Długość okresu gwarancji na cały przedmiot zamówienia wynosi: nie krótszy niż dwanaście [ 12 ] miesięcy i nie dłuższy niż trzydzieści sześć [ 36 ] miesięcy.
4. Oferowany przez Wykonawcę okres gwarancji jest okresem niezależnym od okresu gwarancji producenta urządzenia, którego dotyczy oferowana gwarancja Wykonawcy. Okres gwarancji na przedmiot zamówienia liczony jest: od dnia protokołu odbioru dostawy stanowiącej przedmiot zamówienia.
5. Okres gwarancji wskazany w pkt. 3 odnosi się do kryterium oceny ofert określonego w pkt. 19 SWZ.
6. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie wraz z wniesieniem i uruchomieniem przedmiotu zamówienia, o parametrach określonych w opisie przedmiotu zamówienia/umowy (załącznik nr 1C do SWZ), w terminie o którym mowa w pkt. 8.
7. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie Zamawiającemu na ryzyko Wykonawcy i w ramach wynagrodzenia (określonego w ofercie) przysługującego Wykonawcy.
8. Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia: maksymalnie dwadzieścia osiem [ 28 ] dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt. 9.
9. Termin wskazany w pkt. 8 jest terminem maksymalnym na dostarczenie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w ofercie może określić krótszy termin dostarczenia przedmiotu zamówienia (nie krótszy niż czternaście [ 14 ] dni kalendarzowych), co zostało określone w kryterium oceny ofert – patrz pkt. 19 SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 42962000-7 - Urządzenia drukujące i graficzne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30121000-3 - Urządzenia fotokopiujące i termokopiujące
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: punktacja badanej oferty
= Liczba punktów w kryterium: Cena
+ Liczba punktów w kryterium: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia
+ Liczba punktów w kryterium: Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przedmiotowy środek dowodowy sporządzony na podstawie Opisu przedmiotu zamówienia - odpowiednio załącznika nr 1A-1C do SWZ.
dotyczy części nr 1: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Opis przedmiotu zamówienia poprzez podanie m.in. szczegółowych minimalnych parametrów, o jakich Wykonawca zobowiązuje się ofertą dostarczać sprzęt w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia (odnoszących się do wymagań Zamawiającego) w kolumnie Zaoferowany sprzęt. Wykonawca nie jest zobowiązany do wskazywania producenta/modelu sprzętu jaki oferuje.
dotyczy części nr 2-3: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Opis przedmiotu zamówienia poprzez podanie m.in.
 producenta sprzętu
 modelu sprzętu
 szczegółowych parametrów
sprzętu, który oferuje (odnoszących się do wymagań Zamawiającego określonych w kolumnie Parametry wymagane) w kolumnie Zaoferowany sprzęt
1.1. Jeżeli w Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podaje wartości minimalne, maksymalne lub zakres, Wykonawca jest zobowiązany podać konkretne wartości. Zastosowanie zapisów typu „minimum…”, „maksimum…” lub wskazanie zakresu obejmującego zakres wymagany przez Zamawiającego, odpowiednich do wymagań Zamawiającego określonych w kolumnie PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, jest dopuszczalne w przypadku, jeżeli danego parametru nie można opisać za pomocą jednoznacznych, konkretnych wartości / parametrów, z uwagi na specyfikę tego parametru.
1.2. Zamawiający nie dopuszcza wpisania przez Wykonawcę określeń/parametrów niejednoznacznych, niekonkretnych lub wpisania tylko nazwy oferowanego sprzętu.
1.3. Zamawiający dopuszcza wpisanie wyrazu „TAK” lub „NIE” w sytuacji, w której Zamawiający wyraźnie wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia taką możliwość (poprzez zastosowanie ☐TAK ☐NIE).
2. Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowego środka dowodowego lub złożony przedmiotowy środek dowodowy będzie niekompletny, Zamawiający przewiduje wezwanie Wykonawcy do jego złożenia lub uzupełnienia lub wyjaśnienia.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Przedmiotowy środek dowodowy sporządzony na podstawie Opisu przedmiotu zamówienia - odpowiednio załącznika nr 1A-1C do SWZ (odpowiednio do części.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w terminie składania ofert:
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SWZ).
2. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.1 SWZ (załącznik nr 2 do SWZ).
3. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego [KRS], Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej [CEiDG] lub innego właściwego rejestru - celem potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.
4. Pełnomocnictwo* dla osoby/osób podpisującej ofertę i oświadczenia - dotyczy sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty.
* Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
5. Przedmiotowe środki dowodowe, zgodnie z pkt. 8 SWZ.
Ponadto w sytuacji, w której Wykonawcą są podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia dostarczają - jeżeli dotyczy:
6. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 6.2 SWZ (załącznik nr 2 do SWZ), składane przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Pełnomocnictwo** dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
** Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w pkt. 6 SWZ, składane zgodnie z załącznikiem nr 2 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
2. Jeśli jako najkorzystniejsza oferta wybrana zostanie oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy zastrzega sobie możliwość żądania przedłożenia kopii umowy regulującej współpracę Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Projekt umowy, w tym ewentualne treści dotyczące zmian do umowy, stanowią załącznik nr 3A do SWZ (cz.1) oraz załącznik nr 3B do SWZ (cz.2-3). Rodzaj i zakres zmian określa w szczególności w §7 projektu umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-06 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/607733
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-06 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-05


Ogłoszenie pochodzi z portalu Signs.pl: https://www.signs.pl/sprzet%3A-d-20-2022-zakup-drukarek-i-urzadzen-wielofunkcyjnych-na-potrzeby-uniwersytetu-opolskiego%2C-opole,86893,ogloszenie.html

https://platformazakupowa.pl/transakcja/607733
Signs.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert i ogłoszeń, nie jest stroną i nie pośredniczy w transakcjach prowadzonych za pośrednictwem Giełdy.

źródło ogłoszenia: Urząd Zamówień Publicznych

Ogłoszenia w dziale "Zamówienia publiczne" są subiektywnym wyborem redakcji Signs.pl, dokonywanym na podstawie analizy publikacji UZP. Wybieramy ogłoszenia, o których sądzimy, że mogą być dla naszych użytkowników interesujące. Nie możemy jednak gwarantować, że nie pominęliśmy czegoś istotnego. Całościowy przegląd ogłoszeń o zamówieniach, wraz z oryginałami ogłoszeń, informacjami o wynikach przetargów oraz bogatą bazą wiedzy znaleźć można w serwisie UZP: uzp.gov.pl. Signs.pl nie odpowiada za ewentualne błędy w zamieszczanych na naszych stronach kopiach ogłoszeń.

REKLAMA:
REKLAMA
 
Signs.pl - Polska Reklama i Poligrafia © 1997-2022 ICOSWszystkie prawa zastrzeżone. ISSN 2657-4764